GovTech BETA
Platforma Konkursowa
Platforma prezentująca atrakcyjność inwestycyjną na obszarach białych plam w dostępie do Internetu.
OBSERWUJ KONKURS
Otrzymasz powiadomienia o zmianach i upływających terminach
Przyjmowanie zgłoszeń zakończone
pula nagród i zwrotu kosztów
25 000,00 zł brutto
maksymalny budżet wdrożenia
600 000,00 zł brutto
Funkcjonowanie dziś, opis potrzeby

W Polsce na koniec 2018 r. tylko 71 % gospodarstw domowych miało dostęp do Internetu o przepustowości min. 30 Mb/s. Wizją UKE, potwierdzoną przez cele Europejskiej Agendy Cyfrowej jest, by do 2020 cała Polska, a więc każda gmina, każda miejscowość, każdy mieszkaniec miał możliwość korzystania z szybkiego Internetu. W tym celu UKE projektuje i wdraża szereg zachęt dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych do budowy lub rozbudowy własnej sieci. Prócz dużych operatorów telekomunikacyjnych w Polsce istnieje duża liczba firm obsługujących zwykle mniejsze miejscowości, dostarczając Internet do daleko położonych obszarów wiejskich i wiejsko-miejskich. Dla przedsiębiorców o których mowa, trudność stanowi precyzyjne obliczenie potencjalnego zwrotu z inwestycji w infrastrukturę sieciową.

Stworzenie powszechnie dostępnej platformy prezentującej atrakcyjność inwestycyjną, w szczególności obszarów pozbawionych infrastruktury o standardzie NGA i umożliwiającej dostęp do zaawansowanych narzędzi analitycznych dla wszystkich przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Działania mają na celu promowanie i stymulowanie efektywnego inwestowania w rozbudowę sieci NGA ze środków własnych Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych poprzez tworzenie zachęt inwestycyjnych. Projektowana platforma ma za zadanie pomóc przedsiębiorcom w analizie możliwości inwestycyjnych bazujących na danych posiadanych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, a także na podstawie danych ogólnodostępnych.

Oczekiwana zmiana

Realizacja projektu przyczyni się do:

- zwiększenia tempa inwestycji na obszarach białych plam,

- zwiększenia podaży łączy NGA i liczby użytkowników usług szerokopasmowego dostępu do Internetu,

- zwiększenia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw na lokalnych rynkach telekomunikacyjnych.

Sukces wdrożenia będzie mierzony procentem gospodarstw domowych, które uzyskają dodatkowo dostęp do sieci NGA.

Wymagania funkcjonalne

Podstawowym zadaniem Systemu Docelowego jest prezentowanie atrakcyjności inwestycyjnej w sieć NGA z użyciem zwycięskiego w Konkursie algorytmu do wyznaczania wskaźnika definiującego atrakcyjność inwestycyjną pod względem poziomu popytu danego obszaru/ poligonu/ obwodu/ punktu adresowego.

Funkcje Systemu Docelowego:

·         Funkcje kluczowe:

- określenie potencjału rozwojowego sieci telekomunikacyjnej na danym obszarze,

- określenie potencjału dochodowego na danym obszarze,

- wskaźnikowe określenie kosztów budowy i utrzymania sieci,

- zaznaczanie obszarów tylko w nowoutworzonym środowisku Systemu Docelowego z możliwością prezentacji wyników na serwisie mapowym UKE np. PIT

- zasilanie z zewnętrznych źródeł danych ogólnodostępnych tj.

o   dane socjodemograficzne dla obszaru całej Polski np. GUS

o   dane o infrastrukturze i usługach z Systemu Informacyjnego o Infrastrukturze Szerokopasmowej dla obszaru całej Polski

o   inne dane ogólnodostępne, istotne z punktu widzenia określenia wskaźnika

·         Funkcje dodatkowe:

- możliwość definiowania obszaru geograficznego inwestycji,

- dodatkowa dostępność informacji via API lub dedykowane eksporty dla analityków,

- otwarta specyfikacja struktur bazodanowych,

                - możliwość eksportu danych do pliku.

