GovTech BETA
Platforma Konkursowa
Platforma prezentująca atrakcyjność inwestycyjną na obszarach białych plam w dostępie do Internetu.
OBSERWUJ KONKURS
Otrzymasz powiadomienia o zmianach i upływających terminach
kiedy można wysyłać zgłoszenia
od 27.09.2019 do 28.10.2019
pula nagród i zwrotu kosztów
25 000,00 zł brutto
maksymalny budżet wdrożenia
600 000,00 zł brutto
Funkcjonowanie dziś, opis potrzeby

W Polsce na koniec 2018 r. tylko 71 % gospodarstw domowych miało dostęp do Internetu o przepustowości min. 30 Mb/s. Wizją UKE, potwierdzoną przez cele Europejskiej Agendy Cyfrowej jest, by do 2020 cała Polska, a więc każda gmina, każda miejscowość, każdy mieszkaniec miał możliwość korzystania z szybkiego Internetu. W tym celu UKE projektuje i wdraża szereg zachęt dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych do budowy lub rozbudowy własnej sieci. Prócz dużych operatorów telekomunikacyjnych w Polsce istnieje duża liczba firm obsługujących zwykle mniejsze miejscowości, dostarczając Internet do daleko położonych obszarów wiejskich i wiejsko-miejskich. Dla przedsiębiorców o których mowa, trudność stanowi precyzyjne obliczenie potencjalnego zwrotu z inwestycji w infrastrukturę sieciową.

Stworzenie powszechnie dostępnej platformy prezentującej atrakcyjność inwestycyjną, w szczególności obszarów pozbawionych infrastruktury o standardzie NGA i umożliwiającej dostęp do zaawansowanych narzędzi analitycznych dla wszystkich przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Działania mają na celu promowanie i stymulowanie efektywnego inwestowania w rozbudowę sieci NGA ze środków własnych Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych poprzez tworzenie zachęt inwestycyjnych. Projektowana platforma ma za zadanie pomóc przedsiębiorcom w analizie możliwości inwestycyjnych bazujących na danych posiadanych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, a także na podstawie danych ogólnodostępnych.

Oczekiwana zmiana

Realizacja projektu przyczyni się do:

- zwiększenia tempa inwestycji na obszarach białych plam,

- zwiększenia podaży łączy NGA i liczby użytkowników usług szerokopasmowego dostępu do Internetu,

- zwiększenia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw na lokalnych rynkach telekomunikacyjnych.

Sukces wdrożenia będzie mierzony procentem gospodarstw domowych, które uzyskają dodatkowo dostęp do sieci NGA.

Wymagania funkcjonalne

Podstawowym zadaniem Systemu Docelowego jest prezentowanie atrakcyjności inwestycyjnej w sieć NGA z użyciem zwycięskiego w Konkursie algorytmu do wyznaczania wskaźnika definiującego atrakcyjność inwestycyjną pod względem poziomu popytu danego obszaru/ poligonu/ obwodu/ punktu adresowego.

Funkcje Systemu Docelowego:

·         Funkcje kluczowe:

- określenie potencjału rozwojowego sieci telekomunikacyjnej na danym obszarze,

- określenie potencjału dochodowego na danym obszarze,

- wskaźnikowe określenie kosztów budowy i utrzymania sieci,

- zaznaczanie obszarów tylko w nowoutworzonym środowisku Systemu Docelowego z możliwością prezentacji wyników na serwisie mapowym UKE np. PIT

- zasilanie z zewnętrznych źródeł danych ogólnodostępnych tj.

o   dane socjodemograficzne dla obszaru całej Polski np. GUS

o   dane o infrastrukturze i usługach z Systemu Informacyjnego o Infrastrukturze Szerokopasmowej dla obszaru całej Polski

o   inne dane ogólnodostępne, istotne z punktu widzenia określenia wskaźnika

·         Funkcje dodatkowe:

- możliwość definiowania obszaru geograficznego inwestycji,

- dodatkowa dostępność informacji via API lub dedykowane eksporty dla analityków,

- otwarta specyfikacja struktur bazodanowych,

                - możliwość eksportu danych do pliku.

