Serwis Rzeczypospolitej Polskiej
Platforma GovTech
Wykonanie oprogramowania wykorzystującego AI do analizy tekstowej wzorców umów stosowanych w obrocie konsumenckim pod kątem wyszukiwania niedozwolonych klauzul we wzorcach umów w relacji B2C
pula nagród
50 000,00zł brutto
maksymalny budżet wdrożenia
1 450 000,00zł brutto
Funkcjonowanie dziś, opis potrzeby

UOKiK organizuje Konkurs w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE pt. "Artificial Intelligence for Consumer Protection Empowerment". Jego celem jest przygotowanie narzędzia AI, które mogłoby w znaczący sposób przyczynić się do zwiększenia efektywności i skuteczności wykrywania potencjalnych naruszeń praw konsumentów. Projekt jest odpowiedzią na zidentyfikowaną potrzebę przyspieszenia procesu analizy dużej ilości danych przetwarzanych przez Urząd, a także zautomatyzowania czynności, które mogą być wykonywane przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji i uwolnienia ograniczonych zasobów ludzkich. Aktualnie Urząd funkcjonuje głównie w schemacie reaktywnym: negatywne zdarzenie konsumenckie (np. postanowienie zawarte w umowie z konsumentem wyłączające odpowiedzialność przedsiębiorcy lub postanowienie uprawniające przedsiębiorcę do nałożenia wysokiej kary umownej) -> poszkodowany konsument -> zgłoszenie do UOKiK -> ocena stanu faktycznego -> reakcja organu nadzoru (wszczęcie postępowania administracyjnego, wysłanie wezwania do przedsiębiorcy, wydanie decyzji administracyjnej zakazującej określonych praktyk). 

Zdjęcia
Funkcjonowanie dziś, opis potrzeby
Oczekiwana zmiana

Zamawiający planuje, iż w wyniku wdrożenia Systemu Docelowego dojdzie do zwiększenia efektywności wykrywania naruszeń praw konsumentów we wzorcach umownych analizowanych przez Urząd dzięki zwiększeniu możliwości automatycznej analizy dużej ilości wzorców umów stosowanych w obrocie konsumenckim. W rezultacie pozwoli to na szybkie i skuteczne eliminowanie z obrotu niedozwolonych klauzul, a także szerszy, celowany monitoring wzorców umownych zamieszczonych w Internecie. Zastosowanie Systemu Docelowego pozwoli wesprzeć pracowników Urzędu we wstępnej ocenie postanowień wzorców umownych poprzez zwrócenie uwagi na konkretne postanowienia, które mogą mieć charakter niedozwolony.
W związku z wdrożeniem Systemu Docelowego powinna nastąpić możliwość przestawienia działania Zamawiającego na schemat proaktywny, w którym to Urząd samodzielnie wyszukuje wzorce umowne stosowane w wybranym segmencie gospodarki i dokonuje automatycznej wstępnej ich kontroli pod kątem występowania postanowień niedozwolonych. W wyniku takiego działania pracownicy Urzędu, mogliby skoncentrować swoje wysiłki na konkretnych segmentach gospodarki oraz konkretnych wzorcach umownych (i przedsiębiorcach je stosujących), w których może dochodzić do największych nadużyć w zakresie stosowania postanowień abuzywnych. Takie podejście spowodowałoby, że Urząd mógłby reagować zanim dojdzie do pokrzywdzenia konsumentów, a zakres planowanych działań mógłby być większy niż dotychczas.

Wymagania funkcjonalne

A. Dodawanie wzorców umownych do analizy - podstawową funkcją Systemu Docelowego będzie analiza wzorców umownych (regulaminów, ogólnych warunków umownych, umów i innych tekstów prawniczych) - dodanych przez pracownika Urzędu lub znalezionych przez crawlera internetowego - pod kątem występowania w nich klauzul abuzywnych (postanowień niedozwolonych), o których mowa w art. 385[1] §1 Kodeksu cywilnego.

B. Analiza wzorca umownego dokonana przez System - System powinien dokonać analizy pojedynczego wzorca umownego (łącznie z wykonaniem OCR, wskazaniem klauzul umownych jako abuzywne oraz zapisaniem informacji w systemie). System powinien również udostępniać pracownikowi Urzędu propozycje uzasadnienia prawnego (stworzone w oparciu o uzasadnienia znajdujące się w bazie danych) wskazującego powody, dla których znaleziona klauzula umowna może zostać uznana za niedozwoloną.

C. OCR (Optical Character Recognition – optyczne rozpoznawanie znaków) - System powinien umożliwiać transformację na edytowalny tekst zeskanowych wzorców umownych, jak również dokumentów pozyskanych przez Urząd od podmiotów/osób trzecich, a następnie zeskanowych przez pracownika Urzędu jako zdjęcie do formatu .pdf, .png lub równoważny. Skanowane będą również w ramach systemu uzasadnienia prawne orzeczeń sądowych, celem uzupełnienia zbioru w bazie danych.

