GovTech BETA
Platforma Konkursowa
Opracowanie systemu zarządzania cenami biletów dla transportu kolejowego
pula nagród
50 000,00 zł brutto
maksymalny budżet wdrożenia
184 500,00 zł brutto
Funkcjonowanie dziś, opis potrzeby

Obecny system sprzedaży nie daje możliwości dynamicznej zmiany cen miejscówek w wagonach z miejscami do leżenia i w wagonach sypialnych w zależności od przebiegu sprzedaży i konfiguracji miejsc w wagonach. Dostosowanie cen do przebiegu sprzedaży powinno pozwolić na zróżnicowanie oferty dla podróżnych.

Zdjęcia
Funkcjonowanie dziś, opis potrzebyFunkcjonowanie dziś, opis potrzeby
Oczekiwana zmiana

Możliwość sprzedaży miejscówek po optymalnej cenie równoważącej popyt z podażą pozwoli na oferowanie przez koleje państwowe atrakcyjnych cen za przejazd. Pasażer zyska możliwość zakupu taniego biletu w każdym okresie przedsprzedaży.

Zwiększenie przychodów przez rezygnację ze sztywnych cen na rzecz przedziałów cenowych oraz  lepsze prognozowanie oraz optymalizację przydziału miejsc zapewnione przez nowe rozwiązanie.

Wymagania funkcjonalne

System Docelowy powinien zapewnić optymalizację przychodów z przewozów w oparciu o dane historyczne z obszaru sprzedaży  miejsc w wagonach z miejscami do leżenia i wagonach sypialnych oraz wykorzystując czynniki wpływające na decyzję pasażerów lub procesy prognozowania. Powinien uwzględniać postawione do dyspozycji zasoby przewoźnika oraz alternatywne koszty i warunki podróży w innych typach przewozów (np. samolot, autobus).

System powinien  prognozować i optymalizować ceny dla miejsc do leżenia i miejsc sypialnych w pociągach przewoźnika.

Aplikacja musi się składać z dwóch elementów:

 • Procedury prognozowania i optymalizacji,
 • Interfejsu użytkownika pozwalającego na zarządzanie procesem optymalizacji przychodów.

Procedury prognozowania i optymalizacji:

 • Bieżące procedury zasilania danymi o przebiegu sprzedaży,
 • Prognozowanie danych i optymalizacja wykonywane kilka razy w ciągu dnia,
 • Harmonogramy aktualizacji prognoz definiowalne przez użytkownika,
 • Procedury użytkownika - dla wybranego pociągu optymalizacja w dowolnym momencie.

Dane wyjściowe systemu:

 • Rekomendacje dla systemu sprzedaży,
 • Raporty statystyczne służące do oceny działania procedur prognozowania i optymalizacji generowane okresowo,
 • Rekomendacje określające dla każdego dnia wyjazdu pociągu i dla każdej relacji przejazdu ceny dla poszczególnych dat, relacji i poziomów cenowych oraz liczby biletów, jakie należy sprzedać w danym poziomie cenowym,
 • Dopuszczalne są inne układy rekomendacji, np. poziom cenowy i liczba biletów w poziomie cenowym (w tym przypadku system sprzedaży wybierze właściwą cenę).

Dodatkowe funkcje systemu

 • Uwzględnienie w procesie optymalizacji danych o alternatywnych środkach transportu,
 • Obsługa ręcznej ingerencji w proces prognozowania i optymalizacji (wprowadzanie reguł biznesowych modyfikujących wyniki działania aplikacji),
 • Czas wykonania prognozy i optymalizacji dla podanej poniżej liczby pociągów mniejszy niż 30 minut.

Elementy sztucznej inteligencji umożliwiające systemowi uczenie się i doskonalenie procesów

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku.

Użytkownicy i oczekiwana przez nich funkcjonalność podstawowa
Operator RMS
- konfiguracja alternatywnych środków transportu,
-Ręczna ingerencja w proces prognozowania i optymalizacji (wprowadzanie reguł biznesowych modyfikujących wyniki działania aplikacji).
Sposób wyboru najlepszego partnera do współpracy
Harmonogram
Zgłoszenia do 30.10.2019
Weryfikacja zgłoszeń do 07.11.2019
Przyjmowanie rozwiązań - I etap od 08.11.2019 do 28.11.2019
Ocena propozycji 12.12.2019
Przyjmowanie rozwiązań - II etap od 09.01.2020 do 15.03.2020
Ogłoszenie wyników do 10.04.2020
Szczegóły I etapu konkursu

W I Etapie Zamawiający oczekuje przedstawienia koncepcji rozwiązania zgodnego z wymaganiami określonymi załączniku 3 do Regulaminu.

