Serwis Rzeczypospolitej Polskiej
Platforma GovTech
Rozwiązanie informatyczne z zakresu analityki obrazowej w połączeniu z autonomicznym podejmowaniem decyzji
pula nagród
50 000,00zł brutto
maksymalny budżet wdrożenia
550 000,00zł brutto
Funkcjonowanie dziś, opis potrzeby

Obecnie system organizacyjny utrzymania dróg na terenie Huty Miedzi Głogów polega na pracy dyspozytora, który kieruje pojazdy – zamiatarki, odśnieżarki i polewaczki w miejsca, gdzie jest wymagana ich praca. Dzieje się to w oparciu o doniesienia ze strony pracowników huty lub firm świadczących usługi. Ponadto, pojazdy te jeżdżą zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem. Firmy świadczące usługi utrzymania dróg są rozliczane na podstawie kilometrów oczyszczonej/odśnieżonej drogi lub za metr kwadratowy placu.

Oczekiwana zmiana

Planowana zmiana polega na wprowadzeniu rozwiązania informatycznego z zakresu analityki obrazowej w połączeniu z elementami autonomicznego podejmowania decyzji. Stworzony system powinien kierować służby utrzymania dróg do punktów zaśnieżonych, oblodzonych lub zabrudzonych na terenie Huty Miedzi Głogów na podstawie zapisów monitoringu CCTV, oznaczać odbiór pracy, uwzględniać priorytety dla obiektów. Wdrożenie narzędzia zwiększy efektywność pracy zamiatarek, polewaczek i odśnieżarek, a także odciąży dyspozytora, który będzie mógł skupić się na innych zadaniach operacyjnych.

