GovTech BETA
Platforma Konkursowa
Opracowanie systemu automatycznej weryfikacji wieku w maszynach samoobsługowych do sprzedaży gier i loterii Lotto w oparciu w szczególności o analizę obrazu z kamery przemysłowej
OBSERWUJ KONKURS
Otrzymasz powiadomienia o zmianach i upływających terminach
Przyjmowanie zgłoszeń zakończone
pula nagród
52 000,00 zł brutto
maksymalny budżet wdrożenia
600 000,00 zł brutto
adres strony konkursu
https://www.totalizator.pl/wspolpraca/postepowania-ofertowe
Funkcjonowanie dziś, opis potrzeby

Zgodnie z Ustawą o Grach Hazardowych sprzedaż loterii możliwa jest tylko osobom pełnoletnim. W kolekturach i innych punktach sprzedaży wiek weryfikowany jest przez pracownika danego punktu. Totalizator posiada ponad 500 maszyn samoobsługowych LVM, które są umiejscowione w kolekturach ze względu na to, że obecnie Zamawiający nie posiada systemu do automatycznej weryfikacji wieku w maszynach do sprzedaży loterii, w konsekwencji sprzedaż za ich pomocą wymaga stałego nadzoru pracowników. Jeżeli uda się rozwiązać problem automatycznej weryfikacji wieku gracza, w najbliższych latach planowany jest zakup większej liczby terminali LVM do kolektur LOTTO a także ich umiejscowienie poza kolekturami, by wykorzystać w pełni potencjał tego kanału sprzedaży. 

 

Oczekiwana zmiana

Po wdrożeniu rozwiązania możliwe będzie pełne wykorzystanie potencjału kanału sprzedaży jakim jest ponad 500 automatów do sprzedaży gier i loterii Lotto.

Sukces wdrożenia będzie mierzony uniezależnieniem sprzedaży od nadzoru pracownika Totalizatora Sportowego we wszystkich automatach. 

Wymagania funkcjonalne
  • Automatyczna weryfikacja wieku osób stojących przy automacie samoobsługowym poprzez analizę̨ obrazu. Weryfikacja taka powinna zostać przeprowadzona
    w jak najkrótszym czasie i w różnych warunkach oświetleniowych.
  • Wyświetlenie komunikatu klientowi (np. popatrz w kamerę̨, brak możliwości weryfikacji wieku, weryfikacja negatywna – okaż dokument tożsamości),
  • Alternatywna metoda weryfikacji wieku (np. skan dowodu osobistego),
  • Komunikacja z administratorem,
  • Panel sterowania systemem z dostępny ze standardowego urządzenia mobilnego,
  • Możliwość integracji z istniejącymi systemami Zamawiającego polegająca na porównaniu obrazów zapisanych w bazie z analizowanym obrazem,
  • Integracja z systemem maszyny samoobsługowej poprzez API,
  • Możliwość komunikacji z innymi urządzeniami poprzez API (np. sterowanie otwarciem bramki wejściowej).
Użytkownicy i oczekiwana przez nich funkcjonalność podstawowa
Gracz/Klient
• Automatyczna weryfikacja wieku osób stojących przy automacie samoobsługowym poprzez analizę̨ obrazu. Weryfikacja taka powinna zostać przeprowadzona
w jak najkrótszym czasie i w różnych warunkach oświetleniowych.
• Wyświetlenie komunikatu klientowi (np. popatrz w kamerę̨, brak możliwości weryfikacji wieku, weryfikacja negatywna – okaż dokument tożsamości),
• Alternatywna metoda weryfikacji wieku (np. skan dowodu osobistego),
Administrator
• Komunikacja z administratorem,
• Panel sterowania systemem z dostępny ze standardowego urządzenia mobilnego,
• Możliwość integracji z istniejącymi systemami Zamawiającego polegająca na porównaniu obrazów zapisanych w bazie z analizowanym obrazem,
• Integracja z systemem maszyny samoobsługowej poprzez API,
• Możliwość komunikacji z innymi urządzeniami poprzez API (np. sterowanie otwarciem bramki wejściowej).
Sposób wyboru najlepszego partnera do współpracy
Harmonogram
Zgłoszenia do 28.10.2019
Weryfikacja zgłoszeń do 07.11.2019
Przyjmowanie rozwiązań - I etap od 08.11.2019 do 28.11.2019
Ocena propozycji 12.12.2019
Przyjmowanie rozwiązań - II etap od 04.02.2020 do 07.02.2020
Ogłoszenie wyników do 18.02.2020
Szczegóły I etapu konkursu

