Serwis Rzeczypospolitej Polskiej
Platforma GovTech
Platforma prezentująca atrakcyjność inwestycyjną na obszarach białych plam w dostępie do Internetu.
pula nagród i zwrotu kosztów
25 000,00zł brutto
maksymalny budżet wdrożenia
600 000,00zł brutto
Funkcjonowanie dziś, opis potrzeby

W Polsce na koniec 2018 r. tylko 71 % gospodarstw domowych miało dostęp do Internetu o przepustowości min. 30 Mb/s. Wizją UKE, potwierdzoną przez cele Europejskiej Agendy Cyfrowej jest, by do 2020 cała Polska, a więc każda gmina, każda miejscowość, każdy mieszkaniec miał możliwość korzystania z szybkiego Internetu. W tym celu UKE projektuje i wdraża szereg zachęt dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych do budowy lub rozbudowy własnej sieci. Prócz dużych operatorów telekomunikacyjnych w Polsce istnieje duża liczba firm obsługujących zwykle mniejsze miejscowości, dostarczając Internet do daleko położonych obszarów wiejskich i wiejsko-miejskich. Dla przedsiębiorców o których mowa, trudność stanowi precyzyjne obliczenie potencjalnego zwrotu z inwestycji w infrastrukturę sieciową.

Stworzenie powszechnie dostępnej platformy prezentującej atrakcyjność inwestycyjną, w szczególności obszarów pozbawionych infrastruktury o standardzie NGA i umożliwiającej dostęp do zaawansowanych narzędzi analitycznych dla wszystkich przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Działania mają na celu promowanie i stymulowanie efektywnego inwestowania w rozbudowę sieci NGA ze środków własnych Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych poprzez tworzenie zachęt inwestycyjnych. Projektowana platforma ma za zadanie pomóc przedsiębiorcom w analizie możliwości inwestycyjnych bazujących na danych posiadanych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, a także na podstawie danych ogólnodostępnych.

Oczekiwana zmiana

Realizacja projektu przyczyni się do:

- zwiększenia tempa inwestycji na obszarach białych plam,

- zwiększenia podaży łączy NGA i liczby użytkowników usług szerokopasmowego dostępu do Internetu,

- zwiększenia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw na lokalnych rynkach telekomunikacyjnych.

Sukces wdrożenia będzie mierzony procentem gospodarstw domowych, które uzyskają dodatkowo dostęp do sieci NGA.

Wymagania funkcjonalne

Podstawowym zadaniem Systemu Docelowego jest prezentowanie atrakcyjności inwestycyjnej w sieć NGA z użyciem zwycięskiego w Konkursie algorytmu do wyznaczania wskaźnika definiującego atrakcyjność inwestycyjną pod względem poziomu popytu danego obszaru/ poligonu/ obwodu/ punktu adresowego.

Funkcje Systemu Docelowego:

·         Funkcje kluczowe:

- określenie potencjału rozwojowego sieci telekomunikacyjnej na danym obszarze,

- określenie potencjału dochodowego na danym obszarze,

- wskaźnikowe określenie kosztów budowy i utrzymania sieci,

- zaznaczanie obszarów tylko w nowoutworzonym środowisku Systemu Docelowego z możliwością prezentacji wyników na serwisie mapowym UKE np. PIT

- zasilanie z zewnętrznych źródeł danych ogólnodostępnych tj.

o   dane socjodemograficzne dla obszaru całej Polski np. GUS

o   dane o infrastrukturze i usługach z Systemu Informacyjnego o Infrastrukturze Szerokopasmowej dla obszaru całej Polski

o   inne dane ogólnodostępne, istotne z punktu widzenia określenia wskaźnika

·         Funkcje dodatkowe:

- możliwość definiowania obszaru geograficznego inwestycji,

- dodatkowa dostępność informacji via API lub dedykowane eksporty dla analityków,

- otwarta specyfikacja struktur bazodanowych,

                - możliwość eksportu danych do pliku.

