GovTech BETA
Platforma Konkursowa
Opracowanie systemu zarządzania cenami biletów dla transportu kolejowego
OBSERWUJ KONKURS
Otrzymasz powiadomienia o zmianach i upływających terminach
Przyjmowanie zgłoszeń zakończone
pula nagród
50 000,00 zł brutto
maksymalny budżet wdrożenia
184 500,00 zł brutto
Funkcjonowanie dziś, opis potrzeby

Obecny system sprzedaży nie daje możliwości dynamicznej zmiany cen miejscówek w wagonach z miejscami do leżenia i w wagonach sypialnych w zależności od przebiegu sprzedaży i konfiguracji miejsc w wagonach. Dostosowanie cen do przebiegu sprzedaży powinno pozwolić na zróżnicowanie oferty dla podróżnych.

Zdjęcia
Funkcjonowanie dziś, opis potrzebyFunkcjonowanie dziś, opis potrzeby
Oczekiwana zmiana

Możliwość sprzedaży miejscówek po optymalnej cenie równoważącej popyt z podażą pozwoli na oferowanie przez koleje państwowe atrakcyjnych cen za przejazd. Pasażer zyska możliwość zakupu taniego biletu w każdym okresie przedsprzedaży.

Zwiększenie przychodów przez rezygnację ze sztywnych cen na rzecz przedziałów cenowych oraz  lepsze prognozowanie oraz optymalizację przydziału miejsc zapewnione przez nowe rozwiązanie.

Wymagania funkcjonalne

System Docelowy powinien zapewnić optymalizację przychodów z przewozów w oparciu o dane historyczne z obszaru sprzedaży  miejsc w wagonach z miejscami do leżenia i wagonach sypialnych oraz wykorzystując czynniki wpływające na decyzję pasażerów lub procesy prognozowania. Powinien uwzględniać postawione do dyspozycji zasoby przewoźnika oraz alternatywne koszty i warunki podróży w innych typach przewozów (np. samolot, autobus).

System powinien  prognozować i optymalizować ceny dla miejsc do leżenia i miejsc sypialnych w pociągach przewoźnika.

Aplikacja musi się składać z dwóch elementów:

 • Procedury prognozowania i optymalizacji,
 • Interfejsu użytkownika pozwalającego na zarządzanie procesem optymalizacji przychodów.

Procedury prognozowania i optymalizacji:

 • Bieżące procedury zasilania danymi o przebiegu sprzedaży,
 • Prognozowanie danych i optymalizacja wykonywane kilka razy w ciągu dnia,
 • Harmonogramy aktualizacji prognoz definiowalne przez użytkownika,
 • Procedury użytkownika - dla wybranego pociągu optymalizacja w dowolnym momencie.

Dane wyjściowe systemu:

 • Rekomendacje dla systemu sprzedaży,
 • Raporty statystyczne służące do oceny działania procedur prognozowania i optymalizacji generowane okresowo,
 • Rekomendacje określające dla każdego dnia wyjazdu pociągu i dla każdej relacji przejazdu ceny dla poszczególnych dat, relacji i poziomów cenowych oraz liczby biletów, jakie należy sprzedać w danym poziomie cenowym,
 • Dopuszczalne są inne układy rekomendacji, np. poziom cenowy i liczba biletów w poziomie cenowym (w tym przypadku system sprzedaży wybierze właściwą cenę).

Dodatkowe funkcje systemu

 • Uwzględnienie w procesie optymalizacji danych o alternatywnych środkach transportu,
 • Obsługa ręcznej ingerencji w proces prognozowania i optymalizacji (wprowadzanie reguł biznesowych modyfikujących wyniki działania aplikacji),
 • Czas wykonania prognozy i optymalizacji dla podanej poniżej liczby pociągów mniejszy niż 30 minut.

Elementy sztucznej inteligencji umożliwiające systemowi uczenie się i doskonalenie procesów

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku.

