GovTech BETA
Platforma Konkursowa
System automatycznego rozpoznawania mowy i mówcy
OBSERWUJ KONKURS
Otrzymasz powiadomienia o zmianach i upływających terminach
kiedy można wysyłać zgłoszenia
od 12.09.2019 do 30.10.2019
pula nagród
60 000,00 zł brutto
maksymalny budżet wdrożenia
600 000,00 zł brutto
Funkcjonowanie dziś, opis potrzeby

Zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz Regulaminu Senatu, Kancelaria Senatu zapewnia transmisje z posiedzeń Senatu oraz komisji senackich, a także udostępnia zapisy stenograficzne z tych posiedzeń na senackiej stronie internetowej.

Sporządzanie zapisów stenograficznych (stenogramów) jest kilkuetapowe i obecnie bazuje w 100% na pracy ludzkiej (sekretarze nadzorujący przebieg posiedzeń i sporządzający listy mówców; stenotypiści dokonujący transkrypcji na podstawie nagrań audio; redaktorzy weryfikujący prawidłowość transkrypcji na podstawie nagrań audio, w razie potrzeby też audio-video, oraz wprowadzający poprawki językowo-merytoryczne). W sytuacji długotrwałych obrad i zbiegu dużej liczby posiedzeń komisji mogą powstać w ramach tego procesu utrudnienia i opóźnienia (szczególnie w przypadku stenogramów z posiedzeń komisji). Nagrania audio-video z obrad, udostępniane na stronie internetowej natychmiast po zarejestrowaniu, nie są skorelowane z pozostałą udostępnianą dokumentacją, co może utrudniać precyzyjne odnajdywanie określonych fragmentów obrad.

Zamawiający chce, dzięki częściowej automatyzacji poszczególnych etapów procesu, ułatwić i przyspieszyć pracę nad dokumentacją z posiedzeń Senatu i komisji senackich, wyeliminować tzw. błędy ludzkie oraz wprowadzić nowe funkcjonalności poprawiające dostęp do informacji.

Oczekiwana zmiana

Funkcja automatycznego rozpoznawania mówców na podstawie głosu, ma:

  1. usprawnić sporządzanie list mówców (w tym rozwiązać problem identyfikacji mówców odzywających się spontanicznie, z sali, których twarz jest niewidoczna) – sztuczna inteligencja ma przejąć większość pracy człowieka, w efekcie odciążyć pracowników merytorycznych oraz wyeliminować tzw. błędy ludzkie,
  2. wiązać automatycznie, dzięki metadanym dotyczącym czasu wypowiedzi, dane tekstowe z materiałem video – to umożliwi wzbogacenie stenogramów i bazy zapisów wypowiedzi senatorów w linki do konkretnego miejsca w nagraniu video, pozwoli też na stworzenie szczegółowych menu dla nagrań video, a w przyszłości także bazy z zaawansowanymi funkcjami wyszukiwania.

Funkcja automatycznej transkrypcji mowy na tekst ma umożliwić skrócenie czasu niezbędnego do przygotowania stenogramów z obrad, w szczególności komisji senackich.

Wymagania funkcjonalne

Aplikacja-system wspomagający pracę sekretarzy posiedzeń i stenotypistów/redaktorów, który pozwoli szybko i automatycznie identyfikować mówców na podstawie analizy dźwięku (głosu) i wspomagająco obrazu (nagrania video) oraz wykonywać transkrypcję mowy na tekst.

Kluczowe funkcje systemu:

  • rozpoznawanie mówcy na podstawie nagrania audio-video,
  • funkcja uczenia się na podstawie wprowadzanych na bieżąco i gromadzonych danych (aktualizacja modelu),
  • automatyczna transkrypcja mowy na tekst.

System jako dane wejściowe ma przyjmować nagrania audio-video i ma zwracać wynikowy plik w formacie XML/TXT o określonej strukturze (zawierający m.in. znaczniki czasu, dane rozpoznanego mówcy, treść wypowiedzi).

System powinien prawidłowo identyfikować mówców również w przypadku, gdy nie są oni widoczni na nagraniu video, czyli podstawowym źródłem identyfikacji mówcy powinien być dźwięk.

