Serwis Rzeczypospolitej Polskiej
Platforma GovTech
Wykonanie oprogramowania wykorzystującego AI do analizy tekstowej wzorców umów i regulaminów stosowanych w obrocie konsumenckim pod kątem wyszukiwania niedozwolonych i potencjalnie niedozwolonych klauzul we wzorcach umów w relacji B2C
Przyjmowanie zgłoszeń zakończone
przewidywany budżet wdrożenia
1 450 000,00 zł brutto
Zaproszenie do konsultacji
Zapraszamy do udziału w konsultacjach planowanego do realizacji we współpracy z partnerem rynkowym projektu innowacyjnego. W trakcie konsultacji omówiony zostanie cel i zakres projektu oraz przedstawione zostaną oczekiwane ramy czasowe realizacji. Od uczestników konsultacji planowane jest pozyskanie informacji dotyczących możliwości realizacji oczekiwanych funkcjonalności w zależności od budżetu projektu, realności jego wykonania z użyciem najnowszych osiągnięć techniki oraz rekomendowanych kryteriach wyboru pozwalających wybrać najlepszego partnera do wsółpracy.
Funkcjonowanie dziś, opis potrzeby

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów realizuje projekt współfinansowany ze środków UE pt. "Artificial Intelligence for Consumer Protection Empowerment". Jego celem jest przygotowanie narzędzia AI, które mogłoby w znaczący sposób przyczynić się do zwiększenia efektywności i skuteczności wykrywania potencjalnych naruszeń praw konsumentów. Projekt jest odpowiedzią na zidentyfikowaną przez Urząd potrzebę przyspieszenia procesu analizy dużej ilości danych przetwarzanych przez Urząd, a także zautomatyzowania czynności, które mogą być wykonywane przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji i uwolnienia ograniczonych zasobów ludzkich.

Aktualnie Urząd funkcjonuje głównie w schemacie reaktywnym: negatywne zdarzenie konsumenckie (np. zapis wyłączający odpowiedzialność sprzedawcy za wady produktu, skrócenie terminu zwrotu produktu zakupionego przez Internet poniżej 14 dni, jednostronne rozwiązanie umowy) -> poszkodowany -> zgłoszenie do UOKiK -> ocena stanu faktycznego -> decyzja o reakcji UOKiK

Oczekiwana zmiana

Założeniem wyzwania jest że dojdzie do zwiększenia efektywności wykrywania naruszeń praw konsumentów w postanowieniach umów i regulaminów dzięki zwiększeniu możliwości analizy dużej ilości wzorców umów stosowanych w obrocie konsumenckim. W rezultacie pozwoli to na szybkie i skuteczne eliminowanie z obrotu niedozwolonych klauzul, a także szeroki bieżący monitoring umów oferowanych konsumentom.

Dzięki zastosowaniu rozwiązania planujemy w pierwszym kroku wzmocnić pracowników Urzędu
we wstępnej ocenie postanowień umów i regulaminów oraz zwrócenie im uwagi na konkretne klauzule, wcześniej sklasyfikowane jako „niedozwolone”.

Docelowo, dzięki zastosowaniu rozwiązania planujemy zmianę schematu funkcjonowania Urzędu na proaktywny: wyszukiwanie umów i regulaminów publikowanych w Internecie -> zautomatyzowana ocena pod kątem postanowień niedozwolonych -> alert do pracownika UOKiK -> decyzja o reakcji UOKiK. Takie podejście spowodowałoby, że Urząd reagowałby zanim dojdzie do pokrzywdzenia konsumenta

Wymagania funkcjonalne

Optymalne rozwiązanie to oprogramowanie, które powinno być w stanie samodzielnie dokonywać analizy dostarczonych plików tekstowych (.doc, .pdf) i raportować wyniki w postaci pliku zawierającego wskazanie niedozwolonych klauzul wraz z uzasadnieniem abuzywności. Wyniki analizy dokonanej przez system będą każdorazowo poddawane ocenie pracownika merytorycznego Urzędu, który dokona ostatecznej oceny abuzywności klauzul wyselekcjonowanych przez sztuczną inteligencję i poprawności uzasadnienia abuzywności, jednak bez konieczności analizy treści całego wzorca umownego. Dodatkowo system powinien posiadać funkcję uczenia się na podstawie nowo gromadzonych danych (aktualizacja modelu),
a także możliwość rozbudowania o narzędzie do przeszukiwania Internetu i samodzielnego wyszukiwania wzorców umownych na stronach www przedsiębiorców.

