GovTech BETA
Platforma Konkursowa
Opracowanie systemu i aplikacji oceniającej możliwości i potencjał instalacji PV
OBSERWUJ KONKURS
Otrzymasz powiadomienia o zmianach i upływających terminach
Przyjmowanie zgłoszeń zakończone
pula nagród
35 000,00 zł brutto
maksymalny budżet wdrożenia
369 000,00 zł brutto
Funkcjonowanie dziś, opis potrzeby

Obecnie na rynku dostępnych jest wiele kalkulatorów umożliwiających określenie potencjału instalacji fotowoltaicznych. Każde z dostępnych rozwiązań obarczone jest dosyć dużymi niedokładnościami obliczeniowym i przede wszystkim wymaga bardzo dużej wiedzy technicznej użytkownika w odniesieniu do obiektu, na którym ma zostać zabudowana instalacja. Sytuacja ta powoduje, że użytkownicy zniechęcają się do tego typu rozwiązania, a jeżeli nawet z nich skorzystają to mają małe zaufanie do otrzymanych w wyniku kalkulacji wyników.

Oczekiwana zmiana

Budowa wiarygodnego i przyjaznego dla użytkownika narzędzia, które będzie w jak najmniejszym stopniu angażować użytkownika w proces zbierania danych na temat obiektu/nieruchomości, na której ma zostać zabudowana instalacja PV. Chcielibyśmy aby projektowane oprogramowanie korzystało z jak największej ilość danych dostępnych w internecie zarówno tych bezpłatnych jak i płatnych. Zebrane dane w odniesieniu do podanego przez użytkownika adresu nieruchomości pozwalałyby w prowadzonych analizach ekonomicznych i technicznych uwzględnić wszystkie kluczowe parametry z punktu widzenia budowy instalacji PV. Liczymy na to, że to narzędzie wpłynie na podniesienie świadomości ekologicznej obywateli i w sposób zdecydowany zwiększy udział energii odnawialnej w całym wolumenie produkcyjnym.

Wymagania funkcjonalne
 • automatyczna identyfikacja nieruchomości po adresie lub numerze działki,
 • automatyczna identyfikacja zabudowań na nieruchomości,
 • automatyczna identyfikacja nieruchomości względem kierunków świata,
 • automatyczna identyfikacja całkowitej powierzchni dachu z uwzględnieniem kąta jego nachylenia,
 • automatyczna identyfikacja całkowitej powierzchni dachu dostępnej do zainstalowania  standardowych  PV  o standardowych wymiarach (165x99) z uwzględnieniem przeszkód (kominy, okna, wykusze, anteny),
 • automatyczna identyfikacja elementów wpływających na zacienienie połaci dachu,
 • automatyczne rozmieszczania paneli PV  o standardowych wymiarach (165x99) na dostępnej połaci dachowej,
 • automatyczne przeliczenie określenie sumarycznej mocy paneli PV możliwej do zainstalowania,
 • określenie produktywności paneli PV  z uwzględnieniem kąt nachylenia, kierunku świata, mocy zainstalowanej, zacienienia,
 • interakcja z użytkownikiem odnośnie zużycia energii:
  • opcja 1: średnie zużycie: numer faktury, kwota faktury
  • opcja 2: średnie zużycie podane przez użytkownika (w PLN lub kWh)
  • opcja 3: średnie zużycie jako standardowy profil dla danej ilości osób w gospodarstwie domowym
 • określenie wartości mocy potrzebnej do zainstalowania żeby się zbilansować w ciągu roku z uwzględnieniem procentów i współczynnika nierównoczesności,
 • kalkulacja opłacalności inwestycji z punktu widzenia użytkownika,
 • generowanie rekomendacji oraz raportu dla klienta: możliwość zbilansowania zużycia energii elektrycznej, wpływ na rachunek, sugestia innych opcji: instalacja PV na budynku gospodarczym lub gruncie,
 • po oszacowaniu potencjału instalacji PV powiadomienie użytkownika o konieczności weryfikacji mocy swojego przyłącza energetycznego (może się okazać, że może zainstalować więcej mocy niż jego przyłącze może odebrać).

Zamawiający nie zakłada angażowania się w merytoryczną część Konkursu związaną z doborem instalacji fotowoltaicznej. Zakładamy, że elementem wyzwania będzie zarówno koncepcja funkcjonowania narzędzia jak i jego wykonanie.

