GovTech BETA
Platforma Konkursowa
Rozwiązanie informatyczne z zakresu analityki obrazowej w połączeniu z autonomicznym podejmowaniem decyzji
OBSERWUJ KONKURS
Otrzymasz powiadomienia o zmianach i upływających terminach
Przyjmowanie zgłoszeń zakończone
pula nagród
50 000,00 zł brutto
maksymalny budżet wdrożenia
550 000,00 zł brutto
Funkcjonowanie dziś, opis potrzeby

Obecnie system organizacyjny utrzymania dróg na terenie Huty Miedzi Głogów polega na pracy dyspozytora, który kieruje pojazdy – zamiatarki, odśnieżarki i polewaczki w miejsca, gdzie jest wymagana ich praca. Dzieje się to w oparciu o doniesienia ze strony pracowników huty lub firm świadczących usługi. Ponadto, pojazdy te jeżdżą zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem. Firmy świadczące usługi utrzymania dróg są rozliczane na podstawie kilometrów oczyszczonej/odśnieżonej drogi lub za metr kwadratowy placu.

Oczekiwana zmiana

Planowana zmiana polega na wprowadzeniu rozwiązania informatycznego z zakresu analityki obrazowej w połączeniu z elementami autonomicznego podejmowania decyzji. Stworzony system powinien kierować służby utrzymania dróg do punktów zaśnieżonych, oblodzonych lub zabrudzonych na terenie Huty Miedzi Głogów na podstawie zapisów monitoringu CCTV, oznaczać odbiór pracy, uwzględniać priorytety dla obiektów. Wdrożenie narzędzia zwiększy efektywność pracy zamiatarek, polewaczek i odśnieżarek, a także odciąży dyspozytora, który będzie mógł skupić się na innych zadaniach operacyjnych.

Wymagania funkcjonalne
 • Uczenie systemu w zakresie środowiska (zaśnieżenie/brak zaśnieżenia, nawierzchnia sucha/nawierzchnia zwilżona, …);
 • Dyspozycje dotyczące wysłania pojazdów na podstawie analityki obrazowej;
 • Poprawność podejmowanych decyzji przez system na poziomie minimum 98%;
 • Odbiór prac na podstawie analityki obrazowej;
 • Powiadomienia do dyspozytora;
 • Obsługa priorytetów dla obiektów;
 • Oparcie o infrastrukturę KGHM (rozwiązania chmurowe nie są akceptowalne);
 • Akceptowalne środowiska: Windows, Linux;
 • Akceptowalne bazy danych: Microsoft SQL, DB2;
 •  Aktualne wsparcie producenckie dla wszystkich wykorzystanych systemów.
Użytkownicy i oczekiwana przez nich funkcjonalność podstawowa
Dyspozytor pojazdów utrzymania
• Automatyczne wysyłanie pojazdów utrzymania dróg w rejony, gdzie konieczne jest wykonanie pracy;
• Automatyczna weryfikacja wykonanej pracy;
• Interface użytkownika umożliwiający włączenie lub wyłączenie terenu z systemu.
Kierowcy pojazdów utrzymania dróg
• Automatyczne wskazywanie miejsc, gdzie konieczne jest wykonanie pracy.
Firmy podwykonawcze
• Automatyczna weryfikacja wykonanej pracy.