Założenia techniczne Systemu Docelowego:

·         rozwiązania typu OpenSource w najnowszej stabilnej wersji tzn.:

o   system operacyjny infrastruktury serwerowej - Debian,

o   silnik bazy danych - PostgreSQL,

o   rozszerzenie silnika bazy danych - PostGIS,

·         system bazodanowo-analityczny z uporządkowaną strukturą danych,

·         komunikacja w architekturze klient – serwer poprzez API,

·         API umożliwiającego pobieranie informacji z warstwy backend’owej,

·         wykorzystanie API na potrzeby warstwy prezentacji (interfejs WWW),

·         wykorzystanie API na potrzeby eksportu i udostępnienia danych dla analityków

·         dostęp do API tj. logowanie i dostęp dla wybranych podmiotów

·         w przypadku dostępu do systemu na potrzeby administracyjne rozwiązanie powinno oferować integrację z wykorzystywanym u Zamawiającego systemem pojedynczego logowania (CSU UKE)

·         w przypadku logowania dla użytkowników zewnętrznych budowane rozwiązanie powinno oferować integrację z wykorzystywanym u Zamawiającego systemem pojedynczego logowania (CSU UKE) oraz Centralną Bazą Organizacji Zamawiającego (CBO UKE)

·         warstwa wizualizacji danych w przeglądarce mapowej dostępna bez ograniczeń

·         wyświetlanie szczegółów danych obszarów/ poligonów/ obwodów/ punktów adresowych w przypadku zdefiniowanego zakresu do obliczeń wskaźników

Założenia graficzne Systemu Docelowego:

·         interfejs graficzny wersji webowej musi być zgodny z szatą graficzną strony internetowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej przekazaną przez Zamawiającego po podpisaniu umowy,

·         platforma musi mieć umieszczone:

o   obowiązujące logotypy Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Unii Europejskiej wraz z wyrażeniem UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,

informacje o współfinansowaniu badania przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, 2014-2020.

Użytkownicy i ich oczekiwania
Przedsiębiorca telekomunikacyjny Jednostka samorządu terytorialnego
algorytm do wyznaczania wskaźnika definiującego atrakcyjność inwestycyjną pod względem poziomu popytu danego obszaru/ poligonu/ obwodu / punktu adresowego
- powszechnie dostępna platforma do wizualizacji popytu na usługi szerokopasmowe
Administrator IT UKE
uprawnienia umożliwiające zarządzanie zarówno kwestiami technicznymi, jak i zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami; liczbą wątków oraz przeglądanie między innymi dziennika błędów statystyk dotyczących aktywności użytkowników
Harmonogram
Zgłoszenia do 30.10.2019 23:59
Weryfikacja zgłoszeń do 07.11.2019 23:59
Przyjmowanie rozwiązań - I etap od 08.11.2019 00:00 do 28.11.2019 23:59
Ocena propozycji 12.12.2019 23:59
Przyjmowanie rozwiązań - II etap od 10.01.2020 00:00 do 31.01.2020 23:59
Ogłoszenie wyników do 07.02.2020 23:59
Szczegóły I etapu konkursu

Rozwiązania ani w części, ani w całości, nie mogą być udostępnione publicznie przez Uczestników, ani w inny sposób rozpowszechniane przed datą publicznego ogłoszenia wyników Konkursu.

Rozwiązanie ma składać się z:

a.       zdefiniowania 20 najważniejszych wskaźników pośrednich definiujących atrakcyjność inwestycyjną,

b.      opisu systemu informatycznego, który ma składać się co najmniej z opisu funkcjonalności systemu informatycznego w odniesieniu do założeń przyjętych dla kalkulacji wskaźników, o których mowa w pkt. 9.1.a. oraz procesu douczania modelu.

9.1.1.    Założenia oraz forma opracowania Rozwiązań:

a.       wskaźniki pośrednie, o których mowa w pkt. 9.1.a. składają się na wskaźnik atrakcyjności inwestycyjnej,

b.      w ramach Rozwiązania należy opracować algorytmy do wyznaczania wskaźników pośrednich określających atrakcyjność inwestycyjną danego obszaru,

c.       dla każdego ze wskaźników pośrednich należy podać następujące informacje, zgodnie ze zdefiniowaną poniżej strukturą:

Lp.
Nazwa wskaźnika pośredniego
Opis sposobu działania algorytmu wraz z opisem sposobu łączenia danych o różnym stopniu szczegółowości i podziale administracyjnym (do 500 znaków)
Wzór algorytmu
Źródła danych wykorzystane w algorytmie wraz z linkiem do danych ogólnodostępnych
  

d.      w Rozwiązaniu należy wskazać 20 wskaźników pośrednich mających największy wpływ na wskaźnik atrakcyjności inwestycyjnej. W przypadku wskazania większej liczby ocenianych jest pierwsze 20,

e.      proponowany wskaźnik pośredni powinien uwzględniać przepisy dotyczące ochrony danych osobowych i być obliczalny dla co najmniej 3 punktów adresowych,

f.        syntetyczny wskaźnik atrakcyjności inwestycyjnej powinien być niezależny od podziału administracyjnego kraju,

g.       w Rozwiązaniu należy wykorzystać następujące, powszechnie dostępne, dane:

·         dane GUS:

https://stat.gov.pl/podstawowe-dane/,

API GUS – https://api.stat.gov.pl/,

·         dane UKE z Systemu Informacyjnego o Infrastrukturze Szerokopasmowej udostępnione na stronie Otwarte Dane:

https://dane.gov.pl/dataset/588,system-informacyjny-o-infrastrukturze-szerokopasmowej-api

·         dane dotyczące infrastruktury Regionalnych Sieci Szerokopasmowych dostępne na stronie CPPC:

https://cppc.gov.pl/images/uploads/1.1_3_konkurs_runda_2/2018_01_04_RSS.zip.

Uczestnicy mogą wykorzystać inne publiczne dane, które mają wpływ na określenie wskaźników pośrednich,

h.      w opisie systemu informatycznego uwzględnić należy wykorzystywane narzędzia, przy czym Zamawiający preferuje wykorzystywanie rozwiązań open source,

i.         opis systemu informatycznego ma zawierać co najmniej:

·         opis sposobu działania i funkcjonalności systemu w odniesieniu do założeń przyjętych dla kalkulacji proponowanych wskaźników pośrednich,

·         opis sposobu działania i funkcjonalności systemu w procesie douczania modelu, określającego atrakcyjność inwestycyjną.

9.1.2.        Dostarczenie rozwiązania:

a.       lista zdefiniowanych wskaźników pośrednich, zgodnie ze strukturą określoną w pkt. 9.1.1.c, powinna zostać przekazana w formie tabeli w arkuszu kalkulacyjnym,

opis systemu informatycznego powinien zostać dostarczony w formacie *.pdf.

Kryteria oceny I etapu
k1 Poprawność wskazania wskaźników pośrednich - waga 50%
Szczegółowy opis kryteriów oceny znajduje się w Regulaminie Konkursu.
k2 Koncepcja systemu - waga 50%
Szczegółowy opis kryteriów oceny znajduje się w Regulaminie Konkursu.
W pierwszym etapie autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody finansowe. oraz zaproszenie do złożenia prac w drugim etapie
1 miejsce: 3 000,00 PLN
2 miejsce: 2 500,00 PLN
3 miejsce: 2 000,00 PLN
4 miejsce: 1 500,00 PLN
5 miejsce: 1 000,00 PLN
Wyniki oceny I etapu
LpPodmiotWynik sumaryczny
1(zanonimizowany)88.00
2(zanonimizowany)94.00
3(zanonimizowany)0.00
4(zanonimizowany)90.00
5inProjects Sp. z o. o. Sp. k.
Cyfrowa 6 3.19, Szczecin
71-441 Szczecin
KRS: 0000650754
NIP: 8542402087
96.00
6(zanonimizowany)68.00
Szczegóły II etapu konkursu

Rozwiązania ani w części, ani w całości, nie mogą być udostępnione publicznie przez Uczestników konkursu, ani w inny sposób rozpowszechniane przed datą publicznego ogłoszenia wyników Konkursu.

Rozwiązanie ma składać się z:

a.       Rozwiniętego opisu systemu informatycznego z Etapu I o m.in.:

·         opis zagadnień dotyczących wykorzystania zasobów sprzętowych i zabezpieczenia funkcjonowania proponowanego systemu,

·         przewidywane koszty utrzymania systemu w cyklu rocznym,

·         opis przedstawiający ocenę realności wdrożenia proponowanego rozwiązania w środowisku Zamawiającego

·         opis działania systemu, sposobu dodawania nowych wskaźników pośrednich i działania algorytmów, sposobu importu danych, ich struktury, wyświetlania wyników, prezentacji na mapie i innych istotnych elementów, z uwzględnieniem elementów opisanych w kryteriach oceny,

·         inne istotne elementy nie wymienione powyżej.

b.      Listy posortowanych w oparciu o zbudowany algorytm obszarów

 

9.2.1 Dostarczenie rozwiązania:

a.       Rozwinięty opis systemu informatycznego powinien zostać dostarczony w formacie *.pdf,

Lista posortowanych w oparciu o zbudowany algorytm obszarów powinna zostać dostarczona w formacie *.pdf.

