GovTech BETA
Platforma Konkursowa
System identyfikacji tankowanych pojazdów dla użytkowników aplikacji mFlota
OBSERWUJ KONKURS
Otrzymasz powiadomienia o zmianach i upływających terminach
Przyjmowanie zgłoszeń zakończone
pula nagród
80 000,00 zł brutto
maksymalny budżet wdrożenia
615 000,00 zł brutto
Funkcjonowanie dziś, opis potrzeby

Obserwujemy, że kierowcy coraz chętniej korzystają z naszych aplikacji mobilnych, dzięki którym płacą za paliwo przy dystrybutorze, nie wchodząc na stacje. Ważne jest, żeby płatności wykonywane za pomocą telefonu przebiegały szybko i bezpiecznie. Dlatego poszukujemy, uzupełniającego do istniejącej aplikacji mFlota, rozwiązania techniczno-informatycznego umożliwiającego automatyczną identyfikację pojazdów firmowych przypisanych do kart flotowych dla kierowców realizujących płatności przy dystrybutorze.

Obecnie w przypadku transakcji realizowanych klasycznie przy kasie (bez użycia aplikacji mobilnej) taka identyfikacja realizowana jest przez Pracownika Stacji Paliw (poprzez weryfikację numeru rejestracyjnego zatankowanego pojazdu), natomiast w przypadku transakcji realizowanej przy użyciu aplikacji mobilnej mFlota Kierowca wybiera w odpowiednim polu przypisany numer rejestracyjny pojazdu deklarując jednocześnie zgodność pojazdu tankowanego z przypisaną do tego pojazdu kartą flotową.

Zdjęcia
Funkcjonowanie dziś, opis potrzebyFunkcjonowanie dziś, opis potrzeby
Oczekiwana zmiana

Wdrożenie mechanizmu automatycznej identyfikacji pojazdu wspierającego istniejący system obsługi transakcji poprzez aplikację mFlota, pozwoli na uproszczenie i zautomatyzowanie dotychczasowego sposobu weryfikacji tankowanych pojazdów przy zachowaniu wysokiej satysfakcji klientów (tzw. user experience) Istotne jest, aby docelowe rozwiązanie było łatwo skalowalne na ponad 1700 stacji w Polsce i działającej bez względu na warunki atmosferyczne.

Wymagania funkcjonalne
 • Uruchomienie identyfikacji zatankowanego pojazdu i zwrócenie (przekazanie) tej informacji poprzez aplikację mFlota do systemów IT wdrożonych w PKN ORLEN. Zadanie obejmuje aspekt identyfikacji pojazdu z pominięciem lub z minimalnym udziałem kierowcy oraz zerowym lub minimalnym udziałem obsługi Stacji Paliw;
 • Rozwiązanie powinno w zależności od wyboru kierowcy („nr rejestracyjny pojazdu” lub „okaziciel”) dokonać identyfikacji pojazdu i zwrócić odpowiednią informację do aplikacji mobilnej lub rozwiązanie dokona takiej identyfikacji na poziomie backendu.
 • Etap/działanie dotyczące weryfikacji uprawnień kierowców na bazie informacji dostarczonych przez bibliotekę (numeru rejestracyjnego) będzie odbywało się na poziomie wewnętrznych istniejących systemów PKN ORLEN).
 • Zaadresowanie potrzeb właścicieli firm flotowych w zakresie uszczelnienia procesu przypisywania tankowania do właściwych pojazdów oraz wdrożenie mechanizmów kontroli tankowanych pojazdów flotowych w celu wyeliminowania nadużyć.
 • Przygotowanie szczegółowego opisu rozwiązania, mechanizmów jego funkcjonowania i opisu realizacji w postaci dokumentacji technicznej.
 • Rozwiązanie powinno udostępniać informację o tym jaki pojazd został zatankowany przy opcji, gdzie płatność jest realizowana przy dystrybutorze za pomocą smartphone’a przy użyciu istniejącej aplikacji mobilnej mFlota.
 • W składanych przez Uczestników Rozwiązaniach Konkursowych istotne jest, aby były one efektem prac uwzględniających najnowsze rozwiązania technologiczne i spełniały co najmniej minimalne wymagania jakościowe określone przez Zamawiającego.
