GovTech BETA
Platforma Konkursowa
Wirtualny Asystent dla Departamentu Klientów Indywidualnych PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.
OBSERWUJ KONKURS
Otrzymasz powiadomienia o zmianach i upływających terminach
Przyjmowanie zgłoszeń zakończone
pula nagród
25 000,00 zł brutto
maksymalny budżet wdrożenia
738 000,00 zł brutto
Funkcjonowanie dziś, opis potrzeby

Rzeczywistość zmienia się w tempie, za którym trudno nadążyć. Jest to ogromne wyzwanie dla zespołów Contact Center (CC), gdzie doszkalanie i wyrównywanie wiedzy u pracowników linii wsparcia odbywa się w sposób ciągły. Oferty i promocje zmieniają się bardzo często a klienci oczekują, że pracownicy będą znali je wszystkie, w tym znali wszystkie regulaminy i procedury. Jest to trudne, zwłaszcza w branżach, które podlegają licznym regulacjom, tak jak branża gazowa.

Również oczekiwaniem nowoczesnej firmy jest by pracownicy koncentrowali się na rozwiązywaniu złożonych problemów i minimalizowali czas poświęcany na proste i powtarzalne czynności a do takich należy zaliczyć, poszukiwania właściwych dokumentów i wertowanie ich w poszukiwaniu odpowiedzi.

Dlatego celem konkursu będzie stworzenie rozwiązania, które umożliwi zmniejszenie czasu jaki pracownik CC poświęca na wyszukiwanie informacji w bazie wiedzy (oraz innych źródłach referencyjnych) dzięki wykorzystaniu kontekstowej wyszukiwarki wspomagającej pracownika w znalezieniu właściwej informacji.

Oczekiwana zmiana

Skrócenie czasu oczekiwania przez klienta na odpowiedź, dzięki skróceniu czasu, który pracownicy Contact Center (CC), Biur Obsługi Klienta i back office potrzebują na przygotowanie odpowiedzi. Dzięki temu zwiększą się satysfakcja klientów i zaufanie do marki.

Wymagania funkcjonalne

1. Funkcjonalność wyszukiwania

Zwracanie bądź podświetlenie w dokumencie źródłowym wyszukiwanych fraz, będących odpowiedzią dopasowaną ze źródła wiedzy (Baza Wiedzy bądź inne zindeksowane źródła wiedzy).

Wyszukanie dokumentu i podświetlenia adekwatnego fragmentu ujęte będą jako funkcjonalność wymagana a funkcjonalności streszczenia oraz wnioskowania jako funkcjonalności opcjonalne (i dodatkowo punktowane).

2. Funkcjonalność uczenia doszkalania

W przypadku funkcjonalności wyszukiwania, PGNIG OD oczekuje rozwiązań, które uczą się w sposób możliwie jak najbardziej zautomatyzowany przy wykorzystaniu algorytmów samodzielnie dokonujących indeksacji nowych treści. PGNIG OD będzie preferować rozwiązania, które zminimalizują konieczność zaangażowanie jego pracowników w doszkalanie algorytmów.

W przypadku rozwiązań zawierających funkcjonalność konwersacyjną, PGNiG OD dopuszcza rozwiązania, które zapewnią możliwość oceny przez użytkowników odpowiedzi wyszukanej przez rozwiązanie.

3. Aktualizacje treści w Bazie Wiedzy lub w innych źródłach

PGNIG OD oczekuje, że system będzie automatycznie łączył się z Bazą Wiedzy bądź innymi źródłami np. Intranet czy strona www PGNIG OD (lista rekomendowanych źródeł stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu). Preferowane będą rozwiązania, które dokonują indeksacji nowych treści na bieżąco (o ile nie spowoduje to zbytniego obciążenia infrastruktury IT – będzie to weryfikowane na podstawie opisu). Dopuszczalne będzie również indeksowanie treści w ustalonych interwałach (np. 2-4 razy na dobę). Kierunek wymiany informacji będzie zawsze od Bazy Wiedzy do rozwiązania (rozwiązanie nie będzie mieć możliwości zapisywania informacji w Bazie Wiedzy).

4. Zarządzanie uprawnieniami

PGNIG OD oczekuje zapewnienia możliwości zarządzania uprawnieniami dla różnych grup użytkowników.

PGNIG OD oczekuje aby rozwiązanie pozwalało zarządzać uprawnieniami dla 3 grup użytkowników:

Administrator – korzystanie bez ograniczeń z wszystkich właściwości systemu, w tym. możliwość dodawania i usuwania kont, przeglądy statystyk i generowanie raportów
Team Leader – kierownik Zwykłych użytkowników, dołączanie do konwersacji, przełączanie konwersacji do konsultanta, przeglądanie statystyk, generowanie raportów
Zwykły użytkownik – prowadzenie konwersacji.

5. Raportowanie

Do kluczowych wymagań względem systemu należy zaliczyć (generowane z repozytorium historycznego):

  1. statystyki nt. pytań fraz najczęściej pojawiających się w wyszukiwaniach (top 5 najpopularniejszych pytań),
  2. statystyki nt. pytań fraz, które zostały bez odpowiedzi (np. top 10 nieznalezionych (skomplikowanych) pytań etc.),
  3. inne zaproponowane przez uczestników w ramach rozwiązania.

6. Obsługiwane formaty

PGNiG OD oczekuje, że rozwiązanie będzie w stanie strukturyzować i przetwarzać następujące typy formatów: surowy tekst, e-maile, strony internetowe, dokumenty PDFy z edytowalnym tekstem, w tym zawierające tabele, tabele (xls, xlsx, csv), tabele zawarte w plikach tekstowych. Pełną listę wymaganych formatów Zamawiający udostępni na życzenie.

7. Możliwość instalacji on-premise

Całość rozwiązania musi być dostępna do instalacji w środowisku przetwarzania Zamawiającego. Będzie to warunkiem koniecznym do wdrożenia. Natomiast na etapie testów, przetwarzanie będzie odbywać się na infrastrukturze Uczestników. Na etapie 1 – przetwarzane będą wybrane dokumenty. Na etapie 2 – Uczestnicy otrzymają dostęp do wskazanego zasobu z dokumentami (Bazy Wiedzy).

W ramach rozwiązania Zamawiający oczekuje udzielenia licencji do korzystania z kodu źródłowego aplikacji na potrzeby wykonania audytu bezpieczeństwa (Zamawiający nie przejmuje praw majątkowych do kodu w celu samodzielnego rozwijania - zgodnie z postanowieniami rozdziału 14).