Wymagania funkcjonalne
 • Uczenie systemu w zakresie środowiska (zaśnieżenie/brak zaśnieżenia, nawierzchnia sucha/nawierzchnia zwilżona, …);
 • Dyspozycje dotyczące wysłania pojazdów na podstawie analityki obrazowej;
 • Poprawność podejmowanych decyzji przez system na poziomie minimum 98%;
 • Odbiór prac na podstawie analityki obrazowej;
 • Powiadomienia do dyspozytora;
 • Obsługa priorytetów dla obiektów;
 • Oparcie o infrastrukturę KGHM (rozwiązania chmurowe nie są akceptowalne);
 • Akceptowalne środowiska: Windows, Linux;
 • Akceptowalne bazy danych: Microsoft SQL, DB2;
 •  Aktualne wsparcie producenckie dla wszystkich wykorzystanych systemów.
Użytkownicy i ich oczekiwania
Dyspozytor pojazdów utrzymania
• Automatyczne wysyłanie pojazdów utrzymania dróg w rejony, gdzie konieczne jest wykonanie pracy;
• Automatyczna weryfikacja wykonanej pracy;
• Interface użytkownika umożliwiający włączenie lub wyłączenie terenu z systemu.
Kierowcy pojazdów utrzymania dróg
• Automatyczne wskazywanie miejsc, gdzie konieczne jest wykonanie pracy.
Firmy podwykonawcze
• Automatyczna weryfikacja wykonanej pracy.
Harmonogram
Zgłoszenia do 28.10.2019 23:59
Weryfikacja zgłoszeń do 01.11.2019 23:59
Przyjmowanie rozwiązań - I etap od 08.11.2019 00:00 do 28.11.2019 23:59
Ocena propozycji 12.12.2019 23:59
Przyjmowanie rozwiązań - II etap od 10.01.2020 00:00 do 30.01.2020 23:59
Ogłoszenie wyników do 07.02.2020 23:59
Szczegóły I etapu konkursu
 • Poprawność podejmowanych decyzji przez system na poziomie minimum 70%;
 • Czas uczenia rozwiązania dotyczącego stanu przejezdności: maksimum 1 godzina/punkt;
Kryteria oceny I etapu
Poprawność rozpoznawania zdarzenia - waga 62%
Punkty będą przyznawane poprzez przeliczenie dokładności rozwiązania według poniższego klucza: (Dokładność oferty)/(Najwyższy wynik)
Opis architektury rozwiązania: opis technologii, opis funkcjonalności, w jaki sposób technologia powstała (maksymalnie 2000 znaków ze spacjami) - waga 19%
Ocena subiektywna członków Sądu Konkursowego, przeliczana według klucza: (Suma wszystkich ocen oferty)/(Najwyższa ocena)
Czas uczenia rozwiązania - waga 19%
Punkty będą przyznawane poprzez przeliczenie czasu uczenia się rozwiązania dla jednego punktu według poniższego klucza: (Najdłuższy wynik-Czas oferty)/(Najdłuższy wynik)
W pierwszym etapie autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody finansowe. oraz zaproszenie do złożenia prac w drugim etapie
1 miejsce: 10 000,00 PLN
2 miejsce: 10 000,00 PLN
3 miejsce: 10 000,00 PLN
4 miejsce: 10 000,00 PLN
5 miejsce: 10 000,00 PLN
Wyniki oceny I etapu
LpPodmiotWynik sumaryczny
1(zanonimizowany)0.00
2(zanonimizowany)0.00
3QuantUp sp. z o.o.
Litewska 30 9, Wrocław
51-354 Wrocław
KRS: 0000804187
NIP: 8952210039
83.38
4(zanonimizowany)17.69
5(zanonimizowany)0.00
6(zanonimizowany)64.54
7(zanonimizowany)0.00
8(zanonimizowany)0.00
9(zanonimizowany)0.00
10(zanonimizowany)11.31
11(zanonimizowany)37.65
Szczegóły II etapu konkursu
 • Rollout na pozostałe punkty;
 • Rollout na pozostałe obiekty;
 • Panel dyspozytorski;
 • Powiadomienia dla dysponentów pojazdem (kierowca, dyspozytor, usługodawca);
 • Poprawność podejmowanych decyzji przez system na poziomie minimum 95%;
 • Czas pomiędzy wystąpieniem zdarzenia na drodze a wydaniem przez system dyspozycji nie może przekraczać 30 sekund;
Kryteria oceny II etapu
Poprawność rozpoznawania zdarzenia - waga 38%
Punkty będą przyznawane poprzez przeliczenie dokładności rozwiązania według poniższego klucza: (Dokładność oferty)/(Najwyższy wynik)
Poziom uzależnienia od dostawcy (Vendor lock) - waga 12%
Ocena subiektywna członków Sądu Konkursowego, przeliczana według klucza: (Suma wszystkich ocen oferty)/(Najwyższa ocena) Ocena 3 oznacza najniższy poziom uzależnienia, ocena 0 najwyższy.
Racjonalność i wykonalność w zakładanym czasie zaproponowanych kamieni milowych wdrożenia (opis etapów ujętych w ramy czasowe, opis działań w ramach poszczególnych z nich oraz niezbędne zasoby - waga 12%
Ocena subiektywna członków Sądu Konkursowego, przeliczana według klucza: (Suma wszystkich ocen oferty)/(Najwyższa ocena)
Aktualny szacowany koszt zakupu i wdrożenia rozwiązania - waga 15%
Punkty będą przyznawane poprzez przeliczenie kosztu oferty według poniższego klucza: (Koszt oferty)/(Koszt najtańszej oferty)
Propozycja 3 potencjalnych obszarów ryzyka - waga 12%
Należy wskazać ryzyka mogące wystąpić i znacząco wpłynąć na realizację wdrożenia oraz zaproponowanie środków je minimalizujących i wpływających na poprawę rzetelności i terminowości realizacji wdrożenia. Ocena subiektywna członków Sądu Konkursowego, przeliczana według klucza: (Suma wszystkich ocen)/(Najwyższa ocena)
Czas pomiędzy wystąpieniem zdarzenia na drodze a wydaniem przez system dyspozycji - waga 12%
Punkty będą przyznawane poprzez przeliczenie czasu potrzebnego na podjęcie przez system decyzji według poniższego klucza: (Najdłuższy wynik-Czas oferty)/(Najdłuższy wynik)
Nagroda dla najlepszej pracy w II etapie
Nagrodą w II etapie jest zaproszenie do negocjacji umowy na wykonanie całości systemu (wykonanie uszczegółowienia pracy konkursowej)
Wyniki oceny II etapu
Poniższa tabela prezentuje oceny dokonane przez Zamawiającego po II etapie konkursu. Podmioty, których oceny dotyczą zostaną odsłonięte po zakończeniu konkursu. Jeśli Twoja praca znajduje się na liście - zaloguj się, a Twój aktualny wynik zostanie odsłonięty.
LpPodmiotWynik sumaryczny
1(zanonimizowany)26.00
Zasady dotyczące praw autorskich majątkowych oraz licencji zwrotnej