Opracowanie założeń i specyfikacji dla systemu do automatycznej weryfikacji wieku,
a w szczególności:

·         Koncepcja architektury

·         Przedstawienie wymagań sprzętowych dla wariantu instalacji autonomicznej (w urządzeniu LVM) oraz w architekturze z centralnym serwerem przetwarzającym dane.

·         Opis procesu weryfikacji z uwzględnieniem alternatywnych ścieżek weryfikacji.

·         Sposób zabezpieczenia przed nadużyciami (np. wykorzystanie dokumentu innej osoby).

Kryteria oceny I etapu
Opis proponowanego rozwiązania - waga 20%
Szczegółowy opis działania systemu – procesu weryfikacji wieku uwzględniającego analizę obrazu i alternatywne metody. Zamawiający oczekuje systemu, który w sposób pewny rozpozna wiek. Jeśli system stwierdzi, że w wyniku analizy obrazu nie może z pewnością stwierdzić wieku gracza, uruchamia alternatywne sposoby weryfikacji. Zadaniem uczestników jest również opracowanie koncepcji alternatywnych sposobów weryfikacji wieku.
Opis architektury rozwiązania. - waga 10%
Opis architektury rozwiązania z podziałem na część sprzętową/konstrukcyjną oraz oprogramowanie w tym technologie realizujące wymaganą funkcjonalność.
Wymagania sprzętowe - waga 20%
Minimalne wymagania sprzętowe do zainstalowania proponowanego systemu. Wymagania będą oceniane zarówno pod kątem ilości potrzebnego sprzętu i jego gabarytów (czy mieści się w istniejącym urządzeniu samoobsługowym) – im mniej miejsca zajmować będzie sprzęt tym propozycja będzie lepiej oceniona
Doświadczenie użytkownika - waga 30%
System powinien działać możliwie jak najmniej inwazyjnie i w sposób przyjazny dla klienta (jeśli system nie ma wątpliwości co do wieku klienta, to klient nie odczuwa, że wiek jest weryfikowany)
Ochrona przed nadużyciami - waga 20%
Zdefiniowanie metod zapobiegania nadużyciom (podszywanie się pod inne osoby, próby obejścia systemu etc.)
W pierwszym etapie autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody finansowe oraz zaproszenie do złożenia prac w drugim etapie
1 miejsce: 20 000,00 PLN
2 miejsce: 16 000,00 PLN
3 miejsce: 8 000,00 PLN
4 miejsce: 4 000,00 PLN
5 miejsce: 4 000,00 PLN
Wyniki oceny I etapu
Poniższa tabela prezentuje oceny dokonane przez Zamawiającego po I etapie konkursu. Podmioty, których oceny dotyczą zostaną odsłonięte po zakończeniu konkursu. Jeśli Twoja praca znajduje się na liście - zaloguj się, a Twój aktualny wynik zostanie odsłonięty.
LpPodmiotWynik sumaryczny
1(zanonimizowany)0.00
2(zanonimizowany)2.87
3(zanonimizowany)6.43
4(zanonimizowany)8.07
5(zanonimizowany)4.63
6(zanonimizowany)0.00
7(zanonimizowany)2.50
8(zanonimizowany)5.17
9(zanonimizowany)0.00
10(zanonimizowany)5.97
11(zanonimizowany)5.73
12(zanonimizowany)6.73
13(zanonimizowany)4.00
14(zanonimizowany)4.30
15(zanonimizowany)7.77
16(zanonimizowany)7.53
17(zanonimizowany)0.00
18(zanonimizowany)6.87
19(zanonimizowany)6.97
20(zanonimizowany)0.00
21(zanonimizowany)5.90
22(zanonimizowany)0.00
23(zanonimizowany)5.20
24(zanonimizowany)5.53
25(zanonimizowany)0.00
Szczegóły II etapu konkursu