Założenia techniczne Systemu Docelowego:

·         rozwiązania typu OpenSource w najnowszej stabilnej wersji tzn.:

o   system operacyjny infrastruktury serwerowej - Debian,

o   silnik bazy danych - PostgreSQL,

o   rozszerzenie silnika bazy danych - PostGIS,

·         system bazodanowo-analityczny z uporządkowaną strukturą danych,

·         komunikacja w architekturze klient – serwer poprzez API,

·         API umożliwiającego pobieranie informacji z warstwy backend’owej,

·         wykorzystanie API na potrzeby warstwy prezentacji (interfejs WWW),

·         wykorzystanie API na potrzeby eksportu i udostępnienia danych dla analityków

·         dostęp do API tj. logowanie i dostęp dla wybranych podmiotów

·         w przypadku dostępu do systemu na potrzeby administracyjne rozwiązanie powinno oferować integrację z wykorzystywanym u Zamawiającego systemem pojedynczego logowania (CSU UKE)

·         w przypadku logowania dla użytkowników zewnętrznych budowane rozwiązanie powinno oferować integrację z wykorzystywanym u Zamawiającego systemem pojedynczego logowania (CSU UKE) oraz Centralną Bazą Organizacji Zamawiającego (CBO UKE)

·         warstwa wizualizacji danych w przeglądarce mapowej dostępna bez ograniczeń

·         wyświetlanie szczegółów danych obszarów/ poligonów/ obwodów/ punktów adresowych w przypadku zdefiniowanego zakresu do obliczeń wskaźników

Założenia graficzne Systemu Docelowego:

·         interfejs graficzny wersji webowej musi być zgodny z szatą graficzną strony internetowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej przekazaną przez Zamawiającego po podpisaniu umowy,

·         platforma musi mieć umieszczone:

o   obowiązujące logotypy Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Unii Europejskiej wraz z wyrażeniem UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,

informacje o współfinansowaniu badania przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, 2014-2020.

Użytkownicy i oczekiwana przez nich funkcjonalność podstawowa
Przedsiębiorca telekomunikacyjny Jednostka samorządu terytorialnego
algorytm do wyznaczania wskaźnika definiującego atrakcyjność inwestycyjną pod względem poziomu popytu danego obszaru/ poligonu/ obwodu / punktu adresowego
- powszechnie dostępna platforma do wizualizacji popytu na usługi szerokopasmowe
Administrator IT UKE
uprawnienia umożliwiające zarządzanie zarówno kwestiami technicznymi, jak i zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami; liczbą wątków oraz przeglądanie między innymi dziennika błędów statystyk dotyczących aktywności użytkowników
Sposób wyboru najlepszego partnera do współpracy
Harmonogram
Zgłoszenia do 30.10.2019
Weryfikacja zgłoszeń do 07.11.2019
Przyjmowanie rozwiązań - I etap od 08.11.2019 do 28.11.2019
Ocena propozycji 12.12.2019
Przyjmowanie rozwiązań - II etap od 10.01.2020 do 31.01.2020
Ogłoszenie wyników do 07.02.2020
Szczegóły I etapu konkursu

Rozwiązania ani w części, ani w całości, nie mogą być udostępnione publicznie przez Uczestników, ani w inny sposób rozpowszechniane przed datą publicznego ogłoszenia wyników Konkursu.

Rozwiązanie ma składać się z:

a.       zdefiniowania 20 najważniejszych wskaźników pośrednich definiujących atrakcyjność inwestycyjną,

b.      opisu systemu informatycznego, który ma składać się co najmniej z opisu funkcjonalności systemu informatycznego w odniesieniu do założeń przyjętych dla kalkulacji wskaźników, o których mowa w pkt. 9.1.a. oraz procesu douczania modelu.

9.1.1.    Założenia oraz forma opracowania Rozwiązań:

a.       wskaźniki pośrednie, o których mowa w pkt. 9.1.a. składają się na wskaźnik atrakcyjności inwestycyjnej,

b.      w ramach Rozwiązania należy opracować algorytmy do wyznaczania wskaźników pośrednich określających atrakcyjność inwestycyjną danego obszaru,

c.       dla każdego ze wskaźników pośrednich należy podać następujące informacje, zgodnie ze zdefiniowaną poniżej strukturą:

Lp.
Nazwa wskaźnika pośredniego
Opis sposobu działania algorytmu wraz z opisem sposobu łączenia danych o różnym stopniu szczegółowości i podziale administracyjnym (do 500 znaków)
Wzór algorytmu
Źródła danych wykorzystane w algorytmie wraz z linkiem do danych ogólnodostępnych
  

d.      w Rozwiązaniu należy wskazać 20 wskaźników pośrednich mających największy wpływ na wskaźnik atrakcyjności inwestycyjnej. W przypadku wskazania większej liczby ocenianych jest pierwsze 20,

e.      proponowany wskaźnik pośredni powinien uwzględniać przepisy dotyczące ochrony danych osobowych i być obliczalny dla co najmniej 3 punktów adresowych,

f.        syntetyczny wskaźnik atrakcyjności inwestycyjnej powinien być niezależny od podziału administracyjnego kraju,

g.       w Rozwiązaniu należy wykorzystać następujące, powszechnie dostępne, dane:

·         dane GUS:

https://stat.gov.pl/podstawowe-dane/,

API GUS – https://api.stat.gov.pl/,

·         dane UKE z Systemu Informacyjnego o Infrastrukturze Szerokopasmowej udostępnione na stronie Otwarte Dane:

https://dane.gov.pl/dataset/588,system-informacyjny-o-infrastrukturze-szerokopasmowej-api

·         dane dotyczące infrastruktury Regionalnych Sieci Szerokopasmowych dostępne na stronie CPPC:

https://cppc.gov.pl/images/uploads/1.1_3_konkurs_runda_2/2018_01_04_RSS.zip.

Uczestnicy mogą wykorzystać inne publiczne dane, które mają wpływ na określenie wskaźników pośrednich,

h.      w opisie systemu informatycznego uwzględnić należy wykorzystywane narzędzia, przy czym Zamawiający preferuje wykorzystywanie rozwiązań open source,

i.         opis systemu informatycznego ma zawierać co najmniej:

·         opis sposobu działania i funkcjonalności systemu w odniesieniu do założeń przyjętych dla kalkulacji proponowanych wskaźników pośrednich,

·         opis sposobu działania i funkcjonalności systemu w procesie douczania modelu, określającego atrakcyjność inwestycyjną.

9.1.2.        Dostarczenie rozwiązania:

a.       lista zdefiniowanych wskaźników pośrednich, zgodnie ze strukturą określoną w pkt. 9.1.1.c, powinna zostać przekazana w formie tabeli w arkuszu kalkulacyjnym,

opis systemu informatycznego powinien zostać dostarczony w formacie *.pdf.

Kryteria oceny I etapu
k1 Poprawność wskazania wskaźników pośrednich - waga 50%
Szczegółowy opis kryteriów oceny znajduje się w Regulaminie Konkursu.
k2 Koncepcja systemu - waga 50%
Szczegółowy opis kryteriów oceny znajduje się w Regulaminie Konkursu.
W pierwszym etapie autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody finansowe oraz zaproszenie do złożenia prac w drugim etapie
1 miejsce: 3 000,00 PLN
2 miejsce: 2 500,00 PLN
3 miejsce: 2 000,00 PLN
4 miejsce: 1 500,00 PLN
5 miejsce: 1 000,00 PLN
Wyniki oceny I etapu
Poniższa tabela prezentuje oceny dokonane przez Zamawiającego po I etapie konkursu. Podmioty, których oceny dotyczą zostaną odsłonięte po zakończeniu konkursu. Jeśli Twoja praca znajduje się na liście - zaloguj się, a Twój aktualny wynik zostanie odsłonięty.
LpPodmiotWynik sumaryczny
1(zanonimizowany)88.00
2(zanonimizowany)94.00
3(zanonimizowany)0.00
4(zanonimizowany)90.00
5(zanonimizowany)96.00
6(zanonimizowany)68.00
Szczegóły II etapu konkursu

Rozwiązania ani w części, ani w całości, nie mogą być udostępnione publicznie przez Uczestników konkursu, ani w inny sposób rozpowszechniane przed datą publicznego ogłoszenia wyników Konkursu.

Rozwiązanie ma składać się z:

a.       Rozwiniętego opisu systemu informatycznego z Etapu I o m.in.:

·         opis zagadnień dotyczących wykorzystania zasobów sprzętowych i zabezpieczenia funkcjonowania proponowanego systemu,

·         przewidywane koszty utrzymania systemu w cyklu rocznym,

·         opis przedstawiający ocenę realności wdrożenia proponowanego rozwiązania w środowisku Zamawiającego

·         opis działania systemu, sposobu dodawania nowych wskaźników pośrednich i działania algorytmów, sposobu importu danych, ich struktury, wyświetlania wyników, prezentacji na mapie i innych istotnych elementów, z uwzględnieniem elementów opisanych w kryteriach oceny,

·         inne istotne elementy nie wymienione powyżej.

b.      Listy posortowanych w oparciu o zbudowany algorytm obszarów

 

9.2.1 Dostarczenie rozwiązania:

a.       Rozwinięty opis systemu informatycznego powinien zostać dostarczony w formacie *.pdf,

Lista posortowanych w oparciu o zbudowany algorytm obszarów powinna zostać dostarczona w formacie *.pdf.