Przyjęcie wszystkich praw majątkowych na wszystkich polach eksploatacji bez udzielenia licencji zwrotnej. Uzyskanie kodów źródłowych
Kontakt
Grzegorz Kędzia
tel. 887662764
grzegorz.kedzia@kghm.com
Pytania i odpowiedzi
Czy możliwe jest udostępnienie większej ilości zróżnicowanych danych, obejmujących zdjęcia dróg zaśnieżonych i oblodzonych.
Ze względu na czas przechowywania zarchiwizowanych zapisów z monitoringu, obecnie (08.11.2019 r.) nie dysponujemy zdjęciami dróg zaśnieżonych i oblodzonych.
Czy przygotowane rozwiązanie może mieć postać aplikacji w kontenerze Docker?
Tak.
Czy system ma dawać jako wyjście tylko binarną informację (droga czysta lub droga brudna - wyślij służby) czy poszczególne etykiety?
W I etapie oczekujemy binarnej informacji
Czy zbiór testowy zawiera zdjęcia z tych samych kamer, które znajdują się w przekazanym nam zbiorze, czy występują tam też inne kamery?
Zbiór testowy zawiera zdjęcia z innych kamer.
Jak będzie testowane rozwiązanie. Skoro zbiór treningowy nie ma etykiet, to czy będzie je miał zbiór testowy?
Zbiór testowy będzie posiadał etykiety.
Jak będzie weryfikowany czas uczenia modelu?
Czas uczenia modelu będzie oceniany zgodnie z regulaminem, licząc od momentu rozpoczęcia załadowania materiału do uznania przez system punktu za gotowy do samodzielnego funkcjonowania
Jaka miara zostanie użyta do oceny systemu?
Sposób oceny jest dokładnie opisany w regulaminie konkursu.
Jesteśmy w finalnej fazie dostarczania rozwiązania dla konkursu govtech, zgodnie z wymaganiem regulaminu dyspozycje serwisowe należy wysyłać emailem. By wysyłać emaile trzeba mieć serwer pocztowy, i teraz mamy trzy możliwości: * użyjemy naszego serwera pocztowego (tylko wtedy emaile będą przychodziły z domeny firmowej co zaburzy anonimowość) * użyjemy Państwa serwera pocztowego - wtedy potrzebowałbym dane do konta SMTP potrzebnymi do wysłania emaila * użyjemy darmowego konta - wtedy zachowamy anonimowość, nie bedziemy potrzebować konta od Państwa ale istnieje ryzyko że wiadomości trafią do SPAMu
W drugim etapie można użyć darmowego konta.
Czy jest szansa na zdobycie większej ilości danych do pierwszego etapu konkursu? (W regulaminie jest napisane, że będzie to jedynie 150 stopklatek - dość mało na wytrenowanie modelu)

Data odpowiedzi: 2019-10-11 09:06

Regulamin jednoznacznie określa, jakie dane przekazujemy na każdym etapie konkursu. Nie przewidujemy zwiększenia ich ilości.
Ile jest możliwych stanów drogi? - na stronie GovTech znalazłam informację, że chcą Państwo wiedzieć które drogi są zaśnieżone, oblodzone, zwilżone lub zabrudzone. Czy poza tymi wymienionymi przeze mnie są inne stany drogi, które taki program powinien rozpoznawać?

Data odpowiedzi: 2019-10-11 09:07

Należy rozróżnić następujące stany dróg: zaśnieżona/odśnieżona, oblodzona/nieoblodzona, zanieczyszczona/oczyszczona, sucha/mokra. Ponadto, każdy z tych stanów dróg może wystąpić o różnych porach dnia
Czy pierwszy etap ogranicza się jedynie do określania stanu drogi na zdjęciu, czy też już w pierwszym etapie oczekują Państwo gotowej aplikacji kierującej pojazdy w odpowiednie miejsca?

Data odpowiedzi: 2019-10-11 09:08

Na pierwszym etapie oczekujemy przygotowania aplikacji, której jedynym zadaniem będzie ocena stanu dróg na podstawie stopklatek z monitoringu, bez wydawania dyspozycji.
Skąd bierze się próg minimum 70% poprawnych decyzji w szczegółach pierwszego etapu? Co się dzieje jeżeli żaden ze zgłoszonych programów go nie spełni?