Użytkownicy i oczekiwana przez nich funkcjonalność podstawowa
Sekretarz
możliwość podglądu transmisji audio-video na żywo wraz z podglądem wyników działania Systemu (online), tj. danych rozpoznanego mówcy, jego wypowiedzi;

możliwość zatrzymania nagrania, cofnięcia go, powrotu do transmisji „na żywo”;

sygnalizowanie nierozpoznanych mówców i fragmentów wypowiedzi, możliwość poprawiania i uzupełniania wynikowych danych online;

wprowadzane przez użytkownika dane mają dynamicznie „uczyć” system i podnosić skuteczność dalszego rozpoznawania.
Stenotypista / Redaktor
możliwość podglądu transmisji audio-video offline wraz z podglądem wyników działania Systemu, tj. danych rozpoznanego mówcy, jego wypowiedzi;

możliwość nawigacji zarówno po nagraniu video, jak i po wykazie mówców ze znacznikami czasu, także po wypowiedziach;

sygnalizowanie nierozpoznanych mówców i nierozszyfrowanych fragmentów wypowiedzi, możliwość poprawiania i uzupełniania wynikowych danych;

wszystkie wprowadzane przez użytkownika dane mają dynamicznie „uczyć” system i podnosić skuteczność dalszego rozpoznawania.
Sposób wyboru najlepszego partnera do współpracy
Harmonogram
Zgłoszenia do 30.10.2019
Weryfikacja zgłoszeń do 08.11.2019
Przyjmowanie rozwiązań - I etap od 28.11.2019 do 28.11.2019
Ocena propozycji 12.12.2019
Przyjmowanie rozwiązań - II etap od 10.01.2020
Ogłoszenie wyników do 14.02.2020
Szczegóły I etapu konkursu

Zamawiający wymaga dostarczenia aplikacji (systemu) wraz z instrukcją jej uruchomienia najpóźniej do dnia 28.11.2019 godzina 15:00. Aplikacja powinna generować wynikowy plik w formacie XML/TXT zawierający przynajmniej znaczniki czasu (początek i koniec wypowiedzi), dane mówcy (imię i nazwisko lub oznaczenie osoby nieznanej), transkrypcję wypowiedzi oraz znaczniki miejsc wymagających interwencji użytkownika (niepewne rozpoznanie mówcy lub tekstu).

Zmawiający w celu wyrównania szans przewiduje jeden dzień na przygotowanie pracy konkursowej przez Uczestników zakwalifikowanych do konkursu. O godzinie 09:00 udostępniony zostanie odnośnik do nowego, nieudostępnionego wcześniej materiału audio-video, który należy przetworzyć w rozwiązaniach posiadanych przez Uczestników i przesłać jako Rozwiązanie w I Etapie. Wynik przetworzenia należy dostarczyć przed godziną 15:00 28.11.2019. Rozwiązania składane przed godziną 09:00 i po godzinie 15:00 nie będą brane pod uwagę.

Kryteria oceny I etapu
skuteczność identyfikacji mówcy - waga 30%
Przypisanie imienia i nazwiska lub wskazanie, że mówca nie został rozpoznany (oznaczenie osoby nieznanej) na podstawie wcześniej udostępnionych nagrań audio-video. WZÓR: (suma długości wypowiedzi prawidłowo rozpoznanych mówców / długość całego nagrania) x 30 pkt. Wymagana minimalna skuteczność 70%, rozwiązania o niższej skuteczności nie będą oceniane.
skuteczność rozpoznawania zmiany mówcy - waga 30%
Prawidłowo rozpoznana zmiana mówcy, oznaczona w nowym akapicie. WZÓR: (liczba prawidłowo rozpoznanych zmian / liczba zmian w całym nagraniu) x 30 pkt. Wymagana minimalna skuteczność 80%, rozwiązania o niższej skuteczności nie będą oceniane.
dokładność transkrypcji mowy - waga 40%
Transkrypcja mowy na tekst z nagrania audio-video (interpunkcja nie jest brana pod uwagę). WZÓR: (liczba prawidłowo rozpoznanych słów / liczba słów w całym nagraniu) x 40 pkt. Wymagana minimalna dokładność 70%, rozwiązania o niższej dokładności nie będą oceniane.
W pierwszym etapie autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody finansowe oraz zaproszenie do złożenia prac w drugim etapie
1 miejsce: 12 500,00 PLN
2 miejsce: 7 500,00 PLN
3 miejsce: 5 000,00 PLN
4 miejsce: 3 000,00 PLN
5 miejsce: 2 000,00 PLN
Szczegóły II etapu konkursu