Koncepcja rozwiązania ma zawierać szczegółowy opis procesów prognozowania popytu oraz procesu optymalizacji, a także określić metodę pomiaru jakości optymalizacji.  W koncepcji  muszą się znaleźć szczegóły parametrów, przy pomocy których użytkownik będzie mógł sterować prognozowaniem i optymalizacją. Zamawiający oczekuje też szczegółowych opisów uwzględnienia  konkurencji oraz elastyczności cenowej pasażerów.

W koncepcji powinny się znaleźć też informacje o algorytmach zastosowanych w prognozowaniu i  optymalizacji oraz ewentualne przykłady wdrożeń z zastosowaniem tych algorytmów.

W koncepcji należy również scharakteryzować graficzny interfejs użytkownika, przy pomocy którego będzie one współdziałał z systemem.

Uczestnicy muszą dostarczyć dokumentację, z której będzie wynikać, że zaproponowane rozwiązania doprowadzą do optymalizacji przychodów.

Koncepcja musi też zawierać wymagania na moc obliczeniową, informacje o oprogramowaniu wykorzystywanym przy budowie rozwiązania i wykorzystywanych technologiach.

W koncepcji powinny się znaleźć również informacje o przewidywanym czasie realizacji i ewentualnym etapowaniu prac, jeśli takie podejście będzie wymagane.

Dla oceny koncepcji zasadnicze znacznie będzie miała jej szczegółowość oraz stopień pokrycia wymagań Zamawiającego.

Kryteria oceny I etapu
Jakość koncepcji (szczegółowość) - waga 40%
Maksymalnie 100 pkt
Stopień pokrycia wymagań Zamawiającego - waga 60%
Maksymalnie 100 pkt
W pierwszym etapie autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody finansowe oraz zaproszenie do złożenia prac w drugim etapie
1 miejsce: 12 000,00 PLN
2 miejsce: 8 000,00 PLN
3 miejsce: 5 000,00 PLN
4 miejsce: 4 000,00 PLN
5 miejsce: 3 500,00 PLN
Wyniki oceny I etapu
LpPodmiotWynik sumaryczny
1(zanonimizowany)66.00
2(zanonimizowany)83.00
3(zanonimizowany)50.00
4Transition Technologies S. A.
Pawia 55 , Warszawa
01-030 Warszawa
KRS: 0000020081
NIP: 5260213586
93.00
5(zanonimizowany)60.00
6(zanonimizowany)0.00
7(zanonimizowany)38.00
8(zanonimizowany)37.00
9(zanonimizowany)53.00
Szczegóły II etapu konkursu

W ramach II Etapu zamawiający zamierza sprawdzić jakość procesu prognozowania oraz dostarczenia przez Oferenta nowej wersji koncepcji uzupełnionej o informacje, jakie zostaną pozyskane w czasie realizacji tego etapu.

Weryfikacja procesów optymalizacji zostanie wykonana na bazie danych dostarczonych przez Zamawiającego. Dane te będą się składały z dwóch części:

 • Danych historycznych za okres 12 miesięcy poprzedzających datę rozpoczęcia testów  prognozowania
 • Danych dla kolejnych 30 dni podczas których system będzie wykonywał prognozy, korzystając z danych historycznych i napływających każdego dnia danych sprzedażowych

Wraz z danymi Zamawiający dostarczy szczegółowy opis struktury.

Dane znajdują się bazach danych Zamawiającego i mogą być dostarczone jako eksporty z bazy danych Oracle.

Po 30 dniowym okresie przetwarzania Oferenci dostarczą współczynniki MSE i MAPE. Zrealizowany system będzie musiał spełniać poniższe kryterium:

Zastosowany model prognostyczny winien spełniać następujące kryteria dotyczące błędu prognozy:

 1. błąd średniokwadratowy (tzw. MSE) ma być nie większy niż 1,3 wariancji składnika losowego szeregu czasowego,
 2. średni względny błąd prognozy (tzw. MAPE) ma być mniejszy niż 33%.