Data odpowiedzi: 2019-10-11 09:17

W wyniku konsultacji wewnętrznych w naszej firmie ustalono, że system docelowy powinien działać z dokładnością 98 procent. To gwarantuje, że rozwiązanie będzie spełniać swoją rolę. Z racji, że w I etapie udostępniamy ograniczona liczbę materiałów oraz aby zwiększyć szanse mniej doświadczonych uczestników, próg dokładności obniżyliśmy do pułapu 70 procent. W II etapie wzrasta on do 95 procent. Jeżeli żadna z nadesłanych prac nie spełni wymagania dokładności, wówczas nikt nie zostanie zakwalifikowany do kolejnego etapu, a sam konkurs zostanie unieważniony,
10.Czy koszty funkcjonowania systemu takie jak np. koszt wysłania powiadomienia SMS ma być wliczony w budżet projektu? Jeżeli tak, to jaką ilość powiadomień przyjąć średnio miesięcznie i na jaki okres czasu?

Data odpowiedzi: 2019-10-11 13:05

Koszty utrzymania systemu po zakończeniu wdrożenia spoczywają na KGHM Polska Miedź S.A., przy czym są one uwzględniane przy ocenie konkursowej (próba: 12 miesięcy funkcjonowania).
11.W którym momencie uczestnik konkursu misi podpisać umowę na prace badawczo-rozwojowe? Po zgłoszeniu, czy po przejściu do etapu nr 2?

Data odpowiedzi: 2019-10-11 13:06

Umowa na prace badawczo-rozwojowe zostanie podpisana ze Zwycięzcą konkursu, po zakończeniu negocjacji z wolnej ręki.
12.W jaki sposób system ma wspierać dodawanie nowych punktów, obiektów i dysponentów pojazdów? Przez panel dyspozytorski, czy osobny panel administracyjny?

Data odpowiedzi: 2019-10-11 13:06

System ma wspierać dodawanie nowych punktów, obiektów i dysponentów pojazdów przez panel dyspozytorski.
13.Jakie są role użytkowników systemu? Czy jest rola jakaś poza administratorem?

Data odpowiedzi: 2019-10-11 13:06

Wyszczególniamy następujące role użytkowników systemu: Dyspozytor, dysponent pojazdu.
14.Czy dysponenci pojazdów będą mieli możliwość aktywnego korzystania z systemu? (możliwość zalogowania się i sprawdzenia monitorowanego obiektu).

Data odpowiedzi: 2019-10-11 13:07

KGHM nie wymaga takiej możliwości, jednak wszystkie dodatkowe funkcjonalności będą wpływały na ocenę - Kryterium Opis architektury rozwiązania: opis technologii, opis funkcjonalności, w jaki sposób technologia powstała
2 Czy KGHM dysponuje komputerami z procesorami GPU? Takie maszyny będą potrzebne do obliczeń algorytmów sztucznej inteligencji. 2a Przy ewentualnym braku maszyn z GPU. Czy ich zakup będzie musiał być wliczony w budżet wdrożenia.

Data odpowiedzi: 2019-10-11 13:08

KGHM dysponuje tego typu komputerami. Należy jednak pamiętać, że koszt maszyn, którymi trzeba będzie wyposażyć system będzie włączony do oceny - Kryterium Aktualny szacowany koszt zakupu i wdrożenia rozwiązania.
3.Integracja z kamerami monitoringu. 3a.Czy możliwe jest bezpośrednie pobranie plików wideo (lub podpięcie pod strumień wideo) z systemu monitoringu? 3b.Jaki jest format lub kodowanie plików lub strumieni wideo?

Data odpowiedzi: 2019-10-11 13:11

a. Tak, ale tylko w systemie docelowym i z częstotliwością 1 FPS. Szczegóły techniczne dotyczące tego zagadnienia zostaną przedstawione podczas seminarium poprzedzającego II etap konkursu. b. Pliki z monitoringu są zapisywane w formatach: .mkv, .avi.
4.Czy zamawiający dopuszcza wykonanie PoC do etapu 1 i 2 przy wykorzystaniu chmury obliczeniowej w celu zaprezentowania wyników, z zastrzeżeniem, że docelowe wdrożenie będzie oparte o zasoby własne zamawiającego? Jednocześnie oferent poda wraz z ostateczną ofertą sugerowaną konfigurację sprzętową na podstawie badań przeprowadzonych w ramach budowy PoC.

Data odpowiedzi: 2019-10-11 13:12

W obu etapach dopuszczamy wykonanie PoC z użyciem chmury obliczeniowej w celu zaprezentowania wyników. System docelowy musi być jednak oparty o zasoby własne KGHM Polska Miedź S.A.
6.Proszę doprecyzować wymagania do etapu II konkursu: 6 a.rollou t na ile obiektów ? 6 b.rollout na ile punktów ? 6c.jakie funkcjonalności i informacje ma prezentować panel dyspozytorski? (jakie są wymagania do panelu dyspozytorskiego?)