 • PKN ORLEN oczekuje, ze system nie będzie wymagał transferu danych o transakcjach do systemów zewnętrznych (poza systemy PKN ORLEN).
 • Wdrożenie rozwiązania na etapie pilotażu na 5 Stacjach Paliw nie powinno być oparte o wykorzystanie zamontowanej infrastruktury należącej do Stacji Paliw (szczególnie wykorzystanie CCTV należącej do PKN ORLEN). Oferent musi zapewnić odpowiednio certyfikowany sprzęt, zgodny z wymogami na tego typu obiektach w szczególności, gdy rozwiązanie opiera się o montaż sprzętu na dystrybutorach.
Użytkownicy i oczekiwana przez nich funkcjonalność podstawowa
Kierowcy pojazdów flotowych
Weryfikacja powinna identyfikować pojazd, który dokonał tankowania. Te informacje są niezbędne do kontroli po stronie PKN ORLEN czy pojazd jest uprawiony do takiego tankowania.

Zadanie obejmuje aspekt identyfikacji pojazdu z pominięciem lub minimalnym udziałem kierowcy oraz obsługi Stacji Paliw.

Obecnie w przypadku transakcji realizowanych przy kasie (bez użycia aplikacji mobilnej) taka identyfikacja realizowana jest przez Pracownika Stacji Paliw, natomiast w przypadku transakcji realizowanej w aplikacji mFlota, na chwilę obecną PKN ORLEN nie posiada mechanizmu automatycznej identyfikacji tankowanych pojazdów.
Osoby odpowiedzialne w PKN ORLEN za udostępnienie i rozliczanie transakcji mFlota oraz właściciele/ podmioty zarządzające flotami pojazdów
Wygenerowanie przez system raportu w dowolnym cyklu (za dany okres) lub wywołanie alertu w zakresie nieuprawnionej transakcji przy użyciu aplikacji mFlota.
Sposób wyboru najlepszego partnera do współpracy
Harmonogram
Zgłoszenia do 28.10.2019
Weryfikacja zgłoszeń do 01.11.2019
Przyjmowanie rozwiązań - I etap od 08.11.2019 do 28.11.2019
Ocena propozycji 12.12.2019
Przyjmowanie rozwiązań - II etap od 10.01.2020 do 31.01.2020
Ogłoszenie wyników do 14.02.2020
Szczegóły I etapu konkursu

Od proponowanych rozwiązań wymaga się w szczególności by miały na uwadze prostotę użytkowania i doświadczenie użytkownika oraz zapewniały najlepszy stosunek niezaprzeczalności rozpoznanego numeru rejestracyjnego do ekonomii skali (kosztów wdrożenia w 1700 Stacjach Paliw). W celu zbadania powyższych założeń, Uczestnicy konkursu powinni dostarczyć:

 1. Szczegółowy zrozumiały opis koncepcji i mechanizmu działania proponowanego rozwiązania wraz z uzasadnieniem dotyczącym możliwości operacyjnego wdrożenia oraz skalowania tego rozwiązania (w celu lepszego zrozumienia koncepcji Uczestnik może dołączyć dodatkowo nagranie wideo przedstawiające mechanizm działania rozwiązania);
 2. Przedstawienie całkowitej wyceny proponowanego rozwiązania (tzw. TCO) dla jednej Stacji Paliw z wyszczególnieniem kosztów stałych/zmiennych,  kosztów hardware’owych oraz software’owych oraz kosztów utrzymania (dla celów wyceny proszę założyć per jedna Stacja Paliw – 20 stanowisk, 10 dystrybutorów po 10 pistoletów/węży paliwowych na jednym dystrybutorze (po 5 po każdej stronie), łącznie 100 pistoletów paliwowych dla jednej Stacji Paliw);
 3. Przedstawienie całkowitej wyceny proponowanego rozwiązania (tzw. TCO) dla wdrożenia pilotażowego dla 5 Stacji Paliw z wyszczególnieniem kosztów stałych/zmiennych, kosztów hardware’owych/software’owych oraz kosztów utrzymania (dla celów wyceny proszę założyć per Stacja – 20 stanowisk, 10 dystrybutorów po 10 pistoletów/węży paliwowych na jednym dystrybutorze (po 5 po każdej stronie), łącznie 100 pistoletów paliwowych dla jednej Stacji Paliw);