Założenia techniczne Systemu Docelowego:

·         rozwiązania typu OpenSource w najnowszej stabilnej wersji tzn.:

o   system operacyjny infrastruktury serwerowej - Debian,

o   silnik bazy danych - PostgreSQL,

o   rozszerzenie silnika bazy danych - PostGIS,

·         system bazodanowo-analityczny z uporządkowaną strukturą danych,

·         komunikacja w architekturze klient – serwer poprzez API,

·         API umożliwiającego pobieranie informacji z warstwy backend’owej,

·         wykorzystanie API na potrzeby warstwy prezentacji (interfejs WWW),

·         wykorzystanie API na potrzeby eksportu i udostępnienia danych dla analityków

·         dostęp do API tj. logowanie i dostęp dla wybranych podmiotów

·         w przypadku dostępu do systemu na potrzeby administracyjne rozwiązanie powinno oferować integrację z wykorzystywanym u Zamawiającego systemem pojedynczego logowania (CSU UKE)

·         w przypadku logowania dla użytkowników zewnętrznych budowane rozwiązanie powinno oferować integrację z wykorzystywanym u Zamawiającego systemem pojedynczego logowania (CSU UKE) oraz Centralną Bazą Organizacji Zamawiającego (CBO UKE)

·         warstwa wizualizacji danych w przeglądarce mapowej dostępna bez ograniczeń

·         wyświetlanie szczegółów danych obszarów/ poligonów/ obwodów/ punktów adresowych w przypadku zdefiniowanego zakresu do obliczeń wskaźników

Założenia graficzne Systemu Docelowego:

·         interfejs graficzny wersji webowej musi być zgodny z szatą graficzną strony internetowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej przekazaną przez Zamawiającego po podpisaniu umowy,

·         platforma musi mieć umieszczone:

o   obowiązujące logotypy Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Unii Europejskiej wraz z wyrażeniem UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,

informacje o współfinansowaniu badania przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, 2014-2020.

Użytkownicy i oczekiwana przez nich funkcjonalność podstawowa
Przedsiębiorca telekomunikacyjny Jednostka samorządu terytorialnego
algorytm do wyznaczania wskaźnika definiującego atrakcyjność inwestycyjną pod względem poziomu popytu danego obszaru/ poligonu/ obwodu / punktu adresowego
- powszechnie dostępna platforma do wizualizacji popytu na usługi szerokopasmowe
Administrator IT UKE
uprawnienia umożliwiające zarządzanie zarówno kwestiami technicznymi, jak i zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami; liczbą wątków oraz przeglądanie między innymi dziennika błędów statystyk dotyczących aktywności użytkowników
Sposób wyboru najlepszego partnera do współpracy
Harmonogram
Zgłoszenia do 28.10.2019
Weryfikacja zgłoszeń do 07.11.2019
Przyjmowanie rozwiązań - I etap od 08.11.2019 do 28.11.2019
Ocena propozycji 12.12.2019
Przyjmowanie rozwiązań - II etap od 10.01.2020
Ogłoszenie wyników do 07.02.2020
Szczegóły I etapu konkursu

Rozwiązania ani w części, ani w całości, nie mogą być udostępnione publicznie przez Uczestników, ani w inny sposób rozpowszechniane przed datą publicznego ogłoszenia wyników Konkursu.

Rozwiązanie ma składać się z:

a.       zdefiniowania 20 najważniejszych wskaźników pośrednich definiujących atrakcyjność inwestycyjną,

b.      opisu systemu informatycznego, który ma składać się co najmniej z opisu funkcjonalności systemu informatycznego w odniesieniu do założeń przyjętych dla kalkulacji wskaźników, o których mowa w pkt. 9.1.a. oraz procesu douczania modelu.