Kryteria oceny II etapu
k1 Poprawność wskazania obszarów pod kątem atrakcyjności inwestycyjnej - waga 50%
Szczegółowy opis kryteriów oceny znajduje się w Regulaminie Konkursu.
K2 Koncepcja systemu - waga 50%
Szczegółowy opis kryteriów oceny znajduje się w Regulaminie Konkursu.
Nagroda dla najlepszej pracy w II etapie
Nagrodą w II etapie jest zaproszenie do negocjacji umowy na wykonanie całości systemu (wykonanie uszczegółowienia pracy konkursowej)
Zwrot kosztów za udział w II etapie
Dla uczestników, których praca konkursowa na II etapie uzyskała min 50.00% punktów za ocenę, otrzymają zwrot kosztów przygotowania pracy konkursowej do wysokości 3 000,00 zł
Wyniki oceny II etapu
Poniższa tabela prezentuje oceny dokonane przez Zamawiającego po II etapie konkursu. Podmioty, których oceny dotyczą zostaną odsłonięte po zakończeniu konkursu. Jeśli Twoja praca znajduje się na liście - zaloguj się, a Twój aktualny wynik zostanie odsłonięty.
LpPodmiotWynik sumaryczny
1(zanonimizowany)65.00
2(zanonimizowany)33.00
3(zanonimizowany)64.00
4(zanonimizowany)94.00
5(zanonimizowany)0.00
Kluczowe zapisy umowy na uszczegółowienie rozwiązania
Zasady dotyczące praw autorskich majątkowych oraz licencji zwrotnej
Przyjęcie wszystkich praw majątkowych na wszystkich polach eksploatacji, tak by zamawiający miał prawo rozwoju rozwiązania w dowolnym kierunku oraz udzielenie licencji zwrotnej wykonawcy, tak by miał możliwość dalszego rozwijania we własnym zakresie. Uzyskanie kodów źródłowych.
Pozostałe zapisy mające wpływ na umowę

Inne zapisy zdefiniowane przez Zamawiającego dla umowy zawieranej ze zwycięzcą konkursu:

1. Zostaną opracowane w trakcie negocjacji zapisów umowy ze zwycięzcą konkursu.

2. Uszczegółowienie pracy konkursowej obejmuje:

· opracowanie algorytmu wskaźnika prezentującego atrakcyjność inwestycyjną

· wykonanie projektu Systemu Docelowego

· dokumentację techniczną Systemu Docelowego

· instrukcję obsługi Systemu Docelowego dla użytkowników i administratorów Systemu

· minimum roczną gwarancję na naprawę błędów oprogramowania

minimum roczne wsparcie producenta obejmujące zgłoszenia związane z błędami technicznymi i funkcjonalnymi

