Serwis Rzeczypospolitej Polskiej
Platforma GovTech
"Zaprojektowanie i wykonanie narzędzia, pozwalającego na analizę i wyszukiwanie różnic w ilościach osób zamieszkujących pod danym adresem"
Przyjmowanie zgłoszeń zakończone
Zaproszenie do konsultacji
Zapraszamy do udziału w konsultacjach planowanego do realizacji we współpracy z partnerem rynkowym projektu innowacyjnego. W trakcie konsultacji omówiony zostanie cel i zakres projektu oraz przedstawione zostaną oczekiwane ramy czasowe realizacji. Od uczestników konsultacji planowane jest pozyskanie informacji dotyczących możliwości realizacji oczekiwanych funkcjonalności w zależności od budżetu projektu, realności jego wykonania z użyciem najnowszych osiągnięć techniki oraz rekomendowanych kryteriach wyboru pozwalających wybrać najlepszego partnera do wsółpracy.
Funkcjonowanie dziś, opis potrzeby

Wszystkie gminy w Polsce są organizatorami systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych dla swoich mieszkańców. Mieszkaniec ma prawo oczekiwać odbioru praktycznie nieograniczonej ilości wytworzonych przez siebie odpadów komunalnych. Podstawą identyfikacji mieszkańców/podmiotów zobowiązanych do wnoszenia opłat za odpady komunalnej są składane przez właściciela/zarządcę nieruchomości deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której zamieszkują mieszkańcy. Każda z gmin w większym lub mniejszym stopniu boryka się z problemem uchylania się grupy mieszkańców od wnoszenia opłat za odpady, pomimo obowiązywania zasady „każdy zanieczyszczający płaci za siebie”. W efekcie system się nie bilansuje, opłaty jednostkowe rosną, a osoby rzetelnie płacące, płacą również za tych, którzy od płacenia się uchylają. Obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych zabraniają gminom gromadzenia danych w postaci imienia i nazwiska osób zamieszkujących nieruchomość i produkujących odpady. Właściciele nieruchomości zobowiązani są jedynie do zadeklarowania liczby osób zamieszkujących na terenie nieruchomości. Często więc fakt zamieszkiwania danej osoby w nieruchomości nie jest ujawniany, właściciele/zarządcy budynków nie zgłaszają faktu zamieszkania nowej osoby poprzez złożenie korekty deklaracji o wysokości opłaty – pomimo takiego obowiązku.

Dynamiczne ruchy ludności (zameldowanie, wymeldowanie, zamieszkanie bez zameldowania) utrudniają lub wręcz uniemożliwiają skuteczne, bieżące monitorowanie osób/podmiotów, które wytwarzają odpady komunalne i za nie nie płacą, a są do tego zobowiązane. Pomimo, że na terenie gminy zamieszkuje w danym momencie ta sama grupa mieszkańców, to różne systemy gromadzenia danych o tych mieszkańcach nie współpracują ze sobą (np. ewidencja ludności; ewidencja deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; ewidencja nieruchomości spod których odpady są odbierane (bez ewidencji ilości i rodzaju odebranych odpadów); ewidencja budynków; ewidencja odbiorców usług pobierających wodę z gminnej sieci wodociągowej; ewidencje uczniów szkół i przedszkoli; system identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań; dane zakładu energetycznego i gazowni, etc.). Ewidencje te prowadzone są/ich właścicielami są różne organy władzy, a wymiana danych pomiędzy organami jest utrudniona lub wręcz niemożliwa ze względu na ochronę danych osobowych, a także ewidencje są niekompatybilne prowadzone w różnych systemach informatycznych.

Oczekiwana zmiana

Z wdrożeniem innowacji pokładamy nadzieję m.in. na:

- uszczelnienie systemu wnoszenia opłat za odpady komunalne,

- stałą, dynamiczną w czasie weryfikację zgodności liczby osób zamieszkujących nieruchomość w stosunku do liczby osób zadeklarowanych do wyliczenia opłaty za zagospodarowanie odpadów,

- identyfikację możliwych i legalnych sposobów rozwiązania problemu w zderzeniu z obowiązującym prawem,

- identyfikację będących już w posiadaniu gminy i możliwych do wykorzystania zasobów informatycznych,

- identyfikację potrzeb technologicznych niezbędnych do wdrożenia wypracowanej innowacji,

- urealnienie obowiązujących stawek opłat za odpady,

- zminimalizowanie konieczności bilansowania kosztów systemu odpadowego z innych dochodów gminy,

- przeniesienie uzyskanych w związku z tym oszczędności na inne zadania gminy,

- uporządkowanie zbiorów cyfrowych,

- wzrost sprawiedliwości społecznej, uzyskanie efektu nieuchronności opłaty oraz możliwości ukarania tych, którzy mimo obowiązku spróbowali się od opłaty uchylić,

- ograniczenie ilości odpadów niewiadomego pochodzenia przedostających się do systemu gminnego,

- przygotowanie procesu wdrożenia,

- przygotowanie dokumentacji związanej z wyborem wykonawcy/ów i zakupem wdrożenia.

Wymagania funkcjonalne

System powinien umożliwić co najmniej:

·        definiowanie źródeł danych oraz sposobu pobierania danych ze źródeł:

o   system do obsługi gospodarowania odpadami komunalnymi

o   system do obsługi wniosków o dodatek węglowy

o   EMUiA (słowniki)

o   inne

·        definiowanie sposobu ekstrakcji danych,

·        pobranie/wczytanie danych z systemu do obsługi gospodarowania odpadami komunalnymi

·        wczytanie danych z arkusza/systemu do obsługi wniosków o dodatek węglowy

·        z danych dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi wyekstrahowanie:

o   adres_nazwa,

o   adres_liczba osób,

·        z danych dotyczących dodatku węglowego wyekstrahowanie:

o   adres_nazwa,

o   adres_gospodarstwo_domowe_jednoosobowe,

o   adres_ gospodarstwo_domowe_wieloosobowe_liczba_osób

·        dla zmiennej adres nazwa porównanie wartości adres liczba osób, adres gospodarstwo domowe jednoosobowe, adres gospodarstwo domowe wieloosobowe liczba osób oraz oznaczenie różnic

·        w danych dotyczących dodatku węglowego wskazanie adres nazwa, które nie występują w danych dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi

·        w danych dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi wskazanie adres nazwa, które nie występują w danych dotyczących dodatku węglowego,

·        proste definiowanie analiz (porównanie danych z różnych zbiorów),

·        prezentowanie wyników analiz w oparciu o predefiniowane raporty,

·        zapis wyników analizy do pliku (pdf, excel)

Harmonogram
Zgłoszenia od 11.07.2023 do 19.07.2023
Przewidywane zakończenie dialogu 26.07.2023
Miejsce prowadzenia konsultacji

Organizator przewiduje spotkania w: .

Organizator dopuszcza udział online: TAK

Kontakt
Zamawiający udziela odpowiedzi pod warunkiem, że pytanie wpłynie w okresie prowadzenia konsultacji. Jeżeli pytanie wpłynie po upływie terminu lub dotyczy udzielonych już odpowiedzi i wyjaśnień, organizator konsultacji może udzielić wyjaśnień albo pozostawić takie pytania bez rozpoznania.
Komunikacja z uczestnikami prowadzona jest w formie elektronicznej, pocztą email lub przez Platformę Konkursową.
ARNOLD KUŹNIARSKI
tel. 602656179
arnold.kuzniarski@zielonki.pl
Pytania i odpowiedzi
ZADAJ PYTANIE
Dokumentacja konsultacji
TAGI
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.