8. Przyjazny interfejs przeglądarkowy

Podstawowym wymogiem względem interfejsu będzie obecność następujących elementów: wiersz zapytania, pole odpowiedzi, link do dokumentu oraz (opcjonalnie) podgląd dokumentu, minimalizacja i maksymalizacja okna (od bubble do okna), zamknięcie, zapisanie konwersacji do pliku, bądź wysłane jej na e-mail. Ww. grupa uprawnień powinna być zarządzalna z poziomu administratora.

Rozwiązanie powinno być kompatybilne z przeglądarkami między innymi Chrome, Edge oraz Internet Explorer.

Istotne jest aby zarówno wyszukiwanie jak i konwersacja (o ile rozwiązanie zawiera tę funkcjonalność) były elementem tego samego interfejsu. Widget rozwiązania musi umożliwiać implementację w systemie CRM Dynamics lub w przeglądarce Bazy Wiedzy.

Inne atrybuty interfejsu, np. intuicyjność, estetyka będą dodatkowo punktowane.

9. Logowanie

Zamawiający oczekuje, że dostarczone rozwiązanie będzie umożliwiało realizację usługi Single Sign-On z wykorzystaniem usługi Microsoft Active Directory).

10. Integracja

Wymogiem względem rozwiązania jest by umożliwiało konfigurację niezależnych źródeł (baz wiedzy).

Użytkownicy i oczekiwana przez nich funkcjonalność podstawowa
Team Leader
Kierownik Zwykłych użytkowników, dołączanie do konwersacji, przełączanie konwersacji do konsultanta, przeglądanie statystyk, generowanie raportów, zarządzanie uprawnieniami dla Zwykłych użytkowników.
Zwykły użytkownik (operator Wirtualnego Asystenta)
Zadawanie pytań, prowadzenie konwersacji
Administrator
Zarządzanie uprawnieniami dla wszystkich kategorii użytkowników (dodawanie i usuwanie kont), przeglądy statystyk i generowanie raportów oraz korzystanie z wszystkich funkcjonalności rozwiązania
Sposób wyboru najlepszego partnera do współpracy
Harmonogram
Zgłoszenia do 28.10.2019
Weryfikacja zgłoszeń do 07.11.2019
Przyjmowanie rozwiązań - I etap od 08.11.2019 do 28.11.2019
Ocena propozycji 12.12.2019
Przyjmowanie rozwiązań - II etap od 10.01.2020 do 30.01.2020
Ogłoszenie wyników do 14.02.2020
Szczegóły I etapu konkursu

Zadaniem uczestników w 1 etapie jest wytworzenie i udostępnienie demonstracyjnej wersji kontekstowej wyszukiwarki dokumentów i treści.

Za zbudowanie Bazy Wiedzy na 1 etapie odpowiedzialni będą Uczestnicy. Natomiast, PGNiG OD udostępni uczestnikom dane treningowe w postaci Dokumentów dotyczących usługi „PGNIG Fachowiec” oraz Bazy pytań i odpowiedzi dotyczących usługi „PGNIG Fachowiec” zgodnie z wykazem w pkt 9.2.

Ponadto, PGNIG OD rekomenduje, aby uczestnicy dodatkowo samodzielnie zindeksowali dokumenty, których wykaz stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

Uczestnicy zobowiązani są w pierwszym etapie przyznać przedstawicielom Sądu Konkursowego (SK) dane dostępowe do wersji demonstracyjnych rozwiązań, przy czym wersje demonstracyjne i sposób ich udostępnienia powinny zostać zrealizowane w sposób uniemożliwiający przedstawicielom Sądu Konkursowego zidentyfikowanie Uczestnika będącego dysponentem danego rozwiązania. Wersje demonstracyjne będą posadowione na infrastrukturze Uczestników. Oprócz wersji demonstracyjnych, Uczestnicy będą zobowiązani do przedstawienia opisu systemu, w tym schematu infrastruktury i minimalnych wymagań sprzętowych dla rozwiązania.

Do etapu oceny przez Sąd Konkursowy dopuszczone będą wyłącznie prace, które spełniają wszystkie poniższe warunki (funkcjonalności wymagane):

1.       Funkcjonalność wyszukiwania

Zwracanie bądź podświetlenie w dokumencie źródłowym wyszukiwanych fraz, będących odpowiedzią dopasowaną ze źródła wiedzy (Baza Wiedzy bądź inne zindeksowane źródła wiedzy).

Wyszukanie dokumentu i podświetlenia adekwatnego fragmentu ujęte będą jako funkcjonalność wymagana a funkcjonalności streszczenia oraz wnioskowania jako funkcjonalności opcjonalne (i dodatkowo punktowane).

2.       Funkcjonalność uczenia/doszkalania

W przypadku funkcjonalności wyszukiwania, PGNIG OD oczekuje rozwiązań, które uczą się w sposób możliwie jak najbardziej zautomatyzowany przy wykorzystaniu algorytmów samodzielnie dokonujących indeksacji nowych treści. PGNIG OD będzie preferować rozwiązania, które zminimalizują konieczność zaangażowanie jego pracowników w doszkalanie algorytmów.

W przypadku rozwiązań zawierających funkcjonalność konwersacyjną, PGNiG OD dopuszcza rozwiązania, które zapewnią możliwość oceny przez użytkowników odpowiedzi wyszukanej przez rozwiązanie (np. like/dislike)

3.       Aktualizacje treści w Bazie Wiedzy lub w innych źródłach

PGNIG OD oczekuje, że system będzie automatycznie łączył się z Bazą Wiedzy bądź innymi źródłami np. Intranet czy strona www PGNIG OD (lista rekomendowanych źródeł stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu). Preferowane będą rozwiązania, które dokonują indeksacji nowych treści na bieżąco (o ile nie spowoduje to zbytniego obciążenia infrastruktury IT – weryfikowane na podstawie opisu). Dopuszczalne będzie również indeksowanie treści w ustalonych interwałach (np. 2-4 razy na dobę). Kierunek wymiany informacji będzie zawsze od bazy wiedzy do rozwiązania (rozwiązanie nie będzie mieć możliwości zapisywania treści w bazie wiedzy).

4.       Obsługiwane formaty

PGNIG OD oczekuje, że rozwiązanie będzie w stanie strukturyzować i przetwarzać następujące typy formatów: surowy tekst, e-maile, strony internetowe, dokumenty, PDFy z edytowalnym tekstem, w tym zawierające tabele, tabele (xls/xlsx, csv), tabele zawarte w plikach tekstowych. Uczestnicy zobowiązani są dostarczyć opis obsługiwanych formatów.