Kryteria oceny II etapu
k1 Poprawność wskazania obszarów pod kątem atrakcyjności inwestycyjnej - waga 50%
Szczegółowy opis kryteriów oceny znajduje się w Regulaminie Konkursu.
K2 Koncepcja systemu - waga 50%
Szczegółowy opis kryteriów oceny znajduje się w Regulaminie Konkursu.
Nagroda dla najlepszej pracy w II etapie
Nagrodą w II etapie jest zaproszenie do negocjacji umowy na wykonanie całości systemu (wykonanie uszczegółowienia pracy konkursowej)
Zwrot kosztów za udział w II etapie
Dla uczestników, których praca konkursowa na II etapie uzyskała min 50.00 % punktów za ocenę, otrzymają zwrot kosztów przygotowania pracy konkursowej do wysokości 3 000,00 zł
Wyniki oceny II etapu
Poniższa tabela prezentuje oceny dokonane przez Zamawiającego po II etapie konkursu. Podmioty, których oceny dotyczą zostaną odsłonięte po zakończeniu konkursu. Jeśli Twoja praca znajduje się na liście - zaloguj się, a Twój aktualny wynik zostanie odsłonięty.
LpPodmiotWynik sumaryczny
1(zanonimizowany)65.00
2(zanonimizowany)33.00
3(zanonimizowany)64.00
4(zanonimizowany)94.00
5(zanonimizowany)0.00
Zasady dotyczące praw autorskich majątkowych oraz licencji zwrotnej

Przyjęcie wszystkich praw majątkowych na wszystkich polach eksploatacji, tak by zamawiający miał prawo rozwoju rozwiązania w dowolnym kierunku oraz udzielenie licencji zwrotnej wykonawcy, tak by miał możliwość dalszego rozwijania we własnym zakresie. Uzyskanie kodów źródłowych
Pozostałe zapisy mające wpływ na umowę

Inne zapisy zdefiniowane przez Zamawiającego dla umowy zawieranej ze zwycięzcą konkursu:

1. Zostaną opracowane w trakcie negocjacji zapisów umowy ze zwycięzcą konkursu.

2. Uszczegółowienie pracy konkursowej obejmuje:

· opracowanie algorytmu wskaźnika prezentującego atrakcyjność inwestycyjną

· wykonanie projektu Systemu Docelowego

· dokumentację techniczną Systemu Docelowego

· instrukcję obsługi Systemu Docelowego dla użytkowników i administratorów Systemu

· minimum roczną gwarancję na naprawę błędów oprogramowania

minimum roczne wsparcie producenta obejmujące zgłoszenia związane z błędami technicznymi i funkcjonalnymi