D. Baza danych - na potrzeby uczenia się Systemu w procesie jego wdrażania będzie składała się z postanowień abuzywnych zamieszczonych w takich dokumentach jak: rejestr klauzul niedozwolonych dostępny na stronie internetowej UOKiK pod adresem uokik.gov.pl, wyroki sądowe w sprawach dotyczących klauzul abuzywnych znajdujących się w rejestrze (orzeczenia Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Sądu Apelacyjnego w Warszawie oraz Sądu Najwyższego), wyroki sądowe z odwołań od decyzji Prezesa UOKiK wydanych w oparciu o art. 23b-c ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz formularze przygotowane przez pracowników Urzędu. Docelowo System powinien umożliwiać automatyczną weryfikację wprowadzonych przez pracownika UOKiK orzeczeń sądowych pod kątem wyodrębnienia z niech (na potrzeby zbudowania bazy danych) uzasadnienia prawnego istotnego z punktu widzenia ocenianej klauzuli abuzywnej.

E. Uzupełnianie bazy danych przez pracownika Urzędu - System powinien posiadać odpowiednią funkcjonalność w ramach dostępnego interfejsu, w ramach której możliwe będzie ręczne wpisywanie w formularzu nowych klauzul abuzywnych wraz z uzasadnieniem prawnym i innymi elementami do istniejącej już bazy danych w Systemie.

F. Uczenie się Systemu pod nadzorem pracownika Urzędu - System w ramach analizy wzorców umownych powinien pokazywać pracownikowi Urzędu wynik przedmiotowych analiz i pozostawiać mu ostateczną decyzję dotyczącą tego, czy wskazane przez System klauzule są niedozwolone czy zgodne z dobrymi obyczajami. Wybory dokonywane przez pracowników Urzędu powinny być zapisywane w Systemie i uwzględniane przy kolejnych dokonywanych analizach wzorców umów i klasyfikowania określonych postanowień jako abuzywnych.

G. Crawler (funkcjonalność dodatkowa, ale niezbędna) - System powinien być wyposażony w moduł do przeszukiwania internetu w zakresie wzorców umownych (dostępnych zarówno w formatach takich, jak .pdf - w tym pliki graficzne - i inne podobne oraz zamieszczonych bezpośrednio w treści strony internetowej, jak regulaminy sklepów internetowych) lub treści postanowień umownych według kryteriów wskazanych przez pracownika Urzędu.

H. Dostępność oraz interfejs - System powinien być dostępny z poziomu przeglądarki internetowej po wpisaniu odpowiedniego adresu internetowego, wyłącznie przy podłączeniu pracownika do infrastruktury teleinformatycznej Urzędu.

Szczegółowe wymagania dotyczące funkcjonalności Systemu Docelowego, a także warunków technicznych i sprzętowych zostały opisane w pkt. 6 Regulaminu Konkursu.

 

Harmonogram
Przyjmowanie rozwiązań - I etap od 19.10.2021 10:00 do 19.10.2021 16:00
Ocena propozycji 26.10.2021 17:31
Przyjmowanie rozwiązań - II etap od 16.11.2021 10:00 do 16.11.2021 16:00
Ogłoszenie wyników do 30.11.2021 14:39
Szczegóły I etapu konkursu

Opracowanie studialne na I Etapie polega na przedstawieniu wyników pozwalających na ocenę skuteczności modelu binarnej klasyfikacji postanowień umownych. Model binarnej klasyfikacji ma na celu określenie czy dany fragment wzorca umownego jest postanowieniem abuzywnym (niedozwolonym postanowieniem umownym) czy też jest poprawnym (dozwolonym) zapisem umownym.
Zbiór danych treningowych dostępny jest na stronie Govtech poświęconej niniejszemu Konkursowi od dnia ogłoszenia Konkursu. Zbiór danych testowych (podlegających ocenie) zostanie zamieszczony na ww. stronie GovTech w dniu 19.10.2021r. Każdy Uczestnik będzie mógł pobrać zbiór treningowy (plik w formacie .csv) zawierający fragmenty wzorców umów w formie tekstowej oraz przypisaną do nich klasę KLAUZULA ABUZYWNA albo POPRAWNE POSTANOWIENIE. Fragmenty umów zostały ręcznie zanotowane przez pracowników Zamawiającego.
W dniu, w którym upływa termin złożenia Opracowania studialnego– zgodnie z Regulaminem - udostępniony zostanie Uczestnikom na stronie Govtech poświęconej niniejszemu Konkursowi zbiór danych testowych zawierający postanowienia umowne, dla których należy wskazać czy są postanowieniami abuzywnymi czy też poprawnymi postanowieniami umownymi.
Poprawność modelu oceniana jest poprzez wartość metryki F1-score (weighted), czyli średniej harmonicznej precyzji oraz dokładności modelu ważonej licznością klas.
W celu zgłoszenia Opracowania studialnego Uczestnik wysyła plik lub pliki formacie .jsonl, według wzoru wskazanego w załączniku nr 2, z kolumnami wskazującymi ID postanowienia oraz odpowiadającej temu postanowieniu klasy.

Szczegółowy opis zadania konkursowego na I Etapie został przedstawiony w pkt. 8 Regulaminu Konkursu.

Dane testowe dla I etapu konkursu zostały opublikowane na stronie konkursu w dniu 19.10.2021r. o godz. 10:00.