Wykonawca dostarcza program komputerowy, który zostanie zainstalowany na serwerze testowym.

Kryteria oceny II etapu
MSE. - waga 25%
Każdemu oferentowi przypisze się numer miejsca uzyskanego w rankingu MSE ( 1- najlepsza wartość)
MAPE - waga 25%
Każdemu oferentowi przypisze się numer miejsca uzyskanego w rankingu MSE ( 1- najlepsza wartość)
Ocena koncepcji i architektury dla modułu optymalizującego - waga 30%
Ocena modułu do optymalizacji cen
Ogólna ocena koncepcji - waga 20%
Ocena całokształtu zaproponowanej koncepcji, architektury i wykonanych prac
Nagroda dla najlepszej pracy w II etapie
Nagrodą w II etapie jest zaproszenie do negocjacji umowy na wykonanie całości systemu (wykonanie uszczegółowienia pracy konkursowej)
Nagrody dla uczestników II etapu
Dla uczestników, których praca konkursowa na II etapie uzyskała min 50.00% punktów za ocenę, przewidziana jest nagroda w wysokości 3 500,00 zł
Wyniki oceny II etapu
Poniższa tabela prezentuje oceny dokonane przez Zamawiającego po II etapie konkursu. Podmioty, których oceny dotyczą zostaną odsłonięte po zakończeniu konkursu. Jeśli Twoja praca znajduje się na liście - zaloguj się, a Twój aktualny wynik zostanie odsłonięty.
LpPodmiotWynik sumaryczny
1(zanonimizowany)86.50
2(zanonimizowany)58.89
3(zanonimizowany)83.56
Kluczowe zapisy umowy na uszczegółowienie rozwiązania
Zasady dotyczące praw autorskich majątkowych oraz licencji zwrotnej
Przyjęcie wszystkich praw majątkowych na wszystkich polach eksploatacji bez udzielenia licencji zwrotnej. Uzyskanie kodów źródłowych.
Kontakt
Zamawiający udziela odpowiedzi pod warunkiem, że pytanie lub wniosek o wyjaśnienie zawartości Regulaminu wpłynie dwa dni przez terminem składania wniosku lub Rozwiązań. Jeżeli prośba o wyjaśnienie treści Regulaminu wpłynęła po upływie terminu lub dotyczy udzielonych już odpowiedzi i wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić takie pytania bez rozpoznania.
Komunikacja z uczestnikami prowadzona jest w formie elektronicznej, pocztą email lub przez Platformę Konkursową.
Małgorzata Wojciechowska-Radek
malgorzata.radek@it-pkp.pl
Pytania i odpowiedzi
Zdaniem klienta prognozy powinny być produkowane z dokładnością do płci (wariant d). W rzeczywistości wagony mają po 9 przedziałów i problem jest mniejszy niż to opisano. W poszczególnych pociągach liczba przedziałów dla danej płci jest w przybliżeniu stała i wskazane jest aby prognoza uwzględniała ten fakt.
W odpowiedzi na pytanie przekazano uczestnikom "Opis badania jakości danych wyjściowych z modułu prognostycznego".
Na etapie II konkursu oceniamy wyłącznie koncepcję optymalizacji.
Przedsprzedaż powyżej 30 dni jest charakterystyczna dla pociągów międzynarodowych (tutaj: 60 dni) lub rezerwacji grupowych i jest dostępna także dla odcinków krajowych. Z tego powodu należy traktować ją jako sytuację zwykłą, poza przypadkami rezerwacji powyżej 10 osób – rezerwacji grupowych. Rezerwacje grupowe mogą zostać uznane za zakłócenie.
W ramach konkursu Zamawiający nie może udzielić takich danych, ale rozumie motywację stojącą za tym pytaniem.
Proszę pominąć w rozważaniach koszty anulowania.
W pliku są podane liczby dostępnych miejsc w poszczególnych pociągach. Konieczne jest skorygowanie procedury ustalania puli miejsc: w obecnej nie są uwzględnione wagony dołączane w ostatnim momencie. Poprawione dane zostały przekazane uczestnikom II Etapu. Liczba sprzedanych miejsc w wagonach sypialnych bardzo rzadko osiągnie wartość puli miejsc, ponieważ pula wskazuje na maksymalną liczbę miejsc. Jeśli sprzedamy same dwójki, to sprzeda się tylko 20 miejsc zamiast 30.
