Serwis Rzeczypospolitej Polskiej
Platforma GovTech
Wstępne Konsultacje Rynkowe związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie aplikacji, stanowiącej przewodnik turystyczno-przyrodniczy
Przyjmowanie zgłoszeń zakończone
Zaproszenie do konsultacji
Zapraszamy do udziału w konsultacjach planowanego do realizacji we współpracy z partnerem rynkowym projektu innowacyjnego. W trakcie konsultacji omówiony zostanie cel i zakres projektu oraz przedstawione zostaną oczekiwane ramy czasowe realizacji. Od uczestników konsultacji planowane jest pozyskanie informacji dotyczących możliwości realizacji oczekiwanych funkcjonalności w zależności od budżetu projektu, realności jego wykonania z użyciem najnowszych osiągnięć techniki oraz rekomendowanych kryteriach wyboru pozwalających wybrać najlepszego partnera do wsółpracy.
Funkcjonowanie dziś, opis potrzeby

W założeniach określonych Strategii Rozwoju Gminy Michałow do roku 2030 zdiagnozowano potrzeby Gminy Michałow w zakresie przedsięwzięć turystyczno-kulturalnych. Kluczowym projektem będzie utworzenie „Szlaku turystycznego NIDA”, który będzie podzielony na siedem komponentów. Jednym z komponentów będzie wzmocnienie potencjału regionu poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczo – kulturalnych Ponidzia – stworzenie sieci szlaków turystycznych. Przedmiotem działania jest stworzenie sieci szlaków turystycznych i rekreacyjnych: pieszych, rowerowych, pieszo-rowerowych, kajakowych, konnych. Działanie będzie również obejmowało wprowadzenie spójnego systemu znakowania szlaków turystycznych oraz budowę̨ nowej infrastruktury towarzyszącej dostosowanej do specyfiki danego szlaku. Duży nacisk w tym dokumencie kładziony jest także na promowanie lokalnych przedsiębiorców i współpracę z nimi. Realizowanie tych założeń wymaga kompleksowego podejścia do promowania i „obsługi” turystów, ale także mieszkańców gminy, poprzez udostępnienie możliwości wygodnego pozyskiwania informacji, poznawania oferty itp. Dostępne opracowania dotyczące potencjału turystycznego całego województwa świętokrzyskiego1 wskazują, iż piękne krajobrazy województwa świętokrzyskiego są największym motywatorem dla odwiedzających. Turyści przyjeżdżają tu dla natury, wypoczynku na świeżym powietrzu i relaksu wśród różnorodnej przyrody. Piesze wycieczki, rowerowe przejażdżki, jazda konna, zwiedzanie zabytków – świętokrzyskie jest według badanych świetnym miejscem na tego typu aktywności. Te wszystkie walory województwa świętokrzyskiego sprawiają, że aż 85% odwiedzających chce wrócić w to miejsce i bardzo chętnie polecą je znajomym i rodzinie. Jeżeli chodzi o kontakt z reklamami promującymi województwo świętokrzyskie tylko 25% społeczeństwa spotkało się z reklamami i innymi działaniami promującymi województwo świętokrzyskie m.in. w telewizji, stronach internetowych, mediach społecznościowych lub od znajomych.

Obecnie media społecznościowe np. Facebook zaczynają pełnić rolę jednego z głównych nośników kampanii reklamowej województwa świętokrzyskiego. Gmina Michałow obecnie nie korzysta z żadnych z ogólnodostępnych kanałów promocyjnych.

 

Chcąc obrać kierunek nowoczesnego zarządzania konieczne jest wprowadzenie narzędzi, które z jednej strony będą służyły turystom i mieszkańcom, a z drugiej mogą stać się doskonałym źródłem informacji dla władz Gminy Michałow.

Oczekiwana zmiana

Obecnie podczas podróżowania często poszukuje się miejsc, z których można połączyć się za darmo z Internetem. Jest to istotne z uwagi na powszechność stosowania telefonów komórkowych czy smartfonów, które dzięki odpowiednim aplikacjom umożliwiają znalezienie interesującej nas informacji. W związku z tym tworzone są stosowne mobilne udogodnienia dotyczące regionów turystycznych. Obecnie za pomocą telefonu można szybko znaleźć informacje o atrakcjach turystycznych, dotrzeć do usług turystycznych i szczegółowych opisów. Aplikacje mobilne stały się przydatne na każdym etapie podróży: np. sprawdzenia pogody, korzystania z tłumacza on-line czy np. dzielenia się wrażeniami z podróży. Podczas pobytu turyści, mieszkańcy danego regiony korzystają z lokalizatorów i nawigatorów, wirtualnych wycieczek po atrakcyjnych miejscach i obiektach, odbywają wirtualne spacery. W niektórych aplikacjach mobilnych dostępne są dodatkowo usługi. Na podstawie danych geolokalizacyjnych oraz danych przekazywanych z kamery aparatu telefonicznego w czasie rzeczywistym generuje obraz otoczenia z naniesionymi punktami oznaczającymi m.in., obiekty muzealne, zabytki czy walory turystyczne. W ramach działań ukierunkowanych na rozwój turystyki w Gminie Michałów planowane jest wdrożenie aplikacji, w tym interaktywnej mapy, która swoim zakresem obejmie zarówno prezentowanie walorów turystycznych, zabytki, wydarzenia kulturalne, atrakcje Gminy jak i nawigujące ścieżki, szlaki rowerowe, szlaki piesze i szlaki konne.