9.1.1.    Założenia oraz forma opracowania Rozwiązań:

a.       wskaźniki pośrednie, o których mowa w pkt. 9.1.a. składają się na wskaźnik atrakcyjności inwestycyjnej,

b.      w ramach Rozwiązania należy opracować algorytmy do wyznaczania wskaźników pośrednich określających atrakcyjność inwestycyjną danego obszaru,

c.       dla każdego ze wskaźników pośrednich należy podać następujące informacje, zgodnie ze zdefiniowaną poniżej strukturą:

Lp.
Nazwa wskaźnika pośredniego
Opis sposobu działania algorytmu wraz z opisem sposobu łączenia danych o różnym stopniu szczegółowości i podziale administracyjnym (do 500 znaków)
Wzór algorytmu
Źródła danych wykorzystane w algorytmie wraz z linkiem do danych ogólnodostępnych
  

d.      w Rozwiązaniu należy wskazać 20 wskaźników pośrednich mających największy wpływ na wskaźnik atrakcyjności inwestycyjnej. W przypadku wskazania większej liczby ocenianych jest pierwsze 20,

e.      proponowany wskaźnik pośredni powinien uwzględniać przepisy dotyczące ochrony danych osobowych i być obliczalny dla co najmniej 3 punktów adresowych,

f.        syntetyczny wskaźnik atrakcyjności inwestycyjnej powinien być niezależny od podziału administracyjnego kraju,

g.       w Rozwiązaniu należy wykorzystać następujące, powszechnie dostępne, dane:

·         dane GUS:

https://stat.gov.pl/podstawowe-dane/,

API GUS – https://api.stat.gov.pl/,

·         dane UKE z Systemu Informacyjnego o Infrastrukturze Szerokopasmowej udostępnione na stronie Otwarte Dane:

https://dane.gov.pl/dataset/588,system-informacyjny-o-infrastrukturze-szerokopasmowej-api

·         dane dotyczące infrastruktury Regionalnych Sieci Szerokopasmowych dostępne na stronie CPPC:

https://cppc.gov.pl/images/uploads/1.1_3_konkurs_runda_2/2018_01_04_RSS.zip.

Uczestnicy mogą wykorzystać inne publiczne dane, które mają wpływ na określenie wskaźników pośrednich,

h.      w opisie systemu informatycznego uwzględnić należy wykorzystywane narzędzia, przy czym Zamawiający preferuje wykorzystywanie rozwiązań open source,

i.         opis systemu informatycznego ma zawierać co najmniej:

·         opis sposobu działania i funkcjonalności systemu w odniesieniu do założeń przyjętych dla kalkulacji proponowanych wskaźników pośrednich,

·         opis sposobu działania i funkcjonalności systemu w procesie douczania modelu, określającego atrakcyjność inwestycyjną.

9.1.2.        Dostarczenie rozwiązania:

a.       lista zdefiniowanych wskaźników pośrednich, zgodnie ze strukturą określoną w pkt. 9.1.1.c, powinna zostać przekazana w formie tabeli w arkuszu kalkulacyjnym,

opis systemu informatycznego powinien zostać dostarczony w formacie *.pdf.

Kryteria oceny I etapu
k1 Poprawność wskazania wskaźników pośrednich - waga 50%
Szczegółowy opis kryteriów oceny znajduje się w Regulaminie Konkursu.
k2 Koncepcja systemu - waga 50%
Szczegółowy opis kryteriów oceny znajduje się w Regulaminie Konkursu.
W pierwszym etapie autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody finansowe oraz zaproszenie do złożenia prac w drugim etapie
1 miejsce: 3 000,00 PLN
2 miejsce: 2 500,00 PLN
3 miejsce: 2 000,00 PLN
4 miejsce: 1 500,00 PLN
5 miejsce: 1 000,00 PLN
Szczegóły II etapu konkursu

Rozwiązania ani w części, ani w całości, nie mogą być udostępnione publicznie przez Uczestników konkursu, ani w inny sposób rozpowszechniane przed datą publicznego ogłoszenia wyników Konkursu.

