GovTech BETA
Platforma Konkursowa
Rozwiązanie informatyczne z zakresu analityki obrazowej w połączeniu z autonomicznym podejmowaniem decyzji
OBSERWUJ KONKURS
Otrzymasz powiadomienia o zmianach i upływających terminach
kiedy można wysyłać zgłoszenia
od 12.09.2019 do 28.10.2019
pula nagród
50 000,00 zł brutto
maksymalny budżet wdrożenia
550 000,00 zł brutto
Funkcjonowanie dziś, opis potrzeby

Obecnie system organizacyjny utrzymania dróg na terenie Huty Miedzi Głogów polega na pracy dyspozytora, który kieruje pojazdy – zamiatarki, odśnieżarki i polewaczki w miejsca, gdzie jest wymagana ich praca. Dzieje się to w oparciu o doniesienia ze strony pracowników huty lub firm świadczących usługi. Ponadto, pojazdy te jeżdżą zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem. Firmy świadczące usługi utrzymania dróg są rozliczane na podstawie kilometrów oczyszczonej/odśnieżonej drogi lub za metr kwadratowy placu.

Oczekiwana zmiana

Planowana zmiana polega na wprowadzeniu rozwiązania informatycznego z zakresu analityki obrazowej w połączeniu z elementami autonomicznego podejmowania decyzji. Stworzony system powinien kierować służby utrzymania dróg do punktów zaśnieżonych, oblodzonych lub zabrudzonych na terenie Huty Miedzi Głogów na podstawie zapisów monitoringu CCTV, oznaczać odbiór pracy, uwzględniać priorytety dla obiektów. Wdrożenie narzędzia zwiększy efektywność pracy zamiatarek, polewaczek i odśnieżarek, a także odciąży dyspozytora, który będzie mógł skupić się na innych zadaniach operacyjnych.

Wymagania funkcjonalne
 • Uczenie systemu w zakresie środowiska (zaśnieżenie/brak zaśnieżenia, nawierzchnia sucha/nawierzchnia zwilżona, …);
 • Dyspozycje dotyczące wysłania pojazdów na podstawie analityki obrazowej;
 • Poprawność podejmowanych decyzji przez system na poziomie minimum 98%;
 • Odbiór prac na podstawie analityki obrazowej;
 • Powiadomienia do dyspozytora;
 • Obsługa priorytetów dla obiektów;
 • Oparcie o infrastrukturę KGHM (rozwiązania chmurowe nie są akceptowalne);
 • Akceptowalne środowiska: Windows, Linux;
 • Akceptowalne bazy danych: Microsoft SQL, DB2;
 •  Aktualne wsparcie producenckie dla wszystkich wykorzystanych systemów.
Użytkownicy i oczekiwana przez nich funkcjonalność podstawowa
Dyspozytor pojazdów utrzymania
• Automatyczne wysyłanie pojazdów utrzymania dróg w rejony, gdzie konieczne jest wykonanie pracy;
• Automatyczna weryfikacja wykonanej pracy;
• Interface użytkownika umożliwiający włączenie lub wyłączenie terenu z systemu.
Kierowcy pojazdów utrzymania dróg
• Automatyczne wskazywanie miejsc, gdzie konieczne jest wykonanie pracy.
Firmy podwykonawcze
• Automatyczna weryfikacja wykonanej pracy.