Kontakt
Michał Sobczak
tel. 225349295
zamowienia.publiczne@uke.gov.pl
Pytania i odpowiedzi
Informujemy, iż w dokumentacji konkursu zamieszczono pliki - Instrukcję przygotowania pracy konkursowej.
Przesyłam pytanie dot. 2-go etapu konkursu Govtech:
Czy dla zapewnienia najwyższej jakości oceny atrakcyjności inwestycyjnej możemy założyć w koncepcji platformy, że dla każdego obszaru będą dostępne dla algorytmu dane ze statystykami dla obwodów spisowych, takie jak te przekazane w etapie 2?
Pytanie 1. Jak szczegółowo opisać w koncepcji sposób importu danych? Czy chodzi o dane źródłowe, czy docelowe? Chodzi o pkt. 9.2 a Regulaminu.
Pytanie 2.
Jaki jest planowany okres korzystania z platformy? Czy jest on tylko do beneficjentów Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2020, czy również ma być skierowana dla innych przedsiębiorców?
Pytanie 3.
Jak należy rozumieć atrakcyjność obszaru - czy jest to szacowany zwrot finansowy dla ISP z inwestycji. W jakim okresie należy taką atrakcyjność oceniać?
Pytanie 4.
Czy zostanie udostępniony dokument polityki bezpieczeństwa dotyczący wdrażania systemu?
Pytanie numer 19.
Czy UKE przewiduje dalsze funkcjonowanie platformy po zakończeniu projektu?
Pytanie numer 20.
Jaki jest okres życia platformy?
Pytanie numer 21.
Czy można dokonywać małych zmian w stosunku do wersji dokumentu z 1 etapu? Przez małe zmiany rozumiane są np. zmiany narzędzi/technologii, które są z perspektywy uczestnika bardziej efektywne, lecz nie zmieniają koncepcji oraz założeń przedstawionych w ramach rozwiązania na 1 etapie.
Pytanie numer 22.
Na jaki średni okres zwrotu z inwestycji nastawieni są beneficjenci? Jaki jest cykl życia takiej inwestycji?
Pytanie numer 23.
Czy algorytm oczekiwany jako rozwiązanie dostanie na wejściu dane o tych konkretnych 5 obszarach (które otrzymaliśmy jako dane do etapu drugiego) i musi je posortować zgodnie z atrakcyjnością inwestycyjną?
Pytanie numer 24.
Jakiego dokładnie formatu danych algorytm ma się spodziewać na wejściu? Czy możemy dostać przykład takich danych? W jakiej postaci ma zostać wygenerowany wynik działania algorytmu? Podobnie poprosimy o przykład.
Pytanie numer 25.
Czy w etapie II należy wykorzystać wszystkie wskaźniki zaproponowane przez uczestnika w I etapie, czy tylko wybrane?
Pytanie numer 26.
Czy wykorzystywane w II etapie wskaźniki można zmienić w stosunku do tych zaproponowanych przez uczestnika w I etapie?
Pytanie numer 27.
Czy dane z konkursu POPC 1.1 (CPPC) są dopuszczalnym źródłem otwartych danych?
Pytanie numer 28.
Czy można założyć, że źródłem danych na etapie systemu produkcyjnego będzie mógł być system BEDOT?
Pytanie numer 29.
Czy można założyć, że źródłem danych na etapie systemu produkcyjnego będzie mógł być system PIT?
Pytanie numer 30.
Czy ranking wzorcowy (ustalony przez ekspertów na potrzeby oceny prac) powstał wyłącznie w oparciu o dane z paczki przykładowej, czy również inne dane?
Pytanie numer 31.
Integracja Systemu Docelowego z innymi systemami UKE. Regulamin Konkursu: 6.2. “zaznaczanie obszarów tylko w nowoutworzonym środowisku Systemu Docelowego z możliwością prezentacji wyników na serwisie mapowym UKE np. PIT”. UKE udostępnia serwisy mapowe: “https://wyszukiwarka.uke.go v.pl/” “https://pitmap.uke.gov.pl/# ” czy są jeszcze jakieś inne?
Pytanie numer 32.
Jeśli mamy się integrować z serwisami mapowymi (każdy ma inną funkcjonalność i jest nieco inaczej rozwiązany), czy możemy uzyskać dokumentację definiującą możliwości integracji z tymi konkretnymi serwisami (zarówno jeśli chodzi o wymianę danych, jak i UI)?
Pytanie numer 33.
Logowanie - powszechny dostęp vs. przedsiębiorcy - czy dopuszczamy użytkowanie serwisu dla użytkowników niezalogowanych?
6.2. “warstwa wizualizacji danych w przeglądarce mapowej dostępna bez ograniczeń” vs. 6.3. “Zamawiający podzielił oczekiwania względem użytkowników docelowych Systemu Docelowego:” a) Przedsiębiorca telekomunikacyjny, Jednostka samorządu terytorialnego, b) Administrator IT UKE. Nie ma tam zdefiniowanego użytkownika anonimowego, nieautoryzowanego (tj. realizującego powszechny dostęp bez ograniczeń)
Pytanie numer 34.
Mamy pytanie dotyczące danych dostarczonych w pliku "dane statystyczne.rar".
W pliku "statystyki_obszary_razem_II_t ura_konkursu.csv" pierwsza kolumna:
mwg14_17 string kod obwodu spisowego TERYT
jest ciągiem 14 znaków, pierwsze 7 to kod TERC z pliku obszary – czyli to jest poziom gminy. Nie wiemy jak rozumieć pozostałe 7 znaków i jak połączyć statystyki z plikiem "obszary...".
Gdyby te kolejne 7 znaków to było SIMC to moglibyśmy zejść do poziomu
Pytanie numer 9.
Jaki poziom SLA dla platformy jest oczekiwany? Przez jaki czas należy zapewnić SLA i czy wynagrodzenie z SLA jest zawarte w budżecie zaplanowanym obecnie na realizację platformy?
Pytanie numer 10.
Czy istnieją zasady polityki bezpieczeństwa dotyczące instalacji i działania nowego oprogramowania na infrastrukturze UKE? Czy UKE udostępni dokument polityki bezpieczeństwa?
Pytanie numer 11.
Replikacja bazy UKE - czy dostęp do danych wykorzystywanych przez UKE ma być realizowany w całości poprzez API, czy jest możliwość częściowej replikacji bazy źródłowej, która byłaby [jednostronnie] synchronizowana z Systemem Docelowym?
Pytanie numer 12.
Czy możemy komunikować się za pomocą częściowej komunikacji i czy można wykorzystywać inne bazy?
Pytanie numer 13.
Jak należy rozumieć atrakcyjność inwestycyjną? Czy atrakcyjność inwestycyjną należy rozumieć jako różnicę między potencjalnymi przychodami z zakupu przez klientów dostępu do szerokopasmowego Internetu i kosztami budowy, utrzymania sieci oraz świadczenia takiej usługi? W jakiej perspektywie czasu należy rozważać taki bilans przychodów i kosztów?
Pytanie numer 14.
Jeżeli firma zaproponowała jakieś wskaźniki w pierwszym Etapie, to czy w drugim musi do nich nawiązywać? Czy UKE przewiduje ciągłość Etapów?
Pytanie numer 15.
Jak w koncepcji szczegółowo ma być opisana struktura danych? Chodzi o dane źródłowe, czy docelowe? 9.2 lit. 2 regulaminu (fragment: „opis działania systemu, sposobu dodawania nowych wskaźników pośrednich i działania algorytmów, sposobu importu danych, ich struktury, wyświetlania wyników, prezentacji na mapie i innych istotnych elementów, z uwzględnieniem elementów opisanych w kryteriach oceny”)
Pytanie numer 16.
Jak oceniany jest drugi Etap? Czy w powiązaniu z pierwszym Etapem z przeniesieniem punktów z pierwszego Etapu? Czy są dopuszczalne zmiany pierwszego Etapu w odniesieniu do Etapu drugiego oraz czy są dopuszczalne zmiany architektury projektu?
Pytanie numer 17.
Czy uwierzytelnianie będzie realizowane tylko w systemie zewnętrznym (CSU)?
Pytanie numer 18.
Integracja z bazą użytkownika. Czy UKE może rozwinąć ten punkt (zagadnienie)?
W regulaminie konkursu w pkt 9.3 jest napisane, że Zamawiający udostępni dane z 5 obszarów wraz z punktami adresowymi. W jakiej formie te dane zostaną udostępnione (csv, json, inne)? Kiedy zostaną one przekazane zakwalifikowanym podmiotom?
W treści poświęconej szczegółom pierwszego etapu został umieszczony link do zestawu danych spakowanych w formacie .zip. Po rozpakowaniu ukazują się pliki o nietypowych rozszerzeniach. Jaki jest zalecany sposób odczytu tych danych?