5.       Możliwość instalacji on-premise

Całość rozwiązania musi być dostępna do instalacji w środowisku przetwarzania Zamawiającego. Będzie to warunkiem koniecznym do wdrożenia. Natomiast na etapie testów, przetwarzanie będzie odbywać się na infrastrukturze Uczestników. Na etapie 1 – przetwarzane będą wybrane dokumenty. Na etapie 2 – Uczestnicy otrzymają dostęp do wskazanego zasobu z dokumentami.

W ramach rozwiązania Zamawiający oczekuje udzielenia licencji do korzystania z kodu źródłowego aplikacji na potrzeby wykonania audytu bezpieczeństwa (Zamawiający nie przejmuje praw majątkowych do kodu w celu samodzielnego rozwijania - zgodnie z postanowieniami rozdziału 14).

6.       Przyjazny interfejs przeglądarkowy

Podstawowym wymogiem względem interfejsu będzie obecność następujących elementów: wiersz zapytania, pole odpowiedzi, link do dokumentu oraz (opcjonalnie) podgląd dokumentu, minimalizacja i maksymalizacja okna (od bubble do okna), zamknięcie, zapisanie konwersacji do pliku, bądź wysłane jej na e-mail. Ww. grupa uprawnień powinna być zarządzalna z poziomu administratora.

Rozwiązanie powinno być kompatybilne z przeglądarkami między innymi Chrome, Edge oraz Internet Explorer.

Istotne jest aby zarówno wyszukiwanie jak i konwersacja (o ile rozwiązanie zawiera tę funkcjonalność) były elementem tego samego interfejsu. Widget rozwiązania musi umożliwiać implementację w systemie CRM Dynamics  lub w przeglądarce Bazy Wiedzy.

Inne atrybuty interfejsu, np. intuicyjność, estetyka będą dodatkowo punktowane.

7.       Logowanie

Zamawiający oczekuje, że dostarczone rozwiązanie będzie umożliwiało realizację usługi Single Sign-On z wykorzystaniem usługi Microsoft  Active Directory).

8.       Integracja

Wymogiem względem rozwiązania jest by umożliwiało konfigurację niezależnych źródeł (baz wiedzy).

Kryteria oceny I etapu
Poprawność odpowiedzi - waga 30%
weryfikowane na podstawie puli 10 pytań testowych (3 punkty za każdą prawidłową odpowiedź; 0 pkt za nieprawidłową odpowiedź albo jej brak)
Szybkość dotarcia do informacji - waga 40%
szybkość mierzona ilością czasu który upłynie od wprowadzenia pierwszego z pytań do otrzymania właściwej odpowiedzi – weryfikowane na podstawie fragmentu konwersacji wg. zunifikowanego scenariusza. Obliczone wg. wzoru: Czas najszybszego rozwiązania /Czas badanego rozwiązania x 40 pkt.
Użyteczność odpowiedzi zwrotnej - waga 30%
Odpowiedzi zostaną sklasyfikowane do jednego z poniższych typów i przyporządkowane im zostaną punkty : 1. samodzielne wnioskowanie na podstawie zindeksowanych dokumentów wraz z podświetleniem frazy w dokumencie – 30 pkt. 2. streszczenie odpowiedzi wraz podświetleniem frazy w dokumencie – 20 pkt. 3. zakreślenie / podświetlenie odpowiedzi w tekście dokumentu - 10 pkt., 4. link /odsyłacz lub obraz dokumentu do pobrania – 5 pkt. 5. brak funkcji wyszukiwania – 0 pkt
W pierwszym etapie autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody finansowe oraz zaproszenie do złożenia prac w drugim etapie
1 miejsce: 5 000,00 PLN
2 miejsce: 5 000,00 PLN
3 miejsce: 5 000,00 PLN
4 miejsce: 5 000,00 PLN
5 miejsce: 5 000,00 PLN
Wyniki oceny I etapu
Poniższa tabela prezentuje oceny dokonane przez Zamawiającego po I etapie konkursu. Podmioty, których oceny dotyczą zostaną odsłonięte po zakończeniu konkursu. Jeśli Twoja praca znajduje się na liście - zaloguj się, a Twój aktualny wynik zostanie odsłonięty.
LpPodmiotWynik sumaryczny
1(zanonimizowany)62.00
2(zanonimizowany)49.00
3(zanonimizowany)55.00
4(zanonimizowany)30.00
5(zanonimizowany)15.00
6(zanonimizowany)43.00
7(zanonimizowany)36.00
8(zanonimizowany)0.00
9(zanonimizowany)42.00
10(zanonimizowany)42.00
11(zanonimizowany)0.00
12(zanonimizowany)54.00
Szczegóły II etapu konkursu

Zadaniem uczestników w II etapie jest wytworzenie i udostępnienie demonstracyjnej wersji kontekstowej wyszukiwarki dokumentów i treści wraz z opisem funkcjonalnym.

Przed uruchomieniem II etapu, Zamawiający wskaże zasób wiedzy, który stanowić będzie źródło dla aplikacji (rozwiązań) zgłoszonych w 2 etapie.

Uczestnicy zobowiązani będą przyznać przedstawicielom Sądu Konkursowego dane dostępowe do środowisk testowych. Rozwiązania zostaną udostępnione na środowiskach Uczestników i udostępnione za pomocą bezpiecznych dostępów gwarantujących brak dostępu do tych rozwiązań osobom nieuprawnionym. Oprócz wersji demonstracyjnych, Uczestnicy będą zobowiązani do przedstawienia opisu systemu i minimalnych wymagań sprzętowych dla rozwiązania, przy czym wersje demonstracyjne i sposób ich udostępnienia powinny zostać zrealizowane w sposób uniemożliwiający przedstawicielom Sądu Konkursowego zidentyfikowanie Uczestnika będącego dysponentem danego rozwiązania.

Celem zweryfikowania możliwości funkcjonalnych, rozwiązania zostaną poddane testowaniu przez grupę konsultantów CC (testerów). Rekomendacje płynące z testów zostaną przedstawione członkom SK.

Kluczowe wymagania w 2 etapie:

1.       Wszystkie wymagane funkcjonalności zaprezentowane w Etapie 1

PGNIG OD oczekuje, że rozwiązanie przedstawione w 2 etapie będzie posiadać wszystkie funkcjonalności wymagane w Etapie 1 w stopniu nie mniej rozwiniętym.

