GovTech BETA
Platforma Konkursowa
System klasyfikowania zgłoszeń o udzielenie ochrony dla wynalazków i wzorów użytkowych
OBSERWUJ KONKURS
Otrzymasz powiadomienia o zmianach i upływających terminach
kiedy można wysyłać zgłoszenia
od 12.09.2019 do 30.10.2019
pula nagród
50 000,00 zł brutto
maksymalny budżet wdrożenia
350 000,00 zł brutto
Funkcjonowanie dziś, opis potrzeby

Obecny proces obsługi klasyfikacji krajowych zgłoszeń o udzielenie ochrony dla wynalazków i wzorów użytkowych wymaga przyspieszenia procesu klasyfikowania zgłoszeń, optymalizacji zaangażowania zasobów i rozkładu pracy oraz efektywniejszego monitorowania pracy w toku.

Oczekiwana zmiana

Wprowadzenie automatycznego systemu informatycznego klasyfikowania krajowych zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych w oparciu o międzynarodową klasyfikację patentową, z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i algorytmów uczenia maszynowego, pozwoli na sprawniejszą, szybszą i efektywniejszą obsługę zgłoszeń, a także zmniejszenie nakładów administracyjnych.

Wymagania funkcjonalne
  1. przyjmowanie na wejściu dokumentów w formacie PDF (z warstwą tekstową w języku polskim) i zwracanie wyniku klasyfikacji wg międzynarodowej klasyfikacji patentowej (MKP – http://mkp.uprp.gov.pl), wskazując przy tym prawdopodobieństwo poprawności dopasowania.
  2. przypisanie badanego, sklasyfikowanego dokumentu do eksperta zajmującego się daną klasą względem aktualnego obciążenia pracą (wielu ekspertów zajmuje się tym samymi klasami),
  3. posiadanie funkcji uczenia się na podstawie nowo gromadzonych danych (aktualizacja modelu na podstawie wykonanych poprawnych i błędnych klasyfikacji – błędne zaklasyfikowanie korygowane ręcznie przez ekspertów),
  4. informowanie użytkownika, które fragmenty badanego dokumentu zostały uznane za najbardziej istotne z punktu widzenia wykonanego zaklasyfikowania do klasy MKP, np. funkcjonalność oprogramowania open source ELI5.
  5. udostępnienie interfejsów z budowanego systemu do integracji z systemami urzędu (API).  
Użytkownicy i oczekiwana przez nich funkcjonalność podstawowa
Ekspert merytoryczny
- otrzymuje informacje dotyczącą zaklasyfikowania zgłoszenia do klas MKP,
- otrzymuje informacje, które fragmenty dokumentu zostały uznane za najbardziej istotne z punktu widzenia zaklasyfikowania do klasy MKP,
- potwierdza prawidłowość klasyfikacji zgłoszenia
lub wprowadza nowy, prawidłowy symbol międzynarodowej klasyfikacji patentowej (poprawia model);
- potwierdza prawidłowość przypisania eksperta
lub dokonuje korekty;
Ekspert administrator
- konfiguruje parametry klasyfikowania, przypisywania i uczenia
Sposób wyboru najlepszego partnera do współpracy
Harmonogram
Zgłoszenia do 30.10.2019
Weryfikacja zgłoszeń do 07.11.2019
Przyjmowanie rozwiązań - I etap od 08.11.2019 do 28.11.2019
Ocena propozycji 12.12.2019
Przyjmowanie rozwiązań - II etap od 20.01.2020
Ogłoszenie wyników do 15.02.2020
Szczegóły I etapu konkursu

Zadaniem uczestników jest wytworzenie i dostarczenie oprogramowania przyjmującego na wejściu dokumenty PDF będące zgłoszeniami wynalazków lub zgłoszeniami wzorów użytkowychi przyporządkowanie do nich jednej prawidłowej grupy głównej (w systematyce MKP 4-ty poziom zagnieżdżenia).