Sposób wyboru najlepszego partnera do współpracy
Harmonogram
Zgłoszenia do 28.10.2019
Weryfikacja zgłoszeń do 01.11.2019
Przyjmowanie rozwiązań - I etap od 08.11.2019 do 28.11.2019
Ocena propozycji 12.12.2019
Przyjmowanie rozwiązań - II etap od 10.01.2020
Ogłoszenie wyników do 07.02.2020
Szczegóły I etapu konkursu
 • Poprawność podejmowanych decyzji przez system na poziomie minimum 70%;
 • Czas uczenia rozwiązania dotyczącego stanu przejezdności: maksimum 1 godzina/punkt;
Kryteria oceny I etapu
Poprawność rozpoznawania zdarzenia - waga 62%
Punkty będą przyznawane poprzez przeliczenie dokładności rozwiązania według poniższego klucza: (Dokładność oferty)/(Najwyższy wynik)
Opis architektury rozwiązania: opis technologii, opis funkcjonalności, w jaki sposób technologia powstała (maksymalnie 2000 znaków ze spacjami) - waga 19%
Ocena subiektywna członków Sądu Konkursowego, przeliczana według klucza: (Suma wszystkich ocen oferty)/(Najwyższa ocena)
Czas uczenia rozwiązania - waga 19%
Punkty będą przyznawane poprzez przeliczenie czasu uczenia się rozwiązania dla jednego punktu według poniższego klucza: (Najdłuższy wynik-Czas oferty)/(Najdłuższy wynik)
W pierwszym etapie autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody finansowe oraz zaproszenie do złożenia prac w drugim etapie
1 miejsce: 10 000,00 PLN
2 miejsce: 10 000,00 PLN
3 miejsce: 10 000,00 PLN
4 miejsce: 10 000,00 PLN
5 miejsce: 10 000,00 PLN
Szczegóły II etapu konkursu
 • Rollout na pozostałe punkty;
 • Rollout na pozostałe obiekty;
 • Panel dyspozytorski;
 • Powiadomienia dla dysponentów pojazdem (kierowca, dyspozytor, usługodawca);
 • Poprawność podejmowanych decyzji przez system na poziomie minimum 95%;
 • Czas pomiędzy wystąpieniem zdarzenia na drodze a wydaniem przez system dyspozycji nie może przekraczać 30 sekund;
Kryteria oceny II etapu
Poprawność rozpoznawania zdarzenia - waga 38%
Punkty będą przyznawane poprzez przeliczenie dokładności rozwiązania według poniższego klucza: (Dokładność oferty)/(Najwyższy wynik)
Poziom uzależnienia od dostawcy (Vendor lock) - waga 12%
Ocena subiektywna członków Sądu Konkursowego, przeliczana według klucza: (Suma wszystkich ocen oferty)/(Najwyższa ocena) Ocena 3 oznacza najniższy poziom uzależnienia, ocena 0 najwyższy.
Racjonalność i wykonalność w zakładanym czasie zaproponowanych kamieni milowych wdrożenia (opis etapów ujętych w ramy czasowe, opis działań w ramach poszczególnych z nich oraz niezbędne zasoby - waga 12%
Ocena subiektywna członków Sądu Konkursowego, przeliczana według klucza: (Suma wszystkich ocen oferty)/(Najwyższa ocena)
Aktualny szacowany koszt zakupu i wdrożenia rozwiązania - waga 15%
Punkty będą przyznawane poprzez przeliczenie kosztu oferty według poniższego klucza: (Koszt oferty)/(Koszt najtańszej oferty)
Propozycja 3 potencjalnych obszarów ryzyka - waga 12%
Należy wskazać ryzyka mogące wystąpić i znacząco wpłynąć na realizację wdrożenia oraz zaproponowanie środków je minimalizujących i wpływających na poprawę rzetelności i terminowości realizacji wdrożenia. Ocena subiektywna członków Sądu Konkursowego, przeliczana według klucza: (Suma wszystkich ocen)/(Najwyższa ocena)
Czas pomiędzy wystąpieniem zdarzenia na drodze a wydaniem przez system dyspozycji - waga 12%
Punkty będą przyznawane poprzez przeliczenie czasu potrzebnego na podjęcie przez system decyzji według poniższego klucza: (Najdłuższy wynik-Czas oferty)/(Najdłuższy wynik)
Nagroda dla najlepszej pracy w II etapie
Nagrodą w II etapie jest zaproszenie do negocjacji umowy na wykonanie całości systemu (wykonanie uszczegółowienia pracy konkursowej)
Kluczowe zapisy umowy na uszczegółowienie rozwiązania
Zasady dotyczące praw autorskich majątkowych oraz licencji zwrotnej
Przyjęcie wszystkich praw majątkowych na wszystkich polach eksploatacji bez udzielenia licencji zwrotnej. Uzyskanie kodów źródłowych.