Data odpowiedzi: 2019-11-13 10:49

1. Czy należy przewidzieć w systemie miejsce “Białe plamy” predefiniowane przez UKE - niezależnie od obszarów definiowanych przez użytkowników?

2. Czy “Biała plama” oznacza brak podłączeń kablowych? Czy deklarowana przez operatorów GSM wysoka przepustowość łącz radiowych jest równoprawnym medium dostarczania sieci?

3. Czy Zamawiający poda wskaźniki dla kosztów budowy, np. średni koszt wybudowania 1 metra kanalizacji technicznej?

4. Czy można z góry przyjąć jedną jednostkę podstawową w analizach (jakiś typ poligonu, np. obwody/rejony statystyczne) czy należy dopuścić pełną dowolność w konstrukcji granic obszarów (dopóki nie stoi to w konflikcie z zapisami dot. prywatności)?

5. W jaki sposób dochodzi do interakcji bazą użytkowników “CSU UKE”. Jakie metody autoryzacji udostępnia ten system i czy użytkownicy niewystępujący w tym systemie też mają mieć możliwość zakładania kont?

Data odpowiedzi: 2019-11-25 17:32

Uprzejmie proszę o informację o liczbie podmiotów, które złożyły pracę konkursową w pierwszym etapie konkursu.