 4. Przedstawienie szacunkowych całkowitych kosztów (tzw. TCO) dla wdrożenia dla 1.700 Stacji Paliw z wyszczególnieniem kosztów stałych/zmiennych, kosztów hardware’owych oraz software’owych oraz kosztów utrzymania lokalizacjach (dla celów wyceny proszę założyć per jedna Stacja Paliw – 20 stanowisk, 10 dystrybutorów po 10 pistoletów/węży paliwowych na jednym dystrybutorze (po 5 po każdej stronie), łącznie 100 pistoletów paliwowych dla jednej Stacji Paliw). Przy czym rollout/wdrożenie w pełnej skali będzie przedmiotem odrębnego procesu zakupowego, niemniej jednak koszt wyskalowania jest istotnym kryterium oceny atrakcyjności rozwiązania);
 5. Opis wdrożenia proponowanego rozwiązania powinien wyszczególnić po czyjej stronie są poszczególne prace związane z wdrożeniem pilotażowym na 5 Stacjach Paliw, przy założeniu, iż wszelkie prace wdrożeniowe będę wykonywane przez Wykonawcę lub podmiot wyznaczony przez Wykonawcę  (zakres prac Wykonawcy oraz jego podwykonawców, zadania do wykonania oraz czas gwarancji);
 6. Ramowy plan i harmonogram wdrożenia pilotażowego dla 5 Stacji Paliw.
 7. Wszelkie prace wykonywane na Stacji Paliw będą musiały być skoordynowane i realizowane przy udziale odpowiednich jednostek serwisowo-utrzymaniowych PKN ORLEN. Dodatkowo członkowie zespołu Wykonawcy będą  musiały przejść szkolenie z zakresu BHP (PKN ORLEN będzie w stanie zorganizować takie szkolenia po wskazaniu listy pracowników).
Kryteria oceny I etapu
Atrakcyjność i użyteczność mechanizmu dla użytkownika (User Experience). - waga 30%
Poziom zaangażowania po stronie końcowego użytkownika, liczba koniecznych dodatkowych kroków/działań do wykonania po stronie użytkownika aplikacji mFlota.
Skuteczność rozwiązania na poziomie 95% - waga 20%
Oczekujemy deklaracji min. 95% skuteczności identyfikacji (rozpoznawalności) tankowanych pojazdów. Jeżeli na etapie II okażę się, że po testach wersji demonstracyjnej skuteczność jest nie spełnia tych wymagań, rozwiązanie Wykonawcy może zostać odrzucone i nie będzie przysługiwała nagroda za przygotowanie wersji demonstracyjnej.
Odporność mechanizmu na zmienne warunki na Stacjach Paliw - waga 10%
Niezawodność działania w różnych warunkach oświetleniowych czy różnych warunkach i czynnikach atmosferycznych np. deszcz, śnieg, wiatr, zabrudzenie pojazdów itp.
Szacowany czas wdrożenia na etapie pilotażu - waga 5%
Czas niezbędny do przygotowania i wdrożenia rozwiązania pilotażowego na wybranych 5 Stacjach Paliw (w różnych lokalizacjach w Polsce).
Dodatkowe funkcjonalności - waga 5%
Funkcjonalności oferowane przez rozwiązanie, które mogą w przyszłości zostać wykorzystane przez Zamawiającego (opcje rozwojowe do wykorzystania w innych celach biznesowych).
Całkowita kosztochłonność inwestycji w przygotowanie, wdrożenie oraz operacyjne funkcjonowanie rozwiązania ( koszty utrzymania ) na 1700 Stacjach Paliw w Polsce – tzw. TCO - waga 30%
Należy wziąć pod uwagę, zarówno konieczne koszty po stronie PKN ORLEN, jak i ewentualne konieczne nakłady po stronie klienta PKN ORLEN - właściciela floty, jeżeli proponowane rozwiązanie będzie wymagało np. zamontowania dodatkowego sprzętu czy urządzenia w pojeździe).
W pierwszym etapie autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody finansowe oraz zaproszenie do złożenia prac w drugim etapie
1 miejsce: 10 000,00 PLN
2 miejsce: 10 000,00 PLN
3 miejsce: 10 000,00 PLN
4 miejsce: 10 000,00 PLN
5 miejsce: 10 000,00 PLN
Wyniki oceny I etapu
Poniższa tabela prezentuje oceny dokonane przez Zamawiającego po I etapie konkursu. Podmioty, których oceny dotyczą zostaną odsłonięte po zakończeniu konkursu. Jeśli Twoja praca znajduje się na liście - zaloguj się, a Twój aktualny wynik zostanie odsłonięty.