W II etapie zakłada się integrację z projektowanym systemem pozyskiwania informacji z systemów bilingowych o rocznym zużyciu energii przez użytkownika.

Użytkownicy i oczekiwana przez nich funkcjonalność podstawowa
Użytkownik odwiedzający stronę
- wprowadzanie adresu nieruchomości lub zarysowanie na mapie,
- możliwość edycji danych odnośnie powierzchni i kąta nachylenia dachu przez użytkownika,
- możliwość edycji dostępnej powierzchni dachu przez użytkownika ,
- możliwość edycji elementów zacieniających przez użytkownika,
- pobranie informacji o opłacalności inwestycji.
Sposób wyboru najlepszego partnera do współpracy
Harmonogram
Zgłoszenia do 28.10.2019
Weryfikacja zgłoszeń do 01.11.2019
Przyjmowanie rozwiązań - I etap od 08.11.2019 do 28.11.2019
Ocena propozycji 12.12.2019
Przyjmowanie rozwiązań - II etap od 09.01.2020 do 15.02.2020
Ogłoszenie wyników do 28.02.2020
Szczegóły I etapu konkursu

Zadaniem Uczestników I Etapu jest przedstawienie opracowania teoretycznego. Opracowanie to powinno zawierać informacje dotyczące:

 • sposobu pozyskiwania danych niezbędnych do poprawnego działania wszystkich funkcjonalności kalkulatora,
 • sposobu wykorzystania powyższych danych,
 • jakości danych - określenia jaką dokładność będzie można uzyskać przy obliczeniach,
 • obszaru, na którym będzie można wykorzystywać te dane do obliczeń,
 • kosztów pozyskania danych – w przypadku korzystania z płatnych serwisów (np. map, systemów geolokalizacyjnych itp.),
 • analizy porównawczej dostępnych źródeł danych,
 • licencjonowania poszczególnych elementów systemu,
 • ryzyk występujących przy realizacji zadania,
 • architektury proponowanego rozwiązania.
Kryteria oceny I etapu
Wytypowanie największej ilości czynników mających wpływ na określenie precyzji pomiaru wraz z określeniem maksymalnego błędu metody - waga 100%
Wartość tego współczynnika będzie obliczana w następujący sposób: ((ilość przedstawionych czynników w rozpatrywanej pracy konkursowej)/(max. ilość czynników, które pojawiły się w pracach konkursowych)) * 100. 'przy założeniu, że 100 oznacza maksymalną ilość punktów do zdobycia'
Złożoność rozwiązania - waga 100%
Należy określić ile czynności musi wykonać użytkownik aby osiągnąć zamierzony cel. Wartość współczynnika: (1 – ((il. czynności do wykonania w ocenianej pracy)/(max. ilość czynności które pojawiły się w pracach))) *100. 'przy założeniu, że 100 oznacza maksymalną ilość punktów do zdobycia'
Opis technologii - waga 100%
Oceniana będzie architektura zaproponowanego rozwiązania. Na tej podstawie będzie możliwa ocena czy uczestnik konkursu ma odpowiednią wiedzę związaną z technologią, którą chce wykorzystać. 'przy założeniu, że 100 oznacza maksymalną ilość punktów do zdobycia'
W pierwszym etapie autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody finansowe oraz zaproszenie do złożenia prac w drugim etapie
1 miejsce: 7 000,00 PLN
2 miejsce: 7 000,00 PLN
3 miejsce: 7 000,00 PLN
4 miejsce: 7 000,00 PLN
5 miejsce: 7 000,00 PLN
Wyniki oceny I etapu
Poniższa tabela prezentuje oceny dokonane przez Zamawiającego po I etapie konkursu. Podmioty, których oceny dotyczą zostaną odsłonięte po zakończeniu konkursu. Jeśli Twoja praca znajduje się na liście - zaloguj się, a Twój aktualny wynik zostanie odsłonięty.
LpPodmiotWynik sumaryczny
1(zanonimizowany)38.67
2(zanonimizowany)41.33
3(zanonimizowany)0.00
4(zanonimizowany)27.42
5(zanonimizowany)56.00
6(zanonimizowany)38.75
7(zanonimizowany)0.00
8(zanonimizowany)66.75
9(zanonimizowany)53.00
10(zanonimizowany)0.00
11(zanonimizowany)0.00
12(zanonimizowany)0.00
13(zanonimizowany)0.00
14(zanonimizowany)0.00
15(zanonimizowany)0.00
Szczegóły II etapu konkursu

Zadaniem Uczestnika II Etapu będzie wykonanie aplikacji z okrojonymi funkcjonalnościami. Szczegóły II Etapu zostaną określone na podstawie Rozwiązań Konkursowych, które zostaną dostarczone w I Etapie Konkursu i wybrane do II Etapu.