Przygotowanie działającego prototypu, na podstawie którego możliwa będzie weryfikacja wymaganych funkcjonalności rozwiązania wraz ze ścieżkami alternatywnymi.  Nie jest wymagana integracja z urządzeniami LVM a jedynie zaprezentowanie możliwych mechanizmów służących do integracji.

Kryteria oceny II etapu
Koszt wdrożenia - waga 10%
Koszt wdrożenia rozwiązania - sprzęt, oprogramowanie, koszt utrzymania – roczne TCO (total cost of ownership) przy założeniach 50 i 500 maszyn
Doświadczenie użytkownika/gracza - waga 30%
jakość komunikacji z graczem
Błąd oceny - waga 30%
Odchylenie od realnego wieku gracza
Czas trwania identyfikacji - waga 30%
Czas trwania usługi od rozpoczęcia komunikacji z graczem do uzyskania decyzji o możliwości gry
Nagroda dla najlepszej pracy w II etapie
Nagrodą w II etapie jest zaproszenie do negocjacji umowy na wykonanie całości systemu (wykonanie uszczegółowienia pracy konkursowej)
Kluczowe zapisy umowy na uszczegółowienie rozwiązania
Zasady dotyczące praw autorskich majątkowych oraz licencji zwrotnej
Przyjęcie wszystkich praw majątkowych na wszystkich polach eksploatacji, tak by zamawiający miał prawo rozwoju rozwiązania w dowolnym kierunku oraz udzielenie licencji zwrotnej wykonawcy, tak by miał możliwość dalszego rozwijania we własnym zakresie. Uzyskanie kodów źródłowych.
Kontakt
Zamawiający udziela odpowiedzi pod warunkiem, że pytanie lub wniosek o wyjaśnienie zawartości Regulaminu wpłynie dwa dni przez terminem składania wniosku lub Rozwiązań. Jeżeli prośba o wyjaśnienie treści Regulaminu wpłynęła po upływie terminu lub dotyczy udzielonych już odpowiedzi i wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić takie pytania bez rozpoznania.
Komunikacja z uczestnikami prowadzona jest w formie elektronicznej, pocztą email lub przez Platformę Konkursową.
Agnieszka Żegota
tel. 797013765
agnieszka.zegota@totalizator.pl
Pytania i odpowiedzi
Konsola systemu wystawiona dla administratora/osoby zajmującej się konfiguracja systemu a także potencjalnie dla Contact Center w której można prześledzić proces weryfikacji
Potencjalnie osoba zarejestrowana w innym systemie mogłaby mieć załączoną zaszyfrowaną postać obrazu do swojego rekordu. W takiej sytuacji system powinien mieć możliwość porównania obrazu z kamery z obrazem z rekordu w bazie. Funkcjonalność do wprowadzenia w przyszłości, system powinien móc ją zapewnić.
Skład sądu konkursowego został podany w Regulaminie. Kompetencje członków sądu wsparte również przez grono ekspertów, są bardzo szerokie: zarządzanie projektami strategicznymi, sprzedaż, bezpieczeństwo, programowanie, architektura IT.
Czytnik szczelinowy. Prosimy o opisanie możliwych alternatyw.
Totalizator Sportowy nie udostępni prezentacji z seminarium, natomiast opowiemy na wszelkie pytania dot. konkursu na platformie lub mailowo.
Nie. Punkt 3.15. regulaminu stanowi - "Etap składania Rozwiązań przez Uczestników prowadzony w ramach Etapu II Konkursu, będzie trwał od 28.01.2020 do 31.01.2020 roku do godziny 10.00. Ostatnie Rozwiązanie Konkursowe zgłoszone przez danego Uczestnika przed godziną 10.00 w dniu zakończenia Etapu II traktowane jest jako ostateczne."