2.       Zarządzanie uprawnieniami – funkcjonalność wymagana

PGNIG OD oczekuje zapewnienia możliwości zarządzania uprawnieniami dla różnych grup użytkowników.

PGNIG OD oczekuje aby rozwiązanie pozwalało zarządzać uprawnieniami dla 3 grup użytkowników:

a)       Administrator – zarządzanie uprawnieniami dla wszystkich kategorii użytkowników (dodawanie i usuwanie kont), przeglądy statystyk i generowanie raportów oraz korzystanie z wszystkich funkcjonalności rozwiązania

b)      Team Leader – kierownik Zwykłych użytkowników, dołączanie do konwersacji, przełączanie konwersacji do konsultanta, przeglądanie statystyk, generowanie raportów, zarządzanie uprawnieniami dla Zwykłych użytkowników

c)       Zwykły użytkownik – zadawanie pytań, prowadzenie konwersacji

 

3.       Raportowanie – funkcjonalność wymagana

Do kluczowych wymagań względem systemu należy zaliczyć (generowane z repozytorium historycznego):

a)       statystyki nt. pytań/fraz najczęściej pojawiających się w wyszukiwaniach (top 5 najpopularniejszych pytań),

b)      statystyki nt. pytań/fraz, które zostały bez odpowiedzi (np. top 10 nieznalezionych (skomplikowanych) pytań etc.),

c)       inne zaproponowane przez uczestników w ramach rozwiązania.

4.       Funkcjonalność konwersacyjna – funkcjonalność opcjonalna

Wyszukiwarka będzie narzędziem wykorzystywanym przez konsultantów wewnętrznie, jednak PGNIG OD planuje w dalszej perspektywie udostępnienie jej klientom jako chatbot (dzięki temu możliwe będzie skrócenie czasu poprzez pełną automatyzację).

W przypadku funkcjonalności konwersacyjnej istotne jest, aby system integrował się z aktualnym systemem do obsługi Contact Center, stąd uczestnicy konkursu w specyfikacji technicznej powinni wskazać standardy komunikacyjne dla swojego rozwiązania. Konieczna jest funkcjonalność płynnego przechodzenia z chatu z automatem na rozmowę w człowiekiem (live).

5.       Funkcjonalność autopodpowiedzi w trakcie wpisywania (tzw. as you type) – funkcjonalność opcjonalna

Funkcjonalność przewiduje pojawianie się sugerowanych fraz w miarę wpisywania zapytania („as you type”).

6.       Funkcjonalność oceniania interakcji na skali lub w formie like/dislike – funkcjonalność opcjonalna

W przypadku rozwiązań zawierających funkcjonalność konwersacyjną, PGNiG OD dopuszcza rozwiązania, które zapewnią możliwość oceny przez Użytkowników danej interakcji z rozwiązaniem (np. na skali bądź po prostu „źle/dobrze” - wg. propozycji Uczestników).

7.       Alertowanie o nowych treściach w Bazie Wiedzy lub innym zaindeksowanym źródle – funkcjonalność opcjonalna

Dodatkową funkcjonalnością premiowaną będzie wysyłanie alertów do konsultantów o nowych wpisach i dokumentach w Bazie Wiedzy, ważniejszych awariach lub zmianie godzin pracy Biur Obsługi Klienta.

8.       Format OCR to TEXT – funkcjonalność opcjonalna

Dodatkowo punktowaną funkcjonalnością będzie „OCR to text” - przetwarzanie PDF będących skanami/obrazami (w tym zawierającymi tabele – obrazy).

Kryteria oceny II etapu
1. Kryteria funkcjonalne - waga 60%
Liczba punktów otrzymana przez każde z rozwiązań w grupie kryteriów 1.1. i 1.2 i 1.3 będzie zsumowana a następnie przemnożona przez wagę 60
1.1 Ocena samodzielności uczenia się rozwiązania - waga 0%
Zamawiający doda do Bazy Wiedzy dodatkowe dokumenty. Oceni ich wpływ na aplikację w następujący sposób: 1. Pełne odzwierciedlenie dokumentu w wynikach wyszukiwania (samodzielna indeksacja) – 30 pkt. 2. Częściowa indeksacja – 15 pkt. 3. Brak indeksacji – 0 pkt.
1.2 Funkcjonalności związane z interakcją, w tym: - waga 0%
Przy weryfikacji kryterium Zamawiający będzie kierował się opinią 10 testerów, którzy ocenią rozwiązanie w oparciu o poniższe kryteria, (kryteria o których mowa w pkt. 1.2.1 do 1.2.6) Wyniki przyznane przez każdego z testerów w każdym kryterium i dla każdej pracy zostaną zsumowane a następnie podzielone przez liczbę testerów.
1.2.1 Ocena Intuicyjności interfejsu - waga 0%
Oceniane na skali od 1 do 10 pkt, gdzie 1 pkt. oznacza interfejs nieintuicyjny i komplikujący pracę, a 10 pkt. – interfejs, który ułatwia pracę i wyszukiwanie informacji.
1.2.2 Ocena funkcjonalności konwersacyjnej - waga 0%
Oceniane na skali od 1 do 20 pkt., gdzie 1 pkt. oznacza niskie możliwości konwersacyjne, a 20 pkt.– wysokie możliwości konwersacyjne. Możliwości konwersacyjne oceniane będą pod kątem stopnia w którym konwersacje zbliżone są do sposobu komunikacji z człowiekiem, w tym pod względem szyku zdania, poprawności gramatycznej, wykorzystywania skojarzeń, parafrazowania, generalizowania, wnioskowania itd. (human-like-conversation).
1.2.3 Ocena funkcjonalności autopodpowiedzi – as you type - waga 0%
Występuje – 5 pkt. Nie występuje – 0 pkt.
1.2.4 Ocena funkcjonalności alertowania o nowych treściach w Bazie Wiedzy - waga 0%
Funkcjonalność oceniana na skali gdzie 5 pkt. oznacza, że system w sposób szybki informuje o pojawieniu się nowych treści, dodatkowo, w wygodny sposób wyświetla użytkownikowi streszczenie i/lub link do dokumentu a 0 pkt. oznacza, że system nie posiada funkcjonalności alertowania.
1.2.5 Ocena funkcjonalności oceniania interakcji na skali lub źle/dobrze - waga 0%
Występuje – 5 pkt. Nie występuje – 0 pkt.
1.2.6 Ocena funkcjonalności OCR to TEXT - waga 0%
Występuje – 5 pkt. Nie występuje – 0 pkt.
1.3 Funkcjonalność modułu raportowego - waga 0%
Rozwiązania zostaną sklasyfikowane do jednego z poniższych typów i przyporządkowane im zostaną punkty: 1) rozwiązanie posiada rozbudowane możliwości raportowania – 20 pkt 2) rozwiązanie posiada podstawowe możliwości raportowania – 10 pkt. 3) rozwiązanie nie posiada funkcjonalności raportowania – 0 pkt.
2. Cena - waga 40%
Łączna cena za produkt, zgodna z formularzem cenowym (wzór formularza zostanie udostępniony przed uruchomieniem 2 etapu konkursu). Obliczone wg. wzoru: Cena zgłoszenia wycenionego najniżej/Cena zgłoszenia badanego x 40
Nagroda dla najlepszej pracy w II etapie
Nagrodą w II etapie jest zaproszenie do negocjacji umowy na wykonanie całości systemu (wykonanie uszczegółowienia pracy konkursowej)
Wyniki oceny II etapu
Poniższa tabela prezentuje oceny dokonane przez Zamawiającego po II etapie konkursu. Podmioty, których oceny dotyczą zostaną odsłonięte po zakończeniu konkursu. Jeśli Twoja praca znajduje się na liście - zaloguj się, a Twój aktualny wynik zostanie odsłonięty.
LpPodmiotWynik sumaryczny
1(zanonimizowany)28.00
2(zanonimizowany)0.00
3(zanonimizowany)24.00
4(zanonimizowany)62.00
Kluczowe zapisy umowy na uszczegółowienie rozwiązania
Zasady dotyczące praw autorskich majątkowych oraz licencji zwrotnej
Przyjęcie licencji na wszystkich polach eksploatacji.
Pozostałe zapisy mające wpływ na umowę