Kryteria oceny II etapu
Koszt utrzymania aplikacji po jej uruchomieniu - waga 100%
Oceniany będzie średni roczny koszt utrzymania aplikacji wraz z kosztami płatnych źródeł danych, licencji itp. Wartość będzie obliczana w następujący sposób: (Najniższy koszt w postępowaniu/Koszt badanej oferty) * 100 'przy założeniu, że 100 oznacza maksymalną ilość punktów do zdobycia'
Prototyp interface`u użytkownika - waga 100%
Oceniana będzie czytelność i intuicyjność interface`u oraz koncepcja graficzna. 'przy założeniu, że 100 oznacza maksymalną ilość punktów do zdobycia'
Dokładność działania aplikacji - waga 100%
Rozumiana jako skuteczność w obliczaniu powierzchni dostępnej do instalacji ogniw fotowoltaicznych w odniesieniu do danych rzeczywistych (weryfikacja modelu na próbie) Wartość będzie obliczana w następujący sposób: 1. Wyznaczenie wartości bezwzględnej różnicy w powierzchni rzeczywistej i powierzchni wyznaczonej przez aplikację; 2. Obliczenie wartości punktowej: (najniższa różnica/bada różnica) * 100 'przy założeniu, że 100 oznacza maksymalną ilość punktów do zdobycia'
Nagroda dla najlepszej pracy w II etapie
Nagrodą w II etapie jest zaproszenie do negocjacji umowy na wykonanie całości systemu (wykonanie uszczegółowienia pracy konkursowej)
Wyniki oceny II etapu
Poniższa tabela prezentuje oceny dokonane przez Zamawiającego po II etapie konkursu. Podmioty, których oceny dotyczą zostaną odsłonięte po zakończeniu konkursu. Jeśli Twoja praca znajduje się na liście - zaloguj się, a Twój aktualny wynik zostanie odsłonięty.
LpPodmiotWynik sumaryczny
1(zanonimizowany)76.20
2(zanonimizowany)32.89
3(zanonimizowany)70.11
4(zanonimizowany)29.41
Kluczowe zapisy umowy na uszczegółowienie rozwiązania
Zasady dotyczące praw autorskich majątkowych oraz licencji zwrotnej
Przyjęcie wszystkich praw majątkowych na wszystkich polach eksploatacji bez udzielenia licencji zwrotnej. Uzyskanie kodów źródłowych.
Kontakt
Zamawiający udziela odpowiedzi pod warunkiem, że pytanie lub wniosek o wyjaśnienie zawartości Regulaminu wpłynie dwa dni przez terminem składania wniosku lub Rozwiązań. Jeżeli prośba o wyjaśnienie treści Regulaminu wpłynęła po upływie terminu lub dotyczy udzielonych już odpowiedzi i wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić takie pytania bez rozpoznania.
Komunikacja z uczestnikami prowadzona jest w formie elektronicznej, pocztą email lub przez Platformę Konkursową.
Gabriela Przybylska
tel. 516112899
gabriela.przybylska@tauron.pl
Pytania i odpowiedzi
Paneli nie można zamontować w odległości do 50cm od krawędzi dachu ze względu na siłę ssania, która może doprowadzić do ich zniszczenia. Zostało do określone w dokumencie „Wytyczne_II_etap.pdf”.
Pytanie nie ma znaczenia dla II etapu.
Ewentualna decyzja nie ma znaczenia dla II etapu konkursu.
Graficzna prezentacja rozmieszczenia paneli jest mile widziana, ale nie obowiązkowa. Nie było tego w wymaganiach.
W celu oszacowania TCO (Kryterium 1) proszę założyć maksymalną liczbę adresów (zapytań) na 500 000 rocznie.
Tak, na sesję oceniającą należy przygotować prototyp aplikacji, który obliczy ilość paneli możliwą do zamontowania na wskazanej nieruchomości (na podstawie adresu).
Może znajdować się budynek gospodarczy, ale nie należy brać go pod uwagę do obliczeń.
W II etapie konkursu w ramach Kryterium 3 oceniana jest dokładność działania aplikacji.
Nie.
Nie. Zgodnie z zapisami w dokumencie „Wytyczne_II_etap.pdf” proszę przyjąć, że „opracowany system zostanie zainstalowany na infrastrukturze Uczestnika lub w całości w chmurze publicznej.”