Błąd prognozy będzie określony dla wszystkich składów łącznie.
Dane zawarte w przekazanych tabelach odnoszą się wyłącznie do czasów odjazdów i przyjazdów wg rozkładu. Opóźnienia pociągów nie są uwzględnione. Czas wsiadania/wysiadania tekstowym pole o zawartości HHMM, gdzie HH to godzina, a MM to minuty. Są to czasy pobrane z rozkładu jazdy pociągu i są one prezentowane na bilecie.
Tak dane historyczne o sprzedaży miejscówek oraz dane z testowanego okresu udostępnione.
Dla danego dnia kursowania wielkość przełączanej grupy jest ustalona, ale w poszczególnych dniach kursowania wielkość grupy może być inna.
Rozkład jazdy wszystkich pociągów uruchamianych przez PKP Intercity może zostać przygotowany w ciągu kilku dni. Nie jesteśmy w stanie przygotować informacji o cenach biletów (cenniki są dostępne na stronach PKP IC) i odległościach taryfowych.
Nie będziemy brali po uwagę tej informacji i nie będzie to oceniane.
W dokerze ma się znajdować moduł prognostyczny, który będzie podlegał ocenie. Dla modułu optymalizacyjnego wymagane jest przekazanie rozbudowanej koncepcji. Informacje o części optymalizacyjnej znajduje się w pytaniu "Wymagania do opisu optymalizacji".
Na etapie II konkursu oceniamy wyłącznie koncepcję optymalizacji.
Zawsze należy przyjąć datę wyjazdu z pierwszej stacji pociągu, ponieważ przewoźnik analizuje zawsze cały pociąg.
Takiej możliwości nie ma. Miejsca sypialne są wykorzystywane tylko raz bez względu na to jaka część trasy pasażer wykorzystuje.
Dane zostały uzupełnione i przesłane uczestnikom II etapu Konkursu
Poprawione dane zostały udostępnione uczestnikom II Etapu Konkursu.
Ewentualna zmiana założeń możliwa jest do 31.01.2020.
Format danych jest opisany w załączniku "Opis danych wejściowych i wyjściowych v4", udostępnionym Uczestnikom, którzy zakwalifikowali się do II etapu Konkursu.
Te rekordy należy pominąć. Są to korekty wprowadzane do systemu sprzedaży z opóźnieniem.
W opisie pociągu podana jest max liczba miejsc dostępnych w wagonie sypialnym. Wagon na 10 przedziałów. W każdym przedziale wagonu sa 3 miejsca, ale przedziały mogą być sprzedawane jako jedno-, dwu- i trzymiejscowe. Pierwsza transakcja w danym przedziale definiuje jaki to jest przedział: single, double, triple - podaż jest dynamiczna.
Opis danych znajduje się w dokumencie "Opis danych wejściowych i wyjściowych v4" przekazanym Uczestnikom, którzy zakwalifikowali się do II Etapu Konkursu.
Dane wejściowe będą przekazywane na dwa sposoby: za pomocą plików xls zgodnych z przekazanymi w ramach drugiego etapu lub bezpośrednio z bazy danych o strukturze odpowiadającej danym w plikach. Na środowisku wewnętrznym PKP IK pliki wejściowe nie będą zabezpieczone hasłem.
Przewidujemy solvery opensourcowe.
Proponowany system ma optymalizować przychody. Prognozowanie popytu jest wstępem do wykonania optymalizacji przychodów. Optymalizujemy łączny przychód w pociągach danej relacji. W szczególnych przypadkach sprzedaż tańszych biletów, ale w większej ilości może dać większy przychód.
Karty UIC zostały udostępnione Uczestnikom, którzy zakwalifikowali się do II Etapu Konkursu.
Prosimy o prognozowanie grudnia 2019r.
Jeśli Wałbrzych nie występuje na żadnej trasie pociągu, to dla tej stacji nie będzie też prognozy.
