Serwis Rzeczypospolitej Polskiej
Platforma GovTech
Zaprojektowanie i wykonanie narzędzia, pozwalającego na analizę, planowanie oraz optymalizację zużycia energii elektrycznej.
Przyjmowanie zgłoszeń zakończone
Zaproszenie do konsultacji
Zapraszamy do udziału w konsultacjach planowanego do realizacji we współpracy z partnerem rynkowym projektu innowacyjnego. W trakcie konsultacji omówiony zostanie cel i zakres projektu oraz przedstawione zostaną oczekiwane ramy czasowe realizacji. Od uczestników konsultacji planowane jest pozyskanie informacji dotyczących możliwości realizacji oczekiwanych funkcjonalności w zależności od budżetu projektu, realności jego wykonania z użyciem najnowszych osiągnięć techniki oraz rekomendowanych kryteriach wyboru pozwalających wybrać najlepszego partnera do wsółpracy.
Funkcjonowanie dziś, opis potrzeby

Gmina Jodłownik zaprasza do udziału w konsultacjach do realizacji projektu polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu narzędzia, które pozwoli na analizę, planowanie oraz optymalizację zużycia energii elektrycznej.

Celem projektu jest uruchomienie platformy, która będzie miła za zadanie:

·      odczyt danych z liczników zużycia energii elektrycznej (lub być może również w przyszłości wody, energii elektrycznej, ciepła, gazu)

·      agregowanie danych dotyczących kosztów i wielkości zużycia mediów przez jednostki budżetowe,

·      obliczanie, szacowanie, zapamiętywanie, prognozowanie, modelowanie wartości mających na celu przedstawienie oraz oszacowanie kosztów i wielkości zużycia mediów przez w/w jednostki, a także prognozowanie wartości zużycia mediów dla nowych lub modernizowanych obiektów,

·      zbieranie i przechowywanie informacje o produkcji energii posiadanych instalacjach OZE,

·      definiowanie oraz wdrażanie polityk zużycia mediów (sterowanie oświetleniem, zużyciem ciepła)

 

 

Zdjęcia
Funkcjonowanie dziś, opis potrzeby
Oczekiwana zmiana

2.1.     Planowane efekty wdrożenia rozwiązania realizującego wyzwanie

 

Podstawowym efektem jaki planowany będzie do osiągnięcia w przypadku wdrożenia rozwiązania realizującego wyzwanie Gminy Jodłownik będzie realna oszczędność wynikająca z wprowadzenie narzędzi wspierających zarządzanie budynkami użyteczności publicznej w zakresie zużycia energii elektrycznej. Wdrożenie procesów bieżącego zbierania danych dotyczących zużycia, analizowania ich oraz alarmowania o sytuacjach odbiegających określonych norm umożliwi:

- szybkie reagowanie w przypadku awarii lub innych sytuacji powodujących nadmierny pobór prądu;

- prognozowanie zużycia;

- inwestowanie w działania modernizacyjne w budynkach, które faktycznie tego wymagają (generują duży pobór energii elektrycznej).

 

Wszystkie powyższe korzyści oddziaływać będą na władze Gminy, które dzięki powstałym oszczędnościom nie tylko unikną kar finansowych, ale także uzyskają fundusze, które przełożą na inwestycje poprawiające jakość życia mieszkańców.

Wymagania funkcjonalne

Moduł komunikacji z czujnikami / licznikami

1.    Nie powinien ograniczać możliwość podłączenia urządzeń IoT (czujniki / liczniki / sterowniki) oraz ilości odbieranych i przesyłanych do nich komunikatów.