Tak, laureat sam odpowiada za pozyskanie wszystkich niezbędnych danych.
Nie. Zgodnie z wcześniej przekazaną informacją, projekt interface’u powinien być w formie wydruku wraz z opisem kluczowych funkcjonalności i zgodny z SIW.
Dla każdego z 4 adresów zostanie obliczona różnica między ilością paneli wzorcową (znaną przez Zamawiającego), a ilością paneli obliczoną w trakcie sesji oceniającej. Suma wartości bezwzględnych tych różnic podzielona przez 4 stanowi „średnie odchylenie”.
Podczas sesji oceniającej zostaną podane 4 adresy.
Około 1h z każdym z uczestników.
Zostanie to określone po zakończeniu II etapu konkursu.
Zgodnie z zapisami dokumentu „Wytyczne_II_etap.pdf” sesja oceniająca rozumiana jest jako spotkanie zdalne za pomocą komunikatora Skype lub rozmowa telefoniczna.
Zgodnie z dokumentem „Wytyczne_II_etap.pdf” Zamawiający poda 4 adresy i zarejestruje wynikową liczbę paneli obliczoną przez aplikację zainstalowaną na sprzęcie Uczestnika.
Pytanie nie ma znaczenia dla II etapu.
Do 1 szt. panelu o wymiarach 101x166cm.
Województwo Śląskie
W dokumencie „Wytyczne_II_etap.pdf” określiliśmy rozmiar panelu ustandaryzowanego na 101x166 cm. Wymiary te uwzględniają niezbędne odstępy między panelami. W obliczeniach można przyjąć, że panele o ww. wymiarach stykają się.
Zgodnie z dokumentem „Wytyczne_II_etap.pdf” panele mają wymiary 101x166cm. Wartości te zawierają niezbędny zapas na wykonanie połączeń paneli (instalacji).
Pytanie nie dotyczy II etapu konkursu.
W pomiarach nie zawarto takiej informacji.
W celu oszacowania TCO (Kryterium 1) proszę przyjąć następujące warunki SLA: - maksymalny czas niedostępności aplikacji 2 dni robocze; - czas usunięcia błędu do 5 dni roboczych; - czas usunięcia usterki (np. błąd ortograficzny interfejsu) do 10 dni roboczych.
W drugim etapie Konkursu otrzymano cztery prace, których autorami były poniższe podmioty: 1. e-point Polska Sp. z o.o. 2. Tensorflight Poland 3. NOVA-IT Krzysztof Krawczyk 4. Instytut Infrastruktury Informacji Przestrzennej Bartłomiej Bielawski Sąd Konkursowy zaprosi do negocjacji najwyżej oceniony podmiot w drugim etapie, którym został: e-point Polska Sp. z o.o. ul. Filona 16 02-658 Warszawa
Nie oczekujemy takiej funkcjonalności w II etapie konkursu.
2019-11-26 12:26
Nie.
2019-11-26 12:27
Opłaty licencyjne płatne po wdrożeniu rozwiązania są kosztem operacyjnym, który nie pomniejsza budżetu na opracowanie rozwiązania. Wielkość tych kosztów jest jednak ważnym parametrem oceny rozwiązania.
2019-11-26 12:27
Weryfikacja rozwiązania odbędzie się w oparciu o konkretne budynki z precyzyjnie określoną powierzchnia dachu i pracującą instalacją PV.
2019-11-26 12:28
Tak, działanie kalkulatora ma dotyczyć terenu RP.
2019-11-26 12:29
Weryfikacja rozwiązania odbędzie się w oparciu o konkretne budynki z precyzyjnie określoną powierzchnia dachu i pracującą instalacją PV.
2019-11-26 12:30
Tak, interfejs aplikacji ma być stworzony w języku polskim.
2019-11-27 15:56
Zgodnie z regulaminem Etap I Konkursu trwa do 28.11.2019r
2020-01-03 09:09
Chodzi o powierzchnię pod instalację paneli PV. Szczegóły opisane zostaną w wytycznych, które przekazane zostaną uczestnikom II etapu do dnia 9.01.2020.
2020-01-03 09:17
Dane do oceny poprawności działania aplikacji, w postaci kilku adresów domów jednorodzinnych przekazane zostaną podczas sesji oceniającej, która odbędzie się po zgłoszeniu przez uczestnika gotowości do jej przeprowadzenia. Szczegóły opisane zostaną w wytycznych, które przekazane zostaną uczestnikom II etapu do dnia 9.01.2020.