Zamawiający wymaga dostarczenia aplikacji (systemu) wraz z instrukcją jej uruchomienia. Aplikacja powinna generować wynikowy plik w formacie XML/TXT zawierający przynajmniej znaczniki czasu (początek i koniec wypowiedzi), dane mówcy (imię i nazwisko lub oznaczenie osoby nieznanej), transkrypcję wypowiedzi oraz znaczniki miejsc wymagających interwencji użytkownika (niepewne rozpoznanie mówcy lub tekstu).

W celu oceny złożonych Rozwiązań Zamawiający zorganizuje spotkanie, które odbędzie się w siedzibie Zamawiającego. Na spotkanie Uczestnik dostarczy sprzęt, który wymagany jest do uruchomienia jego Rozwiązań Konkursowych (aplikacji). Zamawiający na spotkaniu udostępni nagranie audio-video, którego poprawna analiza (rozpoznanie mówców oraz transkrypcja tekstu) w postaci wynikowego pliku w formacie XML/TXT stanowić będzie podstawę do oceny Rozwiązania.

Kryteria oceny II etapu
skuteczność identyfikacji mówcy - waga 30%
Przypisanie imienia i nazwiska lub wskazanie, że mówca nie został rozpoznany (oznaczenie osoby nieznanej) na podstawie wcześniej udostępnionych nagrań audiovideo. WZÓR: (suma długości wypowiedzi prawidłowo rozpoznanych mówców / długość całego nagrania) x 30 pkt. Wymagana minimalna skuteczność 90%, rozwiązania o niższej skuteczności nie będą oceniane.
skuteczność rozpoznawania zmiany mówcy - waga 30%
Prawidłowo rozpoznana zmiana mówcy, oznaczona w nowym akapicie. WZÓR: (liczba prawidłowo rozpoznanych zmian / liczba zmian w całym nagraniu) x 30 pkt. Wymagana minimalna skuteczność 90%, rozwiązania o niższej skuteczności nie będą oceniane.
dokładność transkrypcji mowy - waga 40%
Transkrypcja mowy na tekst z nagrania audio-video (interpunkcja nie jest brana pod uwagę). WZÓR: (liczba prawidłowo rozpoznanych słów / liczba słów w całym nagraniu) x 40 pkt. Wymagana minimalna dokładność 90%, rozwiązania o niższej dokładności nie będą oceniane.
Nagroda dla najlepszej pracy w II etapie
Nagrodą w II etapie jest zaproszenie do negocjacji umowy na wykonanie całości systemu (wykonanie uszczegółowienia pracy konkursowej)
Nagrody dla uczestników II etapu
Dla uczestników II etapu przewidziane zostały nagrody w wysokości 6 000,00 zł
Kluczowe zapisy umowy na uszczegółowienie rozwiązania
Zasady dotyczące praw autorskich majątkowych oraz licencji zwrotnej
Przyjęcie wszystkich praw majątkowych na wszystkich polach eksploatacji, tak by zamawiający miał prawo rozwoju rozwiązania w dowolnym kierunku oraz udzielenie licencji zwrotnej wykonawcy, tak by miał możliwość dalszego rozwijania we własnym zakresie. Uzyskanie kodów źródłowych.
Pozostałe zapisy mające wpływ na umowę

Wszelkie szczegóły dotyczące zakresu i warunków przeniesienia praw autorskich oraz udzielenia licencji oraz licencji zwrotnej na oprogramowanie zostaną uregulowane w umowie o udzielenie zamówienia publicznego zawartej w trybie z wolnej ręki ze Zwycięzcą Konkursu.

Umowa będzie zawierała również w odniesieniu do Systemu Docelowego wymogi zgodności z przepisami RODO i ustawy o ochronie danych osobowych oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, uwzględnienia ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślnej ochrony danych, zgodnie z art. 25 RODO, a także uwzględnienia stosownych rozwiązań zabezpieczających dane w nim przetwarzane przed dostępem osób nieuprawnionych oraz chroniących te dane przed naruszeniem ich poufności, integralności i dostępności.

