GovTech BETA
Platforma Konkursowa
System klasyfikowania zgłoszeń o udzielenie ochrony dla wynalazków i wzorów użytkowych
OBSERWUJ KONKURS
Otrzymasz powiadomienia o zmianach i upływających terminach
Przyjmowanie zgłoszeń zakończone
pula nagród
50 000,00 zł brutto
maksymalny budżet wdrożenia
350 000,00 zł brutto
Funkcjonowanie dziś, opis potrzeby

Obecny proces obsługi klasyfikacji krajowych zgłoszeń o udzielenie ochrony dla wynalazków i wzorów użytkowych wymaga przyspieszenia procesu klasyfikowania zgłoszeń, optymalizacji zaangażowania zasobów i rozkładu pracy oraz efektywniejszego monitorowania pracy w toku.

Oczekiwana zmiana

Wprowadzenie automatycznego systemu informatycznego klasyfikowania krajowych zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych w oparciu o międzynarodową klasyfikację patentową, z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i algorytmów uczenia maszynowego, pozwoli na sprawniejszą, szybszą i efektywniejszą obsługę zgłoszeń, a także zmniejszenie nakładów administracyjnych.

Wymagania funkcjonalne
  1. przyjmowanie na wejściu dokumentów w formacie PDF (z warstwą tekstową w języku polskim) i zwracanie wyniku klasyfikacji wg międzynarodowej klasyfikacji patentowej (MKP – http://mkp.uprp.gov.pl), wskazując przy tym prawdopodobieństwo poprawności dopasowania.
  2. przypisanie badanego, sklasyfikowanego dokumentu do eksperta zajmującego się daną klasą względem aktualnego obciążenia pracą (wielu ekspertów zajmuje się tym samymi klasami),
  3. posiadanie funkcji uczenia się na podstawie nowo gromadzonych danych (aktualizacja modelu na podstawie wykonanych poprawnych i błędnych klasyfikacji – błędne zaklasyfikowanie korygowane ręcznie przez ekspertów),
  4. informowanie użytkownika, które fragmenty badanego dokumentu zostały uznane za najbardziej istotne z punktu widzenia wykonanego zaklasyfikowania do klasy MKP, np. funkcjonalność oprogramowania open source ELI5.
  5. udostępnienie interfejsów z budowanego systemu do integracji z systemami urzędu (API).  
Użytkownicy i oczekiwana przez nich funkcjonalność podstawowa
Ekspert merytoryczny
- otrzymuje informacje dotyczącą zaklasyfikowania zgłoszenia do klas MKP,
- otrzymuje informacje, które fragmenty dokumentu zostały uznane za najbardziej istotne z punktu widzenia zaklasyfikowania do klasy MKP,
- potwierdza prawidłowość klasyfikacji zgłoszenia
lub wprowadza nowy, prawidłowy symbol międzynarodowej klasyfikacji patentowej (poprawia model);
- potwierdza prawidłowość przypisania eksperta
lub dokonuje korekty;
Ekspert administrator
- konfiguruje parametry klasyfikowania, przypisywania i uczenia
Sposób wyboru najlepszego partnera do współpracy
Harmonogram
Zgłoszenia do 30.10.2019
Weryfikacja zgłoszeń do 07.11.2019
Przyjmowanie rozwiązań - I etap od 08.11.2019 do 28.11.2019
Ocena propozycji 12.12.2019
Przyjmowanie rozwiązań - II etap od 20.01.2020 do 31.01.2020
Ogłoszenie wyników do 28.02.2020
Szczegóły I etapu konkursu

Zadaniem uczestników jest wytworzenie i dostarczenie oprogramowania przyjmującego na wejściu dokumenty PDF będące zgłoszeniami wynalazków lub zgłoszeniami wzorów użytkowychi przyporządkowanie do nich jednej prawidłowej grupy głównej (w systematyce MKP 4-ty poziom zagnieżdżenia).

Dostarczone oprogramowanie musi posiadać dołączoną instrukcję instalacji, także dla każdego komponentu, który wymagany jest do uruchomienia aplikacji. Dostarczone oprogramowanie musi posiadać dołączoną instrukcję przeprowadzenia testu klasyfikacji (w szczególności lokalizację folderu w którym należy umieścić dokumenty do klasyfikacji) w taki sposób aby jednoznacznie możliwe było określenie wyniku klasyfikacji, np.  pary nazwa pliku –  klasa.