Data odpowiedzi: 2019-10-11 13:15

a. System docelowy ma zostać opracowany dla 1 obiektu – Huty Miedzi Głogów. Chcemy jednak mieć opcję zastosowania technologii w przyszłości na dowolnej liczbie obiektów. b. 73 punkty c. Minimalne funkcjonalności, wymagane dla panelu dyspozytorskiego: Weryfikacja wykonanej pracy, nauka nowych obiektów z uwzględnieniem wymogów typowych dla nauki wymienionych w Regulaminie, ustawiania obszarów objętych utrzymaniem porządku oraz obszarów wyłączonych.
7.W jaki sposób i jakim kanałem mają być wysyłane powiadomienia do dysponentów pojazdów? Mail, sms, powiadomienia w dedykowanej aplikacji mobilnej (jaka platforma, android i IOS?).

Data odpowiedzi: 2019-10-11 13:15

Powiadomienia do dysponentów pojazdów powinny być wysyłane poprzez e-mail.
8 W kryterium oceny etapu 2 konkursu jest punkt Racjonalność i wykonalność w zakładanym czasie zaproponowanych kamieni milowych wdrożenia. 8a.Jaki jest zakładany czas? 8b.jaki jest precyzyjnie zakres wdrożenia (pytanie nr 6.), który determinuje koszty i nakład pracy?

Data odpowiedzi: 2019-10-11 13:16

a. To uczestnik konkursu ma określić w jakim czasie jest w stanie zrealizować wdrożenie. b. System docelowy ma zostać wdrożony dla 1 obiektu – Huty Miedzi Głogów. Wdrożenie obejmuje również nabycie przez zamawiającego wiedzy na temat sposobu rolloutu rozwiązania na inne obiekty.
9.Podany maksymalny budżet na wdrożenie (550 000,00 zł brutto) jest na jaki konkretnie zakres – ile obiektów, ile punktów, ile dysponentów pojazdów?

Data odpowiedzi: 2019-10-11 13:17

Maksymalny budżet na wdrożenie dotyczy 1 obiektu – Huty Miedzi Głogów, obejmującego do 73 punkty i dowolną liczbę dysponentów pojazdów (jest to liczba zmienna).
5.Czy całkowity budżet wdrożenia ma obejmować wycenę zakupu sprzętu potrzebnego do realizacji docelowego wdrożenia?

Data odpowiedzi: 2019-10-11 14:03

Całkowity budżet zadania nie obejmuje kwoty zakupu sprzętu, ale jego koszt jest uwzględniany przy ocenie pracy konkursowej - Kryterium Aktualny szacowany koszt zakupu i wdrożenia rozwiązania.
Jak wygląda oświadczenie NDA dla wspólnie startujących osób fizycznych? Czy oba załączniki są wymagane? Czy w polu Składającego Oświadczenie trzeba wypisać wszystkie dane uczestników?

Data odpowiedzi: 2019-10-16 10:20

Wzór oświadczenia NDA dla osób fizycznych jest taki sam. Wszystkie załączniki są wymagane. Konieczne jest podanie danych wszystkich osób biorących udział w konkursie.
W jaki sposób działać ma finalna aplikacja wysyłana na koniec 1. etapu?

Data odpowiedzi: 2019-10-16 10:22

W pierwszym etapie oczekujemy przygotowania aplikacji, której jedynym zadaniem będzie ocena stanu dróg na podstawie stopklatek z monitoringu, bez wydawania dyspozycji.
Czy wynikiem predykcji ma był wektor stanów (np. (oblodzona, zaśnieżona, mokra, zanieczyszczona)) czy tylko jeden z ośmiu możliwych stanów?

Data odpowiedzi: 2019-10-18 13:51

Wynikiem predykcji w docelowym systemie ma być podjęta decyzja co do wysłania pojazdu służb utrzymania ruchu.
Czy zbiór treningowy 150 zdjęć, które otrzymamy, będzie zawierał poprawne etykietowanie?

Data odpowiedzi: 2019-10-18 13:52

Dostarczony zbiór zdjęć nie będzie zawierał etykietowania.
Jaki powinien być format zwracanego pliku z predykcjami w pierwszym etapie?