 

Na rynku istnieje wiele rozwiązań prezentujących informacje turystyczne w formie stron internetowych lub aplikacji mobilnych. Pozostaje też niezaprzeczalnym faktem, że użytkownicy Internetu rozpoczynają wyszukiwania atrakcji poprzez np. wyszukiwarkę Google, czy media społecznościowe. Patrzą też na sposób przedstawienia oferty, jak również inne atrakcje i usługi towarzyszące. Rzadko jednak spotyka się rozwiązania dbające kompleksowo o potencjalnego turystę, zapewniające mu w jednym miejscu dostęp do wszystkich atrakcji, dbając, aby ta informacja była spójna i aktualna, dostępna poprzez wiele kanałów.

Wymagania funkcjonalne

Docelowe rozwiązanie winno być rozpatrywane z dwóch punktów widzenia:

1. Zachęty

Spójny dostęp do pełnej, aktualnej, stale rozbudowywanej oferty, która zainteresuje odbiorcę i zachęci do odwiedzenia Miasta i Gminy.

2. Zaangażowania

Zapewnienie pełnego spektrum informacji i zaangażowania dla turysty, po przybyciu na miejsce.

Całość będzie tworzyła Lokalny Hub Turystyczny (LHT).

 

Perspektywa Zachęty

Rozwiązanie, które podniesie atrakcyjność rozwiązania, a także zaprezentuje innowacyjne podejście do rozwiązania winno charakteryzować się, co najmniej poniższymi funkcjonalnościami:

·      Moduł centralny np. w oparciu o CMS) zapewni możliwość modyfikowania obiektów i ich kategorii – dodawanie, modyfikowanie, usuwanie.

·      Moduł centralny zapewni łatwą publikację treści bez konieczności znajomości języków programowania (wpisywanie i edytowanie treści w oknie edytora na zasadach popularnych edytorów tekstu, wklejanie treści z dokumentów z edytora tekstowego, wstawianie odnośników do innych stron internetowych, dołączania załączników np. graficznych), bez potrzeby posiadania wiedzy technicznej.

·      Moduł centralny zapewni możliwość dodawania do repozytorium zdjęć, filmów oraz plików audio. Umożliwi przeszukiwanie repozytorium po słowach kluczowych i/lub typach plików.

·      Obiektem w repozytorium może być każdy punkt istotny z punktu widzenia usługi turystycznej dla przyjezdnego – obiekt turystyczny, noclegowy, gastronomiczny. Za aktualizację danych winien odpowiadać gestor, na podstawie zasad określonych dla LHT.

·      Moduł centralny zapewni obsługę powiadomień Push, który umożliwi samodzielne zarządzanie informacjami publikowanymi w aplikacji mobilnej oraz kontrolę ich publikacji według ustalonych kryteriów w zdefiniowanych ramach czasowych. Powiadomienia Push wykorzystywane będą do promocji wszelkich przedsięwzięć, imprez, obiektów, etc.

·      Moduł centralny zapewni dodawanie obiektów do LHT. Elementami składowymi obiektu będą:

o  Dla wizytówek obiektu zawierającego podstawowe funkcjonalności:

-      § nazwę obiektu,

-      § adres / lokalizacja GPS obiektu,

-      § dni i godziny funkcjonowania,

-      § kategoria

-      § ceny biletów (jeśli dotyczy)

-      § ikony dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych (ruchowo)

-      § opis obiektu,

-      § audiodeskrypcja

-      § link do strony obiektu,

-      § zdjęcia

-      § ID beacona (jeśli dotyczy)

-      § akcja wywoływana przez beacon

-      § status (opublikowany/nieopublikowany)

-      Dla wizytówek obiektu zawierającego rozszerzone funkcjonalności dodatkowo:

-      § ekran informacyjny (grafika oraz tekst)