LpPodmiotWynik sumaryczny
1(zanonimizowany)52.00
2(zanonimizowany)75.00
3(zanonimizowany)79.00
4(zanonimizowany)93.00
5(zanonimizowany)80.00
6(zanonimizowany)75.00
7(zanonimizowany)72.00
8(zanonimizowany)75.00
9(zanonimizowany)70.00
10(zanonimizowany)47.00
11(zanonimizowany)70.00
12(zanonimizowany)55.00
13(zanonimizowany)0.00
14(zanonimizowany)69.00
15(zanonimizowany)83.00
16(zanonimizowany)0.00
17(zanonimizowany)45.00
18(zanonimizowany)0.00
19(zanonimizowany)98.00
20(zanonimizowany)45.00
21(zanonimizowany)50.00
22(zanonimizowany)92.00
23(zanonimizowany)47.00
24(zanonimizowany)82.00
25(zanonimizowany)81.00
26(zanonimizowany)0.00
27(zanonimizowany)55.00
28(zanonimizowany)0.00
29(zanonimizowany)80.00
30(zanonimizowany)55.00
31(zanonimizowany)55.00
32(zanonimizowany)50.00
33(zanonimizowany)50.00
34(zanonimizowany)0.00
35(zanonimizowany)85.00
36(zanonimizowany)45.00
37(zanonimizowany)72.00
38(zanonimizowany)82.00
39(zanonimizowany)45.00
40(zanonimizowany)65.00
41(zanonimizowany)75.00
42(zanonimizowany)80.00
43(zanonimizowany)0.00
44(zanonimizowany)57.00
45(zanonimizowany)80.00
46(zanonimizowany)54.00
47(zanonimizowany)0.00
48(zanonimizowany)67.00
49(zanonimizowany)64.00
50(zanonimizowany)95.00
51(zanonimizowany)77.00
52(zanonimizowany)77.00
53(zanonimizowany)45.00
Szczegóły II etapu konkursu
 1. a) Oczekujemy dostarczenia działającej wersji produkcyjnej demonstracyjnej (w warunkach laboratoryjnych, TRL – poziom min. 7).Ważne jest aby można było ocenić stopień przygotowania rozwiązania do późniejszej (na etapie pilotażu) integracji  z aplikacjami mobilnymi PKN ORLEN (działającego już w wersji demonstracyjnej/testowej) w formie:
  1. biblioteki/SDK pozwalającej na użycie jej w oferowanej przez PKN ORLEN aplikacji mobilnej mFlota dla platform iOS i Android®
  2. integrującej się z backendem powyższych aplikacji.
  3. Nie wymagamy na Etapie II (tj. dostarczenia wersji demo/produkcyjnej) integracji z aplikacjami PKN ORLEN.
 2. Przedstawienie całkowitej wyceny proponowanego rozwiązania (tzw. TCO) dla jednej Stacji Paliw z wyszczególnieniem kosztów stałych/zmiennych,  kosztów hardware’owych/software’owych oraz kosztów utrzymania (dla celów wyceny proszę założyć per jedna Stacja Paliw – 20 stanowisk, 10 dystrybutorów po 10 pistoletów/węży paliwowych na jednym dystrybutorze (po 5 po każdej stronie), łącznie 100 pistoletów paliwowych dla jednej Stacji Paliw);
 3. Przedstawienie całkowitej wyceny proponowanego rozwiązania (tzw. TCO) dla wdrożenia pilotażowego dla 5 Stacji Paliw z wyszczególnieniem kosztów stałych/zmiennych, kosztów hardware’owych/software’owych oraz kosztów utrzymania Łącznie realizacja pilotażowa będzie dotyczyła do 100 pistoletów paliwowych (Stacje Paliw rozlokowane w 5 różnych miejscach w Polsce, dla celów wyceny proszę założyć per jedna Stacja Paliw – 20 stanowisk, 10 dystrybutorów po 10 pistoletów/węży paliwowych na jednym dystrybutorze (po 5 po każdej stronie), łącznie 100 pistoletów paliwowych dla jednej Stacji Paliw);
 4. Przedstawienie szacunkowych całkowitych kosztów (tzw. TCO) dla wdrożenia na 1.700 Stacji Paliw z wyszczególnieniem kosztów stałych/zmiennych, kosztów hardware’owych oraz software’owych oraz kosztów utrzymania lokalizacjach (dla celów wyceny proszę założyć per jedna Stacja Paliw – 20 stanowisk, 10 dystrybutorów po 10 pistoletów/węży paliwowych na jednym dystrybutorze (po 5 po każdej stronie), łącznie 100 pistoletów paliwowych dla jednej Stacji Paliw). Przy czym rollout/wdrożenie w pełnej skali będzie przedmiotem odrębnego procesu zakupowego, niemniej jednak koszt wyskalowania jest istotnym kryterium oceny atrakcyjności rozwiązania);