Program ma do dyspozycji dane dotyczące tras pociągów, puli miejsc w pociągach oraz transakcje sprzedażowe od listopada 2018 roku. Na postawie tras pociągów można ustalić wszystkie segmenty uwzględniając fakt, że nie dla wszystkich stacji są tworzone prognozy. Dane z tych plików są wejściem dla programu generującego prognozy – nie ma zatem sytuacji, ze program pracuje bez danych wejściowych. We wcześniejszej odpowiedzi podaliśmy poprawkę dotyczącą generowanej prognozy: dostarczone przez program prognozy zamiast segmentów mają zawierać stacje wsiadania. Każdy pociąg jest identyfikowany przez numer, ale algorytm prognozowania powinien uwzględniać fakt, że w różnych okresach czasu w danej relacji i w danym okresie dnia mogły kursować pociągi o różnych numerach. Innymi słowy podczas tworzenia prognozy dla danego pociągu należy też uwzględniać sprzedaż na inne pociągi. które kursowały w danej relacji i miały podobne godziny wyjazdu.
Położenie miejsca w przedziale. Liczba osób w danej lokalizacji miejsca. Jeśli klient zakupi miejsca tylko w przypadku gdy dana lokalizacja jest dostępna , to do liczby miejsc dodaje się 5. Stąd są liczby 6 i większe. Jeśli liczba miejsc jest mniejsza 6 to system przydzieli inne miejsce, gdy nie ma miejsc w podanej lokalizacji. Gdy liczba miejsc jest większa równa 6, to w przypadku braku miejsc w danej lokalizacji system zwraca informację, że miejsca nie są dostępne.
Karta UIC została udostępniona Uczestnikom, którzy zostali zakwalifkowanii do II Etapu Konkursu.
Proponujemy potraktować przypadek 0,0,0 jako 0,0,1. Dokument „Opis badania jakości danych wyjściowych z modułu v8” został dostosowany do zmian.
Ceny z zachowaniem obecnych, mierzymy model prognostyczny – tutaj MSE i MAPE są jednoznaczne. Nie ma takiej potrzeby w związku z poprzednią odpowiedzią.
Lista pól jest np. w prezentacji z warsztatów przekazanej Uczestnikom, którzy zakwalifikowali się do II Etapu Konkursu. Należy pamiętać o możliwości wyłącznie prognozowania (bez optymalizacji).
Wymienione poniżej stacje powinny być zagregowane w następujących grupach: . Częstochowa: Częstochowa, Częstochowa Stradom . Trójmiasto: Gdańsk Główny, Gdańsk Oliwa, Gdańsk Wrzeszcz, Sopot, Gdynia Główna . Inowrocław: Inowrocław, Inowrocław Rąbinek . Kraków: Kraków Główny, Kraków Płaszów, . Przemyśl: Przemyśl Główny, Przemyśl Zasanie, . Szczecin: Szczecin Główny, Szczecin Dąbie, . Wałbrzych: Wałbrzych Główny, Wałbrzych Miasto, . Warszawa: Warszawa Centralna, Warszawa Wschodnia, Warszawa Zachodnia, Warszawa Gdańska Nazwa przed dwukropkiem jest nazwą łączącą stacje wymienione po dwukropku. Z punktu widzenia procesu prognozy i optymalizacji poszczególne zbiory stacji są traktowane jako jedna stacja. Proponowane rozwiązanie nie powinno wykonywać prognozy dla danej usługi, jeśli dla tej stacji liczba sprzedanych miejsc w tej usłudze w okresie listopad 2018 - listopad 2019 jest mniejsza niż 40. Bilety sprzedane do stacji, dla których nie będzie wykonywana prognoza, za zaliczane do odcinka, na którym stacja leży. Załóżmy, że stacja składa się ze stacji A, B,C,D i E. Prognozy są wykonywane dla stacji A, C, E. W takiej sytuacji miejsca sprzedane od stacji B zaliczają się do odcinka A-C, a miejsca sprzedane od D – do odcinka C-E.
Z uwagi na charakterystykę pociągów sypialnych należy uznać, że nie jest to rezerwacja łączona, ale przełączenie wagonu sypialnego/z miejscami do leżenia między pociągami. Taka sytuacja jest naturalna dla pociągów prowadzących takie wagony – pociąg w pewnym momencie dzieli się na dwa lub więcej składów. Sytuacja taka powinna być przewidziana w algorytmie. Zamawiający może dostarczyć informacje o takich przełączeniach, przy czym wynikają one z rozkładu jazdy i powinny być przetwarzane przez oprogramowanie w sposób automatyczny. W trasie pociągu, z którego grupa jest wyłączana, stacje leżące na trasie innego pociągu mają numery kolejne większe od 1000. Dany pociągu może mieć wiele grup wyłączanych na różnych stacjach.