W pierwszym etapie konkursu nie zakładamy takiej możliwości. Poza tym, przeznaczenie obecnych kamer zupełnie inne przeznaczenie i pierwotnie nie zakładaliśmy ich wykorzystania w tym rozwiązaniu.
Nie oczekujemy na dziś aplikacji mobilnej.
Tak, system mógłby poinformować Contact Center o takim zdarzeniu jednak, jest to funkcjonalność opcjonalna, na dziś nie wymagana.
Prace w pierwszym etapie składacie Państwo za pośrednictwem platformy GovTech, tej samej przez którą składany był wniosek. Termin skłania prac to 28.11.19 do godz. 23.59.
Zgodnie z punktem 3.2 Regulaminu Konkursu, celem zamawiającego jest pozyskanie systemu, który umożliwi automatyczną WERYFIKACJĘ WIEKU w maszynach samoobsługowych, a nie identyfikację tożsamości.
2019-10-24 11:23
Zgodnie z punktem 7.1 Regulaminu konkursu: 7.1. Uczestnikiem Konkursu może być: a. osoba fizyczna; b. osoba prawna; c. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Zgodnie z punktem 7.2 Regulaminu w konkursie można wziąć udział samodzielnie lub wspólnie. Ta forma udziału, zobowiązuje, zgodnie z punktem 7.3, do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania, w tym do złożenia Wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz dokumentów i oświadczeń wymaganych w Regulaminie. Pełnomocnikiem Uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie może być jeden z tych Uczestników. Uczestnikami wspólnie biorącymi udział w Konkursie są w szczególności wspólnicy spółki cywilnej i tzw. konsorcja. Pełnomocnik załącza do Wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wszystkich Uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie (skan). Pełnomocnictwo może być złożone także w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
2019-10-24 16:13
Intencją było, aby to oświadczenie było fakultatywne. Nie ma jednak technicznej możliwości, dlatego oświadczenie to zostało usunięte.
2019-10-25 15:57
Urządzenie LVM nie dysponuje systemem embedded/RTOS. Urządzenie posiada ekran do wyświetlania treści marketingowych oraz mały ekran LCD do wyświetlania informacji dot. wyboru gracza oraz do komunikacji w trybie serwisowym. Dodatkowym wyposażeniem urządzenia jest kamera wraz z przenośnym 7 calowym odbiornikiem obrazu. Parametry kamery: PIR Sensor Angle: H:60 stopni V50 stopni Lens View Angle: 3.6mm H:60 stopni V:43 stopni Housing: Aluminum and plastic construction Antena: 3dbi W rozwiązaniu nie można wykorzystać podzespołów urządzenia LVM. Urządzenie posiada interfejs do LTE.
2019-10-25 16:02
Kamera nie jest zintegrowana z systemem centralnym. Jest to model CS96DVR: Receiver Parameter: Transmission Distance:150 meters in open space LCD Size: 7” touch panel * Battery: N/A Antenna: 3dbi Resolution: VGA (640 x 480) Image Compression: MPEG-4 Display Frame Rate: Max.25 FPS@VGA * Recording Frame Rate: Max.25 FPS@VGA * Recording Mode: PIR Motion Detection Recording, Scheduled Recording, Manual Recording Storage Memory: Support T Flash memory, max 32GB (not included) Camera Parameter: PIR Sensor Angle: H:60 stopni V50 stopni Lens View Angle: 3.6mm H:60 stopni V:43 stopni Housing Aluminum and plastic construction Antenna: 3dbi General Parameter Monitor Body Dimension 200 x 122 x 26 mm Camera Body Dimension 120 x 60 x 48 mm Weight Monitor: 485g Camera: 390g