Kontakt
Zamawiający udziela odpowiedzi pod warunkiem, że pytanie lub wniosek o wyjaśnienie zawartości Regulaminu wpłynie dwa dni przez terminem składania wniosku lub Rozwiązań. Jeżeli prośba o wyjaśnienie treści Regulaminu wpłynęła po upływie terminu lub dotyczy udzielonych już odpowiedzi i wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić takie pytania bez rozpoznania.
Komunikacja z uczestnikami prowadzona jest w formie elektronicznej, pocztą email lub przez Platformę Konkursową.
Michał Sobczak
tel. 225349295
zamowienia.publiczne@uke.gov.pl
Pytania i odpowiedzi
Informujemy, iż w dokumentacji konkursu zamieszczono pliki - Instrukcję przygotowania pracy konkursowej.
Zamawiający udostępni dane statystyczne dla obwodów spisowych dla obszaru całego kraju po podpisaniu Umowy na realizację pracy konkursowej, zatem koncepcja może przewidywać dostępność tych danych.
Odpowiedź na pytanie nr 1. Opis sposobu importu danych dotyczy importu danych źródłowych. Zamawiający nie określa poziomu szczegółowości opisu koncepcji, jednakże wskazany jest jak najdokładniejszy opis wyczerpujący temat importu danych źródłowych. Pkt. 9.2. Regulaminu zawiera elementy wymagań będące podstawą oceny II etapu konkursu i ich uwzględnienie w dostarczonym rozwiązaniu jest niezbędne.
Odpowiedź na pytanie nr 2. W obecnej chwili UKE nie przewiduje terminu zakończenia działania platformy. Projektowana platforma będzie skierowana do wszystkich przedsiębiorców telekomunikacyjnych.
Odpowiedź na pytanie nr 3. Nie możemy wskazać wprost definicji atrakcyjności ponieważ opiera się ona o wiele czynników zmiennych w czasie i mających na nią duży wpływ. Atrakcyjność można rozumieć w zaproponowany w pytaniu sposób, jako szacowany zwrot finansowy dla ISP. Nie zakładamy konkretnej perspektywy czasu, jednakże zasadne byłoby aby okres zwrotu z inwestycji był parametrem możliwym do ustawienia w projektowanym rozwiązaniu. Możliwość zadania parametru czasowego w latach z ograniczeniem dolnym i górnym tj. min. 2 lata, max np. 20 lat byłoby rozwiązaniem lepszym niż trwałe ustawienie parametru określającego okres zwrotu z inwestycji np. 10, czy 15 lat. Na potrzeby przygotowania rozwiązania w II etapie konkursu w zakresie posortowania obszarów pod względem ich atrakcyjności inwestycyjnej można przyjąć, że okres zwrotu wynosi 15 lat, jednak Zamawiający liczy na profesjonalną wiedzę Uczestników przy opracowaniu rozwiązania konkursowego. Odpowiedź na pytanie nr 4. Tak, Zamawiający udostępni taki dokument po podpisaniu umowy na realizację systemu.
Odpowiedź na pytanie numer 19. Tak, UKE przewiduje dalsze funkcjonowanie platformy po zakończeniu projektu. Odpowiedź na pytanie numer 20. W obecnej chwili UKE nie przewiduje terminu zakończenia działania platformy. Odpowiedź na pytanie numer 21. Nie. Zaproponowane rozwiązania zostały poddane ocenie Sądu konkursowego i na ich podstawie przydzielona została punktacja. Odpowiedź na pytanie numer 22. Średni okres zwrotu z inwestycji powinien być parametrem możliwym do ustawienia w projektowanym rozwiązaniu. Średni okres zwrotu z inwestycji zależy od wielu czynników m.in. od wielkości inwestycji, dlatego też możliwość zadania parametru czasowego w latach (z ograniczeniem dolnym i górnym tj. min. 2 lata, max np. 20 lat) byłoby rozwiązaniem lepszym niż trwałe ustawienie parametru określającego okres zwrotu z inwestycji np. 10, czy 15 lat. Na potrzeby przygotowania rozwiązania w II etapie konkursu w zakresie posortowania obszarów pod względem ich atrakcyjności inwestycyjnej można przyjąć, że okres zwrotu wynosi 15 lat. Zamawiający liczy na profesjonalną wiedzę Uczestników przy opracowaniu rozwiązania konkursowego. Odpowiedź na pytanie numer 23. Algorytm otrzyma takie dane, jednak powinien uwzględniać również inne dane zaproponowane przez Uczestnika jako wskaźniki w I etapie konkursu, by jak najlepiej określić atrakcyjność inwestycyjną danego obszaru. Obszary należy posortować od najbardziej atrakcyjnego pod względem inwestycyjnym do najmniej atrakcyjnego. Odpowiedź na pytanie numer 24. Format oraz struktura danych wejściowych nie jest ściśle określona z zastrzeżeniem, ze mają to być