Na potrzeby realizacji konkursu Zamawiający udostępni niezbędną infrastrukturę sprzętową. Konfiguracja infrastruktury będzie obejmowała serwer wirtualny hostowany na środowisku VMware Zamawiającego w konfiguracji 2 vCPU (4 rdzenie per vCPU), 8 GB vRAM, 200 GB vHDD.

Pliki udostępniane w I etapie
Kryteria oceny I etapu
Skuteczność klasyfikacji - waga 100%
Punkt przyznany będzie za każde poprawne przydzielenie klasy MKP na 4-tym poziomie.
W pierwszym etapie autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody finansowe oraz zaproszenie do złożenia prac w drugim etapie
1 miejsce: 6 000,00 PLN
2 miejsce: 6 000,00 PLN
3 miejsce: 6 000,00 PLN
4 miejsce: 6 000,00 PLN
5 miejsce: 6 000,00 PLN
Wyniki oceny I etapu
Poniższa tabela prezentuje oceny dokonane przez Zamawiającego po I etapie konkursu. Podmioty, których oceny dotyczą zostaną odsłonięte po zakończeniu konkursu. Jeśli Twoja praca znajduje się na liście - zaloguj się, a Twój aktualny wynik zostanie odsłonięty.
LpPodmiotWynik sumaryczny
1(zanonimizowany)56.00
2(zanonimizowany)49.00
3(zanonimizowany)0.00
4(zanonimizowany)52.00
5(zanonimizowany)50.00
6(zanonimizowany)0.00
7(zanonimizowany)20.00
8(zanonimizowany)54.00
9(zanonimizowany)44.00
10(zanonimizowany)55.00
11(zanonimizowany)19.00
12(zanonimizowany)47.00
13(zanonimizowany)27.00
14(zanonimizowany)48.00
15(zanonimizowany)29.00
16(zanonimizowany)0.00
17(zanonimizowany)34.00
18(zanonimizowany)35.00
19(zanonimizowany)0.00
20(zanonimizowany)11.00
21(zanonimizowany)1.00
Szczegóły II etapu konkursu

Zadaniem uczestników jest wytworzenie i dostarczenie oprogramowania przyjmującego na wejściu dokumenty PDF będące zgłoszeniami wynalazków lub zgłoszeniami wzorów użytkowychi przyporządkowanie do nich trzech prawidłowych klas MKP.

Dostarczone oprogramowanie musi posiadać dołączoną instrukcję instalacji dla każdego komponentu, który wymagany jest do uruchomienia aplikacji. Dostarczone oprogramowanie musi posiadać dołączoną instrukcję przeprowadzenia testu klasyfikacji (w szczególności lokalizację folderu, w którym należy umieścić wejściowe dokumenty do przeprowadzenia klasyfikacji) w taki sposób, aby jednoznacznie możliwe było określenie wyniku klasyfikacji, np. pary nazwa pliku –  klasa lub zbiorczy raport.

Na potrzeby realizacji konkursu Zamawiający udostępni niezbędną infrastrukturę sprzętową. Konfiguracja infrastruktury będzie obejmowała serwer wirtualny hostowany na środowisku VMware 6.5 Zamawiającego w konfiguracji 2 vCPU (4 rdzenie per vCPU), 8 GB vRAM, 200 GB vHDD.

Kryteria oceny II etapu
Skuteczność klasyfikacji - waga 100%
Punkt będzie przyznany za każde poprawne przydzielenie klasy MKP, odpowiednio na każdym kolejnym poziomie zagłębienia MKP rozpoczynając od 1 pkt za 4-ty poziom MKP.
Nagroda dla najlepszej pracy w II etapie
Nagrodą w II etapie jest zaproszenie do negocjacji umowy na wykonanie całości systemu (wykonanie uszczegółowienia pracy konkursowej)
Nagrody dla uczestników II etapu
Dla uczestników, których praca konkursowa na II etapie uzyskała min 50.00% punktów za ocenę, przewidziana jest nagroda w wysokości 4 000,00 zł
Wyniki oceny II etapu
Poniższa tabela prezentuje oceny dokonane przez Zamawiającego po II etapie konkursu. Podmioty, których oceny dotyczą zostaną odsłonięte po zakończeniu konkursu. Jeśli Twoja praca znajduje się na liście - zaloguj się, a Twój aktualny wynik zostanie odsłonięty.