Użytkownicy i oczekiwana przez nich funkcjonalność podstawowa
Operator RMS
- konfiguracja alternatywnych środków transportu,
-Ręczna ingerencja w proces prognozowania i optymalizacji (wprowadzanie reguł biznesowych modyfikujących wyniki działania aplikacji).
Sposób wyboru najlepszego partnera do współpracy
Harmonogram
Zgłoszenia do 30.10.2019
Weryfikacja zgłoszeń do 07.11.2019
Przyjmowanie rozwiązań - I etap od 08.11.2019 do 28.11.2019
Ocena propozycji 12.12.2019
Przyjmowanie rozwiązań - II etap od 09.01.2020 do 15.03.2020
Ogłoszenie wyników do 31.03.2020
Szczegóły I etapu konkursu

W I Etapie Zamawiający oczekuje przedstawienia koncepcji rozwiązania zgodnego z wymaganiami określonymi załączniku 3 do Regulaminu.

Koncepcja rozwiązania ma zawierać szczegółowy opis procesów prognozowania popytu oraz procesu optymalizacji, a także określić metodę pomiaru jakości optymalizacji.  W koncepcji  muszą się znaleźć szczegóły parametrów, przy pomocy których użytkownik będzie mógł sterować prognozowaniem i optymalizacją. Zamawiający oczekuje też szczegółowych opisów uwzględnienia  konkurencji oraz elastyczności cenowej pasażerów.

W koncepcji powinny się znaleźć też informacje o algorytmach zastosowanych w prognozowaniu i  optymalizacji oraz ewentualne przykłady wdrożeń z zastosowaniem tych algorytmów.

W koncepcji należy również scharakteryzować graficzny interfejs użytkownika, przy pomocy którego będzie one współdziałał z systemem.

Uczestnicy muszą dostarczyć dokumentację, z której będzie wynikać, że zaproponowane rozwiązania doprowadzą do optymalizacji przychodów.

Koncepcja musi też zawierać wymagania na moc obliczeniową, informacje o oprogramowaniu wykorzystywanym przy budowie rozwiązania i wykorzystywanych technologiach.

W koncepcji powinny się znaleźć również informacje o przewidywanym czasie realizacji i ewentualnym etapowaniu prac, jeśli takie podejście będzie wymagane.

Dla oceny koncepcji zasadnicze znacznie będzie miała jej szczegółowość oraz stopień pokrycia wymagań Zamawiającego.

Kryteria oceny I etapu
Jakość koncepcji (szczegółowość) - waga 40%
Maksymalnie 100 pkt
Stopień pokrycia wymagań Zamawiającego - waga 60%
Maksymalnie 100 pkt
W pierwszym etapie autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody finansowe oraz zaproszenie do złożenia prac w drugim etapie
1 miejsce: 12 000,00 PLN
2 miejsce: 8 000,00 PLN
3 miejsce: 5 000,00 PLN
4 miejsce: 4 000,00 PLN
5 miejsce: 3 500,00 PLN
Wyniki oceny I etapu
Poniższa tabela prezentuje oceny dokonane przez Zamawiającego po I etapie konkursu. Podmioty, których oceny dotyczą zostaną odsłonięte po zakończeniu konkursu. Jeśli Twoja praca znajduje się na liście - zaloguj się, a Twój aktualny wynik zostanie odsłonięty.
LpPodmiotWynik sumaryczny
1(zanonimizowany)66.00
2(zanonimizowany)83.00
3(zanonimizowany)50.00
4(zanonimizowany)93.00
5(zanonimizowany)60.00
6(zanonimizowany)0.00
7(zanonimizowany)38.00
8(zanonimizowany)37.00
9(zanonimizowany)53.00
Szczegóły II etapu konkursu

W ramach II Etapu zamawiający zamierza sprawdzić jakość procesu prognozowania oraz dostarczenia przez Oferenta nowej wersji koncepcji uzupełnionej o informacje, jakie zostaną pozyskane w czasie realizacji tego etapu.

Weryfikacja procesów optymalizacji zostanie wykonana na bazie danych dostarczonych przez Zamawiającego. Dane te będą się składały z dwóch części:

 • Danych historycznych za okres 12 miesięcy poprzedzających datę rozpoczęcia testów  prognozowania
 • Danych dla kolejnych 30 dni podczas których system będzie wykonywał prognozy, korzystając z danych historycznych i napływających każdego dnia danych sprzedażowych

Wraz z danymi Zamawiający dostarczy szczegółowy opis struktury.

Dane znajdują się bazach danych Zamawiającego i mogą być dostarczone jako eksporty z bazy danych Oracle.