Kontakt
Zamawiający udziela odpowiedzi pod warunkiem, że pytanie lub wniosek o wyjaśnienie zawartości Regulaminu wpłynie dwa dni przez terminem składania wniosku lub Rozwiązań. Jeżeli prośba o wyjaśnienie treści Regulaminu wpłynęła po upływie terminu lub dotyczy udzielonych już odpowiedzi i wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić takie pytania bez rozpoznania.
Komunikacja z uczestnikami prowadzona jest w formie elektronicznej, pocztą email lub przez Platformę Konkursową.
BPKO Biuro Prawne Kadr i Organizacji
tel.
bpko@senat.gov.pl
Pytania i odpowiedzi
ODP. 1.a: Powyższy przykład zgodnie z zapisami regulaminu nie będzie traktowany jako błąd. ODP. 1.b: Zamysłem Zamawiającego było stworzenie jasnych i prostych kryteriów. Sam System i jego ogólne zachowanie będzie również podlegać ocenie Sądu Konkursowego. ODP. 2: Patrz odpowiedz 1.b
Zgodnie z punktem 14.6 Regulaminu konkursu jedynie Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu kodów źródłowych.
Zgodnie z pkt 9.1.Regulaminu w 1 Etapie konkursu zamawiający nie przewiduje spotkania, a jedynie wymaga dostarczenia aplikacji (systemu) wraz z instrukcją jej uruchomienia. Dodatkowo o godzinie 9:00 dnia wskazanego w pkt 3.11. udostępniony zostanie odnośnik do nowego, nieudostępnionego wcześniej materiału audio-video, który należy przetworzyć w rozwiązaniach posiadanych przez Uczestników i wynik przesłać jako plik XML/TXT, który będzie Rozwiązaniem w I Etapie. Sposób dostarczenia rozwiązań zostanie dokładnie opisany w instrukcji przekazanej do Uczestników Konkursu po zakończeniu etapu przyjmowania Wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie.
Wszelkie warunki dotyczące przeniesienia praw autorskich, a także udzielenia licencji oraz licencji zwrotnej na oprogramowanie zostaną szczegółowo uregulowane w umowie zawartej ze Zwycięzcą II etapu Konkursu.
Przedmiot Konkursu nie obejmuje integracji oprogramowania z innymi systemami. Plik wyjściowy nie ma ściśle określonego formatu, musi natomiast spełniać wymogi opisane w Regulaminie w pkt 6.2.i 9.1., czyli zawierać przynajmniej znaczniki czasu (początek i koniec wypowiedzi), dane mówcy (imię i nazwisko lub oznaczenie osoby nieznanej), transkrypcję wypowiedzi oraz znaczniki miejsc wymagających interwencji użytkownika (niepewne rozpoznanie mówcy lub tekstu).
Plik wyjściowy nie ma ściśle określonego formatu. Musi natomiast spełniać wymogi postawione w Regulaminie w pkt 6.2., 9.1., czyli zawierać przynajmniej znaczniki czasu (początek i koniec wypowiedzi), dane mówcy (imię i nazwisko lub oznaczenie osoby nieznanej), transkrypcję wypowiedzi oraz znaczniki miejsc wymagających interwencji użytkownika (niepewne rozpoznanie mówcy lub tekstu). Nagranie audio-video udostępnione w dniu zakończenia I Etapu Konkursu będzie w formacie FLV, czyli w takim samym w jakim publikowane są nagrania na stronie internetowej Senatu – www.senat.gov.pl/transmisje. Osoby do rozpoznania zostały określone w udostępnionych próbkach nagrań, pod linkami wskazanymi w Regulaminie. Plik z nagraniem testującym może zawierać inne nieznane osoby, powinny być one zaznaczone przez system jako "nieznany mówca" lub rozpoznane prawidłowo jeśli System posiada bardziej rozbudowaną bazę wiedzy.
Zgodnie z zapisami w pkt 14 Regulaminu, Zamawiający gwarantuje, że wszelkie prawa autorskie i majątkowe do złożonego w Konkursie Rozwiązania Konkursowego pozostają własnością Uczestnika. Zapis ten nie dotyczy Rozwiązania Konkursowego złożonego przez Zwycięzcę. Wszelkie warunki dotyczące przeniesienia praw autorskich, a także udzielenia licencji oraz licencji zwrotnej na oprogramowanie zostaną szczegółowo uregulowane w umowie zawartej ze Zwycięzcą II etapu Konkursu.