2.    Powinien zapewnić proste dodawania urządzeń,

3.    Powinien zapewnić monitorowanie urządzeń i ich statusów, w tym diagnostykę oraz zdalne zarządzanie i aktualizację stanu, trybu pracy

4.    Powinien zapewnić hierarchiczne zarządzanie grupowe i planowanie, zarządzanie kampaniami

5.    Powinien zapewnić zdalną aktualizowania oprogramowania układowego w urządzeniach podłączonych do platformy

6.    Powinien zapewnić możliwość wysyłania notyfikacje SMS i e-mail

7.    Powinien zapewnić przechowywanie danych w bazie NoSQL (Big Data)

8.    Powinien zapewnić możliwość programowania triggerów, akcji po wystąpieniu zdefiniowanych warunków początkowych

9.    Powinien zapewnić obsługę dwukierunkowej komunikacji SMS, USSD i DATA

10.Powinien zapewnić wsparcie sieci LoRa, GSM 2G/3G/4G (w tym LTE CAT-M) oraz lokalnych sieci radiowych (WiFi, linki radiowe 2,4GHz, 5GHz)

11.Powinien zapewnić obsługę powiadomień zewnętrznych (HTTP Push)

12.Powinien zapewnić obsługę standardu NGSI-LD

System stanowił będzie źródło danych do monitorowania zużycia mediów i kosztów z tym związanych, w obiektach będących własnością gminy. System zapewni mechanizmy automatycznego podziału faktur zbiorczych przesyłanych do gminy przed dostawców mediów na poszczególne punkty poboru.

System udostępni rozbudowane mechanizmy analiz i raportowania zużycia mediów i kosztów z nimi związanych w podziale na typ obiektu (np. ulica, basen, szkoła, urząd), liczbę użytkowników obiektu, zmiany zużycia związane z modernizacją obiektu, wykorzystanie energii ze źródeł ekologicznych w całkowitym zużyciu energii przez obiekt itp. System będzie źródłem danych do monitorowania realizacji planów gospodarki niskoemisyjnej.

System powinien zapewnić raporty pozwalające na bieżące analizy wartości poboru mocy w poszczególnych obszarach bilansowych gminy, które automatycznie odświeżają się co określony interwał czasowy.

System umożliwi sygnalizowanie użytkownikowi (np. poprzez wiadomość e-mail/sms) przerw w odczycie danych pomiarowych.

System powinien posiadać funkcjonalność „strażnika mierzonej wielkości'' (dla danego urządzenia, pomiarowego jak i dla danej grupy odczytowej) odpowiedzialnego za bieżącą kontrolę wartości mierzonej wielkości (np. zużycie, przepływ, pobór) oraz wyznaczanie prognozy z uwzględnieniem zdefiniowanych progów.

System powinien umożliwiać tworzenie profili poboru wykorzystywanych do generowania prognoz i grafików zużycia dla wybranych punktów poboru.

System będzie posiadał budowę modułową. Schemat poglądowy budowy systemu prezentuje poniższy rysunek.

Oczekiwane funkcjonalności poszczególnych modułów opisane są poniżej.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Moduł komunikacji (IoT)

Moduł będzie odpowiadał za komunikację z czujnikami podłączanymi do systemu.

1.         Nie powinien ograniczać możliwość podłączenia urządzeń IoT (czujniki / liczniki / sterowniki) oraz ilości odbieranych i przesyłanych do nich komunikatów.

2.         Powinien zapewnić proste dodawania urządzeń,

3.         Powinien zapewnić monitorowanie urządzeń i ich statusów, w tym diagnostykę oraz zdalne zarządzanie i aktualizację stanu, trybu pracy

4.         Powinien zapewnić hierarchiczne zarządzanie grupowe i planowanie, zarządzanie kampaniami

5.         Powinien zapewnić zdalną aktualizowania oprogramowania układowego w urządzeniach podłączonych do platformy

6.         Powinien zapewnić możliwość wysyłania notyfikacje SMS i e-mail

7.         Powinien zapewnić przechowywanie danych w bazie NoSQL (Big Data)

8.         Powinien zapewnić możliwość programowania triggerów, akcji po wystąpieniu zdefiniowanych warunków początkowych

9.         Powinien zapewnić obsługę dwukierunkowej komunikacji SMS, USSD i DATA

10.     Powinien zapewnić wsparcie sieci LoRa, GSM 2G/3G/4G (w tym LTE CAT-M) oraz lokalnych sieci radiowych (WiFi, linki radiowe 2,4GHz, 5GHz)