Pliki udostępniane w I etapie
Kryteria oceny I etapu
poprawność modelu - waga 100%
W pierwszym etapie autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody finansowe. oraz zaproszenie do złożenia prac w drugim etapie
1 miejsce: 10 000,00 PLN
2 miejsce: 10 000,00 PLN
3 miejsce: 10 000,00 PLN
4 miejsce: 10 000,00 PLN
5 miejsce: 10 000,00 PLN
Wyniki oceny I etapu
LpPodmiotWynik sumaryczny
1(zanonimizowany)84.39
2(zanonimizowany)82.90
3(zanonimizowany)79.48
4(zanonimizowany)84.62
5(zanonimizowany)82.88
6(zanonimizowany)84.95
7ENELPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Cegielniana 4A 26, Kraków
30-404 Kraków
89.84
8(zanonimizowany)88.24
9(zanonimizowany)88.94
10(zanonimizowany)76.68
11(zanonimizowany)82.83
12(zanonimizowany)79.63
13(zanonimizowany)57.59
14(zanonimizowany)89.80
15(zanonimizowany)81.30
16(zanonimizowany)88.20
17(zanonimizowany)89.13
18(zanonimizowany)87.70
19(zanonimizowany)88.93
20(zanonimizowany)88.34
21(zanonimizowany)Praca odrzucona
22(zanonimizowany)84.33
23(zanonimizowany)87.20
24(zanonimizowany)84.97
Szczegóły II etapu konkursu

Praca Konkursowa na II Etapie składa się z dwóch niezależnych elementów, które będą następnie osobno oceniane przez Sąd Konkursowy, tj:


A. sposób wykrywania klauzul abuzywnych w różnych źródłach danych [tekst, pdf, zdjęcia]

Ocenie podlega skuteczność modelu wykrywającego fragmenty zawierające klauzule abuzywne, jednakże zamiast gotowych fragmentów postanowień umownych, każdy Uczestnik II Etapu otrzymuje realne wzorce umowne w formatach takich jak *.doc, *.docx, *.pdf, *.png, *.jpg. W celu otrzymania tekstów owych wzorców należy wyekstrahować owe teksty z plików między innymi korzystając z narzędzi typu OCR. 
Zbiór danych treningowych, składający się z plików zawierających wzorce umowne oraz zbiór formularzy wskazujących wzorzec oraz znalezione przez pracowników Zamawiającego klauzule abuzywne, zostanie udostępniony na stronie Konkursu w dniu 02.11.2021 r.
Zbiór danych testowych, składający się z plików zawierających wzorce umowne bez formularzy z klauzulami abuzywnymi, zostanie udostępniony na stronie Konkursu w dniu 16.11.2021r. o godz. 10:00.
Poprawność modelu oceniana jest poprzez wartość metryki F1-score (weighted). F1-score liczone dla problemu sekwencyjnego tagowania z minimalnym pokrycie odpowiadających sobie sekwencji równym 50%.
W celu zgłoszenia Pracy konkursowej Uczestnik wysyła uzupełnione o wynik działania modelu plik lub pliki formacie .jsonl według wzoru zgodnie z załącznikiem nr 5 do Regulaminu.


B. opis koncepcji i architektury rozwiązania dla Systemu Docelowego


Celem przedstawienia opisu koncepcji i architektury rozwiązania dla Systemu Docelowego, Uczestnik powinien przedstawić odpowiedzi na każde z następujących zagadnień wskazanych i opisanych w Regulaminie Konkursu (maksymalnie na 2000 znaków):

 • System umożliwia edytowanie wzorców umownych, np. poprawianie błędów OCR w tekście umów,
 • System pozwala na douczenie modelu wykrywania klauzul abuzywnych,
 • Sterowanie wrażliwością modelu wykrywania klauzul abuzywnych,
 • Wersjonowanie modelu wykrywania klauzul abuzywnych,
 • Architektura modelu do wykrywania klauzul abuzywnych,
 • Interfejs anotacji wzorców klauzulami abuzywnymi,
 • Planowany sposób przeprowadzenia modernizacji, rozwijania aplikacji,
 • Wymagania sprzętowe dla maszyn odpowiedzialnych za trenowanie modeli uczenia maszynowego,
 • Wymagania sprzętowe dla maszyn odpowiedzialnych za inferencję / generowanie predykcji dla modeli uczenia maszynowego,
 • Raportowanie procesu anotacji,
 • Raportowanie jakości modelu wykrywania klauzul abuzywnych,
 • Raportowanie jakości systemu OCR,
 • Silnik indeksowania i przeszukiwania wzorców umownych oraz wyszukiwania klauzul abuzywnych,
 • Rozszerzanie zbioru klauzul abuzywnych i poprawnych postanowień umownych,
 • Przewidywana roczna kosztochłonność utrzymania Systemu Docelowego (TCO, total cost of ownership),
 • Wykorzystanie funkcjonalności Systemu Docelowego do innych zadań Zamawiającego

 

Szczegółowy opis zadania konkursowego na II Etapie został przedstawiony w pkt. 8 Regulaminu Konkursu.

Dane testowe dla II etapu konkursu zostały opublikowane na stronie konkursu w dniu 16.11.2021r. o godz. 9:20.