 5. Aplikacja mFlota lub backend powinny być klientem planowanego rozwiązania.
 6. Wersja DEMO powinna móc zademonstrować przypadki:
  1. gdy Kierowca wybiera „OKAZICIEL” i tym samym nie wykonuje się identyfikacja pojazdu,
  2. oraz przypadki gdy identyfikacja się wykonuje z wynikami „POZYTYWNY”, „NEGATYWNY” (pojazd inny niż wybrany przez kierowcę) i brak identyfikacji.
 7. Szczegółowy plan wdrożenia (zakres, zadania i podział ról oraz harmonogram);
 8. Oczekujemy przedstawienia szczegółowej analizy po przetestowaniu przez PKN ORLEN rozwiązania w wersji demonstracyjnej (raport);
 9. Specyfika warunków koniecznych dla uruchomienia rozwiązania konieczna do wykonania przez PKN ORLEN.
Pliki udostępniane w II etapie
Kryteria oceny II etapu
Atrakcyjność i użyteczność mechanizmu dla użytkownika (User Experience) - waga 20%
Poziom zaangażowania po stronie końcowego użytkownika, liczba koniecznych dodatkowych kroków/działań do wykonania po stronie użytkownika aplikacji mFlota
Skuteczność rozwiązania na poziomie 95% - waga 20%
Oczekujemy min. 95% skuteczności identyfikacji (rozpoznawalności) tankowanych pojazdów.
Odporność mechanizmu na zmienne warunki na Stacjach Paliw - waga 10%
Niezawodność działania w różnych warunkach oświetleniowych czy różnych warunkach i czynnikach atmosferycznych np. deszcz, śnieg, wiatr, zabrudzenie pojazdów itp.
Szacowany czas wdrożenia w pełnej skali - waga 5%
Czas niezbędny do przygotowania i wdrożenia rozwiązania dla 1700 Stacji Paliw.
Dodatkowe funkcjonalności - waga 5%
Funkcjonalności oferowane przez rozwiązanie, które mogą w przyszłości zostać wykorzystane przez Zamawiającego (opcje rozwojowe do wykorzystania w innych celach biznesowych).
Całkowita kosztochłonność inwestycji w przygotowanie, wdrożenie oraz operacyjne funkcjonowanie rozwiązania ( koszty utrzymania ) na 1700 Stacjach Paliw w Polsce – tzw. TCO (Total Cost of Ownership) - waga 40%
Należy wziąć pod uwagę, zarówno konieczne koszty po stronie PKN ORLEN, jak i ewentualne konieczne nakłady po stronie klienta PKN ORLEN - właściciela floty, jeżeli proponowane rozwiązanie będzie wymagało np. zamontowania dodatkowego sprzętu czy urządzenia w pojeździe).
Nagroda dla najlepszej pracy w II etapie
Nagrodą w II etapie jest zaproszenie do negocjacji umowy na wykonanie całości systemu (wykonanie uszczegółowienia pracy konkursowej)
Nagrody dla uczestników II etapu
Dla uczestników, których praca konkursowa na II etapie uzyskała min 50.00% punktów za ocenę, przewidziana jest nagroda w wysokości 6 000,00 zł
Wyniki oceny II etapu
Poniższa tabela prezentuje oceny dokonane przez Zamawiającego po II etapie konkursu. Podmioty, których oceny dotyczą zostaną odsłonięte po zakończeniu konkursu. Jeśli Twoja praca znajduje się na liście - zaloguj się, a Twój aktualny wynik zostanie odsłonięty.