14.1.         Zamawiający gwarantuje, że wszelkie prawa autorskie i majątkowe do złożonego w Konkursie Rozwiązania Konkursowe pozostają własnością Uczestnika.

14.2.         Zamawiający zastrzega, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby po stronie Zmawiającego i pod warunkiem posiadania przez Zamawiającego środków finansowych na ten cel, nabędzie rozwiązanie od zwycięskiego Uczestnika, którego praca otrzymała najwyższą liczbę punktów w II etapie.

14.3.         Nabycie będzie poprzedzone negocjacjami. Uczestnik zobowiązuje się, iż ceny jednostkowe będące wynikiem negocjacji, nie będą wyższe niż ceny jednostkowe wskazane w Załączniku nr 5 - Formularzu cenowym.

14.4.         Zamawiający oczekuje, że zwycięskie rozwiązanie zostanie mu udostępnione w formie wieczystej licencji niewyłącznej dla minimum 2800 użytkowników z prawem do bezpłatnych poprawek i aktualizacji w okresie 48 miesięcy.

14.5.         Zamawiający oczekuje ceny zryczałtowanej, bez ograniczeń odnośnie do liczby zapytań.

Kontakt
Zamawiający udziela odpowiedzi pod warunkiem, że pytanie lub wniosek o wyjaśnienie zawartości Regulaminu wpłynie dwa dni przez terminem składania wniosku lub Rozwiązań. Jeżeli prośba o wyjaśnienie treści Regulaminu wpłynęła po upływie terminu lub dotyczy udzielonych już odpowiedzi i wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić takie pytania bez rozpoznania.
Komunikacja z uczestnikami prowadzona jest w formie elektronicznej, pocztą email lub przez Platformę Konkursową.
Marcin Maciak
tel.
marcin.maciak@pgnig.pl
Pytania i odpowiedzi
Jeśli chodzi o dokumenty archiwalne tzn. stare instrukcje, procedury, dokumenty dla Klienta to po aktualizacji na Bazie Wiedzy są one przenoszone do Archiwum Bazy Wiedzy do którego mają dostęp tylko Redaktorzy. Dokumenty w tym folderze nie są posegregowane tak jak na Bazie Wiedzy. Jeśli chodzi o cenniki do taryf, promocji takich jak np. SNC II, SNC III, SNC V to cennik są cały czas dostępne na Bazie Wiedzy z informacją że to jest cennik archiwalny.
W związku z brakiem dedykowanych zapisów w umowie o użyciu logotypów, na tym etapie konkursu na Wirtualnego Konsultanta, nie można używać oficjalnie logotypów PGNiG w interface użytkownika.
Zgodnie z §3 pkt. 3.16 Regulaminu, koniec II etatu przypada na 31.01.2020 godz. 10.00.
- 20 kont ze standardowymi uprawnieniami użytkownika - 5 kont administracyjnych
Wdrożenie winno uwzględniać realizację oczekiwań ze strony PGNiG OD wskazanych w dokumentach konkursowych. PGNiG OD na tym etapie nie narzuca konkretnych rozwiązań, oprócz wymogu instalacji rozwiązania on-premise w środowisku PGNiG. Wymogi dot. specyfikacji zostały określone w dokumentach konkursowych. Jak rozumiemy, wdrożenie zostanie zrealizowany w oparciu o Państwa doświadczenia w dotychczasowych projektach, uwzględniających specyfikę oraz technologię Państwa rozwiązania konkursowego. Szczegóły zostaną doprecyzowane z laureatem konkursu Govtech, na etapie negocjacji umowy.
Aktualizacja bazy wiedzy odbędzie się w terminie w którym Sąd Konkursowy będzie dokonywał oceny, w takim samej formule jak pierwotne zasilenie bazy wiedzy tj. po przez umieszczenie na serwerze SFTP dodatkowego pliku do pobrania. O szczegółowym terminie aktualizacji, uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni indywidualnie
Przekazane pliki były dwoma zbiorczymi plikami xml. Zgodnie z informacjami od producenta https://confluence.atlassian.com/conf61/import-content-into-confluence-877187816.html import polega na załadowaniu wyeksportowanego pliku xml. W narzędziu do importu tego pliku należy wskazać plik którego dotyczy import.
Posiadana przez Zamawiające wersja Confluence to 6.11.0. Jest to wersja serwerowa, a nie Cloud. Wcześniejsze wersje oprogramowania są dostępne na stronie producenta, w sekcji listy rozwijanej. https://www.atlassian.com/software/confluence/download-archives
2019-11-13 14:48
Całość rozwiązania musi być dostępna do instalacji w środowisku przetwarzania Zamawiającego. Nie dopuszczamy rozwiązania w chmurze.
2019-11-13 14:51
Brak zapisów w Regulaminie
2019-11-13 14:51
Infrastruktura uczestnika konkursu. Zachęcamy do zapoznania się z Instrukcją zgłoszenia do etapu I w konkursie "Wirtualny Asystent dla Departamentu Klientów Indywidualnych PGNIG Obrót Detaliczny Sp. z o.o." (załącznik dostępny na Platformie)
2019-11-13 14:52
Pełnomocnikiem Uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie może być jeden z tych Uczestników. Uczestnikami wspólnie biorącymi udział w Konkursie są w szczególności wspólnicy spółki cywilnej i tzw. konsorcja. Pełnomocnik załącza do Wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wszystkich Uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie. Pełnomocnictwo może być złożone także w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
2019-11-13 14:54
Nie udostępniamy logotypów Uczestnikom konkursu. Zwracamy uwagę na obowiązek anonimowości. W razie wątpliwości zachęcamy do zapoznanie się z "Instrukcją zgłoszenia do etapu I w konkursie "Wirtualny Asystent dla Departamentu Klientów Indywidualnych PGNIG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.""
2019-11-13 14:54
Stopień szczegółowości doprecyzowany jest w "Instrukcją zgłoszenia do etapu I w konkursie "Wirtualny Asystent dla Departamentu Klientów Indywidualnych PGNIG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.""