Data odpowiedzi: 2019-10-18 13:53

Nie wymagamy zwracania predykcji w postaci pliku, jednak jeśli uczestnik przewiduje to, preferujemy format .csv. Wymagany jest jednak mierzalny sposób wyników.
Na czym będzie polegał proces oceny modelu - będzie to pojedyncza metryka np. celność/precyzja czy bardziej złożone kryterium? Czy punkty będą przyznane zero jedynkowo, czy może będą przyznawane ułamki punktów za klasyfikację?

Data odpowiedzi: 2019-10-18 13:53

Sposób oceny rozwiązania oraz kryteria zostały opisane w regulaminie konkursu.
W jaki sposób trzeba dostarczyć rozwiązanie do pierwszego etapu? Aplikacja on-premise, serwer http czy inna forma?

Data odpowiedzi: 2019-10-18 13:53

Aplikacja może być dostępna ze środowiska chmurowego lub rozwiązania instalowanego na środowisku KGHM.
W jakiej rozdzielczości są stopklatki?

Data odpowiedzi: 2019-10-18 13:55

Stopklatki, w zależności od kamery, będą w rozdzielczości 1280x720 pikseli oraz 1920x1080 pikseli.
Czy zdjęcia z kamer będą kolorowe?

Data odpowiedzi: 2019-10-22 13:09

Kamery nadają obraz w kolorze, jednak w warunkach nocnych może być on czarno-biały.
Czy wynikiem zwracanym przez model w pierwszym etapie powinno być przypisanie każdemu zdjęciu pojedynczego stanu np. "oblodzona", czy określenie każdego z czterech możliwych stanów np. "oblodzona, odśnieżona, zanieczyszczona, mokra"?

Data odpowiedzi: 2019-10-23 12:53

Aplikacja powinna oceniać stany dróg niezależnie od siebie. Natomiast w warunkach temperatur ujemnych nie ma konieczności kontrolowania, czy droga jest mokra, ponieważ wówczas polewaczki nie są używane.
Czy stan drogi w założeniach pociaga za sobą inny stan np. czy zaśnieżona droga jest domyślnie sucha? (Niezależność stanów)

Data odpowiedzi: 2019-10-24 11:49

Aplikacja powinna oceniać stany dróg niezależnie od siebie. Natomiast w warunkach temperatur ujemnych nie ma konieczności kontrolowania, czy droga jest mokra, ponieważ wówczas polewaczki nie są używane.
Kiedy 150 stopklatek zostanie przekazane do pracy nad rozwiązaniami?

Data odpowiedzi: 2019-10-28 10:03

Dane do I Etapu zostaną udostępnione najpóźniej w dniu 8 listopada 2019 r.
Proszę o podanie precyzyjne i zdefiniowanie terminu " Poprawna decyzja" którym się KGHM kieruje w wyborze?

Data odpowiedzi: 2019-10-28 10:05

Poprawną decyzją jest wygenerowana przez system dyspozycja dla służb porządkowych, adekwatna do stanu drogi.
Czy dane zdjęcie może reprezentować więcej niż jedną klasę (jednocześnie zaśnieżona i zanieczyszczona)?

Data odpowiedzi: 2019-11-13 11:15

Aplikacja powinna oceniać stany dróg niezależnie od siebie. Natomiast w warunkach temperatur ujemnych nie ma konieczności kontrolowania, czy droga jest mokra, ponieważ wówczas polewaczki nie są używane.
Jakiego rozwiązania oczekują Państwo, jeśli chodzi o aplikację chmurową? Jaka ma być dostępność i przepustowość takiego rozwiązania?

Data odpowiedzi: 2019-11-13 11:25

W obu etapach Konkursu dopuszczamy wykonanie PoC z użyciem chmury obliczeniowej w celu zaprezentowania wyników. Nie precyzujemy parametrów technicznych, musi ona być funkcjonalna i nie naruszać bezpieczeństwa informacji wrażliwych KGHM.
Jeśli tak, jaki jest cel utrzymywania mokrej nawierzchni?

Data odpowiedzi: 2019-11-18 10:27

Dyspozycja wysłania polewaczki odbywa się wtedy, gdy nawierzchnia jest sucha. Wynika to z potrzeby ograniczenia zapylenia na terenie huty.
Czy będzie to jedna miara dla wszytskich? Czy może każdy zgłaszający przedatwia swoją miarę/klasyfikacje? Dostar czone zdjęcia dla etapu I nie zawierają z góry narzuconej klasyfikacji zdjęć (określać stan dróg w systemie 0/1). Skutkuje to sytuacja gdzie każdy wykonawca może dokonać swojej interpretacji klasyfikacji. Mniej lub bardziej zgodnej biznesowo. Co ma znaczący wpływ na osiągniety wynik.