Kontakt
Zamawiający udziela odpowiedzi pod warunkiem, że pytanie lub wniosek o wyjaśnienie zawartości Regulaminu wpłynie dwa dni przez terminem składania wniosku lub Rozwiązań. Jeżeli prośba o wyjaśnienie treści Regulaminu wpłynęła po upływie terminu lub dotyczy udzielonych już odpowiedzi i wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić takie pytania bez rozpoznania.
Komunikacja z uczestnikami prowadzona jest w formie elektronicznej, pocztą email lub przez Platformę Konkursową.
Grzegorz Kędzia
tel. 887662764
grzegorz.kedzia@kghm.com
Pytania i odpowiedzi
Koszty utrzymania systemu po zakończeniu wdrożenia spoczywają na KGHM Polska Miedź S.A., przy czym są one uwzględniane przy ocenie konkursowej (próba: 12 miesięcy funkcjonowania).
Umowa na prace badawczo-rozwojowe zostanie podpisana ze Zwycięzcą konkursu, po zakończeniu negocjacji z wolnej ręki.
System ma wspierać dodawanie nowych punktów, obiektów i dysponentów pojazdów przez panel dyspozytorski.
Wyszczególniamy następujące role użytkowników systemu: Dyspozytor, dysponent pojazdu.
KGHM nie wymaga takiej możliwości, jednak wszystkie dodatkowe funkcjonalności będą wpływały na ocenę - Kryterium Opis architektury rozwiązania: opis technologii, opis funkcjonalności, w jaki sposób technologia powstała
KGHM dysponuje tego typu komputerami. Należy jednak pamiętać, że koszt maszyn, którymi trzeba będzie wyposażyć system będzie włączony do oceny - Kryterium Aktualny szacowany koszt zakupu i wdrożenia rozwiązania.
a. Tak, ale tylko w systemie docelowym i z częstotliwością 1 FPS. Szczegóły techniczne dotyczące tego zagadnienia zostaną przedstawione podczas seminarium poprzedzającego II etap konkursu. b. Pliki z monitoringu są zapisywane w formatach: .mkv, .avi.
W obu etapach dopuszczamy wykonanie PoC z użyciem chmury obliczeniowej w celu zaprezentowania wyników. System docelowy musi być jednak oparty o zasoby własne KGHM Polska Miedź S.A.
Całkowity budżet zadania nie obejmuje kwoty zakupu sprzętu, ale jego koszt jest uwzględniany przy ocenie pracy konkursowej - Kryterium Aktualny szacowany koszt zakupu i wdrożenia rozwiązania.
a. System docelowy ma zostać opracowany dla 1 obiektu – Huty Miedzi Głogów. Chcemy jednak mieć opcję zastosowania technologii w przyszłości na dowolnej liczbie obiektów. b. 73 punkty c. Minimalne funkcjonalności, wymagane dla panelu dyspozytorskiego: Weryfikacja wykonanej pracy, nauka nowych obiektów z uwzględnieniem wymogów typowych dla nauki wymienionych w Regulaminie, ustawiania obszarów objętych utrzymaniem porządku oraz obszarów wyłączonych.
Powiadomienia do dysponentów pojazdów powinny być wysyłane poprzez e-mail.
a. To uczestnik konkursu ma określić w jakim czasie jest w stanie zrealizować wdrożenie. b. System docelowy ma zostać wdrożony dla 1 obiektu – Huty Miedzi Głogów. Wdrożenie obejmuje również nabycie przez zamawiającego wiedzy na temat sposobu rolloutu rozwiązania na inne obiekty.
Maksymalny budżet na wdrożenie dotyczy 1 obiektu – Huty Miedzi Głogów, obejmującego do 73 punkty i dowolną liczbę dysponentów pojazdów (jest to liczba zmienna).
Aplikacja powinna oceniać stany dróg niezależnie od siebie. Natomiast w warunkach temperatur ujemnych nie ma konieczności kontrolowania, czy droga jest mokra, ponieważ wówczas polewaczki nie są używane.
Filmy udostępnione w ramach II etapu będą zmapowane z mapą Huty Miedzi Głogów. W przypadku zdjęć z I etapu, nie widzimy takiej potrzeby.