LpPodmiotWynik sumaryczny
1(zanonimizowany)29.00
2(zanonimizowany)25.00
3(zanonimizowany)40.00
4(zanonimizowany)37.00
5(zanonimizowany)7.00
Kluczowe zapisy umowy na uszczegółowienie rozwiązania
Zasady dotyczące praw autorskich majątkowych oraz licencji zwrotnej
Przyjęcie wszystkich praw majątkowych na wszystkich polach eksploatacji, tak by zamawiający miał prawo rozwoju rozwiązania w dowolnym kierunku oraz udzielenie licencji zwrotnej wykonawcy, tak by miał możliwość dalszego rozwijania we własnym zakresie. Uzyskanie kodów źródłowych.
Kontakt
Zamawiający udziela odpowiedzi pod warunkiem, że pytanie lub wniosek o wyjaśnienie zawartości Regulaminu wpłynie dwa dni przez terminem składania wniosku lub Rozwiązań. Jeżeli prośba o wyjaśnienie treści Regulaminu wpłynęła po upływie terminu lub dotyczy udzielonych już odpowiedzi i wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić takie pytania bez rozpoznania.
Komunikacja z uczestnikami prowadzona jest w formie elektronicznej, pocztą email lub przez Platformę Konkursową.
Beata Sokołowska-Odeh
tel. 225790349
Beata.Sokolowska-Odeh@uprp.gov.pl
Pytania i odpowiedzi
Odpowiedź jak na pytanie wcześniejsze ( "Są dokumenty, które posiadają przypisaną jedną klasę i takie, które posiadają wiele klas. Jak będzie wyglądała ocena klasyfikacji w przypadku dokumentów z przyporządkowaną jedną klasą?"): Jest to kolejne kryterium do uwzględnienia przy doborze próbki do testów. Ze względu na możliwe problemy interpretacyjne będziemy wystrzegać się doboru dokumentu opatrzonego jedną klasą. Jeśli jednak wybrany byłby taki dokument, liczba punktów będzie przypisana za najlepszą parę: klasa przypisana – 1 z 3 klas w ramach predykcji klasy.
Regulamin konkursu nie ujmuje tej kwestii, a zatem co do zasady takiego ograniczenia nie ma. Jednakże prosimy o budowanie takich rozwiązań, które pozwolą na przeprowadzenie testu wraz z dokonaniem oceny przez Sąd Konkursowy oraz zamieszczenie wyników w terminie do 15 lutego 2020r.
Tak, ekspert może zaklasyfikować zgłoszenie do klas na różnych poziomach zagłębienie, przy czym wybór zgłoszenia do testu będzie obwarowany ograniczeniem, o którym mowa w pytaniu i odpowiedzi na pytanie zadane wcześniej: "Jaka będzie wycena punktowa w przypadku gdy predykcja wskaże na klasę 59/06, a ekspert przydzieli 59/00 oraz 59/06?"
Taka ujawniona publikacja przed wyłonieniem Zwycięzcy konkursu potraktowana byłaby jak złamanie regulaminu w zakresie zapewnienia anonimowości. Wszelkie prace z zakresu PR będą realizowane po zakończeniu Konkursu.
W etapie I było dobranych 80 dokumentów z zakresu zgłoszeń wynalazków i 20 z zakresu zgłoszeń wzorów użytkowych. Ze względu na pracochłonność zadania oceny zaklasyfikowanych dokumentów i konieczność ogłoszenia wyników do dnia 15 lutego 2020r. rozszerzymy zakres do 200 dokumentów.
Manualnie.
Nie
Zamawiający dobierze tak próbkę testową aby nie zawierała ona przykładów opatrzonych jednocześnie klasą nadrzędną i podrzędną w danej gałęzi systematyki MKP.
Negocjacje dotyczą sfery uzgodnienia trzech parametrów: zakres, czas, koszt. Zamawiający przedstawi swoje oczekiwania względem docelowego systemu i jednocześnie będzie oczekiwał propozycji rozwiązania ze strony Wykonawcy. Negocjacje będą dotyczyły znalezienia wspólnego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania.