-      § postać oprowadzająca (grafika oraz tekst)

-      § video (link do YouTube, plik *.MP4)

-      § audio (plik *.mp3)

-      § galeria zdjęć

-      § quiz (dodawanie pytań oraz do 4 odpowiedzi, oznaczenie poprawnej)

-      § panorama 360° (nazwa obiektu, grafika/zdjęcie 360°)

·      Moduł centralny zapewni możliwość tworzenia predefiniowanych tras dostępnych w aplikacji mobilnej. Trasa powinna się składać z:

o  nazwy,

o  listy obiektów (wcześniej dodanych do LHT),

o  czasu przejścia trasy,

o  odległości w kilometrach,

o  status (opublikowany/nieopublikowany).

·      Moduł centralny zapewni środowisko do budowy i zarządzania treścią na portalu LHT, bazującym na informacjach zebranych w LHT. Zakres informacyjny winien być zbieżny z tym, prezentowanym w Perspektywie Zaangażowania.

·      Moduł centralny dostarczy zestaw statystyk do analizowania i prezentowania danych zebranych z aplikacji mobilnej oraz aktywności strony głównej LHT.

·      Moduł centralny zapewni integrację z kontami operatora LHT w mediach społecznościowych, pozwalając na jednoczesną publikację treści.

·      Moduł centralny zapewni możliwość stałego poglądu, śledzenie i komentowania postów tworzonych do publikacji LHT.

 

Perspektywa Zaangażowania

Rozwiązanie, które zaangażuje odwiedzjącego, a także zaprezentuje innowacyjne podejście do rozwiązania winno charakteryzować się, co najmniej poniższymi funkcjonalnościami:

·      Być rozwiązaniem, które będzie funkcjonować w sposób prawidłowy na najpopularniejszych platformach systemowych zarówno na urządzeniach typu smartphone jak i tablet.

·      Funkcjonowanie aplikacji nie może wymuszać dodatkowej instalacji jakichkolwiek komponentów na urządzeniach końcowych.

·      Aplikacja winna prezentować wszystkie obiekty turystyczne, zdefiniowane trasy turystyczne i inne obiekty interesujące turystę (np. hotele, restauracje itp.), co najmniej w formie wizytówki zawierającej:

o  nazwa obiektu,

o  adres / lokalizacja GPS obiektu,

o  dni i godziny funkcjonowania,

o  status otwarcia,

o  ceny biletów (jeśli dotyczy),

o  ikony dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych (ruchowo, audiodeskrypcja),

o  opis obiektu,

o  audiodeskrypcja (player audio),

o  link do strony obiektu,

o  zdjęcia.

·      Wszystkie elementy winne być kategoryzowane

·      Aplikacja winna obsługiwać kilka wersji językowych, z możliwością rozbudowy o kolejne.

·      Aplikacja winna być dostępna w co najmniej trzech wersjach językowych (polski, angielski, niemiecki) oraz w dwóch wersjach interfejsu: dla osób widzących oraz dla osób niedowidzących.

·      Wersja aplikacji dla osób niewidomych umożliwi nawigowanie po niej poprzez systemową obsługę odczytywania treści ekranu w celu nawigacji po aplikacji.

·      Aplikacja będzie obsługiwała wysyłane do niej informacje typu push (dla użytkowników dopuszczających taką komunikację).

·      Aplikacja przy pierwszym uruchomieniu zażąda od użytkownika wypełnienia profilu zawierającego dane do profilowania

·      Jeśli użytkownik będzie miał włączoną opcję lokalizacji i transmisji danych GSM lub/i WiFi, to możliwe będzie wyznaczenie trasy dojścia do obiektu z wykorzystaniem nawigacji wbudowanej w telefon/tablet (np. aplikacji Google Maps).

·      Obiekty turystyczne będą mogły mieć dostępne rozszerzone funkcjonalności (AR) mające na celu zwiększenie atrakcyjności oraz dostarczenie dodatkowych treści. Funkcjonalności będą wywoływane poprzez beacony (dla obiektów wewnątrz budynków) lub lokalizację opartą o koordynaty GPS.

 

Dostępne moduły:

o  materiał audio- odtwarzany poprzez pełnoekranowy player audio

o  materiał video- odtwarzany poprzez pełnoekranowy player video

o  quiz- wyświetlany jako sekwencja pytań, każde pytanie stanowi oddzielny ekran składający się z pytania oraz do 4 odpowiedzi (jedna poprawna)

o  galeria- wyświetlana jako pełnoekranowy slider zdjęć zawierający zdjęcie oraz podpis

o  „360° Virtual Reality” możliwość wyświetlanie zdjęć 360° w formie wirtualnego spaceru wraz z możliwością łączenia kolejnych „panoram” w trasę. Przejście do kolejnego zdjęcia będzie odbywało się poprzez wybór interaktywnego miejsca na panoramie.