Regulamin jednoznacznie określa, jakie dane przekazujemy na każdym etapie konkursu. Nie przewidujemy zwiększenia ich ilości.
Ze względu na czas przechowywania zarchiwizowanych zapisów z monitoringu, obecnie (08.11.2019 r.) nie dysponujemy zdjęciami dróg zaśnieżonych i oblodzonych.
Na pierwszym etapie oczekujemy przygotowania aplikacji, której jedynym zadaniem będzie ocena stanu dróg na podstawie stopklatek z monitoringu, bez wydawania dyspozycji.
Aplikacja powinna oceniać stany dróg niezależnie od siebie. Natomiast w warunkach temperatur ujemnych nie ma konieczności kontrolowania, czy droga jest mokra, ponieważ wówczas polewaczki nie są używane.
Wynikiem predykcji w docelowym systemie ma być podjęta decyzja co do wysłania pojazdu służb utrzymania ruchu.
Aplikacja powinna oceniać stany dróg niezależnie od siebie. Natomiast w warunkach temperatur ujemnych nie ma konieczności kontrolowania, czy droga jest mokra, ponieważ wówczas polewaczki nie są używane.
Dostarczony zbiór zdjęć nie będzie zawierał etykietowania.
Kamery nadają obraz w kolorze, jednak w warunkach nocnych może być on czarno-biały.
Należy rozróżnić następujące stany dróg: zaśnieżona/odśnieżona, oblodzona/nieoblodzona, zanieczyszczona/oczyszczona, sucha/mokra. Ponadto, każdy z tych stanów dróg może wystąpić o różnych porach dnia
Wzór oświadczenia NDA dla osób fizycznych jest taki sam. Wszystkie załączniki są wymagane. Konieczne jest podanie danych wszystkich osób biorących udział w konkursie.
Nie wymagamy zwracania predykcji w postaci pliku, jednak jeśli uczestnik przewiduje to, preferujemy format .csv. Wymagany jest jednak mierzalny sposób wyników.
W obu etapach Konkursu dopuszczamy wykonanie PoC z użyciem chmury obliczeniowej w celu zaprezentowania wyników. Nie precyzujemy parametrów technicznych, musi ona być funkcjonalna i nie naruszać bezpieczeństwa informacji wrażliwych KGHM.
Dane do I Etapu zostaną udostępnione najpóźniej w dniu 8 listopada 2019 r.
Sposób oceny rozwiązania oraz kryteria zostały opisane w regulaminie konkursu.
Poprawną decyzją jest wygenerowana przez system dyspozycja dla służb porządkowych, adekwatna do stanu drogi.
W wyniku konsultacji wewnętrznych w naszej firmie ustalono, że system docelowy powinien działać z dokładnością 98 procent. To gwarantuje, że rozwiązanie będzie spełniać swoją rolę. Z racji, że w I etapie udostępniamy ograniczona liczbę materiałów oraz aby zwiększyć szanse mniej doświadczonych uczestników, próg dokładności obniżyliśmy do pułapu 70 procent. W II etapie wzrasta on do 95 procent. Jeżeli żadna z nadesłanych prac nie spełni wymagania dokładności, wówczas nikt nie zostanie zakwalifikowany do kolejnego etapu, a sam konkurs zostanie unieważniony,
Przesłane rozwiązania zostaną ocenione w oparciu o dane przygotowanie w sposób taki sam, jak te, które Państwu udostępniamy. Będą się one jednak mogły różnić miejscem (punktem) oraz czasem wykonania stopklatek.
W pierwszym etapie oczekujemy przygotowania aplikacji, której jedynym zadaniem będzie ocena stanu dróg na podstawie stopklatek z monitoringu, bez wydawania dyspozycji.
Aplikacja może być dostępna ze środowiska chmurowego lub rozwiązania instalowanego na środowisku KGHM.
Stopklatki, w zależności od kamery, będą w rozdzielczości 1280x720 pikseli oraz 1920x1080 pikseli.
ZADAJ PYTANIE
Dokumentacja postępowania
TAGI
przetwarzanie obrazówuczenie maszynowe