Data odpowiedzi: 2019-11-18 10:30

Poprawność podejmowanych decyzji będzie weryfikowana w oparciu o jedną miarę dla wszystkich uczestników. Zostanie ona przygotowana przez dyspozytora systemu utrzymywania porządku na drogach.
Czy wykonawcy będą zaproszeni do zaprezentowania rozwiązania? W jaki sposób zostanie zweryfikowany czas potrzebny na nauczenie modelu dla jednego punktu (jest to jeden z punktów w ocenie)? Czy podczas oceny weryfikowane będzie działanie na zdjęciach zimowych?

Data odpowiedzi: 2019-11-18 10:32

Nie planujemy zapraszać wykonawców do zaprezentowania rozwiązań ze względu na wymóg ich anonimizacji. Czas potrzebny na nauczenie punktu będzie mierzony poprzez wypróbowanie aplikacji na przygotowanych materiałach, podobnych do tych, które udostępniliśmy Uczestnikom. Podczas oceny w I Etapie nie planujemy weryfikować działania na zdjęciach zimowych.
W opisie projektu jest napisane, że należy rozpoznawać między innymi stany "oblodzony" i "zaśnieżony". Cały udostępniony przez Państwa zbiór danych został zarejestrowany w lecie, a więc na żadnym zdjęciu ze zbioru nie ma w/w stanów. Czy można w takim razie przyjąć, że w danych użytych do oceny skuteczności w pierwszym etapie również nie będą występować te stany?

Data odpowiedzi: 2019-11-18 10:40

Z przyczyn technicznych oraz pogodowych w I etapie konkursu nie będziemy oceniać skuteczności wykrywania stanów "oblodzony" i "zaśnieżony".
Czym jest środowisko KGHM i na czym będzie polegać udostępnienie modelu na tym środowisku?

Data odpowiedzi: 2019-11-18 11:10

Środowisko IT zlokalizowane na zasobach serwerowych i bazodanowych mieszczących się w serwerowniach KGHM, wpięte do sieci korporacyjnej.
Jakie są parametry maszyny, na której będzie badany czas uczenia modelu. Czy akceleracja będzie za pośrednictwem CPU czy GPU?

Data odpowiedzi: 2019-11-18 11:13

KGHM oczekuje wskazania przez Uczestnika optymalnej konfiguracji środowiska, uwzględniając parametry wydajnościowe i kosztowe rozwiązania. Zwracamy uwagę, że koszt funkcjonowania systemu docelowego podlega ocenie zgodnie z regulaminem konkursu.
W jakiej formie rozwiązanie 1 etapu ma zostać wgranę przez platformę GovTech? Czy ma to być plik wykonywalny .exe czy wystarczy kod źródłowy z opisem obsługi?

Data odpowiedzi: 2019-11-18 11:15

Forma dostępu do rozwiązania w Etapie I zależy od uczestnika konkursu.
W regulaminie jest powiedziane, że ocenie podlega czas treningu dla pojedynczego punktu. 1) Kto i w jaki sposób będzie przeprowadzał ten trening? 2) W jaki sposób zostaną dostarczone anotacje do zbioru treningowego? 3) Ile będzie zdjęć użytych w treningu? 4) Na jakim sprzęcie będzie ten trening przeprowadzany?

Data odpowiedzi: 2019-11-18 11:43

W etapie I: 1) Zgodnie z regulaminem, licząc od momentu rozpoczęcia załadowania materiału do uznania przez system punktu za gotowy do samodzielnego funkcjonowania. 2) Pracownicy KGHM w oparciu o dostarczoną procedurę. 3) System dostarczony przez uczestnika konkursu określa, czy proces uczenia zakończony został w sposób umożliwiający poprawną identyfikację zdarzeń, z dokładnością określoną w parametrach konkursu. Ilość klatek niezbędnych do osiągnięcia wyniku nie jest narzucana przez KGHM. Zakładaną górną granicą jest liczba 50 klatek na punkt. 4) KGHM oczekuje wskazania przez Uczestnika optymalnej konfiguracji środowiska, uwzględniając parametry wydajnościowe i kosztowe rozwiązania. Zwracamy uwagę, że koszt funkcjonowania systemu docelowego podlega ocenie zgodnie z regulaminem konkursu.
W jaki sposób (na podstawie jakich danych) walidowane będą zaproponowane rozwiązania?