W przypadku SINGLE lokalizacja nie ma znaczenia. Można zatem ograniczyć liczbę rekordów do dwóch
Zacytowanie zdanie powinno brzmieć: „W danym pociągu dla pierwszej stacji na trasie zawsze musi być wykonywana prognoza. Ostatnia stacja na trasie pociągu nie powinna być oznaczona jako nieistotna.” Przy prognozowaniu ostatnia stacja nie ma znaczenia, ponieważ nikt tam nie wsiada.
Segment to odcinek trasy pociągu, na który pasażer ma wykupiony bilet Odcinkiem jest fragment trasy pociągu pomiędzy sąsiednimi stacjami na trasie pociągu. Z reguły pasażerowie wsiadają na 2-3 stacjach. Jak pisaliśmy wcześniej prognozy nie są wykonywane dla stacji o małej sprzedaży i ta sprzedaż jest doliczana do segmentu, który obejmuje stacje o małej sprzedaży. Nie będzie zatem takiego rozdrobienia, o którym Państwo piszą.
Opis danych znajduje się w dokumencie "Opis danych wejściowych i wyjściowych v4" przekazanym Uczestnikom, którzy zakwalifikowali się do II Etapu Konkursu.
W kuszetach i wagonach sypialnych nie ma podwójnego wykorzystywania miejsc. Zatem opisana wyżej sytuacja nie wystąpi.
W ramach modułu optymalizacyjnego zamawiający oceniał będzie koncepcję optymalizacji cen biletów maksymalizujących przychód przewoźnika. Z uwagi na brak możliwości weryfikacji na danych produkcyjnych uwzględniających działanie optymalizatora, podjęto decyzję o braku konieczności przekazywania gotowych elementów modułu optymalizacyjnego. Ocena techniczna jakości przygotowanego oprogramowania będzie prowadzona wyłącznie na podstawie modułu prognostycznego. W ramach koncepcji modelu optymalizującego oceniane będą: -Opis algorytmu optymalizującego przychody z wyszczególnieniem danych źródłowych, -Propozycja miary weryfikującej jakość wykonanych optymalizacji oraz sposobu jej wprowadzenia, -Częstotliwość wykonywanych optymalizacji oraz możliwość konsumowania danych spływających w czasie rzeczywistym, -Koncepcja parametryzacji modelu optymalizującego, -Możliwość wprowadzenia reguł biznesowych do optymalizatora, np. wymuszenie cen w przedziale liczbowym (ceny między 50 a 65 złotych), powiązanie cen między rodzajem miejsc (miejsca sypialne zawsze droższe niż do leżenia) czy strategii biznesowych (maksymalizacja liczby pasażerów poprzez sprzedaż przedziałów czteroosobowych).
Prognozy należy wykonać dla wszystkich połączeń z wyłączeniem tzw. stacji nieistotnych
Razem z rekordami sprzedaży otrzymają Państwo informacje o pociągach dla każdego dnia ich kursowania. Informacja taka będzie zawierać: trasę pociągu z czasem przyjazdu i wyjazdu, liczbę miejsc w podziale na rodzaje na poszczególnych odcinkach trasy. Te dane będą ograniczeniami. W zakres tworzonego systemu nie wchodzą działania związane z dostosowaniem rozkładu jazdy do zmiennego popytu (dodatkowe pociągi lub wagony w pociągach). Takie działania są podejmowane przez przewoźników i z reguły decyzje zapadają na wiele dni przed odjazdem pociągu. Dodatkowe pociągi oraz informacje o wzmocnieniach składów znajdą się w danych opisujących pociągi, o których mowa na początku tego punktu.
Obecnie ceny miejscówek są stałe (mamy aktualnie następujące ceny (kuszeta w przedziale 4 miejscowym, kuszeta w przedziale 6 miejscowym, sypialne single, sypialne double i sypialne triple). Przedziały w wagonach sypialnych mogę mieć zmienną liczbę miejsc (maksymalnie 3). Np. jeśli ktoś zażąda miejscówki single, do przedział, w którym zostało przydzielone miejsce staje się przedziałem jednomiejscowym. Opracowywany system ma umożliwić ustalanie cen miejscówek w sposób „dynamiczny”, w zależności od przewidywanego popytu i elastyczności cenowej.