Każdy z wyżej wymienionych modułów będzie poprzedzony ekranem informacyjnym mówiącym o treściach / instrukcjach jakie czekają użytkownika w dołączonym module.

Dla wybranych obiektów użytkownikowi będzie towarzyszyła postać osoby oprowadzającej (przypisanej do obiektu). Postać osoby oprowadzającej będzie mogła mieć formę statycznego zdjęcia jak i animacji (np. animowany GIF) wraz z tekstem wyświetlanym obok postaci. Postać oprowadzająca będzie wyświetlała się jako oddzielny ekran przed ekranem wizytówki, do której jest przypisana.

 

• Aplikacja będzie posiadała listę predefiniowanych tras zwiedzania (np. zwiedzanie Zamku, trasy rowerowe itp.). Źródłem danych dla predefiniowanych tras będzie moduł CMS całości ekosystemu. Do tras będą przypisane informacje takie jak: czas przebycia danej trasy, jej długość w kilometrach.

 

Predefiniowana trasa będzie składać się z określonej liczby obiektów (punktów) tworzących trasę. Użytkownik w przypadku znalezienia się w pobliżu danego obiektu będzie identyfikowany poprzez beacon umieszczony na obiekcie (dla obiektów wewnątrz budynków) lub w przypadku obiektu, na którym nie będzie zainstalowanego beacona, będzie identyfikowany poprzez lokalizację GPS (w promieniu np. 20 m od danego obiektu). Trasa będzie zobrazowana w formie ekranu prezentującego listę obiektów oraz ekranu mapy z wytyczoną trasą pomiędzy punktami składającymi się na trasę.

 

Wybranie obiektu z listy lub mapy uruchomi ekran szczegółów obiektu. Identyfikacja poprzez beacon lub koordynaty GPS w pobliżu danego obiektu dokona jego odznaczenia na liście jako odwiedzonego miejsca. W przypadku odwiedzenia wszystkich lub zdefiniowanej liczby obiektów na danej trasie, użytkownik otrzymuje odznaczenie (różnej wagi odznaczenia w zależności od liczby odwiedzonych obiektów). Użytkownik aplikacji może opublikować informację o zdobyciu danego odznaczenia w mediach społecznościowych.

 

• Aplikacja będzie posiadać funkcjonalność planera zwiedzania, który umożliwi zaplanowanie zwiedzania w następujący sposób:

o  użytkownik pojedynczo (przy pomocy list lub na mapie) dokonuje wyboru, które obiekty chce odwiedzić,

o  na podstawie listy wybranych obiektów aplikacja mobilna zobrazuje na widoku mapy rekomendowaną trasę (możliwe jest wykorzystanie zewnętrznych mechanizmów wyznaczania trasy pomiędzy punktami, np. Google Maps API),

o  użytkownik będzie miał możliwość zapisania wygenerowanej trasy, określając jej nazwę.

 

• Aplikacja będzie posiadała możliwość publikowania lokalizacji i potwierdzeń w mediach społecznościowych. Funkcjonalność ta umożliwi:

o  wybranie zdjęcia dostępnego w repozytorium, spośród zdjęć obiektów,

o  dodanie własnego tekstu

o  wygenerowanie e-pocztówki

o  Pocztówka będzie mogła zostać wysłana co najmniej przez e-mail, oraz media społecznościowe lub zapisana na urządzeniu użytkownika

Harmonogram
Zgłoszenia od 12.07.2023 do 20.07.2023
Przewidywane zakończenie dialogu 27.07.2023
Miejsce prowadzenia konsultacji

Organizator przewiduje spotkania w: .

Organizator dopuszcza udział online: TAK

Kontakt
Zamawiający udziela odpowiedzi pod warunkiem, że pytanie wpłynie w okresie prowadzenia konsultacji. Jeżeli pytanie wpłynie po upływie terminu lub dotyczy udzielonych już odpowiedzi i wyjaśnień, organizator konsultacji może udzielić wyjaśnień albo pozostawić takie pytania bez rozpoznania.
Komunikacja z uczestnikami prowadzona jest w formie elektronicznej, pocztą email lub przez Platformę Konkursową.
Małgorzata Leszczyńska-Satwiarz
tel. 413565243
leszczynska@michalow.pl
Pytania i odpowiedzi
ZADAJ PYTANIE
Dokumentacja konsultacji
TAGI
mapyaplikacja mobilnaturystyka
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.