Po 30 dniowym okresie przetwarzania Oferenci dostarczą współczynniki MSE i MAPE. Zrealizowany system będzie musiał spełniać poniższe kryterium:

Zastosowany model prognostyczny winien spełniać następujące kryteria dotyczące błędu prognozy:

 1. błąd średniokwadratowy (tzw. MSE) ma być nie większy niż 1,3 wariancji składnika losowego szeregu czasowego,
 2. średni względny błąd prognozy (tzw. MAPE) ma być mniejszy niż 33%.

Wykonawca dostarcza program komputerowy, który zostanie zainstalowany na serwerze testowym.

Kryteria oceny II etapu
MSE. - waga 50%
Każdemu oferentowi przypisze się numer miejsca uzyskanego w rankingu MSE ( 1- najlepsza wartość)
MAPE - waga 50%
Każdemu oferentowi przypisze się numer miejsca uzyskanego w rankingu MSE ( 1- najlepsza wartość)
Nagroda dla najlepszej pracy w II etapie
Nagrodą w II etapie jest zaproszenie do negocjacji umowy na wykonanie całości systemu (wykonanie uszczegółowienia pracy konkursowej)
Nagrody dla uczestników II etapu
Dla uczestników, których praca konkursowa na II etapie uzyskała min 50.00% punktów za ocenę, przewidziana jest nagroda w wysokości 3 500,00 zł
Kluczowe zapisy umowy na uszczegółowienie rozwiązania
Zasady dotyczące praw autorskich majątkowych oraz licencji zwrotnej
Przyjęcie wszystkich praw majątkowych na wszystkich polach eksploatacji bez udzielenia licencji zwrotnej. Uzyskanie kodów źródłowych.
Kontakt
Zamawiający udziela odpowiedzi pod warunkiem, że pytanie lub wniosek o wyjaśnienie zawartości Regulaminu wpłynie dwa dni przez terminem składania wniosku lub Rozwiązań. Jeżeli prośba o wyjaśnienie treści Regulaminu wpłynęła po upływie terminu lub dotyczy udzielonych już odpowiedzi i wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić takie pytania bez rozpoznania.
Komunikacja z uczestnikami prowadzona jest w formie elektronicznej, pocztą email lub przez Platformę Konkursową.
Małgorzata Wojciechowska-Radek
tel.
malgorzata.radek@it-pkp.pl
Pytania i odpowiedzi
Błąd prognozy będzie określony dla wszystkich składów łącznie.
Tak dane historyczne o sprzedaży miejscówek oraz dane z testowanego okresu udostępnione.
Dane wejściowe będą przekazywane na dwa sposoby: za pomocą plików xls zgodnych z przekazanymi w ramach drugiego etapu lub bezpośrednio z bazy danych o strukturze odpowiadającej danym w plikach. Na środowisku wewnętrznym PKP IK pliki wejściowe nie będą zabezpieczone hasłem.
Proponowany system ma optymalizować przychody. Prognozowanie popytu jest wstępem do wykonania optymalizacji przychodów. Optymalizujemy łączny przychód w pociągach danej relacji. W szczególnych przypadkach sprzedaż tańszych biletów, ale w większej ilości może dać większy przychód.
Razem z rekordami sprzedaży otrzymają Państwo informacje o pociągach dla każdego dnia ich kursowania. Informacja taka będzie zawierać: trasę pociągu z czasem przyjazdu i wyjazdu, liczbę miejsc w podziale na rodzaje na poszczególnych odcinkach trasy. Te dane będą ograniczeniami. W zakres tworzonego systemu nie wchodzą działania związane z dostosowaniem rozkładu jazdy do zmiennego popytu (dodatkowe pociągi lub wagony w pociągach). Takie działania są podejmowane przez przewoźników i z reguły decyzje zapadają na wiele dni przed odjazdem pociągu. Dodatkowe pociągi oraz informacje o wzmocnieniach składów znajdą się w danych opisujących pociągi, o których mowa na początku tego punktu.