2019-11-13 14:56
Jest to wymóg obligatoryjny. Zamawiający rezerwuje sobie prawo do zlecenia audytu kodu certyfikowanej firmie zewnętrznej.
2019-11-13 14:57
Przykładowe pytania i odpowiedzi znajdują się w Załączniku nr 13 do Regulaminu - "Załącznik_13_USŁUGA_FACHOWIEC_PYTANIA_I_ODPOWIEDZI"
2019-11-22 08:48
Baza wiedzy DKI jest osadzona na dedykowanej przestrzeni utworzonej w narzędziu Confluence - producent firma Atlassian. Wszelkie możliwości integracji( np. poprzez wystawiane API) zawarte są w dokumentacji narzędzi dostępnych na stronach producenta . Jeżeli standardowe funkcjonalności nie umożliwiają integracji, wymagany byłby development zlecany partnerowi Atlassian. Posiadana wersja to 6.11.0 https://confluence.atlassian.com/conf611/confluence-server-documentation-955186936.html W Bazie Wiedzy stosowane są rozwiązania dostępne standardowo w aplikacji oraz zakupione w ramach pluginów dostępnych na https://marketplace.atlassian.com/ Confluence jest narzędziem przeglądarkowym - dedykowana przeglądarka to Chrome. Alternatywnie możliwa by była integracja Confluence z aplikacją dedykowaną CC (WDE Genesis)
2019-11-22 09:35
Zgodnie z załącznikiem nr 14 Instrukcja zgłoszenia rozwiązania: Składanie prac odbywa się przez platformę https://konkursy.govtech.gov.pl/. Jedynie praca złożona przez Platformę Konkursową będzie przedmiotem oceny. Aby przesłać rozwiązanie, Uczestnik powinien: - zalogować się a następnie - po kliknięciu w zakładkę - wypełnić formularz przygotowania pracy konkursowej - w formularzu - umieść link do zasobu własnego - Platformy uczestnika Na formularz przygotowania pracy konkursowej składa się: - Pole opisu, ograniczone do 8 000 znaków i podstawowego formatowania – w tym polu należy przygotować opis systemu. Opis powinien być przygotowany zgodnie ze wzorem z Załącznika; - Pole plików, gdzie jeden plik to max. 50 MB, bez ograniczeń co do ich ilości – w tym polu należy zamieścić dane logowania oraz ew. instrukcję dot. poruszania się po platformie testowej.
2019-11-22 13:35
W celu złożenia Pracy konkursowej należy, po zalogowaniu się do platformy wybrać z menu Konkursu "Prześlij pracę konkursową w I etapie". Platforma przeniesie użytkownika wtedy do Formularza zgłoszeniowego pracy konkursowej. Zgodnie z załącznikiem nr 14 Instrukcja zgłoszenia rozwiązania: Składanie prac odbywa się przez platformę https://konkursy.govtech.gov.pl/. Jedynie praca złożona przez Platformę Konkursową będzie przedmiotem oceny. Aby przesłać rozwiązanie, Uczestnik powinien: - zalogować się a następnie - po kliknięciu w zakładkę - wypełnić formularz przygotowania pracy konkursowej, - w formularzu - umieść link do zasobu własnego - Platformy uczestnika Na formularz przygotowania pracy konkursowej składa się: - Pole opisu, ograniczone do 8 000 znaków i podstawowego formatowania – w tym polu należy przygotować opis systemu. Opis powinien być przygotowany zgodnie ze wzorem z Załącznika; - Pole plików, gdzie jeden plik to max. 50 MB, bez ograniczeń co do ich ilości – w tym polu należy zamieścić dane logowania oraz ew. instrukcję dot. poruszania się po platformie testowej.
2019-11-22 15:04
Załącznik_13_USŁUGA_FACHOWIEC_PYTANIA_I_ODPOWIEDZI - zawiera kompletną listę najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi dotyczących usługi fachowiec. Jest to dedykowany FAQ. Załącznik nr 3 - Rekomendowane źródła wiedzy, to zestawienie publicznych źródeł wiedzy, pełniących funkcję słownika, w procesie uczenia narzędzia informatycznego.
2019-11-26 11:27
Baza wiedzy DKI jest osadzona na dedykowanej przestrzeni utworzonej w narzędziu Confluence - producent firma Atlassian. Wszelkie możliwości integracji( np. poprzez wystawiane API) zawarte są w dokumentacji narzędzi dostępnych na stronach producenta . Jeżeli standardowe funkcjonalności nie umożliwiają integracji, wymagany byłby development zlecany partnerowi Atlassian. Posiadana wersja to 6.11.0 https://confluence.atlassian.com/conf611/confluence-server-documentation-955186936.html W Bazie Wiedzy stosowane są rozwiązania dostępne standardowo w aplikacji oraz zakupione w ramach pluginów dostępnych na https://marketplace.atlassian.com/ Confluence jest narzędziem przeglądarkowym - dedykowana przeglądarka to Chrome.
2019-11-26 11:27
Doker to standard Chmurowy. Obecnie w PGNiG brak możliwości instalacji a także akceptacji obrazów maszyn. Preferowane są instalki systemów.
2019-11-26 12:02
Streszczenie odpowiedzi w rozumieniu 'opracowania' konkretnej odpowiedzi wraz podświetleniem frazy w dokumencie do której się odnosi.
2019-11-26 12:32
Zgodnie z Regulaminem 8.3 Każdy Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz dowolną liczbę Rozwiązań Konkursowych w I Etapie. W przypadku sklasyfikowania na miejscach nagradzanych (od 1 do 5) więcej niż jednej pracy od tego samego Uczestnika, Uczestnik musi wskazać, które jedno spośród nagrodzonych rozwiązań złoży jako pracę konkursową w II Etapie.
2019-11-28 09:02
Tak, zgodnie z Regulaminem składanie rozwiązań do I etapu jest do końca dnia 28.11.2019.
2019-11-28 10:22