Rozwiązanie ma składać się z:

a.       Rozwiniętego opisu systemu informatycznego z Etapu I o m.in.:

·         opis zagadnień dotyczących wykorzystania zasobów sprzętowych i zabezpieczenia funkcjonowania proponowanego systemu,

·         przewidywane koszty utrzymania systemu w cyklu rocznym,

·         opis przedstawiający ocenę realności wdrożenia proponowanego rozwiązania w środowisku Zamawiającego

·         opis działania systemu, sposobu dodawania nowych wskaźników pośrednich i działania algorytmów, sposobu importu danych, ich struktury, wyświetlania wyników, prezentacji na mapie i innych istotnych elementów, z uwzględnieniem elementów opisanych w kryteriach oceny,

·         inne istotne elementy nie wymienione powyżej.

b.      Listy posortowanych w oparciu o zbudowany algorytm obszarów

 

9.2.1 Dostarczenie rozwiązania:

a.       Rozwinięty opis systemu informatycznego powinien zostać dostarczony w formacie *.pdf,

Lista posortowanych w oparciu o zbudowany algorytm obszarów powinna zostać dostarczona w formacie *.pdf.

Kryteria oceny II etapu
k1 Poprawność wskazania obszarów pod kątem atrakcyjności inwestycyjnej - waga 50%
Szczegółowy opis kryteriów oceny znajduje się w Regulaminie Konkursu.
K2 Koncepcja systemu - waga 50%
Szczegółowy opis kryteriów oceny znajduje się w Regulaminie Konkursu.
Nagroda dla najlepszej pracy w II etapie
Nagrodą w II etapie jest zaproszenie do negocjacji umowy na wykonanie całości systemu (wykonanie uszczegółowienia pracy konkursowej)
Zwrot kosztów za udział w II etapie
Dla uczestników, których praca konkursowa na II etapie uzyskała min 50.00% punktów za ocenę, otrzymają zwrot kosztów przygotowania pracy konkursowej do wysokości 3 000,00 zł
Kluczowe zapisy umowy na uszczegółowienie rozwiązania
Zasady dotyczące praw autorskich majątkowych oraz licencji zwrotnej
Przyjęcie wszystkich praw majątkowych na wszystkich polach eksploatacji, tak by zamawiający miał prawo rozwoju rozwiązania w dowolnym kierunku oraz udzielenie licencji zwrotnej wykonawcy, tak by miał możliwość dalszego rozwijania we własnym zakresie. Uzyskanie kodów źródłowych.
Pozostałe zapisy mające wpływ na umowę

Inne zapisy zdefiniowane przez Zamawiającego dla umowy zawieranej ze zwycięzcą konkursu:

1. Zostaną opracowane w trakcie negocjacji zapisów umowy ze zwycięzcą konkursu.

2. Uszczegółowienie pracy konkursowej obejmuje:

· opracowanie algorytmu wskaźnika prezentującego atrakcyjność inwestycyjną

· wykonanie projektu Systemu Docelowego

· dokumentację techniczną Systemu Docelowego

· instrukcję obsługi Systemu Docelowego dla użytkowników i administratorów Systemu

· minimum roczną gwarancję na naprawę błędów oprogramowania

minimum roczne wsparcie producenta obejmujące zgłoszenia związane z błędami technicznymi i funkcjonalnymi

Kontakt
Zamawiający udziela odpowiedzi pod warunkiem, że pytanie lub wniosek o wyjaśnienie zawartości Regulaminu wpłynie dwa dni przez terminem składania wniosku lub Rozwiązań. Jeżeli prośba o wyjaśnienie treści Regulaminu wpłynęła po upływie terminu lub dotyczy udzielonych już odpowiedzi i wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić takie pytania bez rozpoznania.
Komunikacja z uczestnikami prowadzona jest w formie elektronicznej, pocztą email lub przez Platformę Konkursową.
Michał Sobczak
tel. 225349295
zamowienia.publiczne@uke.gov.pl
Pytania i odpowiedzi
Dokumentacja postępowania
TAGI
przetwarzanie obrazów