Serwis Rzeczypospolitej Polskiej
Platforma GovTech
Konkursy
Data złożenia wniosku 11.09.2023 11:00
Maksymalny budżet wdrożenia 1 897 038,18 PLN
Zamawiający zakłada, że konsultacje rynkowe pozwolą na: a)   uzyskanie niezbędnych informacji o możliwościach realizacji projektu, b)   poznanie rozwiązań technicznych, technologicznych, organizacyjnych oraz ekonomicznych, c)   dopracowanie dokumentacji planowanego postępowania w dalszej fazie wyboru dostawcy, d)   określenie najważniejszych zasad i warunków umowy na realizację zamówienia. W toku wstępnych konsultacji rynkowych, Zamawiający j (...)
Data złożenia wniosku 31.08.2023 23:59
Opis przedmiotu zamówienia:Oczekuje się stworzenia narzędzia pełniącego rolę portalu, na którym będąprezentowane dane statystyczne - wskaźniki monitoringu wdrażania StrategiiRozwoju Miasta Łodzi 2030+. Narzędzie prezentować ma wartości wskaźnikóww ujęciu rocznym w atrakcyjnej i przystępnej wizualnie formie. Narzędzie maautomatycznie pobierać i gromadzić wartości wskaźników z różnych źródeł dlakolejnych lat, a także umożliwiać wprowadzenie danych z poziomu administr (...)
Data złożenia wniosku 25.07.2023 23:59
Oczekiwaniem Zamawiającego jest: ·       Zunifikowanie przekazu nt. wszystkich atrakcji turystycznych oraz usług towarzyszących ·       Zintegrowanie kanałów dystrybucji informacji: strona www/aplikacja mobilna/media społecznościowe ·       Zapewnienie aktualności informacji ·       Zapewnienie spójności przekazu we wszystkich kanałac (...)
Data złożenia wniosku 21.07.2023 23:59
Obecnie podczas podróżowania często poszukuje się miejsc, z których można połączyć się za darmo z Internetem. Jest to istotne z uwagi na powszechność stosowania telefonów komórkowych czy smartfonów, które dzięki odpowiednim aplikacjom umożliwiają znalezienie interesującej nas informacji. W związku z tym tworzone są stosowne mobilne udogodnienia dotyczące regionów turystycznych. Obecnie za pomocą telefonu można szybko znaleźć informacje o atrakcjach turysty (...)
Data złożenia wniosku 20.07.2023 23:59
1.    Celem Wstępnych Konsultacji Rynkowych jest uzyskanie informacji/doradztwo w zakresiew szczególności: a)    aspektów technologicznych systemu, parametrów technicznych urządzeń; b)    wymogów odnoszących się do wzoru umowy – warunki realizacji zamówienia, termin wykonania zamówienia, etapy realizacji, sposób rozliczenia, wartość zamówienia, prawa autorskie; c)    zarządz (...)
Data złożenia wniosku 19.07.2023 23:59
Z wdrożeniem innowacji pokładamy nadzieję m.in. na: - uszczelnienie systemu wnoszenia opłat za odpady komunalne, - stałą, dynamiczną w czasie weryfikację zgodności liczby osób zamieszkujących nieruchomość w stosunku do liczby osób zadeklarowanych do wyliczenia opłaty za zagospodarowanie odpadów, - identyfikację możliwych i legalnych sposobów rozwiązania problemu w zderzeniu z obowiązującym prawem, - identyfikację będących już w posiadaniu gminy i możliwych do wykorz (...)
Data złożenia wniosku 19.07.2023 23:59
2.1.     Planowane efekty wdrożenia rozwiązania realizującego wyzwanie   Podstawowym efektem jaki planowany będzie do osiągnięcia w przypadku wdrożenia rozwiązania realizującego wyzwanie Gminy Jodłownik będzie realna oszczędność wynikająca z wprowadzenie narzędzi wspierających zarządzanie budynkami użyteczności publicznej w zakresie zużycia energii elektrycznej. Wdrożenie procesów bieżącego zbierania danych dotyczących zużycia, analizowania ich oraz alarmowania o sy (...)
Data złożenia wniosku 14.07.2023 23:59
Zakłada się, że w przypadku wypracowania rozwiązania, które w możliwie najszerszym stopniu zrealizuje potrzeby jednostki grupami docelowymi jego efektów będą: Urząd Miejski w Zakliczynie oraz mieszkańcy gminy. Gmina w rozumieniu urzędu, uzyska wygodne narzędzie informatyczne, automatyzujące pracę w zakresie kontroli prawidłowości danych zawartych w deklaracjach i uszczelnienia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie, a tym samym znacząco usprawni pracę w tym zakresie. (...)
Data złożenia wniosku 10.07.2023 23:59
1.    Celem Wstępnych Konsultacji Rynkowych jest uzyskanie informacji/doradztwo w zakresiew szczególności: a)    aspektów technologicznych systemu, parametrów technicznych urządzeń; b)    wymogów odnoszących się do wzoru umowy – warunki realizacji zamówienia, termin wykonania zamówienia, etapy realizacji, sposób rozliczenia, wartość zamówienia, prawa autorskie; c)    zarządz (...)
Data złożenia wniosku 07.07.2023 23:59
Dzięki planowanemu wdrożeniu osiągnięty zostanie cel główny, w postaci poprawy jakości i efektywności wykonywanych zadań. Cele szczegółowe w tym zakresie obejmują: - odczyt danych z liczników zużycia energii elektrycznej (lub być może również w przyszłości wody, energii elektrycznej, ciepła, gazu), - agregowanie danych dotyczących kosztów i wielkości zużycia mediów przez jednostki budżetowe, - obliczanie, szacowanie, zapamiętywanie, prognozowanie, modelo (...)