11.     Powinien zapewnić obsługę powiadomień zewnętrznych (HTTP Push)

12.     Powinien zapewnić obsługę standardu NGSI-LD

 

Moduł analityczny

Moduł zapewni możliwość przygotowania i prezentacji raportów w dowolnym układzie oraz dowolnej formie (kołowy, słupkowy, tabelaryczny, itd.) bazujących na zebranych danych. Przygotowanie raportów będzie możliwe z poziomu użytkownika systemu. Użytkownik będzie miał możliwość zdefiniowania własnych, dowolnych filtrów właściwych dla danego raportu, przy pomocy dostępnych filtrów będzie mógł dostosowywać raporty do swoich potrzeb.

Prezentacja szczegółowych informacji z poszczególnych kategorii raportów odbywała się będzie w postaci konfigurowalnych tabel lub innych form wizualizacji. Dane w raporcie będą automatycznie aktualizowane w oparciu o dane spływające z czujników.

Główne cechy dashboardów:

1.    Łatwe dopasowanie do potrzeb gminy;

2.    Wizualizacja na podkładzie mapowym;

3.    Dane w czasie rzeczywistym i dane historyczne z wybranego okresu;

4.    Możliwość indywidualnego tworzenia tablic za pomocą narzędzia modułu;

 

Funkcjonalność analityczna

Moduł musi udostępniać niżej wymienioną funkcjonalność analityczną:

·      wykresy:

o  możliwość tworzenia wykresów z zadanym interwałem prezentacji danych,

o  możliwość kontroli wartości prezentowanej wielkości w tabeli interwałów dla danej serii danych

o  możliwość analizy porównawczej wykresów (kopiowanie serii danych, ,,przesuwanie" serii danych względem siebie),

o  tworzenie formuł algebraicznych dla wirtualnych serii danych prezentowanych dynamicznie na wykresie,

o  funkcja „lupy" umożliwiającej powiększanie i pomniejszanie serii danych

o  analiza statystyczna serii danych (rozkład wartości szczytowych w dobie, histogram, regresja liniowa i inne),

o  możliwość eksportu składników serii do HTML

·      dedykowane panele (ekrany) dostępne z poziomu przeglądarki WWW

o  możliwość otwarcia dedykowanego pulpitu managerskiego z poziomu dowolnego komputera z uprawnieniami do bazy

o  możliwość tworzenia dowolnego pulpitu z dedykowanymi raportami, wykresami,

o  możliwość eksportu raportów do xml, HTML.

·      bilanse

o  możliwość tworzenia zestawień bilansowych (ilościowych i kosztowych) dla wszystkich oraz wskazanego węzła bilansowego,

o  możliwość integracji progu niezbilansowania,

o  możliwość wykonania korekty bilansu,

o  możliwość eksportu tabeli bilansu do HTML,

·      raporty środowiskowe

o  emisja CO2 w podziale na budynki użyteczności publicznej, obiekty użyteczności publicznej, oświetlenie miejskie,

o  udział odnawialnych źródeł energii w całkowitym bilansie energetycznym,

o  wielkość redukcji energii finalnej będąca wynikiem przeprowadzonych działań termomodernizacyjnych

·      profile

o  system musi zawierać funkcjonalność wykonywania prognozy na wybrany okres w oparciu o profile zużycia,

o  system musi umożliwiać generowanie grafików zużycia mediów dla dowolnego okresu z możliwością śledzenia trendów zmian w stosunku do bieżącego zużycia/produkcji

 

 

Moduł rozliczeniowy

Moduł umożliwi tworzenie dowolnych formuł rozliczeniowych z możliwością symulacji dowolnej taryfy rozliczeniowej oraz rozliczeń korporacyjnych lub umów skonsolidowanych.

 

W szczególności moduł powinien zapewnić:

·      możliwość utworzenia dowolnego składnika taryfowego (np. sprzedaż pozostała dla rozliczeń pododbiorców),

·      możliwość utworzenia dowolnego składnika kosztowego przypisanego do właściwego składnika taryfy,

·      możliwość utworzenia dowolnego cennika przypisanego do składnika kosztowego.