Zamawiający jest zadowolony z wyników, biorąc pod uwagę czas przeznaczony na realizację zadania oraz stopień jego trudności. Determinacja do realizacji umowy jest duża, ponieważ traktujemy to zadanie z jednej strony jako realizację celu biznesowego i jednocześnie jako Proof of Concept w zakresie zastosowania uczenia maszynowego i rozwiązań z zakresu AI do dalszego wykorzystania w nowych wyzwaniach i projektach.
Jest to kolejne kryterium do uwzględnienia przy doborze próbki do testów. Ze względu na możliwe problemy interpretacyjne będziemy wystrzegać się doboru dokumentu opatrzonego jedną klasą. Jeśli jednak wybrany byłby taki dokument, liczba punktów będzie przypisana za najlepszą parę: klasa przypisana – 1 z 3 klas w ramach predykcji klasy.
2019-10-09 14:01
Korpus dokumentów testowych składa się z opisów patentowych, opisów wzorów użytkowych, oraz tłumaczeń patentów europejskich opatrzonych kategoriami klasyfikacji MKP. Szersze informacje znajdują się w dokumentacji i protokole po zakończonym dialogu technicznym, dostępne na stronie BIP Urzędu. Sam zbiór testowy wraz z legendą oraz dodatkowe informacje o samym zbiorze dostępne są na dedykowanym serwerze do którego dane logowania zgodnie z Regulaminem Konkursu otrzymuje Uczestnik po Zgłoszeniu do Konkursu. Dokumenty będą w formacie PDF (Z warstwą tekstową oraz część tych dokumentów zdublowana w formacie XML)
2019-10-10 10:44
Każde zgłoszenie może należeć do więcej niż jednej klasy. W zadaniu pierwszym (I etap konkursu) interesuje nas wskazanie dokładnie jednej klasy na 4-tym poziomie klasyfikacji MKP, które to wskazanie zostanie sprawdzone względem przypisania tej klasy do zgłoszenia przez eksperta.
2019-10-10 10:56
Odpowiedź Zamawiającego zawiera nieprawidłowe według systemu Platformy Govtech znaki dlatego Zamawiający nie ma możliwości jego publikacji na Platformie. Pełna treść pytania jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego
2019-10-11 11:01
Klas MKP na 4-tym poziomie jest około 7400. Cała systematyka klas zebrana jest w arkuszu excela i udostępniona razem z plikami zbioru uczącego (dostępne po wysłaniu zgłoszenia do Konkursu). W pierwszym etapie Konkursu punkty przyznawane są wyłącznie za wskazanie prawidłowej klasy na 4-tym poziomie przy czym należy tutaj wskazać, że system proponuje jedną klasę która jest badana względem wszystkich klas przypisanych przez eksperta do danego zgłoszenia.
2019-10-11 14:37
Zamawiający dokonał zmian Regulaminu w zakresie objętym Państwa pytaniem. Regulamin po zmianach jest dostępny na stronie Zamawiającego (www.uprp.gov.pl) oraz na Platformie GovTech.
2019-10-21 14:46
Uczestnicy mogą używać dowolnych zasobów do tworzenia rozwiązania.
2019-10-25 09:22
Struktura będzie taka sama jak w opisach patentowych (opis, zastrzeżenia i ewentualnie rysunki) lecz bez pierwszej strony.
2019-10-25 09:35
Po aktualizacji platformy konkursowej przez jej administratorów, przedmiotowy problem został rozwiązany przez usunięcie błędu utrudniającego utworzenie zespołu. Odnośnie uzyskania i uzupełniania wniosku poza systemem govtech Zamawiający informuje, że w dniu 24.10.2019 r. wprowadził zmiany do Regulaminu w w pkt. 7.9 i 8.1, które określają obowiązujące sposoby sporządzenia i złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie.