Sposób wyboru najlepszego partnera do współpracy
Harmonogram
Zgłoszenia do 28.10.2019
Weryfikacja zgłoszeń do 01.11.2019
Przyjmowanie rozwiązań - I etap od 08.11.2019 do 28.11.2019
Ocena propozycji 12.12.2019
Przyjmowanie rozwiązań - II etap od 10.01.2020 do 30.01.2020
Ogłoszenie wyników do 07.02.2020
Szczegóły I etapu konkursu
 • Poprawność podejmowanych decyzji przez system na poziomie minimum 70%;
 • Czas uczenia rozwiązania dotyczącego stanu przejezdności: maksimum 1 godzina/punkt;
Kryteria oceny I etapu
Poprawność rozpoznawania zdarzenia - waga 62%
Punkty będą przyznawane poprzez przeliczenie dokładności rozwiązania według poniższego klucza: (Dokładność oferty)/(Najwyższy wynik)
Opis architektury rozwiązania: opis technologii, opis funkcjonalności, w jaki sposób technologia powstała (maksymalnie 2000 znaków ze spacjami) - waga 19%
Ocena subiektywna członków Sądu Konkursowego, przeliczana według klucza: (Suma wszystkich ocen oferty)/(Najwyższa ocena)
Czas uczenia rozwiązania - waga 19%
Punkty będą przyznawane poprzez przeliczenie czasu uczenia się rozwiązania dla jednego punktu według poniższego klucza: (Najdłuższy wynik-Czas oferty)/(Najdłuższy wynik)
W pierwszym etapie autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody finansowe oraz zaproszenie do złożenia prac w drugim etapie
1 miejsce: 10 000,00 PLN
2 miejsce: 10 000,00 PLN
3 miejsce: 10 000,00 PLN
4 miejsce: 10 000,00 PLN
5 miejsce: 10 000,00 PLN
Wyniki oceny I etapu
Poniższa tabela prezentuje oceny dokonane przez Zamawiającego po I etapie konkursu. Podmioty, których oceny dotyczą zostaną odsłonięte po zakończeniu konkursu. Jeśli Twoja praca znajduje się na liście - zaloguj się, a Twój aktualny wynik zostanie odsłonięty.
LpPodmiotWynik sumaryczny
1(zanonimizowany)0.00
2(zanonimizowany)0.00
3(zanonimizowany)83.38
4(zanonimizowany)17.69
5(zanonimizowany)0.00
6(zanonimizowany)64.54
7(zanonimizowany)0.00
8(zanonimizowany)0.00
9(zanonimizowany)0.00
10(zanonimizowany)11.31
11(zanonimizowany)37.65
Szczegóły II etapu konkursu
 • Rollout na pozostałe punkty;
 • Rollout na pozostałe obiekty;
 • Panel dyspozytorski;
 • Powiadomienia dla dysponentów pojazdem (kierowca, dyspozytor, usługodawca);
 • Poprawność podejmowanych decyzji przez system na poziomie minimum 95%;
 • Czas pomiędzy wystąpieniem zdarzenia na drodze a wydaniem przez system dyspozycji nie może przekraczać 30 sekund;
Kryteria oceny II etapu
Poprawność rozpoznawania zdarzenia - waga 38%
Punkty będą przyznawane poprzez przeliczenie dokładności rozwiązania według poniższego klucza: (Dokładność oferty)/(Najwyższy wynik)
Poziom uzależnienia od dostawcy (Vendor lock) - waga 12%
Ocena subiektywna członków Sądu Konkursowego, przeliczana według klucza: (Suma wszystkich ocen oferty)/(Najwyższa ocena) Ocena 3 oznacza najniższy poziom uzależnienia, ocena 0 najwyższy.