Dostarczone oprogramowanie musi posiadać dołączoną instrukcję instalacji, także dla każdego komponentu, który wymagany jest do uruchomienia aplikacji. Dostarczone oprogramowanie musi posiadać dołączoną instrukcję przeprowadzenia testu klasyfikacji (w szczególności lokalizację folderu w którym należy umieścić dokumenty do klasyfikacji) w taki sposób aby jednoznacznie możliwe było określenie wyniku klasyfikacji, np.  pary nazwa pliku –  klasa.

Na potrzeby realizacji konkursu Zamawiający udostępni niezbędną infrastrukturę sprzętową. Konfiguracja infrastruktury będzie obejmowała serwer wirtualny hostowany na środowisku VMware Zamawiającego w konfiguracji 2 vCPU (4 rdzenie per vCPU), 8 GB vRAM, 200 GB vHDD.

Kryteria oceny I etapu
Skuteczność klasyfikacji - waga 100%
Punkt przyznany będzie za każde poprawne przydzielenie klasy MKP na 4-tym poziomie.
W pierwszym etapie autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody finansowe oraz zaproszenie do złożenia prac w drugim etapie
1 miejsce: 6 000,00 PLN
2 miejsce: 6 000,00 PLN
3 miejsce: 6 000,00 PLN
4 miejsce: 6 000,00 PLN
5 miejsce: 6 000,00 PLN
Szczegóły II etapu konkursu

Zadaniem uczestników jest wytworzenie i dostarczenie oprogramowania przyjmującego na wejściu dokumenty PDF będące zgłoszeniami wynalazków lub zgłoszeniami wzorów użytkowychi przyporządkowanie do nich trzech prawidłowych klas MKP.

Dostarczone oprogramowanie musi posiadać dołączoną instrukcję instalacji dla każdego komponentu, który wymagany jest do uruchomienia aplikacji. Dostarczone oprogramowanie musi posiadać dołączoną instrukcję przeprowadzenia testu klasyfikacji (w szczególności lokalizację folderu, w którym należy umieścić wejściowe dokumenty do przeprowadzenia klasyfikacji) w taki sposób, aby jednoznacznie możliwe było określenie wyniku klasyfikacji, np. pary nazwa pliku –  klasa lub zbiorczy raport.

Na potrzeby realizacji konkursu Zamawiający udostępni niezbędną infrastrukturę sprzętową. Konfiguracja infrastruktury będzie obejmowała serwer wirtualny hostowany na środowisku VMware 6.5 Zamawiającego w konfiguracji 2 vCPU (4 rdzenie per vCPU), 8 GB vRAM, 200 GB vHDD.