·      możliwość utworzenia dowolnego kontrahenta oraz definiowania osób kontaktowych, kont bankowych a także powiązania kontrahenta z punktem pomiarowym (wirtualnym lub fizycznym),

·      możliwość utworzenia umów na dostawę mediów bez konieczności przypisywania jej do taryfy rozliczeniowej lub punktu poboru,

·      możliwość definiowania punktów poboru oraz przyłączy rozliczeniowych z właściwym przypisaniem punktów pomiarowych (wirtualnych lub fizycznych - traktowanych jako wielkość mierzona),

 

Wymiana danych z innymi systemami

·      moduł musi umożliwiać wymianę danych z innymi systemami informatycznymi (np. ERP, FK i inne) w oparciu o uzgodniony z dostawcą systemu sposób eksportu/importu danych do i z bazy danych SQL

 

Raporty i wspomaganie rozliczeń mediów

Moduł powinien wspierać użytkownika w obszarze raportowania i wspomagania rozliczania zużycia mediów energetycznych dla odbiorców indywidualnych i grup odbiorców. W szczególności moduł powinien:

·      umożliwiać generowanie wszystkich raportów do arkusza Excel i zapewniać możliwość dystrybucji do innych użytkowników arkuszy kalkulacyjnych MS Office,

·      umożliwiać eksport wybranych raportów do HTML, xml

·      rodzaje raportów:

o  zużycia - pozwala na wyznaczenie zużycia wraz z wartością kosztową za wybrany okres czasu z punktów pomiarowych przyrostowych jak i ze stanów liczydeł.    

o  interwałowy dobowy - prezentuje zużycie w określonym interwale rozłożonym na poszczególne dni.

o  wartości maksymalnych - wyświetla określoną ilość wartości maksymalnych, od największej do najmniejszej, w wybranym przedziale czasu.

o  strefowy - rozbija zużycie przyrostowe na strefy według wybranej konfiguracji stref.

o  faktura - raport, którego zadaniem jest odwzorowanie wszystkich pozycji występujących na fakturze za energię.

o  jednostkowy - pozwala na wyznaczenie zużycia wraz z wartością kosztową w przeliczeniu na wybraną jednostkę miary (powierzchnia, kubatura, liczba osób przebywających w obiekcie)

·      udostępniać funkcjonalność konfiguracji struktury raportu zgodnie z oczekiwaniem użytkownika (kreator raportów) bez konieczności budowania formuł w języku SQL oraz znajomości struktury systemowej bazy danych,

·      generowane za dowolny okres czasu dla różnych obiektów i wielkości fizycznych: energia/moc czynna/bierna pobór/oddanie oraz tangens mocy.

 

Moduł predykcji

Moduł powinien umożliwić dokonywanie rozbudowanych analiz porównawczych i wnioskowanie na ich podstawie co najmniej w zakresie:

·      wpływu działań modernizacyjnych obiektów (np. termomodernizacja) na zużycie energii przez obiekt,

·      wpływu zmiany parametrów eksploatacyjnych obiektu (np. obniżenie temperatury w obiekcie, zmniejszenie jasności oświetlenia) na koszty eksploatacyjne i emisję CO2,

·      możliwego udziału w bilansie energetycznym, energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz jego wpływu na koszty eksploatacyjne i emisję CO2,

·      możliwego wpływu działań termomodernizacyjnych na wielkość redukcji energii finalnej.

 

Moduł sterowania oświetleniem ulicznym

Moduł pozwoli na sterowania oprawami włączonymi do systemu.