Z uwagi potencjalny problem z 'porównywaniem rozwiązań', zamawiający oczekuje otrzymania rozwiązania, którego specyfikacja zamieszona jest w Regulaminie. W związku z czym utrzymujemy standard dostarczenia wszystkich 8 funkcjonalności. Funkcjonalność SSO (Single Sign On), jest to są to standardowa funkcjonalność, gdzie użytkownik po zalogowaniu się do stacji roboczej hasłem domenowym, nie musi już logować się później do programów które mają SSO, bo one rozpoznają osobę zalogowaną jako użytkownika komputera
2019-12-06 16:31
W ramach etapu pierwszego, w sumie złożono 12 prac.
2019-12-06 16:36
Zgodnie z zapisami Regulaminu (oraz Instrukcji), Sąd Konkursowy dokonuje oceny złożonych prac w pierwszym etapie do 12.12.2019r. Ze zwycięzcami Etapu I Zamawiający podpisze Umowy o poufności (NDA). Wyniki I oraz II Etapu zostaną podane do publicznej wiadomości na Platformie Konkursowej GovTech po dokonaniu oceny II Etapu Konkursu
2019-12-13 14:56
Szczegółowe informacje dot. wyników I Etapu, zostaną wysłane drogą e-mail za pośrednictwem Govtech.
2019-12-13 14:57
Seminarium dla uczestników Etapu II, odbędzie się 14.01.2020r na terenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
2019-12-13 14:58
Uczestnik zakwalifikowany do z do II Etapu Konkursu, zobowiązuje się do jej zawarcia Umowy o poufności. Wzór umowy o zachowaniu poufności (NDA), stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu. Pierwszym podmiotem podpisującym umowę NDA będzie PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. Po podpisaniu umowy NDA przez PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. , umowa zostanie odesłana do podpisu do uczestnika konkursu.
2019-12-16 09:01
Wszyscy uczestnicy konkursu, którzy złożyli pracę w I Etapie, otrzymali korespondencję e-mail z platformy Govtech, dot. wyników konkursu.
2019-12-18 13:13
Zgodnie z Regulaminem: „3.7. Żadne Rozwiązanie Konkursowe ani jego elementy nie mogą być opatrzone odpowiednio nazwą lub imieniem i nazwiskiem Uczestnika, ani innymi informacjami umożliwiającymi zidentyfikowanie autora lub Uczestnika Konkursu, w tym informacjami zawartymi w kodzie źródłowym oprogramowania informatycznego, jeśli takie składa się na Rozwiązanie Konkursowe, przed rozstrzygnięciem Konkursu przez Sąd Konkursowy. Niespełnienie powyższego warunku skutkuje wykluczeniem Uczestnika z Konkursu.”
2019-12-19 09:34
Zgodnie z zapisami Regulaminu: "W ramach rozwiązania Zamawiający oczekuje udzielenia licencji do korzystania z kodu źródłowego aplikacji na potrzeby wykonania audytu bezpieczeństwa (Zamawiający nie przejmuje praw majątkowych do kodu w celu samodzielnego rozwijania - zgodnie z postanowieniami rozdziału 14)." Celem wykonania audytu bezpieczeństwa przez Biuro Bezpieczeństwa PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., uczestnik konkursu, winien udostępnić swój kod źródłowy, celem wykonania audytu. Audyt wykonany będzie w środowisku informatycznym PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. Szczegółowe informacje zostaną udzielone przed podpisaniem umowy ze zwycięzcą.
2019-12-19 15:00
Zgodnie z zapisami 14.7 Regulaminu: "Zamawiający oczekuje, że zwycięskie rozwiązanie zostanie mu udostępnione w formie wieczystej licencji niewyłącznej dla minimum 2800 użytkowników z prawem do bezpłatnych poprawek i aktualizacji w okresie 48 miesięcy." Licencję wieczystą w regulaminie, definiujemy jako prawo do korzystania z oprogramowania przez nieograniczony czas. PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., nie nabywa praw do użytkowania, tylko wieczystą licencję na użytkowanie. Uczestnicy konkursu zachowują pełne autorskie prawa majątkowe do rozwiązań, wraz z możliwością ich rozwijania i obrotu.
2019-12-31 10:37
Warunkiem wypłaty nagrody za I Etap jest podanie nr konta przez uczestnika Konkursu. Po podaniu nr konta, PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z .o.o., zrealizuje zlecenie płatności.
2020-01-10 13:13
Tak
2020-01-13 11:40
Źródło danych zamieszczone jest na serwerze SFTP SFTP Dostęp do serwera poprzez: -serwer: sftp.pgnig.pl port 1122 (Uwaga !!! Port nie jest standardowy.) - login: podany w prywatnej wiadomości e-mail - hasło zostanie wysłane SMS-em. PS1. W celu skorzystania z dostępu zaleca się użycie programu WinSCP, który nie wymaga użycia licencji. PS2. Przeglądarki internetowe nie obsługują protokołu SFTP. Baza Wiedzy jest osadzona na dedykowanej przestrzeni utworzonej w narzędziu Confluence firmy Atlassian. Wszelkie możliwości integracji (np. poprzez wystawiane API) zawarte są w dokumentacji narzędzia dostępnych na stronach producenta. Jeżeli standardowe funkcjonalności nie umożliwiają integracji, wymagany byłby development zlecany partnerowi Atlassian. Wersja, którą posiada Zamawiający to wersja to 6.11.0 https://confluence.atlassian.com/conf611/confluence-serverdocumentation-955186936.html. W Bazie Wiedzy stosowane są rozwiązania dostępne standardowo w aplikacji oraz zakupione w ramach pluginów dostępnych na https://marketplace.atlassian.com/. Confluence jest narzędziem przeglądarkowym - dedykowana przeglądarka to Chrome. Wykorzystując natywne funkcjonalności Confluence, Zamawiający dokona exportu zawartości stron wybranego zasobu (wraz załącznikami) i zapewni Uczestnikom dostęp do lokalizacji, z której możliwe będzie pobranie eksportu i załączników. Zamawiający oczekuje, że Uczestnicy dokonają importu zawartości na swoją instancję Confluence, która będzie kompatybilna z wersją posiadaną przez Zamawiającego.