formaty nie wymagające komercyjnej licencji. Przykład danych wejściowych dla 5 obszarów został udostępniony zgodnie z wymaganiami do II etapu konkursu (pkt.9.3. Regulaminu). Wynik działania algorytmu powinien wyznaczać wskaźnik definiujący atrakcyjność inwestycyjną. Odpowiedź na pytanie numer 25. Można wykorzystać tylko wybrane wskaźniki, jednak nie jest dopuszczalne proponowanie nowych wskaźników w stosunku do tych, zaproponowanych w etapie I. Odpowiedź na pytanie numer 26. Nie. Zaproponowane wskaźniki zostały poddane ocenie Sądu Konkursowego i na ich podstawie przydzielona została punktacja w I etapie konkursu, co wpłynęło na miejsce konkursowe zajęte przez Uczestnika i wartość wypłaconej nagrody. W II etapie należy wykorzystać wskaźniki zaproponowane w etapie I. Odpowiedź na pytanie numer 27. Tak, dane z konkursu POPC 1.1 (CPPC) są dopuszczalnym źródłem otwartych danych. Odpowiedź na pytanie numer 28. Jeżeli pytanie dotyczy bazy BDOT, to BDOT mógłby być źródłem danych dla platformy, jednakże UKE nie może ponosić kosztów związanych z wykorzystaniem danych. Odpowiedź na pytanie numer 29. Tak, można założyć, że jednym ze źródeł danych na etapie systemu produkcyjnego będzie mógł być system PIT. Dostęp do danych znajdujących się w systemie PIT ma zostać zrealizowany przez API.
Odpowiedź. na pytanie numer 30. Do opracowania rankingu wzorcowego wykorzystano również inne zestawy danych. Odpowiedź na pytanie numer 31. W UKE nie funkcjonuje więcej serwisów mapowych. Odpowiedź na pytanie numer 32. Nasz serwer mapowy działa na aplikacji serwera GeoServer dokumentacja rozwiązania dostępna pod adresem http://geoserver.org/ Odpowiedź na pytanie numer 33. System ma być dostępny zarówno dla zalogowanych, jak i niezalogowanych użytkowników. Korzystanie z algorytmu i wskaźników pośrednich powinno być dostępne dla zalogowanych użytkowników i Administratora IT UKE, natomiast sam wynik działania powinien być prezentowany w przeglądarce mapowej bez ograniczeń, przy czym to Administrator IT UKE decyduje o jego prezentacji. Odpowiedź na pytanie nr 34. Pozostałe 7 znaków to kod pochodzący z Systemu rejonów statystycznych i obwodów spisowych BREC obejmujący identyfikatory i granice jednostek podziału utworzonego dla potrzeb prowadzenia narodowych spisów powszechnych i badań reprezentacyjnych. Instrukcja pobrania danych znajduje się na poniższej stronie: https://geo.stat.gov.pl/inspire
Odpowiedź na pytanie numer 9. Zakładany poziom SLA 95% co daje niedostępność na następującym poziomie: Dziennie: 1h 12m 0.0s Tygodniowo: 8h 24m 0.0s Miesięcznie: 1d 12h 31m 27.3s Rocznie: 18d 6h 17m 27.6s Wynagrodzenie za realizację uwzględnia budowę oraz utrzymanie systemu w tym SLA oraz zachowanie powyższego SLA również w okresie rocznej gwarancji. Odpowiedź na pytanie numer 10. Tak, Zamawiający udostępni taki dokument po podpisaniu umowy na realizację systemu. Odpowiedź na pytanie numer 11. Dostęp do danych z baz UKE ma być realizowany w całości przez API. Jeśli bazy UKE zostaną zreplikowane/zsynchronizowane jednokierunkowo przez API dopuszcza się w nowym systemie wykorzystywanie danych zreplikowanych. Odpowiedź na pytanie numer 12. Dostęp do danych z baz UKE ma być realizowany w całości przez API. Dostęp do baz nie należących do UKE zgodnie z ich dokumentacją przy czym w przypadku dostępu przez API zamawiający preferuje tą metodę. Odpowiedź na pytanie numer 13. Nie możemy wskazać wprost definicji atrakcyjności ponieważ opiera się ona o wiele czynników zmiennych w czasie, a mający na nią duży wpływ. Atrakcyjność można rozumieć w zaproponowany w pytaniu sposób, jako bilans przychodów z poniesionymi kosztami. Nie zakładamy konkretnej perspektywy czasu, jednakże zasadne byłoby przedstawienie perspektywy w przedziałach czasowych jako parametr. Odpowiedź na pytanie numer 14. Tak, w II etapie należy wykorzystać wskaźniki zaproponowane w etapie I. Punktacja w II etapie jest niezależna od punktacji w etapie I. Zgodnie z regulaminem konkurs realizowany jest dwuetapowo. Odpowiedź na pytanie numer 15. Opis sposobu importu danych dotyczy importu danych źródłowych. Zamawiający nie określa poziomu szczegółowości