Zgodnie z odpowiedziami na wcześniejsze pytania, tylko pełne wyrazy będą brane pod uwagę przy ocenie. Przedstawione przykłady transkrypcji (w tym zapis słów niepełnych) nie będą negatywnie wpływały na ocenę.
Zgodnie z pkt 9.1 regulaminu w 1 Etapie konkursu zamawiający nie przewiduje spotkania w siedzibie Zamawiającego.
Uprzejmie informujemy, że informacje o próbkach były podane w Regulaminie i są dostępne pod adresami: ww2.senat.gov.pl/gt/komisje.zip ww2.senat.gov.pl/gt/senat.zip Dodatkowo przydatne do dalszych prac nagrania audio-video z posiedzeń Senatu i komisji senackich oraz stenogramy (uwaga: już zredagowane) są dostępne na stronie internetowej www.senat.gov.pl/transmisje, a także www.senat.gov.pl/prace/senat/posiedzenia i www.senat.gov.pl/prace/komisje-senackie–linki do poszczególnych retransmisji oraz stenogramów są na stronach z porządkami obrad posiedzeń Senatu oraz indywidualnych komisji w zakładce „Posiedzenia”.
Dopuszczalne jest używanie licencjonowanych bibliotek jeśli nie niesie to za sobą ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego. Uczestnik zobowiązany jest wskazać licencjonowane elementy Rozwiązania i dostarczyć treść licencji określającej dokładne warunki korzystania. Kwestie te zostały szczegółowo opisane w pkt 14 Regulaminu.
Tak, możliwe jest korzystanie z publicznej chmury obliczeniowej.
Zgodnie z zapisami w pkt 14 Regulaminu, Zwycięzca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do oprogramowania wchodzącego w skład Rozwiązania Konkursowego i Systemu Docelowego na wskazanych polach eksploatacji, w ramach ustalonego w drodze negocjacji wynagrodzenia. W związku z tym na Zamawiającym nie mogą ciążyć żadne dodatkowe zobowiązania.
Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany tego wymagania. Kwestia ta jest szczegółowo opisana w pkt 14 Regulaminu.
Uprzejmie informujemy, że podane w Regulaminie linki do próbek nagrań działają.
Ocena nadsyłanych rozwiązań będzie dokonywana automatycznie i weryfikowana przez Sąd Konkursowy. Staraliśmy się, aby próbki możliwie wiernie odzwierciedlały słowa wypowiadane przez mówców, bez żadnych zmian stylistycznych. Przy ocenie będą brane pod uwagę jedynie pełne słowa wypowiedziane przez mówcę. Interpunkcja i wielkość liter nie będą brane pod uwagę w I Etapie. Wszelkie wątpliwości odnośnie trafności transkrypcji będą rozpatrywane przez Sąd Konkursowy.
Zamawiający oczekuje Rozwiązania w postaci tekstowego pliku XML/TXT, ze znacznikami określającymi dane wskazane w punkcie 9.1 Regulaminu.
Uprzejmie informujemy, że informacje o próbkach były podane w pkt 9.2.Regulaminu. Znajdują się tam również linki umożliwiające pobranie przygotowanych materiałów. Parametry nagrań konkursowych, przekazywanych do rozpoznania w I i II etapie, będą doprecyzowane w późniejszym terminie. Stosowna informacja będzie rozesłana do wszystkich Uczestników Konkursu po zakończeniu etapu przyjmowania Wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie.
Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć długości nagrań audio-video przetwarzanych przez System w skali miesiąca.
Zgodnie z pkt 6.3 regulaminu aplikacja powinna dawać możliwość podglądu transmisji audio-video na żywo wraz z podglądem wyników działania Systemu (online), tj. danych rozpoznanego mówcy, transkrypcji jego wypowiedzi. Zamawiający nie określił wprost wymaganej szybkości, ale System musi spełniać oczekiwania związane z pracą online, przy zapewnieniu wymaganej skuteczności (dokładności).