2020-01-03 09:18
Wartość punktowa- sposób wyliczania ilości punktów dla danego kryterium
2020-01-03 09:21
Dane do oceny poprawności działania aplikacji, w postaci kilku adresów domów jednorodzinnych przekazane zostaną podczas sesji oceniającej, która odbędzie się po zgłoszeniu przez uczestnika gotowości do jej przeprowadzenia. Szczegóły opisane zostaną w wytycznych, które przekazane zostaną uczestnikom II etapu do dnia 9.01.2020.
2020-01-03 09:31
Z uwagi na stopień skomplikowania zadania jakim jest zintegrowanie projektowanej aplikacji z istniejącymi systemami bilingowymi Zamawiający oczekuje jedynie opisu sposobu planowanej integracji, która odbędzie się dopiero na etapie wdrożenia rozwiązania.
2020-01-03 09:32
Wykonawca sam wybiera funkcjonalności do zaprezentowania w prototypie biorąc pod uwagę kryteria oceny etapu II.
2020-01-22 11:15
Zamawiający nie przewiduje przekazania metodyki doboru instalacji PV w badanych lokalizacjach. To rolą Wykonawcy jest przewidzenie i uwzględnienie w możliwie kompletny sposób czynników wpływających na możliwość instalacji paneli PV na połaciach dachowych i przez to zbliżenie się do wyniku osiąganego w warunkach rzeczywistych.
2020-01-23 15:15
Termin ten zależy od tego, kiedy Zamawiający zgłosi gotowość do sesji oceniającej i na kiedy umówiona zostanie sama sesja. Podkreślamy że wynik uzyskany podczas sesji oceniającej jest wynikiem wiążącym. W celu zapewnienia równych warunków dla wszystkich Uczestników nie ma możliwości powtórzenia sesji po powzięciu przez Uczestnika informacji o adresach badanych nieruchomości.
2020-01-23 15:16
Chodzi o czas usunięcia błędu - dwa dni robocze od zgłoszenia błędu. Maksymalna dopuszczalna ilość błędów krytycznych w ciągu roku zostanie określona w umowie ze zwycięzcą konkursu.
2020-01-23 15:17
Zamawiający nie przewiduje przekazania dalszych wytycznych eksperckich, poza tymi, które zostały umieszczone w Wytycznych dla II etapu konkursu.
2020-01-23 15:18
Gotowość do oceny zgłasza mailowo Uczestnik. Sekretarz Konkursu proponuje termin sesji oceniającej i uzgadnia go z Uczestnikiem. Jako start sesji oceniającej przyjmuje się rozpoczęcie dwustronnego połączenia telefonicznego/skype w uzgodnionym obustronnie terminie.
2020-01-23 15:18
Wyniki uzyskane podczas sesji oceniającej powinny zostać przez Uczestnika wpisane w pracy konkursowej. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pod uwagę będą brane wartości uzyskane podczas sesji oceniającej.
2020-01-30 11:38
Rolą Wykonawcy jest przewidzenie i uwzględnienie w możliwie kompletny sposób czynników wpływających na możliwość instalacji paneli PV na połaciach dachowych i przez to zbliżenie się do wyniku osiąganego w warunkach rzeczywistych. Zakres zadania nie uwzględnia innych budynków (gospodarczych itp.), zlokalizowanych w obrębie nieruchomości.
2020-02-10 07:50
Zadaniem Wykonawcy jest zbliżenie się do wyniku osiąganego w rzeczywistości tj. z uwzględnieniem ograniczeń i wytycznych instalatorskich, które występują w warunkach rzeczywistych.
2020-02-10 07:51
W zadaniu chodzi o maksymalną ilość paneli PV możliwą do zainstalowania na badanym dachu bez uwzględnienia wielkości zużycia energii i bez uwzględnienia ograniczeń technicznych przyłącza energetycznego.
ZADAJ PYTANIE
Dokumentacja postępowania
TAGI
przetwarzanie obrazów