GovTech BETA
Platforma Konkursowa
Opracowanie systemu i aplikacji oceniającej możliwości i potencjał instalacji PV
OBSERWUJ KONKURS
Otrzymasz powiadomienia o zmianach i upływających terminach
kiedy można wysyłać zgłoszenia
od 12.09.2019 do 28.10.2019
pula nagród
35 000,00 zł brutto
maksymalny budżet wdrożenia
369 000,00 zł brutto
Funkcjonowanie dziś, opis potrzeby

Obecnie na rynku dostępnych jest wiele kalkulatorów umożliwiających określenie potencjału instalacji fotowoltaicznych. Każde z dostępnych rozwiązań obarczone jest dosyć dużymi niedokładnościami obliczeniowym i przede wszystkim wymaga bardzo dużej wiedzy technicznej użytkownika w odniesieniu do obiektu, na którym ma zostać zabudowana instalacja. Sytuacja ta powoduje, że użytkownicy zniechęcają się do tego typu rozwiązania, a jeżeli nawet z nich skorzystają to mają małe zaufanie do otrzymanych w wyniku kalkulacji wyników.

Oczekiwana zmiana

Budowa wiarygodnego i przyjaznego dla użytkownika narzędzia, które będzie w jak najmniejszym stopniu angażować użytkownika w proces zbierania danych na temat obiektu/nieruchomości, na której ma zostać zabudowana instalacja PV. Chcielibyśmy aby projektowane oprogramowanie korzystało z jak największej ilość danych dostępnych w internecie zarówno tych bezpłatnych jak i płatnych. Zebrane dane w odniesieniu do podanego przez użytkownika adresu nieruchomości pozwalałyby w prowadzonych analizach ekonomicznych i technicznych uwzględnić wszystkie kluczowe parametry z punktu widzenia budowy instalacji PV. Liczymy na to, że to narzędzie wpłynie na podniesienie świadomości ekologicznej obywateli i w sposób zdecydowany zwiększy udział energii odnawialnej w całym wolumenie produkcyjnym.

Wymagania funkcjonalne
 • automatyczna identyfikacja nieruchomości po adresie lub numerze działki,
 • automatyczna identyfikacja zabudowań na nieruchomości,
 • automatyczna identyfikacja nieruchomości względem kierunków świata,
 • automatyczna identyfikacja całkowitej powierzchni dachu z uwzględnieniem kąta jego nachylenia,
 • automatyczna identyfikacja całkowitej powierzchni dachu dostępnej do zainstalowania  standardowych  PV  o standardowych wymiarach (165x99) z uwzględnieniem przeszkód (kominy, okna, wykusze, anteny),
 • automatyczna identyfikacja elementów wpływających na zacienienie połaci dachu,
 • automatyczne rozmieszczania paneli PV  o standardowych wymiarach (165x99) na dostępnej połaci dachowej,
 • automatyczne przeliczenie określenie sumarycznej mocy paneli PV możliwej do zainstalowania,
 • określenie produktywności paneli PV  z uwzględnieniem kąt nachylenia, kierunku świata, mocy zainstalowanej, zacienienia,
 • interakcja z użytkownikiem odnośnie zużycia energii:
  • opcja 1: średnie zużycie: numer faktury, kwota faktury
  • opcja 2: średnie zużycie podane przez użytkownika (w PLN lub kWh)
  • opcja 3: średnie zużycie jako standardowy profil dla danej ilości osób w gospodarstwie domowym
 • określenie wartości mocy potrzebnej do zainstalowania żeby się zbilansować w ciągu roku z uwzględnieniem procentów i współczynnika nierównoczesności,
 • kalkulacja opłacalności inwestycji z punktu widzenia użytkownika,
 • generowanie rekomendacji oraz raportu dla klienta: możliwość zbilansowania zużycia energii elektrycznej, wpływ na rachunek, sugestia innych opcji: instalacja PV na budynku gospodarczym lub gruncie,
 • po oszacowaniu potencjału instalacji PV powiadomienie użytkownika o konieczności weryfikacji mocy swojego przyłącza energetycznego (może się okazać, że może zainstalować więcej mocy niż jego przyłącze może odebrać).

Zamawiający nie zakłada angażowania się w merytoryczną część Konkursu związaną z doborem instalacji fotowoltaicznej. Zakładamy, że elementem wyzwania będzie zarówno koncepcja funkcjonowania narzędzia jak i jego wykonanie.

W II etapie zakłada się integrację z projektowanym systemem pozyskiwania informacji z systemów bilingowych o rocznym zużyciu energii przez użytkownika.

Użytkownicy i oczekiwana przez nich funkcjonalność podstawowa
Użytkownik odwiedzający stronę
- wprowadzanie adresu nieruchomości lub zarysowanie na mapie,
- możliwość edycji danych odnośnie powierzchni i kąta nachylenia dachu przez użytkownika,
- możliwość edycji dostępnej powierzchni dachu przez użytkownika ,
- możliwość edycji elementów zacieniających przez użytkownika,
- pobranie informacji o opłacalności inwestycji.
Sposób wyboru najlepszego partnera do współpracy
Harmonogram
Zgłoszenia do 28.10.2019
Weryfikacja zgłoszeń do 01.11.2019
Przyjmowanie rozwiązań - I etap od 08.11.2019 do 28.11.2019
Ocena propozycji 12.12.2019
Przyjmowanie rozwiązań - II etap od 09.01.2020
Ogłoszenie wyników do 28.02.2020
Szczegóły I etapu konkursu