2019-11-04 15:19
Koszt wdrożenia nie zakłada określonej ilości urządzeń
2019-11-04 15:23
Ponosi odpowiedzialność zgodnie ze złożonymi oświadczeniami i podpisaną umową o poufności.
2019-11-04 15:46
Nie, warunki oświetleniowe w których pracują urządzenia są różne. Dostawca zapewni taki dobór osprzętu który zapewni poprawne działanie w różnych warunkach.
2019-11-04 15:47
System ma zapewnić działanie zgodnie z Ustawą o Grach Hazardowych i Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.
2019-11-04 15:48
Dostawca zapewni kamerę.
2019-11-04 15:48
Wykonawca ma zapewnić 100% poprawność weryfikacji, zgodnie z Ustawą o Grach Hazardowych. Rozwiązanie ma zapewnić jak najlepsze doświadczenie użytkownika.
2019-11-04 15:49
Nie, tylko dowód osobisty na tym etapie.
2019-12-03 13:42
W pierwszym etapie 24 podmioty złożyły opracowania swoich rozwiązań.
2020-01-10 17:08
opis musi spełniać wymogi punktu 3.7. Opis nie może być opatrzony nazwą lub imieniem i nazwiskiem Uczestnika, ani innymi informacjami umożliwiającymi zidentyfikowanie autora lub Uczestnika Konkursu, w tym informacjami zawartymi w kodzie źródłowym oprogramowania informatycznego, jeśli takie składa się na Rozwiązanie Konkursowe, przed rozstrzygnięciem Konkursu przez Sąd Konkursowy. Niespełnienie powyższego warunku skutkuje wykluczeniem Uczestnika z Konkursu. Działania i dokumenty Uczestników nieobjęte zakresem Konkursu nie będą oceniane.
2020-01-10 17:08
Konkurs nie określa ilości maszyn które mają zostać objęte wdrożeniem. Budżet określa koszt zbudowania wersji produkcyjnej systemu, instalacji na części maszyn LVM i uruchomienia produkcyjnego wraz ze szkoleniami.
2020-01-17 22:06
Nie jest bardzo istotna. Przypisano jej wagę 10 na 100.
2020-01-17 22:21
W II etapie należy złożyć: - działający prototyp, na podstawie którego możliwa będzie weryfikacja wymaganych funkcjonalności rozwiązania, ścieżki alternatywne; - instrukcja obsługi; - kalkulacja rocznego TCO (Total Cost of ownership - koszt wdrożenia, sprzętu, oprogramowania oraz utrzymania) dla 50 i 500 maszyn. Nie jest wymagana integracja z urządzeniami LVM a jedynie zaprezentowanie możliwych mechanizmów służących do integracji. Nie jest wymagana pełna dokumentacja.
2020-01-17 22:25
Nie, nie musi być dołączona szczegółowa dokumentacja, wystarczy instrukcja obsługi oraz kalkulacja rocznego TCO (total cost of ownership). Uczestnicy zostaną poproszeni o prezentację rozwiązania/prototypu, sposobu jego działania i odpowiedzi na pytania.
2020-01-17 22:26
Nie, nie jest to konieczne.
2020-01-17 22:27
Nie, nie jest wymagana i nie będzie testowana.
2020-01-17 22:29
Tak, przynajmniej w zakresie ogólnej koncepcji, opisanych funkcjonalnościi i sprzętu. Jeżeli rozwiązanie zostanie rozwinięte pomiędzy I a II etapem, będzie to wymagało opisania podczas prezentacji, na czym ten rozwój polegał.