Racjonalność i wykonalność w zakładanym czasie zaproponowanych kamieni milowych wdrożenia (opis etapów ujętych w ramy czasowe, opis działań w ramach poszczególnych z nich oraz niezbędne zasoby - waga 12%
Ocena subiektywna członków Sądu Konkursowego, przeliczana według klucza: (Suma wszystkich ocen oferty)/(Najwyższa ocena)
Aktualny szacowany koszt zakupu i wdrożenia rozwiązania - waga 15%
Punkty będą przyznawane poprzez przeliczenie kosztu oferty według poniższego klucza: (Koszt oferty)/(Koszt najtańszej oferty)
Propozycja 3 potencjalnych obszarów ryzyka - waga 12%
Należy wskazać ryzyka mogące wystąpić i znacząco wpłynąć na realizację wdrożenia oraz zaproponowanie środków je minimalizujących i wpływających na poprawę rzetelności i terminowości realizacji wdrożenia. Ocena subiektywna członków Sądu Konkursowego, przeliczana według klucza: (Suma wszystkich ocen)/(Najwyższa ocena)
Czas pomiędzy wystąpieniem zdarzenia na drodze a wydaniem przez system dyspozycji - waga 12%
Punkty będą przyznawane poprzez przeliczenie czasu potrzebnego na podjęcie przez system decyzji według poniższego klucza: (Najdłuższy wynik-Czas oferty)/(Najdłuższy wynik)
Nagroda dla najlepszej pracy w II etapie
Nagrodą w II etapie jest zaproszenie do negocjacji umowy na wykonanie całości systemu (wykonanie uszczegółowienia pracy konkursowej)
Wyniki oceny II etapu
Poniższa tabela prezentuje oceny dokonane przez Zamawiającego po II etapie konkursu. Podmioty, których oceny dotyczą zostaną odsłonięte po zakończeniu konkursu. Jeśli Twoja praca znajduje się na liście - zaloguj się, a Twój aktualny wynik zostanie odsłonięty.
LpPodmiotWynik sumaryczny
1(zanonimizowany)26.00
Kluczowe zapisy umowy na uszczegółowienie rozwiązania
Zasady dotyczące praw autorskich majątkowych oraz licencji zwrotnej
Przyjęcie wszystkich praw majątkowych na wszystkich polach eksploatacji bez udzielenia licencji zwrotnej. Uzyskanie kodów źródłowych.
Kontakt
Zamawiający udziela odpowiedzi pod warunkiem, że pytanie lub wniosek o wyjaśnienie zawartości Regulaminu wpłynie dwa dni przez terminem składania wniosku lub Rozwiązań. Jeżeli prośba o wyjaśnienie treści Regulaminu wpłynęła po upływie terminu lub dotyczy udzielonych już odpowiedzi i wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić takie pytania bez rozpoznania.
Komunikacja z uczestnikami prowadzona jest w formie elektronicznej, pocztą email lub przez Platformę Konkursową.
Grzegorz Kędzia
tel. 887662764
grzegorz.kedzia@kghm.com
Pytania i odpowiedzi
Ze względu na czas przechowywania zarchiwizowanych zapisów z monitoringu, obecnie (08.11.2019 r.) nie dysponujemy zdjęciami dróg zaśnieżonych i oblodzonych.
Tak.
W I etapie oczekujemy binarnej informacji
Zbiór testowy zawiera zdjęcia z innych kamer.
Zbiór testowy będzie posiadał etykiety.
Czas uczenia modelu będzie oceniany zgodnie z regulaminem, licząc od momentu rozpoczęcia załadowania materiału do uznania przez system punktu za gotowy do samodzielnego funkcjonowania
Sposób oceny jest dokładnie opisany w regulaminie konkursu.
W drugim etapie można użyć darmowego konta.
2019-10-11 09:06
Regulamin jednoznacznie określa, jakie dane przekazujemy na każdym etapie konkursu. Nie przewidujemy zwiększenia ich ilości.
2019-10-11 09:07
Należy rozróżnić następujące stany dróg: zaśnieżona/odśnieżona, oblodzona/nieoblodzona, zanieczyszczona/oczyszczona, sucha/mokra. Ponadto, każdy z tych stanów dróg może wystąpić o różnych porach dnia
2019-10-11 09:08
Na pierwszym etapie oczekujemy przygotowania aplikacji, której jedynym zadaniem będzie ocena stanu dróg na podstawie stopklatek z monitoringu, bez wydawania dyspozycji.