Obecnie ceny miejscówek są stałe (mamy aktualnie następujące ceny (kuszeta w przedziale 4 miejscowym, kuszeta w przedziale 6 miejscowym, sypialne single, sypialne double i sypialne triple). Przedziały w wagonach sypialnych mogę mieć zmienną liczbę miejsc (maksymalnie 3). Np. jeśli ktoś zażąda miejscówki single, do przedział, w którym zostało przydzielone miejsce staje się przedziałem jednomiejscowym. Opracowywany system ma umożliwić ustalanie cen miejscówek w sposób „dynamiczny”, w zależności od przewidywanego popytu i elastyczności cenowej.
W punkcie 9.2 Regulaminu (Wymagania dotyczące Rozwiązań składanych w II Etapie Konkursu) wskazaliśmy sposób weryfikacji procesów optymalizacji: na podstawie danych historycznych za okres 12 miesięcy oraz bieżących danych system będzie wykonywał prognozy przez kolejnych 30 dni. Istotnie, brak wdrożenia modelu sprzedaży opartego na algorytmie pozyskanym w trakcie Konkursu uniemożliwia pełną analizę. Do porównania zostanie wykorzystany nasz wewnętrzny model elastyczności cenowej, który w sposób jednolity dla każdego dostarczonego programu wskaże wartości błędów MSE oraz MAPE.
2019-11-19 16:07
Ad 1. Tak, zakres danych będzie tożsamy poza zmianami wynikającymi ze zmian w rocznym rozkładzie jazdy. Testy będą odbywać się na tych samych połączeniach jakie zostaną udostępnione w konkursie. Rozwiązanie nie może jednak być ograniczone do tych połączeń, ponieważ wagony z miejscami do leżenia i sypialne mogą pojawić się w innych relacjach. Do Państwa systemu będą dostarczane opisy pociągów (trasa, liczba i rodzaje miejsc dostępnych na poszczególnych segmentach trasy pociągu; dla każdego dnia kursowania pociągu zostanie dostarczony taki zestaw danych – pociągi mogą kursować tylko w niektórych okresach i/lub dniach tygodnia) oraz rekordy sprzedaży będące odzwierciedleniem transakcji rezerwacyjnych (zajmujemy się tylko ceną miejsca sypialnego /do leżenia Ad 2. Tak, model powinien pozwalać na optymalizację także dla tras, dla których nie ma danych historycznych. Aplikacja powinna być w stanie obsłużyć także nowe połączenia, które w tej chwili nie istnieją. Dla nowych połączeń historia sprzedaży będzie ograniczona. Ad 3. Dane mogą być dostarczone nawet za okres dwóch lat. Należy jednak wziąć pod uwagę, że z roku na rok mogą się zmieniać numery pociągów. Aplikacja powinna przy prognozowaniu popytu na pociąg brać pod uwagę, też pociągi, które mają inny numer, ale jada w tej samej trasie i określonym przedziale godzin wyjazdu ze stacji.
2020-01-03 14:53
Oddanie aplikacji w postaci obrazu dockera jest rekomendowanym rozwiązaniem.
2020-01-03 14:58
W zakresie rekomendacji dla systemu sprzedaży wskazane jest przekazywanie ich w formacie pliku xls z możliwością wczytania bezpośrednio do bazy danych. Dla każdej daty wyjazdu należy podać ceny dla wszystkich rodzajów miejsc w kuszetach i wagonach sypialnych wstępujących w pociągu. Dane muszą zawierać co najmniej poniższe informacje: DATA_PROGNZY: Data wykonania prognozy; NR_POC_WSIADANIA; DATA_WSIADANIA; STACJA_WSIADANIA; USLUGA: 2 – miejsca do leżenia, 3 – miejsca w wagonach sypialnych; Dla usługi = 2 rodzaj przedziału ustala się w RODZ_PRZEDZIALU_PRZYDZ; KLASA; OZN_SINGLE: X w polu oznacza, że cena dotyczy danego rodzaju miejsca sypialnego – dotyczy tylko USLUGA = 3; OZN _SPEZIAL Jw.; OZN _DOUBLE Jw.; OZN _T2 Jw.; OZN _T3 Jw.; OZN _T4 Jw.; GORA: Położenie miejsca w przedziale (0/1); DOL: Położenie miejsca w przedziale (0/1); SRODEK: Położenie miejsca w przedziale (0/1); RODZ_PRZEDZIALU_PRZYDZ: Przydzielony rodzaj przedziału - – opis w karcie UIC 918-1; DRZWI_LACZACE_PRZYDZ: Przydzielenie drzwi łączących przedziały (0/1); PLEC: 1 – męski, 2 - żeński; CENA_PLN: Cena w zł; LICZBA_BILETOW: Liczba biletów o cenie podanej cenie.
ZADAJ PYTANIE
Dokumentacja postępowania
TAGI
uczenie maszynowe