2020-01-17 22:29
Tak, każdy z uczestników będzie miał wyznaczony czas na prezentację rozwiązania. Czas będzie równy dla wszystkich.
2020-01-17 22:30
Tak, będzie rejestrowana.
2020-01-17 22:31
Tak, prototyp zostanie poddany testom.
2020-01-17 22:32
Nie. Przekazanie praw autorskich następuje dopiero w wyniku podpisania umowy.
2020-01-17 22:34
Tak, ale tych które nie wymagają łączenia się z zew. bazą danych.
2020-01-17 22:35
Tak. Totalizator będzie podejmował wszystkie czynności wymagane prawem.
2020-01-17 22:35
Tak. Do dnia 27.01 Totalizator prześle do uczestników II etapu instrukcję złożenia rozwiązania.
2020-01-17 22:37
Nie. Tylko parametry pozwalające na uczenie się maszyny.
2020-01-17 22:38
Nie, nie powinny być rozbudowane. Wszelkie bazy danych powinny być integralną częścią rozwiązania na dzień złożenia rozwiązania.
2020-01-17 22:40
11.2. Sąd Konkursowy dokonuje oceny nadesłanych prac w II Etapie Konkursu w oparciu o niżej wymienione kryteria: Kryterium Waga 10 - Koszt wdrożenia rozwiązania - sprzęt, oprogramowanie, koszt utrzymania – roczne TCO (total cost of ownership) przy założeniach 50 i 500 maszyn Waga 30 - Doświadczenie użytkownika/gracza Waga 30 - Odchylenie od realnego wieku gracza (błąd oceny) Waga 30 - Czas trwania procesu weryfikacji (czas trwania usługi od rozpoczęcia komunikacji z graczem do uzyskania decyzji o możliwości gry) 11.3. Każdy z prototypów zostanie oceniony w skali od 1-10 w zakresie każdego z kryteriów szczegółowych zdefiniowanych w punkcie 11.2, następnie zostanie obliczona średnia ważona, na podstawie przypisanych wag.
2020-01-17 22:40
Zgodnie ze szczegółowymi kryteriami opisanymi w odpowiedzi na pytanie nr 39, ocenie będzie podlegało roczne TCO (koszt wdrożenia, sprzętu, oprogramowania, utrzymania) dla 50 oraz 500 urządzeń.
2020-01-17 22:41
Ten, którego rozwiązanie najpełniej będzie spełniało kryteria.
2020-01-20 15:33
Nie, środowisko uruchomieniowe nie będzie miało dostępu do Internetu.
2020-01-20 15:37
Prezentowane urządzenia nie będą miały dostępu do Internetu, dla zapewnienia, że ostateczne rozwiązanie zostało przekazane zamawiającemu zgodnie z regulaminem.
2020-01-20 15:57
Jest to protokół własnościowy dostawcy LVM i na obecnym etapie integracja nie będzie możliwa (wysokie koszty licencji protokołu). Oczekiwane rozwiązanie powinno uwzględniać na etapie wdrożenia komunikację rest API.
2020-01-27 11:33
Tak
2020-01-28 11:59
Czas przeznaczony na prezentację rozwiązania to max 1,5h. Prezentacje będą odbywały się 3 i 4 lutego, wg następującego harmonogramu: - 11 lutego: 10.00-11.30 uczestnik 1, 13.00-14.30 uczestnik 2 - 12 lutego: 9.00-10.30 uczestnik 3, 11.30-13.00 uczestnik 4, 14.00-15.30 uczestnik 5. - 13 lutego odbędą się testy prototypów na wybranej przez TS próbce osób. Kolejność prezentacji zostanie ustalona losowo i podana do wiadomości bezpośrednio uczestnikom drogą mailową.
ZADAJ PYTANIE
Dokumentacja postępowania
TAGI
wyszukiwanie nadużyćprzetwarzanie obrazów