2019-10-11 09:17
W wyniku konsultacji wewnętrznych w naszej firmie ustalono, że system docelowy powinien działać z dokładnością 98 procent. To gwarantuje, że rozwiązanie będzie spełniać swoją rolę. Z racji, że w I etapie udostępniamy ograniczona liczbę materiałów oraz aby zwiększyć szanse mniej doświadczonych uczestników, próg dokładności obniżyliśmy do pułapu 70 procent. W II etapie wzrasta on do 95 procent. Jeżeli żadna z nadesłanych prac nie spełni wymagania dokładności, wówczas nikt nie zostanie zakwalifikowany do kolejnego etapu, a sam konkurs zostanie unieważniony,
2019-10-11 13:05
Koszty utrzymania systemu po zakończeniu wdrożenia spoczywają na KGHM Polska Miedź S.A., przy czym są one uwzględniane przy ocenie konkursowej (próba: 12 miesięcy funkcjonowania).
2019-10-11 13:06
Umowa na prace badawczo-rozwojowe zostanie podpisana ze Zwycięzcą konkursu, po zakończeniu negocjacji z wolnej ręki.
2019-10-11 13:06
System ma wspierać dodawanie nowych punktów, obiektów i dysponentów pojazdów przez panel dyspozytorski.
2019-10-11 13:06
Wyszczególniamy następujące role użytkowników systemu: Dyspozytor, dysponent pojazdu.
2019-10-11 13:07
KGHM nie wymaga takiej możliwości, jednak wszystkie dodatkowe funkcjonalności będą wpływały na ocenę - Kryterium Opis architektury rozwiązania: opis technologii, opis funkcjonalności, w jaki sposób technologia powstała
2019-10-11 13:08
KGHM dysponuje tego typu komputerami. Należy jednak pamiętać, że koszt maszyn, którymi trzeba będzie wyposażyć system będzie włączony do oceny - Kryterium Aktualny szacowany koszt zakupu i wdrożenia rozwiązania.
2019-10-11 13:11
a. Tak, ale tylko w systemie docelowym i z częstotliwością 1 FPS. Szczegóły techniczne dotyczące tego zagadnienia zostaną przedstawione podczas seminarium poprzedzającego II etap konkursu. b. Pliki z monitoringu są zapisywane w formatach: .mkv, .avi.
2019-10-11 13:12
W obu etapach dopuszczamy wykonanie PoC z użyciem chmury obliczeniowej w celu zaprezentowania wyników. System docelowy musi być jednak oparty o zasoby własne KGHM Polska Miedź S.A.
2019-10-11 13:15
a. System docelowy ma zostać opracowany dla 1 obiektu – Huty Miedzi Głogów. Chcemy jednak mieć opcję zastosowania technologii w przyszłości na dowolnej liczbie obiektów. b. 73 punkty c. Minimalne funkcjonalności, wymagane dla panelu dyspozytorskiego: Weryfikacja wykonanej pracy, nauka nowych obiektów z uwzględnieniem wymogów typowych dla nauki wymienionych w Regulaminie, ustawiania obszarów objętych utrzymaniem porządku oraz obszarów wyłączonych.
2019-10-11 13:15
Powiadomienia do dysponentów pojazdów powinny być wysyłane poprzez e-mail.
2019-10-11 13:16
a. To uczestnik konkursu ma określić w jakim czasie jest w stanie zrealizować wdrożenie. b. System docelowy ma zostać wdrożony dla 1 obiektu – Huty Miedzi Głogów. Wdrożenie obejmuje również nabycie przez zamawiającego wiedzy na temat sposobu rolloutu rozwiązania na inne obiekty.
2019-10-11 13:17
Maksymalny budżet na wdrożenie dotyczy 1 obiektu – Huty Miedzi Głogów, obejmującego do 73 punkty i dowolną liczbę dysponentów pojazdów (jest to liczba zmienna).