LpPodmiotWynik sumaryczny
1(zanonimizowany)99.00
2(zanonimizowany)75.00
3(zanonimizowany)95.00
4(zanonimizowany)93.00
5(zanonimizowany)92.00
Kluczowe zapisy umowy na uszczegółowienie rozwiązania
Zasady dotyczące praw autorskich majątkowych oraz licencji zwrotnej
Przyjęcie licencji na wszystkich polach eksploatacji.
Kontakt
Zamawiający udziela odpowiedzi pod warunkiem, że pytanie lub wniosek o wyjaśnienie zawartości Regulaminu wpłynie dwa dni przez terminem składania wniosku lub Rozwiązań. Jeżeli prośba o wyjaśnienie treści Regulaminu wpłynęła po upływie terminu lub dotyczy udzielonych już odpowiedzi i wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić takie pytania bez rozpoznania.
Komunikacja z uczestnikami prowadzona jest w formie elektronicznej, pocztą email lub przez Platformę Konkursową.
Łukasz Kopeć
tel.
govtech@orlen.pl
Pytania i odpowiedzi
2019-10-21 10:35
Tak, to może być biblioteka z zestawem API, którą zaimplementujemy w aplikacji mFLOTA (taka integracja po naszej stronie), albo system backend który będziemy odpytywać w systemach centralnych.
2019-10-21 10:38
Istotą poszukiwanego rozwiązania powinna być identyfikacja pojazdu tankowanego i zwrócenie takiej informacji do aplikacji lub backendu. Cały proces związany z rozliczeniem płatności odbywa się w ramach istniejących systemów, dlatego nie ma potrzeby adresowania tej funkcjonalności. Nie zmieniamy systemu płatności, chcemy tylko wiedzieć, czy samochód jest zgodny z zadeklarowanym przez Klienta. Na podstawie tej odpowiedzi autoryzacja jest pozytywna, lub nie (to po naszej stronie).
2019-10-21 10:55
Klient dokonuje nalewu, następnie zaczytuje QR Kod na dystrybutorze (nr stacji i nr dystrybutora), następnie klient otrzymuje na aplikacji mobilnej dane nalewu, wprowadza dane dodatkowe wymagane przez kartę flotową. W tym wybiera, czy jest konkretnym samochodem, czy (jeśli karta na to pozwala) jest to opcja OKAZICIEL. Po wybraniu samochodu następuje proces weryfikacji samochodu, który może być jeżeli taki sam to pozytywna, jeżeli inny niż zadeklarowany to negatywna, jeżeli brak możliwości odczytu otrzymuje odpowiedź brak odczytu, Jeżeli Klient wybrał OKAZICIEL nie wykonujemy weryfikacji. Transakcja jest domykana
2019-10-21 10:55
Obraz może być przetwarzany w chmurze – przy zachowaniu pełnej anonimizacji i prawa (w tym RODO)
2019-10-21 10:55
Widzimy to rozwiązanie raczej jako SystemAsService. To może być biblioteka z zestawem API, którą zaimplementujemy w aplikacji mFLOTA (taka integracja po naszej stronie), albo system backend który będziemy odpytywać w systemach centralnych.
2019-10-21 10:56
W ramach tego projektu tylko Polska
2019-10-21 10:57
Wolimy w naszych zasobach. Preferowane systemy to Windows, lub SUSE Linux.
2019-10-21 11:02
Nie definiujemy, pozostawiamy jako część propozycji Oferenta.
2019-10-21 11:13
Preferujemy, aby proces sprawdzania dokonywał się z naszych systemów, a rozwiązanie zwracało informację dotycząca identyfikacji pojazdu. Np. po zadeklarowaniu kierowcy, że wykonuje transakcję na konkretny samochód (wybierając w aplikacji konkretny nr rejestracyjny samochodu).
2019-10-21 11:17
Nie mamy w tym zakresie żadnych preferencji – zależne od zaproponowanego rozwiązania.
2019-10-21 11:18
Najszybciej jak to możliwe, uzależnione od samego rozwiązania, nie narzucamy ograniczeń, ale to jeden z elementów oceny porównawczej rozwiązań jakie zostaną przedstawione
2019-10-21 11:19
To zależne od zaproponowanego rozwiązania. Jedyny warunek: musi być bezpieczne.