Pliki udostępniane w II etapie
Kryteria oceny II etapu
Skuteczność modelu wykrywania klauzul abuzywnych w różnych źródłach danych - waga 70%
Skuteczność modelu wykrywania klauzul abuzywnych w różnych źródłach danych [tekst, pdf, zdjęcia] oceniana jest poprzez wartość metryki F1-score (weighted). F1-score liczone dla problemu sekwencyjnego tagowania z minimalnym pokrycie odpowiadających sobie sekwencji równym 50%.
Opis koncepcji rozwiązania - waga 30%
Opis koncepcji rozwiązania ma na celu przedstawienie m.in.: - architektury modeli uczenia maszynowego, ich trenowania, procesu produktyzacji oraz zarządzania nimi, - wykorzystywanych technologii oraz procesu wdrożenia, - możliwości wsparcia dla procesu wskazywania klauzul abuzywnych przez anotatorów, - możliwości raportowania systemu.
Nagroda dla najlepszej pracy w II etapie
Nagrodą w II etapie jest zaproszenie do negocjacji umowy na wykonanie całości systemu (wykonanie uszczegółowienia pracy konkursowej)
Wyniki oceny II etapu
Poniższa tabela prezentuje oceny dokonane przez Zamawiającego po II etapie konkursu. Podmioty, których oceny dotyczą zostaną odsłonięte po zakończeniu konkursu. Jeśli Twoja praca znajduje się na liście - zaloguj się, a Twój aktualny wynik zostanie odsłonięty.
LpPodmiotWynik sumaryczny
1(zanonimizowany)0.27
2Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
Al. Niepodległości 188 B , Warszawa
00-608 Warszawa
0.44
3(zanonimizowany)0.31
4(zanonimizowany)0.42
5(zanonimizowany)0.25
Zasady dotyczące praw autorskich majątkowych oraz licencji zwrotnej

Wykonawca zapewni w zakresie Systemu Docelowego udzielenie Zamawiającemu licencji deweloperskich i innych, które są niezbędne do prawidłowego korzystania z Systemu na zasadach i polach eksploatacyjnych wskazanych w pkt 14 Regulaminu. Udzielone licencje powinny również umożliwiać pełne korzystanie przez Zamawiającego z wykonanego Systemu Docelowego po okresie 3 lat od jego odbioru.

Pozostałe zapisy mające wpływ na umowę

Umowa na wykonanie systemu AI zawarta w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z wolnej ręki może być zawarta tylko z tym uczestnikiem konkursu, który:

 1. posiada zdolność do czynności prawnych;
 2. nie naruszy praw i dóbr osobistych podmiotów trzecich w związku z dostarczonymi Rozwiązaniami Konkursowymi;
 3. wykorzysta przekazywane przez Zamawiającego dane i informacje wyłącznie na potrzeby realizacji Systemu Docelowego;
 4. nie podlega wykluczeniu z Konkursu na podstawie art. 108 ust. 1 PZP, a także 109 ust. 1 PZP;
 5. nie jest członkiem Sądu Konkursowego lub nie jest powiązany z członkami Sądu Konkursowego, w sposób określony w pkt 13.3. Regulaminu;
 6. nie jest zatrudniony u Zamawiającego lub nie jest powiązany w sposób bezpośredni z Zamawiającym, w sposób określony w pkt 13.3. Regulaminu
 7. spełnia wymagania wskazane w pkt 13.4. Regulaminu w zakresie posiadanych możliwości osobowych umożliwiających wykonanie Systemu Docelowego i dysponuje następującymi zasobami osobowymi:
 • Kierownik Projektu (jedna osoba),
 • Data Scientist [opcjonalnie NLP Researcher / NLP Engineer / ML Engineer] (2 osoby),
 • Data Engineer (1 osoba),
 • Główny Projektant (jedna osoba),
 • Główny Programista (jedna osoba),
 • Business Translator (jedna osoba),
 • Główny Tester (jedna osoba),
 • Eksperci ds. wdrożenia i utrzymania w liczbie minimum 2 osób,
 • Zespół Programistów w liczbie minimum 4 osób,

Szczegółowe informacje dotyczące wymaganego doświadczenia ww. osób zostały wskazane w Regulaminie Konkursu. Zamawiający nie dopuszcza łączenia roli Kierownika Projektu i Głównego Testera z innymi rolami. Dopuszczalne jest łączenie pozostałych, maksymalnie dwóch ról, przez jedną osobę.

Prace związane z wykonaniem Systemu Docelowego i wdrożeniem go u Zamawiającego wraz z jego odbiorem powinny zakończyć się do 31 grudnia 2022 roku.

Wykonawca powinien przenieść prawa autorskie majątkowe lub przekazać licencje do Systemu Docelowego na warunkach wskazanych w Regulaminie Konkursu.

Wykonawca ma obowiązek udzielić gwarancji jakości i rękojmi na zasadach opisanych w Regulaminie Konkursu.

Wypłata wynagrodzenia za wykonanie i wdrożenie Systemu Docelowego będzie podzielona na trzy etapy. Pierwsza transza do 30% wartości zamówienia zostanie wypłacone po przekazaniu prototypu Systemu Docelowego, druga do 30% wartości zamówienia wypłacone będzie po dostarczeniu sprzętu komputerowego do Zamawiającego, a pozostała część wynagrodzenia wypłacone będzie po odbiorze końcowym.

W zakresie pozostałych wymagań, innych niż wskazanych powyżej, związanych z treścią umowy zawartej w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z wolnej ręki znajdą się postanowienia dotyczące m.in: zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy, kar umownych czy kwestii odstąpienia od umowy oraz siły wyższej. Szczegółowe rozwiązanie w tym zakresie przedstawione zostało w Regulaminie Konkursu.