2020-01-13 12:01
Formularz cenowy został udostępniony 10.01.2020r w korespondencji e-mail dla uczestników II etapu konkursu
2020-01-13 13:07
Funkcjonalność konwersacyjna w ramach konkursu rozumiana jest jako narzędzie wewnętrzne dla użytkownika (konsultanta CC). Funkcjonalność tą na tym etapie rozumiemy jako możliwość włączenia logowania konwersacji systemu z konsultantem, w celu jej odłożenia do bazy. Dzięki powyższemu, zyskujemy funkcjonalność informacyjno -raportową, tj. statystykę pytań zadawanych systemowi.
2020-01-13 13:59
Na obecnym etapie trudno nam określić stały poziom. Relewancję mógłby oceniać konsultant (na ile uzyskana odpowiedź odpowiadała oczekiwaniom) Wtedy silnik szukający do poprawki (zależy jakie mechanizmy uczące są, czy to trzeba ręcznie korygować coś w bazie słów kluczowych czy w silniku jakoś inaczej wprowadzić korektę), albo na podstawie łapek like/dislike silnik się douczy itp.) Dojście do odpowiedzi lub dokumentu można oceniać poprzez szybkość dotarcia ( np. zadałem 2 pytania lub 5 pytań o dostałem "x" ; a w sumie to się składa na x sekund wyszukiwania)
2020-01-17 10:06
Do przechowywania kodu używamy specjalnego, oddzielnego repozytorium do którego dostęp ma wyłącznie ograniczona grupa pracowników biura bezpieczeństwa. Autoryzacja odbywa się z wyłączeniem standardowych uprawnień (logowanie spoza firmowego SSO), repozytorium jest fizycznie oddzielone od standardowych zasobów dyskowych, a dane przechowywane są szyfrowane.
2020-01-17 10:07
Przed wdrożeniem nowego oprogramowania, pisanego na potrzeby PGNiG, wykonywana jest rękami pracowników Biura Bezpieczeństwa analiza kodu pod kątem podatności na zagrożenia. Analiza statyczna i dynamiczna, za pomocą zautomatyzowanych narzędzi. Uzyskanie pozytywnej rekomendacji jest warunkiem zaakceptowania dostarczanego rozwiązania. W przypadku negatywnego wyniku, twórca oprogramowania otrzyma informację o zaleceniach i obszarach do poprawy w kodzie.
2020-01-22 12:20
PGNiG OD, w ramach konkursu przewiduje zamówienie w modelu Licencji wieczystej, a nie w modelu subskrypcyjnym. Typ licencjonowania oparty na subskrypcji wymaga cyklicznej (miesięcznej lub rocznej) opłaty ze strony klienta. Umożliwia to korzystanie z oprogramowania w okresie obowiązywania usługi. Licencja taka jest “dzierżawiona” i nie jest własnością użytkownika, tak jak w przypadku licencji wieczystej. W ramach subskrypcji użytkownik posiada licencję na oprogramowanie, dostęp do wsparcia technicznego oraz ma możliwość aktualizacji oprogramowania, w trakcie gdy usługa jest aktywna. Zazwyczaj korzystanie z programu z licencją czasową odbywa się w chmurze. Typ licencjonowania oparty na subskrypcji wymaga cyklicznej (miesięcznej lub rocznej) opłaty ze strony klienta. Umożliwia to korzystanie z oprogramowania w okresie obowiązywania usługi. Licencja taka jest “dzierżawiona” i nie jest własnością użytkownika, tak jak w przypadku licencji wieczystej. W ramach subskrypcji użytkownik posiada licencję na oprogramowanie, dostęp do wsparcia technicznego oraz ma możliwość aktualizacji oprogramowania, w trakcie gdy usługa jest aktywna. Zazwyczaj korzystanie z programu z licencją czasową odbywa się w chmurze.
2020-01-30 13:21
Zgodnie z zapisami regulaminu, żądny element pracy konkursowej nie może wskazywać na autora pracy. Dopuszczalnym formatem złożenia formularza cenowego jest plik xls
2020-03-11 08:45
PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. w Warszawie (zwany dalej „Zamawiającym”) działając na podstawie pkt. 15 Regulaminu konkursu zawiadamia uczestników konkursu o wynikach konkursu i otrzymanych ocenach przez prace konkursowe (Rozwiązania Konkursowe) w II Etapie przedmiotowego konkursu. Zwycięzcą Konkursu został następujący Uczestnik konkursu: Mobitum sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Praca konkursowa (Rozwiązanie Konkursowe) Etapu II konkursu tego Uczestnika uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 70,75 punktów, spośród wszystkich prac konkursowych (Rozwiązań Konkursowych) Etapu II konkursu, złożonych przez Uczestników II Etapu przedmiotowego konkursu. Jednocześnie, Zamawiający wyjaśnia, że rozbieżności pomiędzy punktacją zamieszczoną na platformie a poniższą punktacją, wynika z niemożliwości zastosowania pogłębionego algorytmu przeliczenia ocen na platformie konkursowej. Wiążące wyniki opublikowane są na stronie internetowej Zamawiającego (link poniżej). Zamawiający informuje, że Uczestnikom Konkursu przysługuje możliwość wniesienia odwołania od decyzji Sądu Konkursowego. Odwołanie należy wnieść w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o podjętej decyzji (tj. od zamieszczenia niniejszej informacji). Odwołanie wnosi się na adres Zamawiającego wskazując na przepis Regulaminu, który nie został dotrzymany, argumentacje uzasadniającą uchybienie oraz sprecyzowane żądanie. Odwołanie rozpatrywane będzie przez zespół Zamawiającego w skład którego wejdą osoby nie powiązane wcześniej z Konkursem. Zamawiający rozpatrzy odwołanie w ciągu 7 dni od daty otrzymania informacji. Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszej wiadomości na adres poczty elektronicznej: marcin.maciak@pgnig.pl. Szczegółowe wyniki dostępne są na stronie http://pgnig.pl/przetargi-pgnig
ZADAJ PYTANIE
Dokumentacja postępowania
TAGI
uczenie maszynowe