2019-11-08 14:44
1. We wskazanym przez uczestnika katalogu wejściowym zostanie dodany zbiór 100 tekstowych plików PDF z elementami grafiki jeśli do zgłoszenia dołączono rysunki. 2. Dane mogą być skopiowane do określonego katalogu maszyny wirtualnej lub poprzez interfejs użytkownika o ile zostanie dostarczony wraz z rozwiązaniem przez Uczestnika konkursu 3. Zamawiający nie wskazał formatu danych wyjściowych. Może to być raport PDF, plik arkusza kalkulacyjnego, plik CSV, JSON, XML itp. Należy mieć na uwadze, że w treści dokumentu musi istnieć jednoznaczne przyporządkowanie klasy do danego dokumentu – zgłoszenia. 4. Odnośnie danych wyjściowych informacja znajduje się w odpowiedzi na pytanie nr 3. Wraz z publikacją tej odpowiedzi Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej następujące próbki zgłoszeń: 1) P.415793 („Sposób wykonywania modeli w technice 3D oraz tworzywo do wykonywania modeli w technice 3D”) 2) W.125663 („Element zbrojenia rozproszonego betonu”)
2019-11-22 14:33
1. Tak, dopuszczalne. Możliwe jest wskazanie pliku do pobrania z jednej z darmowych chmur danych. Podczas samego procesu instalacji nie będą pobierana żadne komponenty z Internetu ponieważ udostępniony serwer nie będzie miał do niego dostępu. 2. Należy przekazać kompletne rozwiązanie w taki sposób aby jego instalacja pozwoliła na uruchomienie testu bez dostępu do Internetu. 3. Tak, zgodnie z odpowiedzią na pytanie 1.
2019-11-22 14:34
Parametry maszyny wirtualnej zostały wyspecyfikowane w Regulaminie Konkursu. Zamawiający potrzebuje informacji dotyczącej konfiguracji maszyny wirtualnej – jaki OS, dodatkowe komponenty, itp., czyli pierwsza część pytania „(przez wymagania rozumiem np: zainstalowany system operacyjny CentOS oraz oprogramowanie Docker i Docker Compose)”
2019-11-22 14:35
Możliwe jest dostarczenie obrazu systemu w formacie ovf lub w formacie natywnym VMware (maszyna z plikami dysków i konfiguracyjnymi). Możliwe jest również przekazanie rozwiązania w formule podania linku do zasobu zewnętrznego bezpłatnej chmury danych skąd będzie można pobrać rozwiązanie.
2019-11-22 14:35
Zbiór testowy będzie zawierał zgłoszenia niepubliczne, które nie zostały jeszcze ujawnione (przed publikacją w Biuletynie Urzędu Patentowego i przed udostępnieniem w „Wyszukiwarce wynalazków i wzorów użytkowych – Register Plus” – dostępnej na stronie internetowej UPRP). Publikacja następuje po 18 miesiącach od daty zgłoszenia, zatem zbiór testowy (identyczny dla wszystkich zgłoszonych rozwiązań podlegających ocenie) w Etapie I będzie zawierał zgłoszenia wynalazków i wzorów użytkowych dokonane między majem 2018 r., a listopadem 2019 r. Wszystkie odpowiedzi na pytania wraz z załącznikami dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie UPRP pod adresem: https://www.uprp.pl/ogloszenie-o-konkursie-dwuetapowym-pn-system-klasyfikowania-zgloszen-govtech-polska-sygnatura-postepowania-bg-ii211192019/Lead40,545,19956,1,bip,pl,text/ Linki do stron podanych zgłoszeń: https://www.uprp.pl/uprp/_gAllery/10/50/28/105028/P.415793.pdf https://www.uprp.pl/uprp/_gAllery/10/50/64/105064/W.125663.pdf
2019-11-22 14:36
Każdy z Uczestników otrzyma takie same warunki Uczestnictwa w Konkursie ,a zatem wskazana konfiguracja i tylko taka będzie dostępna dla Uczestników Konkursu. Rozwiązanie które w wyniku swojego działania nie zwróci wyniku klasyfikacji nie będzie poddane ocenie, a zatem otrzyma zero punktów.
2019-11-22 14:37
W zbiorze testowym znajdą się zgłoszenia, które mają podaną klasyfikację co najmniej na 4-tym poziomie zagnieżdżenia struktury MKP. Podanie trzeciego poziomu nie jest rozwiązaniem punktowanym. Zgodnie z kryteriami I etapu – punkt przyznany będzie za każde poprawne przydzielenie klasy MKP na 4-tym poziomie.