opisu koncepcji, jednakże muszą się w nim znaleźć co najmniej elementy wymienione w pkt 9.2 a Regulaminu oraz elementy wymienione w kryteriach oceny dla Etapu II w pkt. 11.2. Odpowiedź na pytanie numer 16. Punktacja prac w II etapie jest niezależna od punktacji w I etapie, jednak rozwiązania zaproponowane w I etapie zostały poddane już ocenie Sądu Konkursowego, co wpłynęło na miejsce konkursowe zajęte przez Uczestnika i wartość wypłaconej nagrody. Zaproponowane rozwiązania należy wykorzystać w etapie II. Nie są dopuszczalne zmiany w I etapie, który formalnie został już oceniony i jest zakończony. Zgodnie z regulaminem konkurs jest dwuetapowy i prowadzony według przyjętego harmonogramu realizacji. Odpowiedź na pytanie numer 17. Oczekiwana jest integracja z CSU. Dopuszczalne jest aby równolegle z CSU zastosować model uwierzytelniania w budowanym systemie. Odpowiedź na pytanie numer 18. Integracja z bazą użytkowników UKE dotyczy integracji z CSU UKE z wykorzystaniem metod integracji dopuszczalnych przez WSO2IS w wersji 5.7. Dodatkowo dopuszcza się aby dla wewnętrznego modelu uwierzytelniania na przykład dla administratora technicznego, baza użytkowników znajdowała się w nowo budowanym systemie.
Dane dotyczące obszarów zostaną udostępnione równocześnie wszystkim Uczestnikom najpóźniej w dniu 09.01.2020 r. w formie plików csv.
2019-11-13 10:49
Pliki można wczytać do programu obsługującego dane geoprzestrzenne np. program typu Open Source QGIS.
2019-11-25 17:32
Odpowiedź na pytanie nr 1. W systemie należy przewidzieć miejsce/obszar na umieszczenie tzw. „białych plam” predefiniowanych przez Zamawiającego. Odpowiedź na pytanie nr 2. Tak, pojęcie „biała plama” oznacza brak zasięgu sieci kablowych z dodatkowym zastrzeżeniem, że chodzi o brak sieci kablowych zapewniających użytkownikowi końcowemu możliwość korzystania z usługi dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s („biała plama NGA”). W kontekście pracy konkursowej nie należy rozpatrywać go w odniesieniu do sieci mobilnych. Odpowiedź na pytanie nr 3. Nie, Zamawiający nie poda takich wskaźników. Przygotowanie wskaźników jest elementem przedmiotu konkursu. Odpowiedź na pytanie nr 4. Należy dopuścić pełną dowolność w kształtowaniu granic obszarów pod warunkiem, że nie naruszają one zapisów dotyczących prywatności i tajemnic ustawowo chronionych. Należy w systemie uwzględnić możliwość wyboru predefiniowanego obszaru np. w formie ulicy, miejscowości, gminy etc. Ze względu na zasoby systemowe być może należy ograniczyć powierzchnię największego możliwego do wybrania/ukształtowania obszaru by obliczenia nie trwały zbyt długo i nie pochłaniały zbyt dużych zasobów. Odpowiedź na pytanie nr 5. W jaki sposób dochodzi do interakcji z bazą użytkowników “CSU UKE”? Do interakcji z bazą użytkowników CSU UKE dochodzi podczas wywołania żądania logowania z systemu zintegrowanego z CSU UKE (Baza użytkowników znajduje się w środowisku WSO2IS w wersji 5.7.0. Jakie metody autoryzacji udostępnia ten system? System CSU UKE udostępnia autoryzację za pośrednictwem wymienionych metod: a) SAML2 Web SSO; b) OpenID; c) WS-Federation (Passive); d) WS-Trust Security Token Service; e) Kerberos. Czy użytkownicy niewystępujący w tym systemie też mają mieć możliwość zakładania kont? Użytkownicy zewnętrzni, spoza UKE niewystępujący w systemie CSU UKE mają mieć możliwość zakładania kont. W ramach CSU UKE posiadamy mechanizm wspomagający zakładanie kont.
2019-12-04 08:39
Odpowiadając na przedmiotowe pytanie, informujemy, że liczba podmiotów, które złożyły pracę konkursową w pierwszym etapie konkursu wynosi 6 (słownie: sześć).
2020-01-03 12:08
Zamawiający wyjaśnia iż nie może wskazać w oparciu o jakie wskaźniki członkowie Sądu Konkursowego ocenią obszary. Byłoby to częściowe rozwiązanie zadania konkursowego jakim jest stworzenie poprawnego algorytmu określającego atrakcyjność inwestycyjną. W zadaniu konkursowym ważne jest właściwe dobranie wskaźników pośrednich definiujących atrakcyjność inwestycyjną i ich wag. Zamawiający informuje również, że nie jest dopuszczalne dokonywanie zmian w zaproponowanych wskaźnikach atrakcyjności (w tym dodawanie/odejmowanie wskaźników) i w oparciu o te wskaźniki badanie obszarów.