Szczególne warunki konkursu
 • Uczestnicy komunikują się z Zamawiającym za pomocą Platformy GovTech.
 • Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących Regulaminu niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 (dwa) dni przed upływem terminu na składania Rozwiązania Konkursowego na Etapie I, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie Regulaminu wpłynie co najmniej na 4 (słownie:
  cztery) dni przez terminem składania Rozwiązań Konkursowych na Etapie I. Jeżeli prośba o wyjaśnienie treści Regulaminu wpłynęła po upływie terminu lub dotyczy udzielonych już odpowiedzi i wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić takie wnioski
  bez odpowiedzi.
Kontakt
Anna Bilska-Cicha
tel. 523455644
anna.bilska-cicha@uokik.gov.pl
Pytania i odpowiedzi
"Celem przedstawienia opisu koncepcji i architektury rozwiązania dla Systemu Docelowego, Uczestnik powinien przedstawić odpowiedzi na każde z następujących zagadnień wskazanych i opisanych w Regulaminie Konkursu (maksymalnie na 2000 znaków)" czy 2000 znaków na każdy z punktów niżej wymienionych, czy na całość?
"System powinien również udostępniać pracownikowi Urzędu propozycje uzasadnienia prawnego (stworzone w oparciu o uzasadnienia znajdujące się w bazie danych) wskazującego powody, dla których znaleziona klauzula umowna może zostać uznana za niedozwoloną." W Oczekiwaniach co do funkcjonalności systemu jest taki zapis, ale nie ma go w zakresie etapu 2 pkt B, czy to znaczy że ta funkcjonalność nie podlega ocenie w etapie 2 konkursu?
Czy konieczne jest pełnomocnictwo dla osoby, z której konta na platformie GovTech będzie składane zgłoszenie i praca konkursowa? Czy istnieje możliwość złożenia zgłoszenia przed 19.10.2021?
Czy w drugim etapie ewaluacji podlega automatyczna identyfikacja "Abuzywnych postanowień", czy "Fraz abuzywnych" wg nomenklatury używanej w formularzach udostępnionych w danych treningowych? Na przykład: Abuzywne postanowienie: "Strony zastrzegają, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań niepieniężnych wynikających z niniejszej umowy nastąpi poprzez zapłatę kar umownych na zasadach poniższych (...) łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 5ny brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszego aktu". Fraza abuzywna: ... łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć ... Czy w tym wypadku w danych testowych zidentyfikowana sekwencja będzie porównywana z "Abuzywnym postanowieniem" - długi fragment, czy "Frazą abuzywną" - krótki fragment.
Czym jest anotacja, do której występują odwołania w dokumencie opis architektury rozwiązania dla systemu docelowego?
W wymaganiach względem systemu opisanych na stronach 9-24 pojęcie anotacji nie zostało zdefiniowane.
Regulamin Serwisu i zasady prywatności nie są dostępne na stronie. Nie działa podany w stopce strony link "Regulamin serwisu i
zasady prywatności" https://konkursy.govtech.gov.p l/_pliki/Regulamin-platformy-G ovtech.pdf
W regulaminie konkursu napisano: "Przyjmuje się, że dziennie nie będzie dodawanych do analizy w ramach Systemu więcej niż 200 wzorców umownych". Proszę o określenie średniej wielkości wzorca umownego w stronach lub wyrażenie w stronach maksymalnej objętości dokumentów dodawanych do analizy w ramach Systemu.
W regulaminie napisane jest, że uczestnikiem może być osoba fizyczna. Zakładając, że podszedłbym do konkursu samodzielnie, właśnie jako osoba fizyczna, to czy w przypadku sukcesu i wymogu zbudowania zespołu czy możliwym jest scedowanie moich praw na firmę w której jestem zatrudniony?
Chodzi o to, że jako osoba fizyczna nie jestem w stanie skompletować zespołu o którym mowa w pkt 13.4 regulaminu. Czy mogę wtedy zbudować zespół w oparciu o mojego pracodawcę? Czy może od samego początku to wyłącznie pracodawca może być uczestnikiem?
W toku zapoznawania się z informacjami konkursowymi napotkaliśmy wątpliwość w przedmiocie tego na jakim etapie musimy mieć skompletowany zespół, mianowicie: czy po ewentualnym przejściu drugiego etapu mamy jeszcze na to czas?
W udostępnionych danych brakuje pliku treningowego jsonl w formacie jak załącznik 5. Obawiam się, że to nie przypadek i on nie został przygotowany. Tzn. na podstawie formularzy mamy jakoś odszukać wzorce, których dotyczą i znaleźć w nich fragment abuzywny.
W zidentyfikowanych w formularzach postanowieniach abuzywnych często pojawiają się wielokropki, np.:
„Strony zastrzegają, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań niepieniężnych wynikających z niniejszej umowy nastąpi poprzez zapłatę kar umownych na zasadach poniższych (…) łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 5ny brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszego aktu”. Czy treść pominiętą wielokropkiem należy traktować jako abuzywną, czy nie? Czy w danych ewaluacyjnych mogą pojawić się wielokropki? W jaki sposób będą porównywane z sekwencjami zidentyfikowanymi automatycznie?
Z jakimi systemami i w jakich zadaniach ma współpracować opracowywany system wykrywania klauzul?
W ostatnim punkcie dokumentu "Opis architektury rozwiązania dla systemu docelowego" pojawia się odniesienie do innych zadań Zamawiającego. Jakie są to zadania? Brak wskazania konkretnych zadań i konkretnych systemów uniemożliwia udzielenie odpowiedzi na to pytanie.
Kiedy dokładnie będą wystawione dane testowe oraz do kiedy należy odesłać wyniki? Pytamy się gdyż wydaje się nam że jest niespójność w opisie przedmiotu zamówienia: najpierw: "Przyjmowanie rozwiązań - I etap od 19.10.2021 10:00 do 19.10.2021 16:00", a następnie: "Zbiór danych testowych (podlegających ocenie) zostanie zamieszczony na ww. stronie GovTech w dniu 20.10.2021r."