Kluczowe funkcje systemu

●      analiza plików tekstowych (.doc, .pdf) i raportowanie wyników analizy w postaci pliku zawierającego wskazanie niedozwolonych klauzul wraz z uzasadnieniem

●      funkcja uczenia się na podstawie nowo gromadzonych danych (aktualizacja modelu)

Dodatkowe funkcje systemu

rozbudowanie systemu o narzędzie do przeszukiwania Internetu i samodzielnego wyszukiwania wzorców umownych na stronach www przedsiębiorców

Harmonogram
Zgłoszenia od 29.01.2021 do 15.02.2021
Przewidywane zakończenie dialogu 31.03.2021
Miejsce prowadzenia konsultacji

Organizator przewiduje spotkania w: Bydgoszcz.

Organizator dopuszcza udział online: TAK

Kontakt
Zamawiający udziela odpowiedzi pod warunkiem, że pytanie wpłynie w okresie prowadzenia konsultacji. Jeżeli pytanie wpłynie po upływie terminu lub dotyczy udzielonych już odpowiedzi i wyjaśnień, organizator konsultacji może udzielić wyjaśnień albo pozostawić takie pytania bez rozpoznania.
Komunikacja z uczestnikami prowadzona jest w formie elektronicznej, pocztą email lub przez Platformę Konkursową.
Anna Bilska-Cicha
tel. 523455644
anna.bilska-cicha@uokik.gov.pl
Pytania i odpowiedzi
Jak wygląda kwestia praw własności intelektualnej - czy całość praw przechodzi na zamawiającego?

Data odpowiedzi: 2021-02-01 15:20

Na tym etapie rozważamy różne scenariusze, od pełnego przejścia własności intelektualnej, przez licencję zwrotną, do pozostawienia praw własności u dostawcy. Są to kwestie, o których również chcielibyśmy porozmawiać w trakcie konsultacji.
Zgodnie z rozdziałem VI ogłoszenia warunkiem udziału w konsultacjach jest posiadanie stosownej wiedzy i doświadczenia polegającego na realizacji w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków minimum jednego zamówienia polegającego na zaprojektowaniu i/lub wykonaniu inteligentnego systemu do analizy tekstowej. W związku z tym, iż celem Programu GovTech jest usprawnienie pozyskiwania przez sektor publiczny nowoczesnych technologii poprzez zaangażowanie w zamówienia publiczne Małych i Średnich Przedsiębiorstw, wymaganie przedstawienia referencji na wykonaną usługę może być nadmiarowe w stosunku do celu jaki chce osiągnąć Zamawiający, którym jest pozyskanie informacji na temat rozwiązań możliwych do wykorzystania przy planowanym rozwiązaniu. Jednocześnie wymaganie jest trudne do spełnienia przez małe firmy, które posiadają potencjał realizacji tego typu innowacyjnych rozwiązań a nie posiadają jeszcze doświadczenia w postaci potwierdzonych wdrożeń. W związku z powyższym prosimy o weryfikację wymagania tak, aby w konsultacjach mogły brać udział również małe firmy, które nie dokonały jeszcze wdrożenia rozwiązań ale posiadają stosowną wiedzę.

Data odpowiedzi: 2021-02-09 10:44

Procedura konsultacji ma na celu uzyskanie jak najbardziej precyzyjnych informacji od podmiotów posiadających doświadczenie i ekspertyzę w przedmiocie zamówienia, tak aby zagwarantować poprawne wydatkowanie środków publicznych. Dbając o przejrzystość tego procesu zobowiązani jesteśmy postępować według ogłoszonego regulaminu, który nie przewiduje rozszerzania kręgu podmiotu uprawnionych do udziału w konsultacjach. Zgodnie z art. 84 pzp zapewniamy, że doradztwo, z którego skorzystamy przy planowaniu, przygotowaniu lub przeprowadzaniu postępowania o udzielenie zamówienia zostanie wykorzystane w ten sposób, aby nie doszło do zakłócenia konkurencji ani naruszenia zasad równego traktowania wykonawców i przejrzystości. Gwarantują to przepisy przyjętego przez nas Regulaminu przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych przez UOKiK. Zgodnie z tym dokumentem, wybór wykonawcy zostanie dokonany w trakcie odrębnego postępowania (par. 3 ust. 8), a nieprzystąpienie do konsultacji nie ogranicza praw oraz nie działa na niekorzyść potencjalnych wykonawców w planowanym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (par. 5 ust. 4).
Szanowni Państwo, zgłoszenie zostało dokonane bez odpowiedniego załącznika, proszę o informację, jak mogę dosłać go Państwu.

Data odpowiedzi: 2021-02-15 07:57

W przypadku problemu z dodaniem załącznika poprzez platformę GovTech, proszę o przesłanie pliku na adres anna.bilska-cicha@uokik.gov.pl
ZADAJ PYTANIE
Dokumentacja konsultacji
TAGI
uczenie maszynowe