Serwis Rzeczypospolitej Polskiej
Platforma GovTech
Budowa systemu zarządzania działaniami kryzysowymi.
Przyjmowanie zgłoszeń zakończone
Zaproszenie do konsultacji
Zapraszamy do udziału w konsultacjach planowanego do realizacji we współpracy z partnerem rynkowym projektu innowacyjnego. W trakcie konsultacji omówiony zostanie cel i zakres projektu oraz przedstawione zostaną oczekiwane ramy czasowe realizacji. Od uczestników konsultacji planowane jest pozyskanie informacji dotyczących możliwości realizacji oczekiwanych funkcjonalności w zależności od budżetu projektu, realności jego wykonania z użyciem najnowszych osiągnięć techniki oraz rekomendowanych kryteriach wyboru pozwalających wybrać najlepszego partnera do wsółpracy.
Funkcjonowanie dziś, opis potrzeby

Z roku na rok wzrasta liczba zdarzeń kryzysowych zagrażających majątkowi oraz zdrowiu i życiu mieszkańców, przedsiębiorców, turystów i wszystkich innych. Do zdarzeń tych możemy zaliczyć anomalie pogodowych takie jak nagłe i gwałtowne wichury i sztormy, nawalne deszcze, opady śniegu, gradobicia lub długotrwałe susze. Powodują one zalania, podtopienia, przerwy w dostawach prądu, niedrożność dróg itp. Ponadto występują katastrofy budowlane, katastrofy w ruchu drogowym, skażenia miejscowe i wielkopowierzchniowe oraz wiele innych zdarzeń. Wszystkie one wymagają podjęcia skoordynowanych czynności przez powiatowe i gminne centra zarządzania kryzysowego, państwową i ochotniczą straż pożarną oraz inne służby i instytucje. Szybkość podejmowanych działań i ich właściwa koordynacja często przesądzają o sukcesie i minimalizacji skutków zdarzenia kryzysowego. 
Obecnie proces zarządzania kryzysowym w powiatach i gminach oparty jest na metodach i środkach technicznych wykorzystywanych przez ostatnie 20 lat, czyli w dużej mierze analogowych. Nie wykorzystywane są dostępne nowoczesne technologie, które znacząco mogłyby wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa mienia i osób. 
Brak wykorzystania odpowiednich technologii wpływa negatywnie na przepływ informacji i komunikację pomiędzy Powiatowymi Centrami Zarządzania Kryzysowego, Gminnymi Centrami Zarządzania Kryzysowego, Państwowa Strażą Pożarną i OSP oraz innym podmiotami. 
Obecnie nie ma zintegrowanego i sprawnego systemu powiadamiania ludności o zdarzeniach np. przez syreny umieszczone na budynkach OSP czy poprzez media społecznościowe.  
Stan obecny zarządzania kryzysowego nie gwarantuje w pełni sprawnego reagowania naszych samorządów na działania kryzysowe. 

Oczekiwana zmiana

Projekt ma polegać na budowie system informatyczno-komunikacyjny do powiadamiania i koordynacji służb biorących udział w czynnościach i działaniach minimalizujących lub przeciwdziałających skutkom zdarzeń kryzysowych. System ma usprawnić zarządzanie zasobami i podejmowanie decyzji w sytuacjach kryzysowych. Przyczyni się do: 
1. efektywnego wykorzystanie posiadanych zasobów  
2. zautomatyzowania i przyspieszenia przekazywania informacji  
3. zminimalizowania strat związanych ze skutkami sytuacji kryzysowych 
 
System ma działać na szczeblu powiatowym (Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego) i gminnym (Gminne Centra Zarządzania Kryzysowego) w koordynacji z PSP oraz OSP. Dzięki objęciu projektem wielu podmiotów możliwa będzie wymiana informacji oraz koordynacja działań przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii. 

System usprawni szybkości i trafności podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych.  
Dzięki zintegrowanemu sposobowi powiadamiania ludności np. przez syreny w miastach i miejscowościach oraz na wiejskich budynkach OSP, media społecznościowe oraz bramki SMS, system umożliwi szybkie ostrzeganie i skuteczne przekazywanie komunikatów do osób potencjalnie zagrożonych np. sztormem, nagłym wichurom czy zdarzeniom takim jak np. zagrożenie chemiczne spowodowane katastrofą w ruchu lądowym (wypadek cysterny z amoniakiem). 
Zadaniem systemu będzie gromadzenie informacji o zasobach, zarządzanie nimi i dysponowanie w celu realizacji zadań związanych zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych. 
Wdrożenie systemu skutkować będzie realnym zwiększeniem poczucia bezpieczeństwa mieszkańców oraz innych osób przebywających na danym terenie oraz poprawą efektywność zarządzania kryzysowego na tym obszarze. 

 

Wymagania funkcjonalne

Zakłada się, że system będzie składał się z minimum następujących modułów funkcjonalnych:

 1. MODUŁ BAZODANOWY:
 • zasoby materiałowe
 • zasoby ludzkie
 • sieci i instalacje
 • kontakty do decydentów
 • dane o infrastrukturze wodno-kanalizacyjnej, gazowej, energetycznej itp.

    2. MODUŁ DO ZARZĄDZANIA:

 • formularz zgłoszenia zapotrzebowania
 • formularz zadysponowania zasobów
 • formularz zgłoszenia zdarzenia
 • formularz zgłoszeniowy wypoczynku zorganizowanego
 • formularz zgłoszenia posiadanych zasobów (do uzupełnienia modułu bazodanowego)
 • formularz zapotrzebowania na informacje
 • formularz "wydania" informacji
 • mapy

    3. MODUŁ KOMUNIKACYJNY:

 • komunikacja GSM
 • komunikacja radiowa
 • komunikacja internetowa (kabel, satelita, radiolinia)

4. MODUŁ ALARMOWANIA - INFORMOWANIA:

 • bramki SMSowe
 • automatyczny system włączania/ wyłączania syren
 • system przekazywania informacji głosowych przez syreny

 

Harmonogram
Zgłoszenia od 22.04.2022 do 27.04.2022
Przewidywane zakończenie dialogu 27.05.2022
Miejsce prowadzenia konsultacji

Organizator przewiduje spotkania w: Koszalin.

Organizator dopuszcza udział online: TAK

Inne, istotne planowane zapisy umowy o realizacje

Katalog funkcjonalności systemu jest zbiorem otwartym. System mam mieć możliwość rozwoju w sposób iteracyjny i przyrostowy. Poszczególne funkcjonalności mają być realizowane przez poszczególne moduły które będą z czasem dołączane do systemu.

Kontakt
Zamawiający udziela odpowiedzi pod warunkiem, że pytanie wpłynie w okresie prowadzenia konsultacji. Jeżeli pytanie wpłynie po upływie terminu lub dotyczy udzielonych już odpowiedzi i wyjaśnień, organizator konsultacji może udzielić wyjaśnień albo pozostawić takie pytania bez rozpoznania.
Komunikacja z uczestnikami prowadzona jest w formie elektronicznej, pocztą email lub przez Platformę Konkursową.
Mariusz Ryndziewicz
tel. 516128307
mryndziewicz@powiatkoszalinski.pl
Pytania i odpowiedzi
ZADAJ PYTANIE
Dokumentacja konsultacji
TAGI
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.