Proces ewaluacji będzie przewidywał weryfikację prognoz liczby pasażerów przy założeniu obowiązujących obecnie cen. Oceniana będzie także zaktualizowana koncepcja. Z uwagi na brak możliwości weryfikacji działania modelu optymalizującego bez wdrożenia produkcyjnego, Zamawiający oceniał będzie wyłącznie jego koncepcję.
Liczba miejsc dzieli się przez 3 w przypadku wagonów sypialnych. W przypadku kuszet liczba miejsc dzieli się przez 4, 6 lub 3 w zależności od jej rodzaju. Ostatni dzielnik występuje w przypadku kuszet, gdy wykorzystywany jest wagon sypialny. Z w kuszetach reguły jeden przedział jest wykorzystywany na cele służbowe. Liczba 79 bierze się stąd, że były 3 wagony o pojemności 26,26 i 27 miejsc.
Błąd prognozy ma być wyliczany dla trójki (pociąg, stacja wsiadania, data wyjazdu). Prognoza dla stacji wsiadania jest sumą prognozy z segmentów, w których dana stacja wsiadania występuje. Np. dla stacji dla stacji B jest to suma segmentów A-C, A-D, B-C, B-D.
W punkcie 9.2 Regulaminu (Wymagania dotyczące Rozwiązań składanych w II Etapie Konkursu) wskazaliśmy sposób weryfikacji procesów optymalizacji: na podstawie danych historycznych za okres 12 miesięcy oraz bieżących danych system będzie wykonywał prognozy przez kolejnych 30 dni. Istotnie, brak wdrożenia modelu sprzedaży opartego na algorytmie pozyskanym w trakcie Konkursu uniemożliwia pełną analizę. Do porównania zostanie wykorzystany nasz wewnętrzny model elastyczności cenowej, który w sposób jednolity dla każdego dostarczonego programu wskaże wartości błędów MSE oraz MAPE.
Zamawiający akceptuje takie rozwiązanie
2019-11-19 16:07
Ad 1. Tak, zakres danych będzie tożsamy poza zmianami wynikającymi ze zmian w rocznym rozkładzie jazdy. Testy będą odbywać się na tych samych połączeniach jakie zostaną udostępnione w konkursie. Rozwiązanie nie może jednak być ograniczone do tych połączeń, ponieważ wagony z miejscami do leżenia i sypialne mogą pojawić się w innych relacjach. Do Państwa systemu będą dostarczane opisy pociągów (trasa, liczba i rodzaje miejsc dostępnych na poszczególnych segmentach trasy pociągu; dla każdego dnia kursowania pociągu zostanie dostarczony taki zestaw danych – pociągi mogą kursować tylko w niektórych okresach i/lub dniach tygodnia) oraz rekordy sprzedaży będące odzwierciedleniem transakcji rezerwacyjnych (zajmujemy się tylko ceną miejsca sypialnego /do leżenia Ad 2. Tak, model powinien pozwalać na optymalizację także dla tras, dla których nie ma danych historycznych. Aplikacja powinna być w stanie obsłużyć także nowe połączenia, które w tej chwili nie istnieją. Dla nowych połączeń historia sprzedaży będzie ograniczona. Ad 3. Dane mogą być dostarczone nawet za okres dwóch lat. Należy jednak wziąć pod uwagę, że z roku na rok mogą się zmieniać numery pociągów. Aplikacja powinna przy prognozowaniu popytu na pociąg brać pod uwagę, też pociągi, które mają inny numer, ale jada w tej samej trasie i określonym przedziale godzin wyjazdu ze stacji.
2020-01-03 14:53
Oddanie aplikacji w postaci obrazu dockera jest rekomendowanym rozwiązaniem.
2020-01-03 14:58