Kryteria oceny II etapu
Skuteczność klasyfikacji - waga 100%
Punkt będzie przyznany za każde poprawne przydzielenie klasy MKP, odpowiednio na każdym kolejnym poziomie zagłębienia MKP rozpoczynając od 1 pkt za 4-ty poziom MKP.
Nagroda dla najlepszej pracy w II etapie
Nagrodą w II etapie jest zaproszenie do negocjacji umowy na wykonanie całości systemu (wykonanie uszczegółowienia pracy konkursowej)
Nagrody dla uczestników II etapu
Dla uczestników, których praca konkursowa na II etapie uzyskała min 50.00% punktów za ocenę, przewidziana jest nagroda w wysokości 4 000,00 zł
Kluczowe zapisy umowy na uszczegółowienie rozwiązania
Zasady dotyczące praw autorskich majątkowych oraz licencji zwrotnej
Przyjęcie wszystkich praw majątkowych na wszystkich polach eksploatacji, tak by zamawiający miał prawo rozwoju rozwiązania w dowolnym kierunku oraz udzielenie licencji zwrotnej wykonawcy, tak by miał możliwość dalszego rozwijania we własnym zakresie. Uzyskanie kodów źródłowych.
Kontakt
Zamawiający udziela odpowiedzi pod warunkiem, że pytanie lub wniosek o wyjaśnienie zawartości Regulaminu wpłynie dwa dni przez terminem składania wniosku lub Rozwiązań. Jeżeli prośba o wyjaśnienie treści Regulaminu wpłynęła po upływie terminu lub dotyczy udzielonych już odpowiedzi i wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić takie pytania bez rozpoznania.
Komunikacja z uczestnikami prowadzona jest w formie elektronicznej, pocztą email lub przez Platformę Konkursową.
Beata Sokołowska-Odeh
tel. 225790349
Beata.Sokolowska-Odeh@uprp.gov.pl
Pytania i odpowiedzi
1. We wskazanym przez uczestnika katalogu wejściowym zostanie dodany zbiór 100 tekstowych plików PDF z elementami grafiki jeśli do zgłoszenia dołączono rysunki. 2. Dane mogą być skopiowane do określonego katalogu maszyny wirtualnej lub poprzez interfejs użytkownika o ile zostanie dostarczony wraz z rozwiązaniem przez Uczestnika konkursu 3. Zamawiający nie wskazał formatu danych wyjściowych. Może to być raport PDF, plik arkusza kalkulacyjnego, plik CSV, JSON, XML itp. Należy mieć na uwadze, że w treści dokumentu musi istnieć jednoznaczne przyporządkowanie klasy do danego dokumentu – zgłoszenia. 4. Odnośnie danych wyjściowych informacja znajduje się w odpowiedzi na pytanie nr 3. Wraz z publikacją tej odpowiedzi Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej następujące próbki zgłoszeń: 1) P.415793 („Sposób wykonywania modeli w technice 3D oraz tworzywo do wykonywania modeli w technice 3D”) 2) W.125663 („Element zbrojenia rozproszonego betonu”)
Uczestnicy mogą używać dowolnych zasobów do tworzenia rozwiązania.
Struktura będzie taka sama jak w opisach patentowych (opis, zastrzeżenia i ewentualnie rysunki) lecz bez pierwszej strony.
Klas MKP na 4-tym poziomie jest około 7400. Cała systematyka klas zebrana jest w arkuszu excela i udostępniona razem z plikami zbioru uczącego (dostępne po wysłaniu zgłoszenia do Konkursu). W pierwszym etapie Konkursu punkty przyznawane są wyłącznie za wskazanie prawidłowej klasy na 4-tym poziomie przy czym należy tutaj wskazać, że system proponuje jedną klasę która jest badana względem wszystkich klas przypisanych przez eksperta do danego zgłoszenia.
Korpus dokumentów testowych składa się z opisów patentowych, opisów wzorów użytkowych, oraz tłumaczeń patentów europejskich opatrzonych kategoriami klasyfikacji MKP. Szersze informacje znajdują się w dokumentacji i protokole po zakończonym dialogu technicznym, dostępne na stronie BIP Urzędu. Sam zbiór testowy wraz z legendą oraz dodatkowe informacje o samym zbiorze dostępne są na dedykowanym serwerze do którego dane logowania zgodnie z Regulaminem Konkursu otrzymuje Uczestnik po Zgłoszeniu do Konkursu. Dokumenty będą w formacie PDF (Z warstwą tekstową oraz część tych dokumentów zdublowana w formacie XML)
Odpowiedź Zamawiającego zawiera nieprawidłowe według systemu Platformy Govtech znaki dlatego Zamawiający nie ma możliwości jego publikacji na Platformie. Pełna treść pytania jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego
Każde zgłoszenie może należeć do więcej niż jednej klasy. W zadaniu pierwszym (I etap konkursu) interesuje nas wskazanie dokładnie jednej klasy na 4-tym poziomie klasyfikacji MKP, które to wskazanie zostanie sprawdzone względem przypisania tej klasy do zgłoszenia przez eksperta.
Po aktualizacji platformy konkursowej przez jej administratorów, przedmiotowy problem został rozwiązany przez usunięcie błędu utrudniającego utworzenie zespołu. Odnośnie uzyskania i uzupełniania wniosku poza systemem govtech Zamawiający informuje, że w dniu 24.10.2019 r. wprowadził zmiany do Regulaminu w w pkt. 7.9 i 8.1, które określają obowiązujące sposoby sporządzenia i złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie.
Zamawiający dokonał zmian Regulaminu w zakresie objętym Państwa pytaniem. Regulamin po zmianach jest dostępny na stronie Zamawiającego (www.uprp.gov.pl) oraz na Platformie GovTech.
ZADAJ PYTANIE
Dokumentacja postępowania
TAGI
uczenie maszynowe