Data odpowiedzi: 2019-11-18 11:46

Przesłane rozwiązania zostaną ocenione w oparciu o dane przygotowanie w sposób taki sam, jak te, które Państwu udostępniamy. Będą się one jednak różnić miejscem (punktem) oraz czasem wykonania stopklatek.
Na przykład w jakich sytuacjach wymagane jest użycie polewaczki? Gdy droga jest zupełnie sucha czy przy określonym procencie mokrej powierzchni drogi?

Data odpowiedzi: 2019-11-18 13:11

Użycie polewaczki jest potrzebne gdy droga nie jest całkowicie zwilżona. Symptomem pomocniczym jest unoszący się kurz (powstawanie zapylenia).
Czy czy wszyscy uczestnicy dostali te same 150 klatek w pierwszym etapie, czy może były one losowane dla każdego uczestnika osobono z jakiejś większej puli?

Data odpowiedzi: 2019-11-22 14:24

Dane przekazane uczestnikom I Etapu zostały przygotowane na podstawie tego samego materiału.
"W szczegółach II etapu konkursu widzimy informację mówiącą o rollout'cie na pozostałe punkty, czy oznacza to, iż w I etapie proponowane rozwiązanie ma działać z wymaganą dokładnością jedynie dla punktów znajdujących się w dostarczonym zbiorze danych, bo to na nich testowane będzie rozwiązanie?"

Data odpowiedzi: 2019-11-22 14:28

W I etapie do oceny posłuży zestaw testowy, złożony ze stopklatek wykonanych w innych punktach niż te ze zbioru treningowego.
Nie jest to sprecyzowane w regulaminie, dodatkowo odpowiedzi na inne pytania sugerują, że aplikacja ma jedynie przewidywać stan dróg. Czy musi więc wystawiać interfejs douczania?

Data odpowiedzi: 2019-11-22 14:31

Praca konkursowa w I Etapie musi być przygotowana w taki sposób, aby możliwa była ocena założonych w regulaminie kryteriów. Obejmuje to również czas uczenia się aplikacji ze zbioru testowego zdjęć.
W dostarczonych zdjęciach brakuje informacji "w prost" które zdjecia zaznaczyć jako potrzebujących AKCJI ( wysłania serwisu sprzątającego). W szczególności chodzi o klasyfikacje nawierzchni mokrej odrazu po deszczu i nawierzni z kałużami.

Data odpowiedzi: 2019-11-26 09:06

Jak wcześniej informowaliśmy, zbiór treningowy nie zawiera etykietowania. Rozwiązanie powinno być w stanie nauczyć się rozpoznawania stanu nawierzchni w trakcie użytkowania.
CZy możliwe jest wgranie kilku plików o rozmiarze poniżej 50MB na Platformie GovTech? Co jeśli Nasz program waży powyżej 50MB? Jak mamy je wgrać na Platformie GovTech?

Data odpowiedzi: 2019-11-26 09:09

Nie jesteśmy administratorem platformy konkursowej, nie mamy więc wpływu na jej parametry techniczne. W razie problemów z załadowaniem prac konkursowych, prosimy o użycie bezpiecznego serwera zewnętrznego i dostarczenie nam linku.
W przykładowych zdjęciach widać tylko jeden wyraźny przykład zabrudzeń (wysypany piach) natomiast czy to jedyne zabrudzenie? Czy następujące rzeczy są traktowane jako zabrudzenia: - plama oleju - wapno na drodze - śmieci na drodze typu kartony / taczki/ butelki / gałęzie - błoto Które z tych zabrudzeń będą występowały w zbiorze użytym do testowania rozwiązania w I etapie?

Data odpowiedzi: 2019-11-26 09:11

Rozwiązanie konkursowe powinno być w stanie nauczyć się różnego rodzaju zabrudzeń. Dlatego też w naszej ocenie nie jest istotnym, jakie ich rodzaje będą występowały w zbiorze testowym.
Czy filmy lub zdjęcia z systemu CCTV są zmapowane z mapą kopalni? Na przykład czy film z kamery 0001 wykonany pod takim kątem X to wiemy że jest to sekcja A kopalni lub droga na odcinku AB.

Data odpowiedzi: 2020-01-10 11:44

Nie widzimy takiej potrzeby.
Dokumentacja postępowania
TAGI
przetwarzanie obrazówuczenie maszynowe
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.