W zakresie rekomendacji dla systemu sprzedaży wskazane jest przekazywanie ich w formacie pliku xls z możliwością wczytania bezpośrednio do bazy danych. Dla każdej daty wyjazdu należy podać ceny dla wszystkich rodzajów miejsc w kuszetach i wagonach sypialnych wstępujących w pociągu. Dane muszą zawierać co najmniej poniższe informacje: DATA_PROGNZY: Data wykonania prognozy; NR_POC_WSIADANIA; DATA_WSIADANIA; STACJA_WSIADANIA; USLUGA: 2 – miejsca do leżenia, 3 – miejsca w wagonach sypialnych; Dla usługi = 2 rodzaj przedziału ustala się w RODZ_PRZEDZIALU_PRZYDZ; KLASA; OZN_SINGLE: X w polu oznacza, że cena dotyczy danego rodzaju miejsca sypialnego – dotyczy tylko USLUGA = 3; OZN _SPEZIAL Jw.; OZN _DOUBLE Jw.; OZN _T2 Jw.; OZN _T3 Jw.; OZN _T4 Jw.; GORA: Położenie miejsca w przedziale (0/1); DOL: Położenie miejsca w przedziale (0/1); SRODEK: Położenie miejsca w przedziale (0/1); RODZ_PRZEDZIALU_PRZYDZ: Przydzielony rodzaj przedziału - – opis w karcie UIC 918-1; DRZWI_LACZACE_PRZYDZ: Przydzielenie drzwi łączących przedziały (0/1); PLEC: 1 – męski, 2 - żeński; CENA_PLN: Cena w zł; LICZBA_BILETOW: Liczba biletów o cenie podanej cenie.
2020-01-20 12:10
Ad.1. Należy zaprognozować liczbę miejsc z podziałem na rodzaj miejsca, zagregowane do miast istotnych (wiersz 6 tabeli), osobno na każdy dzień kursowania pociągu. Struktura rekordu wyjściowego jest określona w załączniku "Opis danych wejściowych i wyjściowych v4". Ad.2 Podczas prognozowania dla konkretnego pociągu trzeba też brać pod uwagę miejsca sprzedane w relacjach pokrywających się z relacjami pociągu o godzinach odjazdów zbliżonych (1-3 godz.) do godzin odjazdów tego pociągu. Numery pociągów kursujących w tych samych relacjach i o zbliżonych godzinach odjazdów mogą się zmieniać z rozkładu na rozkład. Ad3. Prognoza ma być wykonywana z dokładnością do lokalizacji miejsca. PKP informatyka uzupełni załącznik "Opis danych wejściowych i wyjściowych v4" o opis lokalizacji miejsca w prognozie.
2020-01-20 12:20
Opis dodano w załączniku "Opis danych wejściowych i wyjściowych v4", udostępnionym Uczestnikom, którzy zakwalifikowali się do II etapu Konkursu.
2020-01-20 12:38
Zamawiający celowo rozróżnia model prognostyczny i optymalizacyjny mając świadomość ich różnic. Równocześnie Zamawiający jest świadomy braku możliwości weryfikacji modelu optymalizacyjnego bez uruchomienia sprzedaży usług w oparciu o to rozwiązanie, co w przypadku każdego systemu optymalizacyjnego stanowi największe wyzwanie. Stąd też przychylamy się do badania wyłącznie skuteczności modelu prognozującego oraz aktualizacji szczegółowej koncepcji, w tym koncepcji modelu optymalizującego. Propozycja związana z przekazywaniem wyłącznie wyników prognoz w teorii umożliwia ocenę działania modelu prognostycznego, jednakże oczekujemy dostarczenia aplikacji by poznać stos technologiczny oraz sposób prezentacji wyników otrzymanych w procesie wykonywania prognoz. Dane o prognozach powinny zawierać ostateczną liczbę rezerwacji na dany pociąg, tj. z uwzględnieniem anulacji rezerwacji. Dane mogą być zagregowane, tj. jeśli 6 osób zarezerwowało, a 2 anulowały rezerwację, wystarczającą informacją jest ostateczna liczba 4 rezerwacji. W ramach prognoz należy wskazać poszczególne typy przedziałów, natomiast nie jest konieczne wskazanie usytuowania. Prognozy finansowe są wymagane, ale nie jest konieczne uwzględnianie w nich przychodów z tytułu odstępnego za zwrot rezerwacji. Wskazanie dodatkowych danych, które okażą się zgodne z rzeczywistością, może podwyższyć ocenę końcową pracy. Stacje istotne powinny zostać wyznaczone automatycznie w oparciu o algorytm, ale lista nie może być węższa niż zgrupowane stacje w miastach. Zamawiający wskaże połączenia do wykonania prognoz – takie same dla wszystkich uczestników - patrz pytanie "Stacje istotne".
2020-01-31 16:40
W założeniach brakuje dodatkowego stwierdzenia, że stacja początkowa i końcowa biegu wagonu musi być stację istotną bez względu na sprzedaż biletów.
ZADAJ PYTANIE
Dokumentacja postępowania
TAGI
uczenie maszynowe