2019-11-22 14:50
W pliku legenda do danych klasy MKP są zapisane w formacie umożliwiającym pominięcie spacji i znaku”/” stosowanym w Klasyfikacji MKP. Dalsza część odpowiedzi jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego w dokumencie "Odpowiedzi na pytania 22.11.2019"
2019-11-25 16:44
Tak, można dostarczyć plik OVA.
2019-11-25 16:45
Tak, można dostarczyć plik OVA.
2019-11-26 11:26
Można przekazać rozwiązanie zahasłowane w Internecie i poprzez Platformę przekazać miejsce jego pobrania oraz hasło do odszyfrowania.
2019-11-26 11:27
System uczył się na materiałach archiwalnych (starsze wersje MKP) i aktualnych, zatem system zwracając wyniki klasyfikacji zgłoszeń powinien stosować wersję aktualną (2019.01) uwzględniając tabele przejść między klasami.
2019-11-27 12:54
Prosimy o przekazanie JAVY w określonej przez Uczestnika wersji niezbędnej do uruchomienia rozwiązania.
2019-11-28 09:08
Tak, do spakowania i zaszyfrowania (zahasłowania) rozwiązania można wykorzystać program 7zip i format pliku .7z
2019-12-31 11:26
Predykcja polega na wskazaniu propozycji trzech klas atomowych. Ustala to jednoznacznie konieczność wskazania ścieżki decyzyjnej a więc dla każdego poziomu klas istnieje zależność w systematyce MKP
2019-12-31 11:27
Tak, taka interpretacja jest poprawna. W podanym przykładzie: A01B 1/00 Narzędzia ręczne 4-TY POZIOM (GRUPA GŁÓWNA) – 1 PKT A01B 1/02 . Rydle ; Szufle 5-TY POZIOM - 2 PKT A01B 1/04 . . zębate 6-TY POZIOM - 3 PKT A01B 1/06 . Motyki ; Spulchniacze ręczne 5-TY POZIOM - 2 PKT A01B 1/08 . . z jedną płaszczyzną roboczą 6-TY POZIOM - 3 PKT
2019-12-31 11:27
Zadanie konkursowe w II etapie polega na wytypowaniu dokładnie trzech najlepiej dopasowanych kategorii. Maksimum punktów można uzyskać w następujących przypadkach: 1. Testowy dokument ma mniej niż trzy klasy - wówczas wybierana jest odpowiednio jedna bądź dwie klasy ze wskazanych która daje najlepiej pasuje do wskazań eksperta i tym samym daje najwięcej punktów 2. Testowy dokument opisany jest dokładnie trzema klasami - wówczas sprawdzane jest pokrycie trzech klas wskazanych dla tego dokumentu przez rozwiązanie uczestnika konkursu. Zawsze wybierane jest przyporządkowanie klas które daje najwięcej punktów. 3. Dokument testowy posiada więcej niż trzy klasy. Wówczas badane jest do których klas najlepiej pasują wskazane przez system uczestnika konkursu klasy.
2020-01-02 10:05
Tak, zostaną przydzielone 2 punkty, czyli maksymalna liczba punktów w takim przypadku.
2020-01-02 10:09
Zamawiający nie przewiduje ujemnych punktów.
2020-01-08 13:16
Punktacja ustalana będzie w następujący sposób: Pary klasyfikacja-predykcja łączymy w taki sposób, aby najpierw dały nam wynik od największej liczny punktów do najmniejszej. Każdy element klasy z klasyfikacji czy z predykcji może występować tylko w jednej parze. Szerzej opowiemy o tym na konferencji (Seminarium dla laureatów I etapu konkursu) w dniu 14 stycznia 2020 r.
2020-01-17 14:46
Zamawiający uwzględni przejścia pomiędzy systematyką na rok 2018 i rok 2019.
2020-01-17 15:24
Pierwszym kryterium wyboru – zawężającym – jest przedział czasowy tj. 18 miesięcy wstecz od dnia wyboru – jest to związane z wyborem zgłoszeń dotąd nieujawnionych, a zatem takich, które nie były podane do Uczestników Konkursu. Drugim kryterium będzie weryfikacja pod kątem kryterium opisanym w pytaniu i odpowiedzi na pytanie wcześniejsze ("Jaka będzie wycena punktowa w przypadku gdy predykcja wskaże na klasę 59/06, a ekspert przydzieli 59/00 oraz 59/06?"). Trzecim elementem weryfikowanym to reprezentatywność zgłoszenia to jest odrzucenie wyjątkowo trudnych, unikalnych zgłoszeń.