Data złożenia wniosku 06.07.2023 23:59
Rozwiązanie problemu powinno obejmować stworzenie platformy internetowej umożliwiającej bezpłatny dostęp z publicznej sieci internet do materiałów audiowizualnych wytworzonych przez Gminę Siemianowice Śląskie. Platforma powinna znajdować się na serwerach gminy. Materiały wideo i inne treści zamieszczone na platformie powinny posiadać podstawową ochronę praw autorskich, umożliwić dodawanie audiodeskrypcji zgodnie z obecnymi wymaganiami w zakresie dostępności cyfrowej. W ramach rozwiązania o (...)
Data złożenia wniosku 05.07.2023 23:59
Efektem wdrożenia takiego rozwiązania będzie przede wszystkim uszczelnienie systemu opłat na obu płaszczyznach, dzięki czemu zmniejszony zostanie poziom ponoszonych strat. Gmina będzie posiadała także narzędzie, które dostarczać aktualizowanych informacji o sytuacji w poszczególnych gospodarstwach. Dzięki temu możliwe będzie bieżące reagowanie, co przełoży się na skuteczne postrzeganie działań samorządu i zmniejszenie ilości nieprawidłowości w przyszłości. Mieszkańcy, którzy (...)
Data złożenia wniosku 30.06.2023 23:59
Maksymalny budżet wdrożenia 20 000,00 PLN
          Celem Wstępnych Konsultacji Rynkowych jest uzyskanie informacji/doradztwo w zakresie w szczególności.: a) aspektów technologicznych systemu, parametrów technicznych urządzeń; b) wymogów odnoszących się do wzoru umowy – warunki realizacji zamówienia, termin wykonania zamówienia, etapy realizacji, sposób rozliczenia, wartość zamówienia, prawa autorskie; c) zarządzania systemem i obsług (...)
Data złożenia wniosku 28.06.2023 23:59
Wdrożenie Systemu usprawniającego  obsługę telefoniczną i elektroniczną interesantów ma na celu ograniczenie ilości połączeń przychodzących, co pozwoli na poświęcenie odpowiedniej ilości czasu na wykonywanie czynności należących do zakresu obowiązków pracownika obsługi sekretariatu oraz zwiększy komfort pracy i skróci czas obsługiwania telefonicznego mieszkańców. Wprowadzone narzędzie pozwoli na bieżące monitorowanie ilościi czasu trwania połączeń, kolejek oczekuj (...)
Data złożenia wniosku 07.06.2023 23:59
1.    Celem Wstępnych Konsultacji Rynkowych jest uzyskanie przez Zamawiającego informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania Postępowania i poinformowanie wykonawców o swoich planach i wymaganiach dotyczących zamówienia. 2.    Przedmiotem Konsultacji mogą być w szczególności: 1)    pozyskanie informacji o charakterze technicznym, organizacyjnym, ekonomicznym, prawnym w zakresie dotyczącym: a)    opisu przedmio (...)
Data złożenia wniosku 05.06.2023 23:59
Wskazuje się na zmianę organizacji i sposobu funkcjonowania urzędu poprzez udoskonalenie przepływu informacji oraz form współpracy pozwalających na sprawną realizację założonych zadań. Planuje się osiągnięcie tych efektów poprzez konsekwentne wdrażanie i rozwijanie idei smart city. Jednym z obszarów wyzwania który dotyczy bezpośrednio mieszkańców jest możliwość składania wniosków/formularzy drogą elektroniczną.     
Data złożenia wniosku 31.05.2023 23:59
Celem projektu jest skuteczne wdrożenie standardów WCAG 2.1 w cyfrowych kanałach komunikacji Gminy Obrazów. Przeprowadzone wdrożenie powinno pozwalać na osiągnięcie dostępności na poziomie AA (komfortowy).   Cele szczegółowe obejmują: dostosowanie cyfrowych kanałów komunikacji, na które Gmina ma wpływ, do ww. standardów – obecnie 4 strony jednostek podległych wykazują błędy w zakresie WCAG 2.1.usprawnienie w zakresie wprowadzania i publikacji in (...)
Data złożenia wniosku 28.05.2023 23:59
Celem głównym projektu jest stworzenie aplikacji dla mieszkańców, która umożliwi zmniejszenie kosztów operacyjnych gminy w zakresie obsługi rozliczeniowej wody i ścieków oraz w obszarze odbioru odpadów.Cele szczegółowe:WODOMIERZE1/ zwiększenie stopnia samodzielnego raportowania odczytów wodomierzy do poziomu min 50%2/ zmniejszenie liczby wizyt kontroleraUwarunkowania:kontroler musi 1 raz w roku przejść i sprawdzić stan licznika (np. żeby ocen (...)
Data złożenia wniosku 28.05.2023 23:59
Maksymalny budżet wdrożenia 130 000,00 PLN
Realizacja wyzwania pozwoli w osiągnięciu następujących celów szczegółowych: - skuteczne narządzie wspomagające osoby z niepełnosprawnościami w zakresie kontaktów i załatwiania spraw urzędowych bez konieczności osobistego stawienia się w urzędzie - skuteczne narzędzia do wprowadzenia systemu konsultacji społecznych i zarządzania procesami za pośrednictwem aplikacji skierowanej do mieszkańców. Sama aplikacja miałaby pełnić zarówno funkcje informacyjne, jak i p (...)
Data złożenia wniosku 22.05.2023 23:59
  • z 4
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.