Data odpowiedzi: 2021-10-01 13:08

Czy jest dopuszczalne samodzielne wzbogacenie udostępnionego zbioru treningowego?

Data odpowiedzi: 2021-10-01 13:10

Czy POPRAWNE POSTANOWIENIE, o którym mowa jest w opisie etapu I, jest równoważne z BEZPIECZNYM POSTANOWIENIEM UMOWNYM występującym w danych treningowych?

Data odpowiedzi: 2021-10-06 10:33

Czy system ma wykrywać tylko postanowienia abuzywne, a resztę kwalifikować jako postanowienia poprawne zakładając że wszystko co nie jest abuzywne jest poprawne?

Data odpowiedzi: 2021-10-06 10:35

Czy w Etapie I analiza danych testowych odbywa się u Wykonawcy i Wykonawca wysyła tylko wyniki do Zamawiającego czy też jest to wspólne (Wykonawcy i Zamawiającego) sprawdzenie "na żywo"? / W jaki sposób Zamawiający ma zamiar zweryfikować czy plik z wynikami będzie przygotowany ręcznie czy przez system?

Data odpowiedzi: 2021-10-06 10:37

W danych treningowych występują rekordy które wydają się być niepoprawne, przykład: "Jeżeli na stronie internetowej www." ma przypisaną klasę BEZPIECZNE_POSTANOWIENIE_UMOWN E. Czy jest oczekiwanie Zamawiającego aby system wykrył takie teksty jako "Bezpieczne postanowienie umowne"?

Data odpowiedzi: 2021-10-06 10:51

W jakim formacie (txt, doc, pdf, jpg, csv) będą dane testowe?

Data odpowiedzi: 2021-10-06 10:55

W danych treningowych znalazłem taki wpis: "W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu,KLAUZULA_ABUZYWNA;;;" Wydaje mi się, że powyższe stwierdzenie nie jest klauzulą abuzywną. Jeśli natomiast sprawdzenie przesyłki byłoby niezbędnym warunkiem uwzględnienia roszczeń klienta z tytułu uszkodzenia, to wtedy klauzula taka byłaby abuzywna. Proszę o potwierdzenie.

Data odpowiedzi: 2021-10-06 10:59

W opisie zadania mowa o modelu binarnej klasyfikacji, natomiast zaproponowana metoda dostarczania wyników nie daje organizatorowi konkursu żadnego narzędzie do weryfikacji czy przesłane wyniki pochodzą od wytrenowanego na przesłanym zbiorze treningowym modelu binarnej klasyfikacji, a nie np. zostały opracowanego przez wystarczająco duży zespół studentów prawa. W regulaminie nie znalazłem żadnych informacji na ten temat, stąd pytanie jak to będzie weryfikowane w czasie oceny wyników.

Data odpowiedzi: 2021-10-06 11:01

Wg regulaminu - H. W celu zgłoszenia Opracowania studialnego Uczestnik wysyła plik lub pliki formacie .jsonl, według wzoru wskazanego w załączniku nr 2, z kolumnami wskazującymi ID postanowienia oraz odpowiadającej temu postanowieniu klasy. Jednak załącznik nr 2 nie posiada ID postanowienia, a cały tekst postanowienia. Proszę wyjaśnić, jak powinno wyglądać zgłoszenie opracowania studialnego przez Uczestnika?

Data odpowiedzi: 2021-10-06 11:03

Zgodnie z pkt. 2.3 Regulaminu warunkiem koniecznym dla wzięcia udziału w Konkursie jest przesłanie zgłoszenia na adres elektronicznej skrzynki podawczej Zamawiającego. Czy przez tę skrzynkę należy rozumieć dostępną w systemie ePUAP skrzynkę /UOKiK/SkrytkaESP i czy w takim wypadku dostępne są specjalne formularze - czy może wystarczające jest skorzystanie z pisma ogólnego? W wypadku zgłoszenia dokonywanego przez system ePUAP, czy dopuszczalne jest zastosowanie podpisu zaufanego zamiast podpisu kwalifikowanego? Czy możliwe jest podpisanie przez Uczestników biorących wspólnie udział w Konkursie pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt. 7.4 Regulaminu również podpisem zaufanym?

Data odpowiedzi: 2021-10-06 12:01

W regulaminie jest informacja: "Podmioty, które chcą wziąć udział w Konkursie zobligowane są do dokonywania zgłoszenia do Konkursu podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Zamawiającego (...)". W jaki dokładnie sposób należy zgłosić swój udział w konkursie? Czy jest jakiś wzór zgłoszenia, który należy wysłać na skrzynkę podawczą?