2020-01-17 15:28
Ocenie podlega predykcja klas a zatem maksymalną liczbę punktów będzie można uzyskać w przypadku opisanym powyżej, jeśli wszystkie 3 klasy znajdą taką samą klasę do pary spośród klas wskazanych dla danego zgłoszenia przez eksperta. Odpowiedź na pytanie rozszerzone: Maksymalna liczba punktów zostanie przyznana w przypadku trafienia w trzy, spośród wszystkich wytypowanych klas przez ekspertów, które dają największą liczbę punktów. Przykład: Przypisano do zgłoszenia 5 klas z czego 2 klasy na 6-tym poziomie, 2 klasy na 5-tym poziomie i 1-klasa na 4-tym poziomie. Maksymalna liczba punktów będzie przyznana za trafienie dwóch klas na 6-tym poziomie i jednej klasy na 5-tym poziomie. Zadaniem Komisji będzie dla każdego ze zgłoszeń wybranie z macierzy klasyfikacji n x m, w której na przecięciu wiersza i kolumny otrzymamy liczbę punktów za jakość trafienia 3 najwyższych wartości począwszy od najwyższej punktacji. Każdy z elementów z pary klasa przypisana - predykcja klasy może wystąpić tylko raz w procedurze zliczania punktów dla danego zgłoszenia.
ZADAJ PYTANIE
Dokumentacja postępowania
Regulamin Konkursu System klasyfikowania zgłoszeń UPRP 9-10-2019 r-.pdf
Regulamin konkursu System klasyfikowania zgłoszeń UPRP 24-10-2019 r-.pdf
Informacja o zmianach w Regulaminie konkursu 24-10-2019.pdf
decyzja o powołaniu członka Sądu Konkursowego.pdf
Informacja o zmianach w Regulaminie konkursu.pdf
odpowiedz na pytanie 10-09-2019.pdf
konkurs odpowiedzi na pytania 7-10-2019.pdf
konkurs odpowiedzi na pytania 9-10-2019.pdf
konkurs odpowiedzi na pytania 9-10-2019 (2).pdf
konkurs odpowiedz na pytanie 30-09-2019(1).pdf
konkurs odpowiedź na pytanie 10-10-2019 (2).pdf
konkurs odpowiedzi na pytania 15-10-2019 r-.pdf
konkurs odpowiedzi na pytania 17-10-2019 r-.pdf
konkurs odpowiedzi na pytania 18-10-2019 r-.pdf
konkurs odpowiedzi na pytania 25-10-2019 r-.pdf
konkurs odpowiedz na pytanie 28-10-2019 r-.pdf
konkurs odpowiedz nr 2 na pytanie 28-10-2019 r-.pdf
opis_P394983.pdf
konkurs odpowiedz na pytanie 30-10-2019 r-.pdf
opis_P396558.pdf
PL221075B1.pdf
rysunek_P396558.pdf
PL222254B1.pdf
rysunki_P394983.pdf
zastrzeżenia_P394983.pdf
zastrzeżenie_P396558.pdf
konkurs odpowiedz na pytanie 31-10-2019 r-.pdf
konkurs odpowiedz na pytanie 6-11-2019 r-.pdf
konkurs odpowiedzi na pytania 7-11-2019 r-.pdf
P-415793.pdf
W-125663.pdf
konkurs odpowiedzi na pytania 12-11-2019 r-.pdf
konkurs odpowiedzi na pytania 13-11-2019 r-.pdf
konkurs odpowiedz na pytanie 15-11-2019 r-.pdf
konkurs odpowiedzi na pytania 22-11-2019 r-.pdf
konkurs odpowiedz na pytanie 22-11-2019 r-.pdf
konkurs odpowiedzi na pytania 27-11-2019 r-.pdf
konkurs odpowiedzi na pytania 27-11-2019 r- (2).pdf
konkurs odpowiedzi na pytania 31-12-2019 r-.pdf
decyzja o powołaniu członka Sądu Konkursowego.pdf
Informacja o zmianach w Regulaminie konkursu.pdf
TAGI
uczenie maszynowe