Punkt 15.4. Regulaminu Konkursu zapewnia o poufności Rozwiązania Konkursowego złożonego w Konkursie. Szczegóły będą ustalane na etapie zawierania umowy ze Zwycięzcą Konkursu.
Obie formy transkrypcji (skrócona i pełna) będą traktowane jako prawidłowe.
Szczegółowa instrukcja zostanie Państwu przesłana pocztą elektroniczną. Planujemy przekazanie instrukcji do dnia 12.11.2019 r. Uczestnik Konkursu ma dokonać transkrypcji przekazanego materiału audio-video i przekazać Zamawiającemu plik wynikowy.
Zgodnie z Regulaminem, kod źródłowy aplikacji wymagany jest jedynie od Zwycięzcy Konkursu. Na I etapie wystarczy dostarczenie aplikacji wraz z instrukcją jej uruchomienia i wszystkimi wymaganymi elementami (biblioteki, itp.). W przypadku aplikacji działającej w chmurze (serwerach Uczestnika) wystarczy udzielenie dostępu do aplikacji wraz z instrukcją jej obsługi.
Szczegóły dotyczące sposobu przekazywania Rozwiązań będą opisane w instrukcji, którą prześlemy wszystkim Uczestnikom po zakończeniu etapu przyjmowania Wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie.
Każdy mówca ma swój mikrofon uruchamiany przyciskiem, ale nagrania są jednokanałowe. Nagrania, które mają być przetwarzane przez system, są w formacie FLV. Z wszystkim nagraniami można się zapoznać na stronach wskazanych we wcześniejszych odpowiedziach. Dane udostępnione jako próbki, z wybranymi 10 mówcami, zostały przekonwertowane do formatu MP4.
ODP. 1: Zgodnie z pkt 9.1.Regulaminu w 1 Etapie konkursu zamawiający nie przewiduje spotkania, a jedynie wymaga dostarczenia/udostępnienia aplikacji (systemu) wraz z instrukcją jej uruchomienia oraz pliku wynikowego w formacie XML/TXT wygenerowanego przez tą aplikację. ODP. 2: Sposób dostarczenia materiału, który należy przetworzyć w Rozwiązaniach posiadanych przez Uczestników, zostanie dokładnie opisany w instrukcji przekazanej do Uczestników po zakończeniu etapu przyjmowania Wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie. ODP. 3: Dane udostępnione jako próbki, z wybranymi 10 mówcami, zostały przekonwertowane do formatu MP4, natomiast materiał udostępniony o godz. 9:00 dnia wskazanego w punkcie 3.11. Regulaminu będzie w formacie FLV. Parametry tych nagrań będą identyczne z parametrami filmów, z którymi można się zapoznać na stronach senackich z transmisjami: www.senat.gov.pl/prace/senat/posiedzenia i www.senat.gov.pl/prace/komisje-senackie ODP. 4: Transkrypcji w ramach I Etapu dokonają Uczestnicy. Zamawiający może wykorzystać dostarczoną aplikację do samodzielnego dokonania transkrypcji nagrań, aby sprawdzić czy przesłane Rozwiązanie (plik wynikowy) zostało faktycznie wygenerowane w tej aplikacji. ODP. 5: Patrz odpowiedź 4.
Linki do II Etapu Konkursu będą uruchomione po zakończeniu I Etapu Konkursu.
Zamawiający oczekuje Rozwiązania w postaci jednego pliku XML lub tekstowego, z odpowiednimi znacznikami określającymi dane wskazane w punkcie 9.1 Regulaminu.
Zamawiający nie określa sztywnego wzorca pliku XML. W Regulaminie w punkcie 9.1.wskazano jedynie minimalne dane, które taki plik powinien zawierać.
Na obecnym etapie Zamawiający oczekuje jedynie pliku z rezultatem działania aplikacji. Szczegóły działania systemu docelowego będą ustalane ze Zwycięzcą Konkursu.
Zgodnie z pkt 9.1 Regulaminu w I Etapie Konkursu zamawiający wymaga dostarczenia aplikacji (systemu) wraz z instrukcją jej uruchomienia oraz pliku wynikowego XML/TXT wygenerowanego przez tę aplikację.
Zamawiający nie przewiduje udostępnienia plików wynikowych zgodnie z pkt. 15.4 Regulaminu.
ZADAJ PYTANIE
Dokumentacja postępowania
TAGI
przetwarzanie dźwiękuuczenie maszynowe