2019-10-21 11:20
Zależy od rozwiązania. Jeśli będzie narażone na warunki atmosferyczne to min. IPX69. Jeśli biblioteka dla aplikacji mobilnej, lub rozwiązanie backend to n/d.
2019-10-21 11:20
System powinien zwrócić informację o nieprawidłowym/niemożliwym odczycie. Decyzja co dalej pozostaje po stronie PKN ORLEN.
2019-10-21 11:21
Uprzejma prośba, aby zapoznać się z treścią Regulaminu konkursu str. 19-21. Waga i kryteria oceny.
2019-10-21 11:22
Uprzejma prośba, aby zapoznać się z treścią Regulaminu konkursu str. 16-19 tj. część Wymagania na I i II etapie, w której opisaliśmy wagę poszczególnych kryteriów oraz w jaki sposób podchodzi do kwestii kosztów. Podsumowując kryterium kosztowe (30% w pierwszym etapie, 40% przy 2 etapie) traktujemy koszt całościowo (tzw. TCO) w przeliczeniu na jedną stację, 5 stacji oraz przy pełnej skali. To suma wszystkich składowych (urządzeń, opłat SaaS/utrzymania, licencji, etapu przygotowania realizacji). Proszę tylko pamiętać, że pełna skala dla nas to ponad 1700 Stacji.
2019-10-21 11:25
Uprzejma prośba, aby zapoznać się z treścią Regulaminu konkursu str. 19-21. Waga i kryteria oceny. Podsumowując kluczowe na obu etapach oceny rozwiązania będą atrakcyjność mechanizmu działania oraz niezawodność rozwiązania (duża rozpoznawalność i propozycja, która z największym prawdopodobieństwem odpowie, czy to samochód, który dokonał tankowania, prędkość działania), łącznie (60 proc), całkowity koszt wdrożenia TCO na 1700 stacjach (40 proc). Pozostałe to czas wdrożenia oraz możliwość rozwojowego użycia w innych procesach (dodatkowy plusik).
2019-10-24 11:38
Jeden zespół może złożyć jedną ofertę, ale w ramach jednej oferty można złożyć max. do różnych 3 koncepcji/propozycji. Istotne jest, aby każda z propozycji była opisana oddzielnie wraz z odrębną kalkulacją kosztów. Chodzi o to by można było każdą z propozycji weryfikować i oceniać jako niezależne oferty.
2019-10-24 11:39
Uprzejma prośba o rejestrację i zgłoszenie chęci udziału na platformie. Zgodnie z Regulaminem przyjmujemy wyłączenie wnioski poprzez platformę: https://konkursy.govtech.gov.pl/start/postepowanie/22 Po weryfikacji zgłoszenia wygenerowane zostanie potwierdzenie przyjęcia i zakwalifikowania się do konkursu.
2019-10-28 12:52
Nie ma takiej potrzeby, zgłoszenia są wygenerowywane i eksportowane do bazy automatycznie po rejestracji wniosku i akceptacji zgód przez Zgłoszeniodawcę.
2019-10-30 12:45
Tak to jest całkowity budżet dla projektu pilotażowego na 5 stacjach wraz ze wszystkimi kosztami przygotowania do wdrożenia wraz z kosztami licencji na okres min. 2 lat.
2019-11-25 15:02
Niestety nie wszystkich miejscach wiaty chronią w pełni przed intensywnym deszczem, dlatego można przyjąć normę IP69 dla urządzeń montowanych przy dystrybutorach.
2019-11-25 15:05
Na potrzeby rozwiązania konkursowego można przyjąć, że na każdej stacji jest dostęp do internetu (poprzez wifi stacji lub sieć GSM)
2019-11-25 15:09
Na etapie pilotażu powinny być zaktualizowane odpowiednio do wersji obowiązujących .
2019-11-25 15:16
Wszystkie koszty, które będą musiał być poniesione przez PKN ORLEN przez okres 2 lat. Koszt przygotowania software'u jest po Państwa stronie, preferujemy opcję z licencjonowaniem rozwiązania, dopuszczalna oczywiście jest opcja zakupu rozwiązania z prawem własności do IP, ale przy takim podejściu zapewne rozwiązanie będzie dużo droższe dla nas (patrząc na TCO). Proszę jednak pamiętać, że jednym z kluczowych kryteriów oceny jest całkowity koszt wdrożenia rozwiązania przez PKN ORLEN na 1700 stacjach.