2019-10-11 14:03
Całkowity budżet zadania nie obejmuje kwoty zakupu sprzętu, ale jego koszt jest uwzględniany przy ocenie pracy konkursowej - Kryterium Aktualny szacowany koszt zakupu i wdrożenia rozwiązania.
2019-10-16 10:20
Wzór oświadczenia NDA dla osób fizycznych jest taki sam. Wszystkie załączniki są wymagane. Konieczne jest podanie danych wszystkich osób biorących udział w konkursie.
2019-10-16 10:22
W pierwszym etapie oczekujemy przygotowania aplikacji, której jedynym zadaniem będzie ocena stanu dróg na podstawie stopklatek z monitoringu, bez wydawania dyspozycji.
2019-10-18 13:51
Wynikiem predykcji w docelowym systemie ma być podjęta decyzja co do wysłania pojazdu służb utrzymania ruchu.
2019-10-18 13:52
Dostarczony zbiór zdjęć nie będzie zawierał etykietowania.
2019-10-18 13:53
Nie wymagamy zwracania predykcji w postaci pliku, jednak jeśli uczestnik przewiduje to, preferujemy format .csv. Wymagany jest jednak mierzalny sposób wyników.
2019-10-18 13:53
Sposób oceny rozwiązania oraz kryteria zostały opisane w regulaminie konkursu.
2019-10-18 13:53
Aplikacja może być dostępna ze środowiska chmurowego lub rozwiązania instalowanego na środowisku KGHM.
2019-10-18 13:55
Stopklatki, w zależności od kamery, będą w rozdzielczości 1280x720 pikseli oraz 1920x1080 pikseli.
2019-10-22 13:09
Kamery nadają obraz w kolorze, jednak w warunkach nocnych może być on czarno-biały.
2019-10-23 12:53
Aplikacja powinna oceniać stany dróg niezależnie od siebie. Natomiast w warunkach temperatur ujemnych nie ma konieczności kontrolowania, czy droga jest mokra, ponieważ wówczas polewaczki nie są używane.
2019-10-24 11:49
Aplikacja powinna oceniać stany dróg niezależnie od siebie. Natomiast w warunkach temperatur ujemnych nie ma konieczności kontrolowania, czy droga jest mokra, ponieważ wówczas polewaczki nie są używane.
2019-10-28 10:03
Dane do I Etapu zostaną udostępnione najpóźniej w dniu 8 listopada 2019 r.
2019-10-28 10:05
Poprawną decyzją jest wygenerowana przez system dyspozycja dla służb porządkowych, adekwatna do stanu drogi.
2019-11-13 11:15
Aplikacja powinna oceniać stany dróg niezależnie od siebie. Natomiast w warunkach temperatur ujemnych nie ma konieczności kontrolowania, czy droga jest mokra, ponieważ wówczas polewaczki nie są używane.
2019-11-13 11:25
W obu etapach Konkursu dopuszczamy wykonanie PoC z użyciem chmury obliczeniowej w celu zaprezentowania wyników. Nie precyzujemy parametrów technicznych, musi ona być funkcjonalna i nie naruszać bezpieczeństwa informacji wrażliwych KGHM.
2019-11-18 10:27
Dyspozycja wysłania polewaczki odbywa się wtedy, gdy nawierzchnia jest sucha. Wynika to z potrzeby ograniczenia zapylenia na terenie huty.
2019-11-18 10:30
Poprawność podejmowanych decyzji będzie weryfikowana w oparciu o jedną miarę dla wszystkich uczestników. Zostanie ona przygotowana przez dyspozytora systemu utrzymywania porządku na drogach.
2019-11-18 10:32
Nie planujemy zapraszać wykonawców do zaprezentowania rozwiązań ze względu na wymóg ich anonimizacji. Czas potrzebny na nauczenie punktu będzie mierzony poprzez wypróbowanie aplikacji na przygotowanych materiałach, podobnych do tych, które udostępniliśmy Uczestnikom. Podczas oceny w I Etapie nie planujemy weryfikować działania na zdjęciach zimowych.