2020-01-03 13:37
Dane 5 obszarów z punktami adresowymi do wykonania zadania (posortowanej listy obszarów) z Etapu II zostaną udostępnione równocześnie wszystkim Uczestnikom najpóźniej w dniu 09.01.2020 r.
2020-01-08 14:31
Opis infrastruktury sprzętowej, dedykowanych zasobów oraz integracji z Centralnym Serwerem Uwierzytelniania zostanie przekazany Uczestnikom niezwłocznie po podpisaniu przez Nich umowy NDA (Załącznik nr 3 Regulaminu).
2020-01-21 10:50
Odpowiedź na pytanie numer 1. Zamawiający przekazuje poniżej opisy kolumn do wskazanego w pytaniu pliku. OBSZAR Numer obszaru do oceny w II etapie konkursu ADRE_ID Identyfikator punktu adresowego w bazie danych UKE - dana pomocnicza dla UKE WOJ Kod województwa w systemie TERC rejestru TERYT WOJEWODZTWO Nazwa województwa POW Kod powiatu w systemie TERC rejestru TERYT POWIAT Nazwa powiatu TERC Kod gminy w systemie TERC rejestru TERYT GMINA Nazwa gminy TYP_GMINY Typ gminy SIMC_POD Kod miejscowości podstawowej w systemie SIMC rejestru TERYT MIEJSCOWOSC_POD Nazwa miejscowości podstawowej SIMC Kod miejscowości w systemie SIMC rejestru TERYT MIEJSCOWOSC Nazwa miejscowości podstawowej RODZAJ_MIEJSCOWOSCI Rodzaj miejscowości w systemie SIMC rejestru TERYT ULIC Kod ulicy w systemie ULIC rejestru TERYT ULICA Nazwa ulicy NR_DOMU Numer domu/budynku X_PUWG92 Współrzędna X w Państwowym Układzie Współrzędnych Geodezyjnych 1992 Y_PUWG92 Współrzędna Y w Państwowym Układzie Współrzędnych Geodezyjnych 1992 X_WGS84 Współrzędna X w układzie WGS84 (World Geodetic System '84) Y_WGS84 Współrzędna Y w układzie WGS84 (World Geodetic System '84) Odpowiedź na pytanie numer 2. Nie są to wyłącznie białe punkty adresowe, gdyż są to również inne punkty adresowe, które nie są białymi plamami. Odpowiedź na pytanie numer 3. Korzystanie z algorytmu i wskaźników pośrednich powinno być dostępne dla zalogowanych użytkowników i Administratora IT UKE, natomiast sam wynik działania powinien być prezentowany w przeglądarce mapowej bez ograniczeń, przy czym to Administrator IT UKE decyduje o jego prezentacji. Odpowiedź na pytanie numer 4. Numer obszaru i nazwę obszaru (powiat). Odpowiedź na pytanie numer 5. Opis algorytmu nie jest konieczny, nie wymaga go dokumentacja konkursowa dot. II etapu, jednak Uczestnik może taki opis przedstawić dla lepszego zrozumienia zaproponowanej koncepcji. Odpowiedź na pytanie numer 6. Prace z II etapu są powiązane z I etapem. Konkurs realizowany jest dwuetapowo (pkt.2.2 Regulaminu) o czy również mówi pkt. 9.2.a. regulaminu wedle wymagań stawianym rozwiązaniu w II etapie, które powinno zawierać m.in. opis rozwinięcia systemu informatycznego z etapu I. Odpowiedź na pytanie numer 7. Tak, ma być zapewniona wymiana danych. Zgodnie z założeniami technicznymi System Docelowy ma zapewniać (zgodnie z pkt.6.2. Regulaminu) m.in. komunikowanie i wymianę danych z innymi systemami za pomocą API. Jedną z funkcji kluczowych Systemu Docelowego ma być możliwość prezentacji wyników na serwisie mapowym UKE np. PIT. Odpowiedź na pytanie numer 8. OSM jest dopuszczalnym źródłem otwartych danych. W zakresie wyświetlania danych UKE posiada wykupioną usługę WMS dla OSM u zewnętrznego dostawcy o gwarantowanym SLA. Zamawiający nie ma możliwości wylistowania wszystkich akceptowanych systemów, które mogłyby wynikać z koncepcji przedstawionej przez Uczestników, dlatego nie jest w stanie udzielić odpowiedzi dotyczących konkretnych systemów.
2020-01-23 13:05
Odpowiedź na pytanie nr 5. Integracja z Centralna Baza Organizacji Zamawiajacego nie ma zapewniać całej autentyfikacji. Integracja z Centralą Bazą Organizacji jest jednym z elementów integracji i jest źródłem informacji o organizacji/podmiocie. Autentykacja użytkownika musi być realizowana w oparciu o Centralny System Uwierzytelniania. Platforma dopuszcza równolegle posiadanie własnego modułu odpowiadającego za autentyfikację użytkowników. Dopuszczalne jest aby równolegle z Centralnym Systemem Uwierzytelnienie zastosować inny rodzaj autentykacji użytkownika w budowanym systemie.
ZADAJ PYTANIE
Dokumentacja postępowania
TAGI
przetwarzanie obrazów