Zadaniem Uczestników I Etapu jest przedstawienie opracowania teoretycznego. Opracowanie to powinno zawierać informacje dotyczące:

 • sposobu pozyskiwania danych niezbędnych do poprawnego działania wszystkich funkcjonalności kalkulatora,
 • sposobu wykorzystania powyższych danych,
 • jakości danych - określenia jaką dokładność będzie można uzyskać przy obliczeniach,
 • obszaru, na którym będzie można wykorzystywać te dane do obliczeń,
 • kosztów pozyskania danych – w przypadku korzystania z płatnych serwisów (np. map, systemów geolokalizacyjnych itp.),
 • analizy porównawczej dostępnych źródeł danych,
 • licencjonowania poszczególnych elementów systemu,
 • ryzyk występujących przy realizacji zadania,
 • architektury proponowanego rozwiązania.
Kryteria oceny I etapu
Wytypowanie największej ilości czynników mających wpływ na określenie precyzji pomiaru wraz z określeniem maksymalnego błędu metody - waga 100%
Wartość tego współczynnika będzie obliczana w następujący sposób: ((ilość przedstawionych czynników w rozpatrywanej pracy konkursowej)/(max. ilość czynników, które pojawiły się w pracach konkursowych)) * 100. 'przy założeniu, że 100 oznacza maksymalną ilość punktów do zdobycia'
Złożoność rozwiązania - waga 100%
Należy określić ile czynności musi wykonać użytkownik aby osiągnąć zamierzony cel. Wartość współczynnika: (1 – ((il. czynności do wykonania w ocenianej pracy)/(max. ilość czynności które pojawiły się w pracach))) *100. 'przy założeniu, że 100 oznacza maksymalną ilość punktów do zdobycia'
Opis technologii - waga 100%
Oceniana będzie architektura zaproponowanego rozwiązania. Na tej podstawie będzie możliwa ocena czy uczestnik konkursu ma odpowiednią wiedzę związaną z technologią, którą chce wykorzystać. 'przy założeniu, że 100 oznacza maksymalną ilość punktów do zdobycia'
W pierwszym etapie autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody finansowe oraz zaproszenie do złożenia prac w drugim etapie
1 miejsce: 7 000,00 PLN
2 miejsce: 7 000,00 PLN
3 miejsce: 7 000,00 PLN
4 miejsce: 7 000,00 PLN
5 miejsce: 7 000,00 PLN
Szczegóły II etapu konkursu

Zadaniem Uczestnika II Etapu będzie wykonanie aplikacji z okrojonymi funkcjonalnościami. Szczegóły II Etapu zostaną określone na podstawie Rozwiązań Konkursowych, które zostaną dostarczone w I Etapie Konkursu i wybrane do II Etapu.

Kryteria oceny II etapu
Koszt utrzymania aplikacji po jej uruchomieniu - waga 100%
Oceniany będzie średni roczny koszt utrzymania aplikacji wraz z kosztami płatnych źródeł danych, licencji itp. Wartość będzie obliczana w następujący sposób: (Najniższy koszt w postępowaniu/Koszt badanej oferty) * 100 'przy założeniu, że 100 oznacza maksymalną ilość punktów do zdobycia'
Prototyp interface`u użytkownika - waga 100%
Oceniana będzie czytelność i intuicyjność interface`u oraz koncepcja graficzna. 'przy założeniu, że 100 oznacza maksymalną ilość punktów do zdobycia'
Dokładność działania aplikacji - waga 100%
Rozumiana jako skuteczność w obliczaniu powierzchni dostępnej do instalacji ogniw fotowoltaicznych w odniesieniu do danych rzeczywistych (weryfikacja modelu na próbie) Wartość będzie obliczana w następujący sposób: 1. Wyznaczenie wartości bezwzględnej różnicy w powierzchni rzeczywistej i powierzchni wyznaczonej przez aplikację; 2. Obliczenie wartości punktowej: (najniższa różnica/bada różnica) * 100 'przy założeniu, że 100 oznacza maksymalną ilość punktów do zdobycia'
Nagroda dla najlepszej pracy w II etapie
Nagrodą w II etapie jest zaproszenie do negocjacji umowy na wykonanie całości systemu (wykonanie uszczegółowienia pracy konkursowej)
Kluczowe zapisy umowy na uszczegółowienie rozwiązania
Zasady dotyczące praw autorskich majątkowych oraz licencji zwrotnej
Przyjęcie wszystkich praw majątkowych na wszystkich polach eksploatacji bez udzielenia licencji zwrotnej. Uzyskanie kodów źródłowych.
Kontakt
Zamawiający udziela odpowiedzi pod warunkiem, że pytanie lub wniosek o wyjaśnienie zawartości Regulaminu wpłynie dwa dni przez terminem składania wniosku lub Rozwiązań. Jeżeli prośba o wyjaśnienie treści Regulaminu wpłynęła po upływie terminu lub dotyczy udzielonych już odpowiedzi i wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić takie pytania bez rozpoznania.
Komunikacja z uczestnikami prowadzona jest w formie elektronicznej, pocztą email lub przez Platformę Konkursową.
Gabriela Przybylska
tel. 516112899
gabriela.przybylska@tauron.pl
Pytania i odpowiedzi
ZADAJ PYTANIE
Dokumentacja postępowania
TAGI
przetwarzanie obrazów