2019-11-18 10:40
Z przyczyn technicznych oraz pogodowych w I etapie konkursu nie będziemy oceniać skuteczności wykrywania stanów "oblodzony" i "zaśnieżony".
2019-11-18 11:10
Środowisko IT zlokalizowane na zasobach serwerowych i bazodanowych mieszczących się w serwerowniach KGHM, wpięte do sieci korporacyjnej.
2019-11-18 11:13
KGHM oczekuje wskazania przez Uczestnika optymalnej konfiguracji środowiska, uwzględniając parametry wydajnościowe i kosztowe rozwiązania. Zwracamy uwagę, że koszt funkcjonowania systemu docelowego podlega ocenie zgodnie z regulaminem konkursu.
2019-11-18 11:15
Forma dostępu do rozwiązania w Etapie I zależy od uczestnika konkursu.
2019-11-18 11:43
W etapie I: 1) Zgodnie z regulaminem, licząc od momentu rozpoczęcia załadowania materiału do uznania przez system punktu za gotowy do samodzielnego funkcjonowania. 2) Pracownicy KGHM w oparciu o dostarczoną procedurę. 3) System dostarczony przez uczestnika konkursu określa, czy proces uczenia zakończony został w sposób umożliwiający poprawną identyfikację zdarzeń, z dokładnością określoną w parametrach konkursu. Ilość klatek niezbędnych do osiągnięcia wyniku nie jest narzucana przez KGHM. Zakładaną górną granicą jest liczba 50 klatek na punkt. 4) KGHM oczekuje wskazania przez Uczestnika optymalnej konfiguracji środowiska, uwzględniając parametry wydajnościowe i kosztowe rozwiązania. Zwracamy uwagę, że koszt funkcjonowania systemu docelowego podlega ocenie zgodnie z regulaminem konkursu.
2019-11-18 11:46
Przesłane rozwiązania zostaną ocenione w oparciu o dane przygotowanie w sposób taki sam, jak te, które Państwu udostępniamy. Będą się one jednak różnić miejscem (punktem) oraz czasem wykonania stopklatek.
2019-11-18 13:11
Użycie polewaczki jest potrzebne gdy droga nie jest całkowicie zwilżona. Symptomem pomocniczym jest unoszący się kurz (powstawanie zapylenia).
2019-11-22 14:24
Dane przekazane uczestnikom I Etapu zostały przygotowane na podstawie tego samego materiału.
2019-11-22 14:28
W I etapie do oceny posłuży zestaw testowy, złożony ze stopklatek wykonanych w innych punktach niż te ze zbioru treningowego.
2019-11-22 14:31
Praca konkursowa w I Etapie musi być przygotowana w taki sposób, aby możliwa była ocena założonych w regulaminie kryteriów. Obejmuje to również czas uczenia się aplikacji ze zbioru testowego zdjęć.
2019-11-26 09:06
Jak wcześniej informowaliśmy, zbiór treningowy nie zawiera etykietowania. Rozwiązanie powinno być w stanie nauczyć się rozpoznawania stanu nawierzchni w trakcie użytkowania.
2019-11-26 09:09
Nie jesteśmy administratorem platformy konkursowej, nie mamy więc wpływu na jej parametry techniczne. W razie problemów z załadowaniem prac konkursowych, prosimy o użycie bezpiecznego serwera zewnętrznego i dostarczenie nam linku.
2019-11-26 09:11
Rozwiązanie konkursowe powinno być w stanie nauczyć się różnego rodzaju zabrudzeń. Dlatego też w naszej ocenie nie jest istotnym, jakie ich rodzaje będą występowały w zbiorze testowym.
2020-01-10 11:44
Nie widzimy takiej potrzeby.
ZADAJ PYTANIE
Dokumentacja postępowania
TAGI
przetwarzanie obrazówuczenie maszynowe