Data odpowiedzi: 2021-10-06 12:14

Czy dane testowe będą zawierały tylko przykłady (teksty) należące do jednej z dwóch klas (POSTANOWIENIE_ABUZYWNE, BEZPIECZNE_POSTANOWIENIE_UMOWN E), czy również będą zawierały przykłady (teksty) nie należące do żadnej z tych klas?

Data odpowiedzi: 2021-10-06 13:53

Wśród danych treningowych istnieje wpis: Odbiorca może domagać się obniżenia należności w razie udowodnienia zawinionego dostarczania wody o pogorszonej bądź złej jakości lub o ciśnieniu uniemożliwiającym normalne korzystanie z wody.,KLAUZULA_ABUZYWNA;;; Na podstawie https://www.saos.org.pl/judgme nts/10278 wydaje mi się, że samo domaganie się obniżenia należności nie jest zapisem nielegalnym. Jednakże dodanie - Obniżenie stanowić może do 10% należności - już jest. Tym samym, moim zdaniem, istnieje błąd w danych treningowych. Czy jestem w błędzie?

Data odpowiedzi: 2021-10-06 14:19

W pliku treningowym w liniach 1349, 1853 i 2057 brak jest ocen klauzul.

Data odpowiedzi: 2021-10-06 14:24

Czy KLAUZULA_ABUZYWNA oraz POSTANOWIENIE_ABUZYWNE są równoważne? KLAUZULA_ABUZYWNA występuje w dane treningowe_I etap.csv. POSTANOWIENIE_ABUZYWNE występuje w Załącznik nr 2 - wyniki etap 1 - binarna klasyfikacja.jsonl

Data odpowiedzi: 2021-10-07 12:55

W danych treningowych znajdują się błędy (prawdopodobnie OCRa), np w liniach: 2967, 3511, 4004.

Data odpowiedzi: 2021-10-11 13:08

Czy formularze zgłoszeniowe z pełnomocnictwami będą również udostępnione 19 października 2021? Czy jednak będą one dostępne wcześniej? W przypadku instytucji takich jak uczelnie otrzymanie odpowiednich pełnomocnictw będzie prawdopodobnie niewykonalne w ciągu 6 godzin.

Data odpowiedzi: 2021-10-11 14:32

W punkcie 7.3. regulaminu znajduje się informacja, że Pełnomocnikiem Uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie może być jeden z tych Uczestników, ale czy Pełnomocnikiem może nie być uczestnik i co za tym idzie, czy jeden Pełnomocnik może reprezentować kilka niezależnych zespołów?

Data odpowiedzi: 2021-10-13 17:31

Czy dozwolone jest użycie Rejestru klauzul niedozwolonych, znajdującego się na stronie UOKiK, jako wzbogacenie zbioru treningowego? Czy nie ma zagrożenia, że identyczne klauzule będą znajdować się w zbiorze testowym? Wykorzystanie rejestru w trakcie uczenia modelu może znacząco podnieść wyniki na zbiorze testowym, jeśli przykłady będą się pokrywać

Data odpowiedzi: 2021-10-15 12:04

Zgodnie z załącznikiem 2, plikiem binarna klasyfikacja.jsonl, pierwszy wiersz pliku wyjściowego kończy się przecinkiem; przecinek kończący wiersz nie jest stosowany w następnych liniach przykładowego pliku. Czy jest to celowy zabieg?

Data odpowiedzi: 2021-10-15 13:02

Po analizie semantycznej danych treningowych znalazłem pewne sprzeczności. Przykładowo w linii 1746 jest klauzula: "nie podlegają zwrotowi,KLAUZULA_ABUZYW NA". Jest to bardzo krótka klauzula, która nie precyzuje podmiotu w zdaniu, ani żadnych dodatkowych warunków. Tym samym wynika z tego, że nie mają one znaczenia dla oceny. Jednak jest to sprzeczne z linią 3971: ""Pobrane przez Bank prowizje i opłaty nie podlegają zwrotowi, z zastrzeżeniem postanowień § 9 pkt",BEZPIECZNE_POS TANOWIENIE_UMOWNE" lub linią 2414: "5.Czesne płatne jest przez 12 miesięcy w roku. 6.W przypadku wpłaty czesnego oraz wpisowego przy późniejszej rezygnacji z usługi - czesne i wpisowe nie podlega zwrotowi.,BEZPIECZNE_POS TANOWIENIE_UMOWNE" lub linią 3070: ""c) rozmowy kwalifikacyjnej. 3.Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi zarówno w razie nie rozpoczęcia przez ucznia nauki, jak również przerwania nauki w późniejszym okresie.",BEZPIECZN E_POSTANOWIENIE_UMOWNE&q uot; W innym przypadku klauzula z linii 1499: "Okrycia bez przedmiotów wartościowych należy pozostawić w szatni,KLAUZULA_ABUZYWNA " jest częścią klauzuli z linii 2235: "Okrycia bez przedmiotów wartościowych należy pozostawić w szatni Za przedmioty wartościowe uważa się,BEZPIECZNE_POSTANOW IENIE_UMOWNE" oraz klauzuli z linii 1968: ""Okrycia wierzchnie bez żadnych przedmiotów wartościowych należy pozostawić w szatni – szatnia jest obowiązkowa i bezpłatna Za przedmioty wartościowe uważa się przedmioty o wartości ponad 200 złotych, pieniądze, papiery wartościowe",BEZPI ECZNE_POSTANOWIENIE_UMOW NE", które już są postanowieniami bezpiecznymi. Znalazłem 105 podobnie sprzecznych przypadków. Czy to są błędy w danych treningowych? Jeśli Państwa zdaniem, to nie są błędy w danych, to jak należy powyższe przypadki interpretować? Pozdrawiam.