2019-11-25 15:25
Zgadza się. To tę liczbę zamiast XXX należy uzupełnić przy przygotowaniu plików do wysłania "Praca konkursowa numer XXX
2019-11-25 15:31
Niestety nie wszystkich miejscach wiaty chronią w pełni przed intensywnym deszczem, dlatego można przyjąć normę IP69 dla urządzeń montowanych przy dystrybutorach
2019-11-27 09:21
Obecnie mamy ok. 15 tys. aktywnych użytkowników mFlota, chcielibyśmy aby w wyniku wprowadzenie nowego rozwiązania dotyczącego automatycznej identyfikacji pojazdów, znacząco wzrosło zainteresowanie tą usługą.
2019-11-27 09:29
Obecnie posiadamy 15 tys. użytkowników, trudno przewidzieć ile może być średnio użytkowników, max. obciążenie transakcjami może wynieść nawet 5 transakcji/sekundę i analogicznie dla 1700 stacji może to być 1700 transakcji na sekundę. Chcielibyśmy, aby system działał również w ekstremalnych zdarzeniach. Realnie biorąc pod uwagę liczbę użytkowników w praktyce na etapie pilotażu zapewne można przyjąć max. ok. 150-200 transakcji na dobę per stacja.
2019-11-27 10:10
Dla pilotażu proszę przyjąć obciążenie chwilowe max. 5 zapytań/sek, a dla 1700 stacji analogicznie 1700 zapytań/sek.
2019-11-27 10:19
Aktualnie mamy ok. 15 tys. aktywnych użytkowników, ale wierzymy że po wprowadzeniu nowego systemu identyfikacji zainteresowanie wzrośnie istotnie.
2019-11-27 10:20
Oczekujemy, aby urządzenia miały zapewnioną ochronę przed wodą, wysoką temperaturą, pyłem i kurzem (IP69). Obszar przy dystrybutorach stanowi strefę zagrożenia wybuchem i wszelkiego rodzaju prace wykonywane w sąsiedztwie muszą odbywać się z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa. Sam system kamer CCTV nie jest dostępny na wszystkich naszych stacjach, nie mamy też jednolitego standardu w tym zakresie. Kamery CCTV spełniają obecnie funkcje głównie bezpieczeństwa.
2019-11-27 10:32
Dopuszczamy taką możliwość, niemniej jednak wszystko będzie uzależnione od proponowanego rozwiązania, zakresu wymiany danych. Na etapie koncepcji proszę przyjąć taką możliwość, jeżeli rozwiązanie zostanie zakwalifikowane do 2 etapu to na etapie 2 po podpisaniu NDA i przygotowaniu wersji testowej przekażemy dokładne wytyczne.
2019-11-27 12:22
Obecnie mamy 15 tys. użytkowników mFlota, mamy nadzieję że wraz z wdrożeniem nowego systemu identyfikacji zainteresowanie aplikacją wśród właścicieli flot wzrośnie istotnie. Dla potrzeb pilotażu na 5 stacjach proszę przyjąć ok. 20-30 tys. tankowań/mc, a w przypadku oszacowywania kosztów wdrożenia na 1700 stacjach nawet do 350-400 tys tankowań/mc (zakładając, że liczba użytkowników powinna wzrosnąć)
2019-11-28 09:51
Przyjęta norma zależy od rozwiązania jakie zostanie zaproponowane i miejsca jego montażu. W przypadku montażu kamer norma IP67 jest dopuszczalna, pod warunkiem montażu w miejscach, które nie są narażone bezpośrednio na działania bezpośrednio strumienia wody (np. rynny, odpływ wody z wiaty itp.)
2020-01-07 12:08
Zgadza się w ramach 1 etapu można było przedstawić w ramach jednego zgłoszenie do 3 różnych propozycji, każda propozycja była oceniana indywidulanie. Dlatego w przypadku zakwalifikowania się do 2 etapu, prosimy o bezpośredni kontakt z Sekretarzem, który przedstawi szczegółowe informacje odnośnie nagrodzonego rozwiązania.
ZADAJ PYTANIE
Dokumentacja postępowania
TAGI
przetwarzanie obrazów