Data odpowiedzi: 2019-12-04 08:39

Zgodnie z opisem sposobu oceny rozwiązań składanych w II etapie dla kryterium „Poprawność wskazania obszarów pod kątem atrakcyjności inwestycyjnej” Zamawiający wskazał:
„1. Sąd konkursowy oceni poprawność realizacji algorytmu na podstawie poprawności uszeregowania 5 obszarów pod względem ich atrakcyjności inwestycyjnej.
2. Członkowie Sądu Konkursowego ocenią obszary, co posłuży do wskazania referencyjnego rankingu atrakcyjności inwestycyjnej obszarów.
3. Skuteczność wskazania przez Uczestnika miejsca rankingowego danego obszaru będzie oceniana tak, że uczestnik otrzyma 10 punktów za dokładne wskazanie miejsca rankingowego danego obszaru względem rankingu referencyjnego, 5 punktów za wskazanie miejsca rankingowego danego obszaru z niezgodnością o jedno miejsce rankingowe względem rankingu referencyjnego i 0 punktów, jeśli niezgodność wskazania miejsca rankingowego danego obszaru względem rankingu referencyjnego będzie większa niż jedno miejsce.”
Pytanie:
Waga tego kryterium wynosi 50%. Jak i w oparciu o jakie wskaźniki Członkowie Sądu Konkursowego wskażą referencyjny ranking atrakcyjności inwestycyjnej obszarów? Skoro każdy z uczestników powinien posortować obszary w oparciu o swój zaproponowany algorytm, to z założenia może on odbiegać od „referencyjnego” a zatem wyniki mogą być z założenia różne od spodziewanych, co skutkuje zmniejszeniem punktów w tym kryterium. Czy wobec powyższego dopuszczalne jest dokonywanie zmian w zaproponowanych wskaźnikach atrakcyjności (w tym dodawanie/odejmowanie wskaźników) i w oparciu o te wskaźniki badanie obszarów?

Data odpowiedzi: 2020-01-03 12:08

Kiedy otrzymamy dane 5 obszarów z punktami adresowymi do wykonania zadania (posortowanej listy obszarów) z Etapu II?

Data odpowiedzi: 2020-01-03 13:37

Kiedy otrzymamy dokumentację istniejącej architektury informatycznej UKE z uwzględnieniem zasobów dedykowanych do wdrożenia rozwiązania?

Data odpowiedzi: 2020-01-08 14:31

Pytanie numer 1
Otrzymaliśmy dane dot. 5 obszarów "obszary_razem_II_tura_konkurs u". Gdzie znajdziemy opisy kolumn do tego pliku?
Pytanie numer 2.
Czym są udostępnione punkty adresowe? Czy są to białe plamy, czy nie?
Pytanie numer 3.
Prośba o uszczegółowienie dostępności publicznej do platformy. Czy system ma być dostępny dla wszystkich bez logowania, czy ma być dostępny dla zalogowanych użytkowników?
Pytanie numer 4.
Co ma zawierać lista posortowanych obszarów, poza nazwami?
Pytanie numer 5.
W którym miejscu dokumentacji przygotowanej na II etap należy opisywać wykorzystany do sortowania obszarów algorytm. Czy konieczny jest opis algorytmu sortowania? Gdzie opisać wykorzystane do wyliczeń wskaźniki? Czy należy wskazać źródła danych?
Pytanie numer 6.
Czy technicznie prace z pierwszego Etapu są powiązane z drugim Etapem?
Pytanie numer 7.
Integracja z innymi systemami UKE (np. PIT). Czy np. wyszukiwarka też musi/powinna być integrowana? Czy ma być zapewniona wymiana danych z systemami wdrażanymi?
Pytanie numer 8.
Czy OpenStreetMap (OSM) jest dopuszczalnym źródłem otwartych danych? Dostęp do systemu PIT nie jest ogólnodostępny. Które konkretnie systemy są akceptowane przez UKE?

Data odpowiedzi: 2020-01-21 10:50

Pytanie 5.
Czy integracja z Centralna Baza Organizacji Zamawiajacego ma zapewnić całą autentyfikacje? Czy platforma powinna posiadać również własny moduł odpowiadający za autentyfikacje użytkowników?

Data odpowiedzi: 2020-01-23 13:05

Dokumentacja postępowania
TAGI
przetwarzanie obrazów
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.