Moduł:

·      musi mieć możliwość sterowania - ściemniania wszystkimi oprawami w okresie świtu i zmierzchu z wykorzystaniem pomiaru światła dziennego,

·      musi się komunikować z rożnymi systemami zasilaczy stosowanych w oprawach LED ze ściemnianiem,

·      musi być wyposażony w następujące możliwości sterowania:

o  włączanie i wyłączanie opraw na podstawie: czasu, kalendarza, natężenia oświetlenia dziennego

o  redukcja mocy pojedynczych opraw oświetleniowych, grup opraw lub wszystkich opraw

o  załączanie i wyłączanie pojedynczej oprawy

o  możliwość zdalnej zmiany konfiguracji w dowolnym momencie

o  redukcję ręczną poziomu oświetlenia pojedynczej oprawy, grupy opraw, całej instalacji

o  możliwość ustawienia rożnych parametrów świecenia opraw w ciągu tygodnia z rozróżnieniem na dni robocze i w weekendy

o  możliwość ustawienia rożnych parametrów świecenia opraw na bazie kalendarza w zależności od sezonu roku oraz świąt

o  możliwość sterowania oprawą w zakresie: włącz/wyłącz, ściemnienie do jednego poziomu w zadanym okresie w ciągu nocy, ustawienie w ciągu nocy do określonych poziomów ściemnienia oprawy

o  możliwość dowolnego definiowania grup, podgrup i przypisywanie do nich poszczególnych opraw

·      musi zapewnić współpracę z systemem pomiaru natężenia ruchu pojazdów, który może być wykorzystywany do ustalenia poziomu luminacji ulicy zgodnego z normą PN-EN 13201-3:2016

 

Moduł analiz OZE

Moduł powinien umożliwić dokonywanie analiz w oparciu o dane zbierane z posiadanych przez gminę instalacji fotowoltaicznych. Moduł powinien zapewnić co najmniej:

·         zbieranie i przechowywanie w bazie danych informacji o instalacjach OZE,

·         zbieranie i przechowywanie w bazie danych, informacje o produkcji energii w poszczególnych instalacjach OZE,

·         automatyczne zbieranie danych o produkcji energii w instalacjach OZE dla wszystkich lub określonych instalacji. Automatyczne zbieranie danych o produkcji energii z powinno być niezależne od urządzenia, technologii lub zdefiniowanej przez system producenta częstotliwości odczytu (np. raz na godzinę)

·         generowanie raportów dotyczących ilości wyprodukowanej przez określone grupy instalacji energii w określonych okresach,

·         generowanie raportów dotyczących stanu pracy wskazanej instalacji lub grup instalacji w określonych okresach czasu,

·         analizę efektywności ekonomicznej instalacji,

·         analizę efektywności ekologicznej instalacji w przeliczeniu na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery.

 

Moduł sterowania ogrzewaniem

Moduł powinien zapewnić możliwość kontroli oraz sterowania systemami grzewczymi i klimatyzacyjnymi w budynkach użyteczności publicznej. Moduł powinien zapewnić:

·         określenie zadanej temperatury

·         możliwość regulacji temperatury z możliwością określenia wartości maksymalnej i minimalnej,

·         zmianę parametrów regulacyjnych wg harmonogramu tygodniowego (temperatura zadana) z rozkładem godzinowym,

·         wyświetlanie mierzonych temperatur.

Harmonogram
Zgłoszenia od 06.07.2023 do 14.07.2023
Przewidywane zakończenie dialogu 21.07.2023
Miejsce prowadzenia konsultacji

Organizator przewiduje spotkania w: .

Organizator dopuszcza udział online: TAK

Inne, istotne planowane zapisy umowy o realizacje

Szczegóły wstępnych konsultacji zamieszczono w załącznikach 

Kontakt
Zamawiający udziela odpowiedzi pod warunkiem, że pytanie wpłynie w okresie prowadzenia konsultacji. Jeżeli pytanie wpłynie po upływie terminu lub dotyczy udzielonych już odpowiedzi i wyjaśnień, organizator konsultacji może udzielić wyjaśnień albo pozostawić takie pytania bez rozpoznania.
Komunikacja z uczestnikami prowadzona jest w formie elektronicznej, pocztą email lub przez Platformę Konkursową.
Marcelina Węgrzyn
tel. 183347055
m.wegrzyn@jodlownik.pl
Pytania i odpowiedzi
ZADAJ PYTANIE
Dokumentacja konsultacji
TAGI
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.