Data odpowiedzi: 2021-10-16 09:36

Przykład: "( 4.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu internetowego." powinien być oznaczony jako klauzula abuzywna.

Data odpowiedzi: 2021-10-17 17:40

Jaki będzie rozmiar zbioru uczącego w drugim etapie? Chodzi o liczbę umów i opisanych postanowień.

Data odpowiedzi: 2021-10-17 17:42

Czy odpowiedzi do danych testowych z 1. etapu zostaną opublikowane po ogłoszeniu wyników 1. etapu?

Data odpowiedzi: 2021-10-29 19:46

Witam, prosimy o udostępnienie pliku jsonl z prawidłowymi klasami dla danych testowych z etapu I w celu weryfikacji użytych modeli.

Data odpowiedzi: 2021-10-29 19:48

Jaki będzie format opisu koncepcji rozwiązania? W szczególności czy będzie można załączyć grafikę?

Data odpowiedzi: 2021-11-03 14:25

Czy cała treść wzorców została przeanalizowana pod kątem występowania klauzul abuzywnych i czy udostępnione formularze opisują wszystkie wystąpienia? Innymi słowy, czy mogą się pojawić postanowienia we wzorcach, które są abuzywne, a nie zostały opisane w formularzu.

Data odpowiedzi: 2021-11-04 15:31

W ramach opisu założeń Systemu Docelowego w sekcji II.8 wspomniana jest integracja Systemu z systemem informatycznym klasy SIEM(Security Information and Event Management) Zamawiającego. Jaką konkretną implementacją/dystrybucją systemu informatycznego klasy SIEM, dysponuje Zamawiający? Jaki(e) interfejs(y) do integracji eksponuje ten system?

Data odpowiedzi: 2021-11-09 10:23

Udostępnione w II etapie dane składają się z dwóch zbiorów dokumentów - wzorców umów oraz formularzy z informacjami o wykrytych klauzulach abuzywnych. Nie znaleźliśmy jednak łatwego sposobu na powiązanie tych dwóch zbiorów. W formularzu nie ma odwołania do konkretnego pliku umowy, w której znaleziono klauzulę abuzywną.

Data odpowiedzi: 2021-11-15 08:33

1. Czy każdy udostępniony formularz dotyczy któregoś z udostępnionych dokumentów? 2. Czy każdy udostępniony dokument jest opisany przez przynajmniej jeden udostępniony formularz? 3. Czy można udostępnić informacje które formularze opisują który dokument? 4. W jaki sposób będzie odbywać się ewaluacja 2. etapu? Czy wszystkie zapisy dokumentów ze zbioru testowego zostały sprawdzone czy tylko te uznane przez Prezesa UOKiK za abuzywne (które znajdują się w formularzach)? Innymi słowy: czy należy przewidywać wszystkie potencjalne postanowienia abuzywne czy przewidywać tylko te, którymi się zajmował Urząd?

Data odpowiedzi: 2021-11-15 08:36

Jeśli w danym wzorcu zostanie wykryta więcej niż 1 klauzula to czy każdą klauzulę należy umieścić w osobnej linii pliku JSONL powtarzając wartość "nazwa_pliku_wzorca"?

Data odpowiedzi: 2021-11-15 08:37

W jaki sposób będą oceniane rozwiązania w drugim etapie: czy wykryte przez system klauzule abuzywne będą oceniane względem 1) "klauzul, których treść wskazuje (w ocenie osoby trzeciej), że mogą mieć charakter niedozwolony (abuzywny)" CZY 2) klauzul abuzywnych "wykrytych we wzorcach umownych w toku postępowań administracyjnych oraz tzw. wystąpień miękkich"? Czyli czy wykrycie przez system klauzuli abuzywnej (w ocenie osoby trzeciej) będzie liczone jako błąd jeśli ta klauzula nie była "wykryte we wzorcach umownych w toku postępowań administracyjnych oraz tzw. wystąpień miękkich"?

Data odpowiedzi: 2021-11-15 09:14

Czy można dodać inne informacje poza odpowiedziami na pytania w ramach wstępu?

Data odpowiedzi: 2021-11-15 12:32

F1-score liczone dla problemu sekwencyjnego tagowania z minimalnym pokrycie odpowiadających sobie sekwencji równym 50%." czy Zamawiający może to rozwinąć i pokazać jak to będzie liczył na przykładzie?

Data odpowiedzi: 2021-11-15 21:03

Proszę o szczegóły dotyczące miary poprawności w drugim etapie. W szczególności: 1) pokrycie 50% względem czego? klauzuli znalezionej czy referencyjnej czy ich sumy? 2) pokrycie liczone w znakach? czy musi być ciągłe? - sugerowałbym użycie np. odległości edycyjnej dzielonej przez długość fragmentu referencyjnego 3) co oznacza weighted F1? jak wartości F1 są liczone dla klasy przeciwnej do abuzywnej? Najlepiej aby został opublikowany skrypt oceniający.

Data odpowiedzi: 2021-11-15 21:04

Dokumentacja postępowania
TAGI
uczenie maszynoweweb crawlerOCR
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.